Οργάνωση-σύνθεση ΤΕΑ, ΓΕΣ/Α5


                                                                                                      ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΣ: Υπηρεσίαν Στρ/κών Αρχείων ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
1ον Ε.Γ. και Επιθ./ΤΕΑ/ΓΕΣ 5ον Επιτελ. Γραφ./1
(Τηλεφ. 524)
ΚΟΙΝ: 5ον ΕΓ/1-3ον ΕΓ/ΓΕΣ Αριθ. Φ. 4126/31/221969
Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ/3ον ΒΣΤ 902, 26 Σεπ. 1958
ΣΚΕ/3ον-ΙΙα, VIη, VΙΙΙη –
ΙΧη, Χη, ΧΙη, ΧVη Μερ./3ον
Άπαντα Στρατολογικά Γραφεία
Άπαντα ΤΕΑ.

ΘΕΜΑ : Οργάνωσις – Συνθέσεως ΤΕΑ.
Σχετικά: (α) ΑΠ 409898/7-10-46/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α3/Ι
(β) ΑΠ 52211/29-5-47/Υ.Σ./ΓΕΣ/Β3/Ι/2
(γ) ΑΠ 4017/Ι/9-10-47/ΓΕΣ Α.Κ.Α.
(δ) ΑΠ 4017/Ι/7298/17-ΙΙ-47/ΓΕΣ/Α.Κ.Α.
(ε) Φ.4036/6319Α/17-7-48/Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1/ΙΙΙ
(στ) ΑΠ 17174/Ι/13-2-50/ΓΕΣ/Α3/ΙΙ
(ζ) ΑΠ 17174/Ι/19-7-50/ΓΕΣ/Α3/Ι-Α1/ΙΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Υπ’ Αριθ. 171

1. Κατά περιόδους υπεβλήθησαν εις ΓΕΣ/5ον ΕΓ αιτήσεις προς παροχήν πληροφοριών διά την τύχην των Αρχείων των υπό διαφόρους τίτλους και κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους υπαρξασών Μονάδων Εθνοφυλακής Αμύνης (ΜΑΥ, ΜΑΔ, ΔΜΕΑ, κλπ).
2. Προς καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των διαφόρων Αρχών η ατόμων αιτούντων πληροφορίας επί των ανωτέρω Μονάδων περαίωσιν συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας η άλλου τινός να αιτηθώσιν υφ’ υμών παρά του 3ου ΕΓ/ΓΕΣ αντίγραφα των ανωτέρω σχετικών Διαταγών εν αις περιληπτικώς διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
(α) Κατά το τέλος 1946 εξουσιοδοτήθησαν τα Σώματα Στρατού και η VIII Μεραρχία διά την συγκρότησιν Ενόπλων Τμημάτων.
Μονάδες Αυτοασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) και Μικτά Αποσπάσματα Διώξεως (ΜΑΔ)
Ονομαστικαί καταστάσεις των αποτελεσάντων τας ανωτέρω Μονάδας θα ετηρούντο υπό των ΣΣ και Μεραρχιών, εις περίπτωσιν δε τραυματισμού η φόνου τούτων αι μεταβολαί, θα εγνωρίζοντο εις τα οικεία Στρ/κά Γραφεία (Σχετικαί υπ’ αριθ. (α) και (β).)
(β) Τον Νοέμβριον 1947, και μετά την συγκρότησιν των Ταγμάτων Εθνοφρουράς διετάχθη η διάλυσις των ΜΑΥ και ΜΑΔ εις την περιοχήν των οποίων εγκαθίσταντο τ’ ανωτέρω Τάγματα και η συγχώνευσις των όπου τούτο εκρίνετο σκόπιμον.
(Σχετικαί (γ) και (δ)).
Εν τούτοις εις τινάς περιοχάς όπου η ασφάλεια δεν ήτο επαρκής και μετά την συγκρότησιν των Τ. Εθνοφρουράς, διετηρήθησαν αι ΜΑΥ και ΜΑΔ.
(γ) Τον Ιούλιον 1948 διετάχθησαν τα ΣΣ να διαλύσουν τα εναπομείναντα ΜΑΥ και ΜΑΔ και αντ’ αυτών, να συγκροτήσουν Δημοσυντηρήτους Μονάδας Εθνοφυλακής Αμύνης (ΔΜΕΑ) εις ας να συγχωνευθούν και οι οπλίται των ΜΑΥ – ΜΑΔ κατόπιν νεωτέρας επιλογής των.
Αι ανωτέρω Μονάδες ως και αι προϋπάρξασαι δεν απετέλουν Τμήματα του Τακτικού Στρατού αλλά υπήγοντο από πάσης απόψεως εις τας διατάξεις των Στρ/κών Κανονισμών.
Συνετηρούντο διά χορηγίας των κατά τόπους Νομαρχιακών επιτροπών διά καταστάσεων ελεγχομένων υπό των Μ.Μ. εις την ζώνην ευθύνης των οποίων ευρίσκοντο (Σχετ. υπ’ αριθ. (ε)).
(δ) Κατά την περίοδον του 1950 άπασαι αι ανωτέρω Μονάδες (ΔΜΕΑ) διελύθησαν και ανεδιοργανώθησαν εις Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης (ΤΕΑ) κατά το πρότυπον του Τακτικού Στρατού, πλαισιωθέντα από Μόνιμα και Στρατεύσιμα στελέχη και εγγραφέντα εις την Οργάνωσιν του Ελληνικού Στρατού.
Η ανωτέρω αναδιοργάνωσις επερατώθη τον Αύγουστον του 1950 και έκτοτε τα ΤΕΑ παρακολουθούνται υπό του ΓΕΣ (σχετικαί υπ’ αριθ. (στ) και (ζ)).
3. Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων διαφαίνεται ότι:
(α) Τα ΤΕΑ απετέλεσαν Μονάδες του Τακτικού Στρατού από του Αυγούστου 1950 και κατά συνέπειαν οιασδήποτε στοιχεία, αφορώντα τας πάσης φύσεως Μονάδας Εθν/λακής Αμύνης προ της ανωτέρω ημερομηνίας, αιτώνται από τα Στρατηγεία των Μεγάλων Μονάδων εις την περιοχήν των οποίων ευρίσκοντο.
(β) Μεταβολαί αφορώσαι, φόνον, τραυματισμόν η άλλο τι σχέσιν έχουσαι με ανικανότητα προς συνταξιοδότησιν των υπηρετησάντων εις τοιαύτας Μονάδας πρέπει να υφίστανται εις τα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.
4. Η παρούσα αποτελεί Βασικήν Διαταγήν και παρακαλούνται τα ΣΣ και αι Μεραρχίαι, εις ας κοινοποιείται η παρούσα, να παράσχουν τας τυχόν αιτηθησομένας πληροφορίας, όσον αφορά τας Μονάδας Εθνοφυλακής Αμύνης, αναγομένας εις χρονικάς περιόδους προ του Αυγούστου 1950.

Γ. ΠΕΡΡΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφον Υποσ/γος – ΑΒΑ/ΓΕΣ
Τ.Υ.
Υπολ/γός – Γραμματεύς – Γρ. Α.’

Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.
Σταύρος Ρίζος
Ανχης 5ου ΕΓ/1/ΑΣ
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.