Συνέντευξη Υπίλαρχου Σαρίκα Θεόφιλου, Αρχηγoύ Μυστικών Οργανώσεων Δ. Στερεάς & Ζακύνθου, 9-12-1961


Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ι Σ

 Ληφθείσα εις το Κατάστημα της ΔΙΣ του ΓΕΣ, την 9 Δεκ. 1961, υπό του Συνταγματάρχου Πεζικού Γιαννοπούλου Ιωάννου από τον Έφεδρον Υπίλαρχον Σαρίκαν Θεόφιλον, Αρχηγόν των Μυστικών Οργανώσεων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και της Ζακύνθου, με τα κάτωθι ερωτήματα:

 1. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποια είναι περιληπτικώς η βιογραφία σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Εξ Αθηνών. Έτος γεννήσεως 1916. Από Μαρτίου έως 28ης Οκτωβρίου 1940 εις την Δύναμιν των Μαθητών της Σχολής Εφαρμογής Ιππικού (Τμήμα Εκπαιδεύσεως Εφέδρων Αξ/κών Ιππικού) εν Λαρίσση. Από 28ης Οκτωβρίου 1940 έως Φεβρουαρίου 1941 εφ.Ανθυπασπιστής εις Α’ Ομάδα Αναγνωρίσεως (Διοικητής Συν/ρχης Κ.Ασημάκης), από δε Φεβρουαρίου έως Μαϊου 1941 εφ.Ανθυπασπιστής εις το 192 Σύνταγμα της Μηχανοκινήτου Μεραρχίας (Διοικητής Συν/ρχης Κ.Ασημάκης). Από Ιουνίου 1941 έως Ιουνίου 1942 εφ. Ανθυπίλαρχος εις 1ην Ελληνικήν Ταξιαρχίαν εν Μέση Ανατολή (Αϊγυπτος, Παλαιστίνη). Από Ιουνίου 1942 έως Μαρτίου 1945 εις την Δύναμιν του Βρεττανικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, ήτοι μέχρι Φεβρουαρίου 1943 Σχολαί Κατασκοπείας, Δολιοφθορών, Ασυρμάτου, Αλεξιπτωτιστών και “Κομμάντος”, από Φεβρουαρίου 1943 και εφεξής εις Ειδικάς Αποστολάς εις κατεχομένην Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα, Ζάκυνθον και θαλασσίας αυτών περιοχάς. Βαθμός Λοχαγού Αγγλ.Στρατού 1946 απόλυσις εκ του Στρατού. Έκτοτε Δικηγόρος Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Εξέδωσεν διαταγάς παραδόσεως των Ιταλικών Τμημάτων εις τας Ανταρτικάς Οργανώσεις του Ε.Δ.Ε.Σ. ο Ιταλός Στρατηγός Μαντζάνι; και διατί τας ανεκάλεσεν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Ναι. Εις συγκεντρώσεις των αξιωματικών του εν Αγρινίω και Αιτωλικώ γενομένας μετά την συνθηκολόγησιν του Στρατηγού Μπαντόλιο, έκαμε σ υ σ τ ά σ ε ι ς προς αυτούς, ίνα διαφύγωσι μετά των ανδρών των ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, έστω μόνοι των οι αξ/κοί και στρατιώται, προς Μονάδας ή Αποστολάς των Συμμάχων και προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις αυτούς αν δεν καθίσταται δυνατόν να παρουσιαστούν εις τακτικάς Αγγλικάς Μονάδας ή Αποστολάς, τότε να διαφύγουν προς τας Οργανώσεις του Ε.Δ.Ε.Σ. Τ’ ανωτέρω μοι διεβεβαίωσεν προφορικώς ο Στρατηγός Μαντζάνι εν Αιτωλικώ κατά τας γενομένας επισήμους διαπραγματεύσεις, μεταξύ εμού ως εκπροσώπου του Γεν. Στρατηγείου Μ.Ανατολής και αυτού, παρισταμένων των Μιχ.Τσαπαρή ως διερμηνέως και Βασ.Κρίντα, Γραμματέως του Δήμου Αγρινίου. Αι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν αιφνιδίως λόγω επιδρομής των Μηχανοκινήτων Γερμανικών Μονάδων. Η ως άνω διαβεβαίωσις του Στρατηγού Μαντζάνι διεσταυρώθη διά δηλώσεων Ιταλών Αξ/κών και στρατιωτών.
Τας δοθείσας ως άνω συστάσεις ο Στρατηγός Μαντζάνι δεν ανεκάλεσεν. Απλώς η εκτέλεσίς των εματαιώθη κατά το μέγιστον ποσοστόν (περίπου 85%) λόγω της αιφνιδιαστικής λήψεως μέτρων υπό των Γερμανών.
3. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ο Στρατηγός Μαντζάνι είχεν εκδηλώσει την πρόθεσιν να αναχωρήση δι’ αεροπλάνων εις Μ.Ανατολήν; Πως την εξεδήλωσε και διατί την ανεκάλεσεν; Εδωσεν ο ίδιος προφορικώς Διαταγάς εις τα Τμήματά του να διαρρεύσουν προς τας Ανταρτικάς Οργανώσεις ή διά πρωτοβουλίας άλλων και τίνων εγένετο τούτο; Πόσοι περίπου Ιταλοί διέρρευσαν προς τας Ανταρτικάς Οργανώσεις και ποίας; Και με τί οπλισμόν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Ναι είχεν εκδηλώσει την πρόθεσιν. Εγένοντο σχετικαί διαπραγματεύσεις τη μεσολάβησει του Δημάρχου Αγρινίου Τζάνη και του Γραμματέως του Δήμου Βασ.Κρίντα. Ο Στρατηγός Μαντζάνι είχεν εκδηλώσει την πρόθεσιν όπως ολόκληρος ο εν Αιτωλοακαρνανία Στόλος των Ιταλικών αεροπλάνων αναχωρήση διά Ντέρναν. Επί των αεροπλάνων θα επέβαινον ο Στρατηγός Μαντζάνι, αξιωματικοί του, ο Δήμαρχος Μιλτ.Τζάνης και πιθανώς και εγώ. Διά του ασυρμάτου μου είχον μάλιστα ειδοποιήσει σχετικώς το Καϊρον και Λονδίνον. Πιθανή ημέρα αναχωρήσεως προωρίσθη μία των νυκτών της δευτέρας εβδομάδος του Σεπτεμβρίου 1943. Το Γεν. Στρατηγείον Μ.Ανατολής ενδιαφέρετο όλως ιδιαιτέρως διά την υπόθεσιν αυτήν.
Ο Στρατηγός Μαντζάνι την εσχάτην ώραν μετέβαλε γνώμην. Ο λόγος της ανακλήσεως άγνωστος. Πιθανολογείται ότι δεν εθεώρησεν ορθόν να εγκαταλείψη τους στρατιώτας.
Περί διαταγών του προς τας Μονάδας του εκτίθενται ανωτέρω εις απάντησιν 2αν.
Ως προς το ποσοστόν διαρροής, πιθανολογείται ότι περίπου τα 15% της Μεραρχίας ΚΑΖΑΛΕ διέφυγον προς τας Ανταρτικάς Οργανώσεις. Ειδικώτερον τα 95% των 15% τούτων διέρρευσαν προς το ΕΔΕΣ το δε 5% (των 15%) προς τον ΕΛΑΣ. Τα έτερα 85% της Μεραρχίας αφωπλίσθη και εκρατήθη υπό των Γερμανών.
Οι διαφύγοντες προς τας Ανταρτικάς Οργανώσεις έφερον μαζύ των τον συνήθη οπλισμόν του στρατιώτου.
Κυρίως διαφυγή προς το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ δεν έλαβε χώραν, αλλ’ υ εν τη πραγματικότητι εσημειώθησαν μεμονωμέναι η κατά μικράς ομάδας δραπετεύσεις Ιταλών προς την ύπαιθρον, ένθα συνελαμβάνοντο υπό ανδρών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
Εις την οργάνωσιν μου παρεδόθη ομάς Αξ/κών Ιταλών.
Σημειούται ότι τας πόλεις Αγρινίου, Αιτωλικού και Μεσολογγίου η οργάνωσις ΕΑΜ κατώρθωσε να αποκτήση ικανόν αριθμόν Ιταλικών όπλων διά διαφόρων τεχνασμάτων (π.χ. χρησιμοποιήσασα γυναίκας κ.α.)
4. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποια γεγονότα επέδρασαν εις την παράδοσιν των Ιταλών;
Ησκησεν επιρροήν προς τούτο η Οργάνωσις; Η και ποιοι άλλοι;
Ποιον ρόλον έπαιξαν επ’ αυτού ο Δήμαρχος και ο Γραμματεύς του Δήμου Αγρινίου; και διατί εξετελέσθη ο Γραμματεύς και υπό ποίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Ως κύριον γεγονός επέδρασεν η συνθηκολόγησις του Στρατηγού Μπαντόλιο.
Δεδομένου ότι οι Ιταλοί την παράδοσιν των συνεδύαζον με μίαν λήξιν δι’ αυτούς του πολέμου κατά των Συμμάχων και με την εξασφάλισιν της ζωής των και της διατροφής των μέχρι της επιστροφής των εις την πατρίδα των, αποφασιστικήν επίδρασιν περί παραδόσεως των ήσκησεν η οργάνωσις, διότι επείσθησαν οι Ιταλοί ότι οι Σύμμαχοι ενδιαφέρονται περί της τύχης των. Αι διαβεβαιώσεις ωσαύτως ότι θα ετύγχανον καλής μεταχειρίσεως υπό των Ανταρτικών Ομάδων ΕΔΕΣ, επέδρασεν ευνοϊκώς.
Ο Δήμαρχος και ο Γραμματεύς του Δήμου Αγρινίου έπαιξαν ρόλον θετικόν. Αι διαπραγματεύσεις μετά του Στρατηγού Μαντζάνι εγένοντο είτε τη μεσολαβήσει είτε επί παρουσία του Δημάρχου ή του Γραμματέως.
Ο Γραμματεύς Βασ.Κρίντας, κατά πληροφορίας διαστραυρωθείσας, εφονεύθη υπό ανδρών της οργανώσεως ΕΑΜ. Ο προφανής λόγος υπήρξεν η λίαν έκδηλος στάσις του και αι ενέργειαί του, αι οποίαι ήσαν αντίθετοι προς τα άμεσα συμφέροντα του ΕΑΜ. Εξετελέσθη καθ’ οδόν.
5. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποία η σχέσις της Οργανώσεως μετά του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ της περιοχής; εβοηθήθη ή κατεπολεμήθη εις το έργον της και πως;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ηνήχετο την οργάνωσιν, όταν αυτή δεν έβλαπτε το πρόγραμμά του. Αντιθέτως ημπόδιζε την οργάνωσιν (διά περιορισμών ή και συλλήψεων προσκαίρων ή και οριστικών του Αρχηγού της) όταν αυτή ήτο η ενόμιζεν (το ΕΑΜ) ότι ήτο υπαίτιος είτε εις την ανάπτυξιν του ΕΔΕΣ είτε εις την εξύψωσιν του ηθικού των κατοίκων είτε εις την παροχήν οιασδήποτε βοηθείας προς τους κατοίκους.
6. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Υπό ποίας συνθήκας εγένοντο αι οκτώ συλλήψις του Αρχηγού της Οργανώσεως και υπό ποίων; και πως αι αποδράσεις του; Συνελήφθησαν άλλα μέλη της Οργανώσεως και υπό ποίων;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Απασαι υπό της οργανώσεως ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
Η πρώτη σύλληψις εγένετο τον Απρίλιον 1943 εις χωρίον Προστοβά, διήρκεσεν ημισείαν ημέραν, και σκοπόν είχε την εξακρίβωσιν των αιτίων της αφίξεως μου.
Η δευτέρα κατά τον εν θέρμω αφοπλισμόν της Ομάδος Παπαϊωάννου (ΕΔΕΣ) και διήρκεσε περί τας 10ημέρας, εξ ων τας τελευταίας 8 ημέρας ηδυνάμην να χρησιμοποιώ τον ασύρματόν μου αυτοπροσώπως. Η οργάνωσις μου εθεωρήθη ως η αιτία της δημιουργίας του ΕΔΕΣ Παπαϊωάννου. Η τρίτη εν Αγρινίω υπό του ΕΑΜ, διήρκεσε μίαν ημέραν, έλαβεν δε χώραν τον Ιουνίον 1943. Η τέταρτη πάλιν εν Αγρινίω τον Σεπτέμβριον 1943 κατά τας ενεργείας προς παράδοσιν των Ιταλών. Η πέμπτη παρά την Τατάρναν διαρκέσασα 4-5 μόνον ώρας. Η 6η εις Μεσσάρισταν Μακρυνείας τον Νοέμβριον 1943 διαρκέσασα υπό μορφήν περιορισμού περί τας 3 ημέρας. Εις όλας τας άνω συλλήψεις αφέθην ελεύθερος εν συνεχεία υπό του ΕΑΜ. Η 7η (οριστική) σύλληψις εγένετο τον Δεκέμβριον 1943 εν Μεσσαρίστη, ωδηγήθην δε εις το χωρίον Ανάληψις. Δεδομένου ότι αι πληροφορίαι τας οποίας εγώ είχον ήσαν δυσμενείς δι’ εμέ ηναγκάσθην να δραπετεύσω προς Αθήνας. Εις την απόδρασιν ταύτην εβοηθήθην υπό τριών Ελλήνων, εξ ων ο εις εξετελέσθη υπό του ΕΑΜ, ο έτερος εβασανίσθη και ο τρίτος διεσώθη.
Εις την τελευταίαν σύλληψιν συνελήφθησαν ωσαύτως ο Μιχ. Τσαπαρής (βασανισθείς) και ο ασυρματιστής μου Ελ.Σταθόπουλος (ωσαύτως βασανισθείς).
Η ως άνω τελευταία σύλληψις συνέπεσε με τα εξής δύο γεγονότα, ήτοι 1) Με την διανομήν εις τους απόρους κατοίκους της περιφερείας μου ανά μιας χρυσής λίρας και 2) Με ομοίας ενεργείας του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και κατ’ άλλων Συμμαχικών Αποστολών εν Ελλάδι.
7. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποίαι αι απώλιαι ή οι Τραυματίαι της Οργανώσεως κατά τα διάφορα στάδια δράσεως; Και ποίαι αι απώλειαι των Γερμανών κατά την επίθεσιν κατά του Κερίου και της πόλεως Ζακύνθου; καθώς και της Οργανώσεως
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Τραυματίαι 6, εκ των συγκρούσεων μετά των Γερμανών. Κατά την επίθεσιν του Κερίου, συνοικισμός, ένθα Φρουρά Γερμανική, φυλάττουσα μονίμους εγκαταστάσεις ραδιογωνιομέτρου, προβολέων και παρατηρητηρίου, κατά πληροφορίας, είχον οι Γερμανοί 4 τραυματίας, εξ ων ο εις ελέχθη ότι υπέκυψεν εις τα τραύματά του.
Εις τας επιχειρήσεις της πόλεως Ζακύνθου, αι απώλειαι των Γερμανών δεν εξηκριβώθησαν, διότι ούτοι εξεκένωσαν συχρόνως την νήσον.
8. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Υπό ποίας συνθήκας εγένετο η συνενόησις διά την είσοδον του Αρχηγού της Οργανώσεως μετά του Επιτελείου του εις την πόλιν Ζάκυνθον; διά διαπραγματεύσεις παραδόσεως των Γερμανών;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Κατόπιν αιτήσεως μου μοι εχορηγήθη υπό του Γεν.Στρατηγείου Μ.Ανατολής η άδεια προς ενέργειαν διαπραγματεύσεων τη πρωτοβουλία μου διά την παράδοσιν εις την Οργάνωσιν μου των Γερμανών και εν αποτυχία της προσπαθείας η ενέργεια γενικής στρατιωτικής επιθέσεως προς εκδίωξιν των Γερμανών. Η παράδοσις θα έδει να γίνη πάντως ά ν ε υ ό ρ ω ν.
Κατά το πρώτον στάδιον των προσυνενοήσεων εμεσολάβησεν ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος. Οι Γερμανοί κατ’ αρχάς εδέχθησαν την παράδοσιν υπό τον όρον να παραμείνουν εις τους στρατώνας των μετά του οπλισμού των, εν συνεχεία προέτειναν να παραδοθούν μετά του οπλισμού των αλλ’ εις Δυνάμεις του Ναυτικού των Συμμάχων και να επακολουθήση η διαμετακόμισίς των εκ της νήσου.
Πιθανώς οι Γερμανοί δεν εθεώρουν επαρκή την οργανωσίν μου διά την διατήρησιν της ασφαλείας των κυρίως έναντι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
Αμφότεροι οι όροι των Γερμανών απερρίφθησαν. Κατά το δεύτερον Στάδιον απεφασίσθη δυναμικωτέρα προσπάθεια. Όλαι αι διαθέσιμοι δυνάμεις οπλισμένων κατοίκων της νήσου, έλαβον θέσεις γύρωθεν της πόλεως εντός της οποίας είχον συγκεντρωθή οι Γερμανοί. Ο Αρχηγός της Οργανώσεως μετά του Επιτελείου του εισήλθεν επισήμως διά δύο αυτοκινήτων και εγκατεστάθη εις το εντός της πόλεως μέγαρον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Εδηλώθη εις τους Γερμανούς η κατάστασις και εζητήθη ο άμεσος διακανονισμός της παραδόσεως. Οι Γερμανοί μετά πολύωρον σύσκεψιν απέρριψαν την άνευ όρων παράδοσιν, η δε Αποστολή ανεχώρησεν αμέσως της πόλεως, εν συνεχεία δε ήρξαντο αι επιχειρήσεις την 25.9.44.
Καθ’ όλην την διάρκειαν από της εισόδου, της εγκαταστάσεως και παραμονής και της αναχωρήσεως εκ της πόλεως της Αποστολής, οι Γερμανοί συμπεριεφέρθησαν αψόγως. Κατά την παραμονήν της Αποστολής εις το μέγαρον της Τραπέζης, επετράπη η ανάρτησις της Ελληνικής και Αγγλικής σημαίας.
Πιθανολογείται ότι ο κύριος λόγος της αρνήσεως των Γερμανών προς παράδοσιν άνευ όρων ήτο η αβεβαιότης των περί της τύχης των, εν όψει της δραστηρίας οργανώσεως των δυνάμεων του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Η οργάνωσις δεν διέθετεν εισέτι Συμμαχικάς δυνάμεις εις την νήσον ο δε φόβος αυτός των Γερμανών αργότερον επηλήθευσεν ως προς την μονάδα των Ιταλών ήτις παρέμεινεν εις την νήσον και αφοπλισθείσα υπό του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ωδηγήθη εις Πελοπόννησον.
9. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Μετά την αποχώρησιν των Γερμανών εκ Ζακύνθου, ποια η περαιτέρω δράσις της Οργανώσεως; Εις ποίους και πότε παρεδόθη η Ζάκυνθος μετά την αποχώρησιν των Γερμανών; Πότε διελύθη η Οργάνωσις;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Μετά την αποχώρησιν των Γερμανών η Αποστολή παρέμεινεν εις την νήσον μέχρι των Δεκεμβριανών. Η δράσις της συνίστατο εις τας εξής: 1) Βοήθεια του πληθυσμού, 2) Πρόληψις ταραχών μεταξύ των πολιτικών οργανώσεων και των κατοίκων, 3) Δημιουργία μεταβατικής περιόδου από της κατοχής προς την νόμιμον Ελληνικήν Κυβέρνησιν.
Η βοήθεια του πληθυσμού συνίστατο εις την διανομήν όλων των αποθηκών τροφίμων και υλικών ας εγκατέλειψαν οι Γερμανοί. Τα τρόφιμα συνίσταντο κυρίως εις κονσέρβας (κρέατος, “φουά-γκρα” κλπ). Εις την διανομήν τροφίμων των Συμμάχων.
Η πρόληψις ταραχών επετεύχθη διά συνεχών επαφών μετά τας επιτοπίους οργανώσεις. Διά κοινών κοινωνικών συγκεντρώσεων, εορτών, συμμετοχής εις θεατρικάς παραστάσεις.
Η δημιουργία της μεταβατικής περιόδου επετεύχθη εν μέρει διά της εκδηλώσεως τινών διοικητικών καθηκόντων κυρίως τάξεως.
Μετά την αποχώρησιν των Γερμανών, η κυριαρχήσασα πολιτική οργάνωσις εν Ζακύνθω ήτο του ΕΑΜ. Πλην όμως τούτο, δεν εταύτισεν την γραμμήν του με το ΕΑΜ της λοιπής Ελλάδος.
Η Οργάνωσις διελύθη τον Δεκέμβριον 1944 κατόπιν επείγοντος τηλεγραφήματος του Γεν.Στρατ.Μ.Ανατολής. Εις Πάτρας ανέμενεν τον Αρχηγόν της Οργανώσεως ο Συνταγματάρχης Κρίς Γούντχαους διά να τον μεταφέρη εις Αθήνας.
10. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Εγένετο απονομή ηθικών αμοιβών εις την Οργάνωσιν και τα μέλη της και ποίαι;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Τα μέλη της Οργανώσεως της Ζακύνθου έλαβον το αναμνηστικόν μετάλλιον της Αντιστάσεως. Η αναγνώρισις της Οργανώσεως Δυτικής Στερεάς δεν επερατώθη εισέτι.
Ο Αρχηγός της Οργανώσεως έλαβε και ετέρας ηθικάς αμοιβάς, ήτοι Χρ.Αρ.Ανδρείας και Πολ.Στ.Α’τάξεως απονεμηθέντα υπό του Ελλ. Στρατού, το Μ.Β.Ε. ήτοι (Μέλος της Βρεττ.Αυτοκρατορίας) υπό του Αγγλικού Στρατού και το παράσημον του Παναγίου Τάφου, απονεμηθέν υπό του Πατριάρχου Ιεροσσολύμων για την εν γένει δράσιν μου ως αρχηγού της Μυστικής Οργανώσεως εν Ελλάδι.
11. ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποίοι οι λόγοι της μεταβάσεως του Αρχηγού της Οργανώσεως εις Καϊρον τον Φεβρουάριον 1944; Ανεστάλη η δράσις της Οργανώσεως εις Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα; η διελύθη; Πότε και διατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Ο Αρχηγός της Οργανώσεως δις μετέβη εις Κάιρον, κατόπιν κλήσεως, διά να υποβάλλη Εκθέσεις περί της δράσεως της Οργανώσεως. Την μεν πρώτην φοράν σχετικώς με την Δυτικήν Στερεάν (μετάβασις Ιανουάριος 1944) και την δευτέραν φοράν μετά τα Δεκεμβριανά (Ιανουάριος 1945.
Τον Ιανουάριον 1944 ανεστάλη η δράσις της Οργανώσεως εις Δυτικήν Στερεάν.
Τον Φεβρουάριον 1945 διελύθη οριστικώς η Οργάνωσις. Λόγος: η αποχώρησις του εχθρού, η εγκατάστασις Ελληνικών Αρχών.

Εν Αθήναις τη 9η Δ/βρίου 1961

Ο δόσας την συνέντευξιν Ο λαβών την συνέντευξιν
(Τ.Υ) (Τ.Υ)