Συνέντευξη Διοικητή 37 Ταξιαρχίας


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Μετά του Αντιστρατήγου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Υπό την ιδιότητά σας ως Διοικητού της 37ης Ταξιαρχίας μετέβητε κατά την 1ην Οκτωβρίου 1946 εις Γευγελήν κατόπιν διαταγής, ως Πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής προκειμένου να συναντηθείτε μετά Γιουγκοσλαύων Αξιωματικών και επιληφθείτε του διακανονισμού της εντός του γιουγκοσλαυϊκού εδάφους καταρρίψεως ελληνικού αεροπλάνου της βάσεως Σέδες. Ενθυμείσθε αν κατά την παραμονήν σας εις Γευγελήν αντελήφθητε ότι ο γιουγκοσλαυϊκός στρατός ήτο εφοδιασμένος δι’ αγγλικού οπλισμού και συγκεκριμένως ότι το εν Γευγελή γιουγκοσλαυϊκόν τάγμα έφερεν αυτόματα και τυφέκια αγγλικού τύπου όμοια με εκείνα του ελληνικού στρατού;
ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ: Κατά τας απογευματινάς ώρας, της 2ας ημέρας της εν Γευγελή παραμονής μου, επέστρεφεν εκ των γυμνασίων του εν τη πόλει στρατοπεδευμένον Τάγμα Πεζικού, βαδίζον κατά τριάδα διά της κεντρικής οδού και είδον πράγματι ότι τούτο ήτο εξοπλισμένο με τυφέκια και αυτόματα Αγγλικού τύπου ομοίου με τα του Ελληνικού Στρατού. Διά να βεβαιωθώ έτι περισσότερον περί τούτου, είπον εις τον πλησίον ιστάμενον Γιουγκοσλαύον Συνταγματάρχην: «Βλέπω ότι ο Στρατός σας έχει Αγγλικόν οπλισμόν όμοιον με τον του Ελληνικού Στρατού, δηλ. Αγγλικόν;» Μου απήντησε: «Ναι, αρκετά τμήματα του Στρατού μας είναι εξωπλισμένα με Αγγλικόν οπλισμόν, ον απεκτήσαμεν κατά την περίοδο της κατοχής».
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Είναι δυνατόν εκ της διαπιστώσεώς σας ταύτης να συμπεράνωμεν ότι το επιχείρημα της ηγεσίας του Κ/συμμοριτισμού ότι ο εφοδιασμός των Κ/Σ δι’ αγγλικού οπλισμού δεν προήρχετο έξωθεν και ότι το επιχείρημα τούτο ήτο έωλον και εκάλυπτε πολιτικήν σκοπιμότητα εφ’ όσον εις την πραγματικότητα ο εφοδιασμός τούτων δι’ αγγλικού οπλισμού ήτο ευχερής και ελάμβανε χώραν εκ του εσωτερικού της Γιουγκοσλαυΐας;
ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ: Δι’ εμέ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πλείστον του Αγγλικού οπλισμού, ον έφερον οι Κ/Σ προήρχετο εκ Γιουγκοσλαυΐας. Οι συμμορίται απέκτησαν ένα πολύ μικρόν μέρος κατά τας επιθέσεις των κατά συγκροτημάτων Χωροφυλακής και εις ελαχίστας τινάς περιπτώσεις καθ’ ας ηδυνήθησαν να προσβάλλωσι μεμονωμένας τινάς Διμοιρίας η Λόχους Πεζικού επίδες.
Εξ άλλου ο εις πυρομαχικά ανεφοδιασμός και αι επισκευαί των αυτομάτων μόνον εις Γιουγκοσλαυΐαν ήσαν δυναία.

Εν Αθήναις τη 31η Ιανουαρίου 1963

Ο                                                                Ο
Προϊστάμενος                            Παρασχών την συνέντευξιν
του Χ Τμήματος ΔΙΣ Τ.Υ.
Τ.Υ.