Ηθικές αμοιβές στις Πολεμικές Σημαίες της Οργανώσεως ΕΔΕΣ – Ν.Ζέρβα, ΓΕΣ/6 Οκτ 1960


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΕΝ.ΕΠΙΤΕΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΥ
ΑΡΙΘ.Φ.442.23/507732
Αριθ.Εγκυκλ.108
ΒΣΤ 902 τη 6-10-1960

ΠΡΟΣ: Απάσας τας Στρατιωτικάς Αρχάς, Αρχάς Βασιλικής Χωροφυλακής (μέχρι Σταθμού Χωροφυλακής) και Αστυνομίας Πόλεων.
ΚΟΙΝ: ΔΚΠ/ΙV/ΓΕΣ (αντίτ.10)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίησις Β.Δ. “περί απονομής ηθικών αμοιβών εις Πολεμικάς Σημαίας Εθνικής Αντιστάσεως της Οργανώσεως ΕΔΕΣ – Ν.Ζέρβα”
Κοινοποιείται κατωτέρω, ως έχει το από 18-8-60 Β.Δ. περί του εν θέματι αντικειμένου, δημοσιευθέν εις το υπ’ αριθ.145/17-9-60 Φ Ε Κ Τεύχος Α΄.

                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ

                       Υποστράτηγος-Β΄.Β.Α./ΓΕΣ
Ακριβές αντίγραφον
Χρ.Μιχαλακέας
Αντχης ΙΥ/ΔΚΠ/ΓΕΣ


ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Έχοντες υπ’ όψιν:
        α)    Τον Α.Ν.2646/40 ”Περί ηθικών αμοιβών διά διακεκριμένας πράξεις”
        β)    Το Ν.Δ. 1104/49, δι’ ου κυρούται ο Α.Ν.971/49 “Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας Εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις Εσωτερικής Αντιστάσεως.”
        γ)    Τον Α.Ν.1919/51 και Ν.2272/52 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του διά του Ν.Δ.1104/49 κυρωθέντος Α.Ν.971/49 ως και παρατάσεως προθεσμιών.”
        δ)    Το άρθρον 10 παραγρ.2 και 3 του Α.Ν.971/49 “Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις αγωνιστάς των Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων.”
        ε)    Το Πρακτικόν της 125 Συνεδριάσεως της 4-4-1960 Επιτροπής άρθρου 2 του Α.Ν.1919/51, ήτις προτείνει την απονομήν ηθικών αμοιβών εις Πολεμικάς Σημαίας των Αρχηγείων και Τμημάτων της Οργανώσεως Ε.Ο.Ε.Α.- Ε.Δ.Ε.Σ.- Ν.Ζέρβα.
        στ)  Την υπ’ αριθ. 71/Σ3/23-5-60 Απόφασιν Πρακτικού Συνεδριάσεως του Ανωτ.Στρατ.Συμβουλίου.
2.- Προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργού, Απεφασίσαμεν και Διατάσσομεν:

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ

Τα κάτωθι αναγραφόμενα Μετάλλια εις Πολεμικάς Σημαίας των Αρχηγείων και Τμημάτων της Εθνικής Οργανώσεως Ε.Ο.Ε.Α.- Ε.Δ.Ε.Σ.- Ν.Ζέρβα, άτινα έδρασαν ενόπλως κατά των κατακτητών περιόδου 1941-1945.
Ι. Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας εις Πολεμικήν Σημαίαν Γενικού Αρχηγείου.
ΙΙ.    Πολεμικός Σταυρός Α΄Τάξεως.
        (ι) Εις Πολεμικήν Σημαίαν Αρχηγείου Ηπείρου
        (ιι) “           “             “             “       Τζουμέρκων
        (ιιι) “           “             “             “       Βάλτου
        (ιv) “          “            “     Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών
        (v)   “        “         “ Ανεξαρτήτου Τάγματος Παπαδόπουλου Αλεξ. (Αρχ.Ξηροβουνίου).
ΙΙΙ.   Πολεμικός Σταυρός Β΄Τάξεως.
        – Εις Πολεμικήν Σημαίαν Αρχηγείου Ξηρομέρου
        – Διότι επί του πεδίου της μάχης, εναντίον του κατακτητού, κατήγαγον πραγματικούς άθλους και διότι επροξένησαν εις τούτον βαρυτάτας απωλείας, εξυπηρετήσαντες ούτω τα μέγιστα εις την συμμαχικήν υπόθεσιν.
Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Εν Αθήναις τη 18η Αυγούστου 1960
Π Α Υ Λ Ο Σ   Β.
Ο επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
 

Advertisements