Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Χ, 30 Νοε 1953


Ο
Υποστράτηγος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤ.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίαι περί οργανώσεως Αριθ.Δ.Υ. ΛΑΒΔΑ – ΒΡΑΧΝΟΥ

Β.Σ.Τ.904 τη 30-11-1953

ΠΡΟΣ: Ιην Στρατιάν
Σχετ.626648 ΓΕΣ/Β4/Υ/23-11-53
Αναφέρω τα κάτωθι εις εκτέλεσιν της ως είρηται επισυναπτομένης υμετέρας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την κατάρρευσιν του μετώπου και των αλλεπαλλήλων νικών του Γερμανικού Στρατού, το μέλλον της Ελλάδος διεγράφετο σκοτεινόν και αβέβαιον.
Εν μέσω της δυσμενεστάτης ταύτης διά την Ελλάδα περίοδου και της επικρατούσης εσωτερικής ταραχής λόγω υποδουλώσεως της χώρας μας, οι Έλληνες αξ/κοί δεν θα ηνείχοντο μοιρολατρικώς την κατάστασιν ταύτην, δι’ ο πρωτοβουλία του αειμνήστου τέως Δ/τού της τέως ΙΙ Μεραρχίας Υποστρατήγου ΛΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά την 20 Ιουλίου 1941 απεφασίσθη υπ’ αυτού η σύμπτυξις οργανώσεως, υπό την επωνυμίαν “Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Χ” ανταποκριμένη εις την τέως ΙΙ Μεραρχίαν, δι’ ο και προς τον άνω σκοπόν υπεγράφη και σχετικόν πρακτικόν υπό μελών της.
2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Της οργανώσεως ταύτης διοικητικά μέλη ήσαν τα κάτωθι:
(α) Υποστράτηγος ΛΑΒΔΑ ΓΕΩΡΓ.τέως Δ/τής ΙΙ Μεραρχίας ως (Αρχηγός αναπληρωτής).
(β) Υποστράτηγος ΒΡΑΧΝΟΣ ΒΑΣ.τέως Δ/τής Ι Μεραρχίας (ως Αρχηγός αναπληρωτής).
(γ) Συν/ρχης Πεζ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. τέως Δ/τής Πεζ. ΙΙ Μεραρ.Μέλος
(δ) Αντ/ρχης Πεζ. ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡ. τέως Επιτελ.ΙΙ Μεραρχίας
(ε) Ταγ/ρχης Πεζ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤ. Δ/τής ΙΙΙ Γραφ. Επιχ. ΙΙ Μεραρχίας
(στ) Αντ/ρχης Πεζ. ΚΑΤΣΩΤΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Δ/τής 39 Σ.Ε.
(ζ) Εφ. Ανθ/γός Δικαιοσ. ΒΛΑΒΗΣ ΖΑΦΕΙΡ. Αξιωμ. της τέως ΙΙ Μερ/ρχίας
3. ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
Οι σκοποί της οργανώσεως απέβλεπον:
(α) Εις την απελευθέρωσιν της ΕΛΛΑΔΟΣ, ευθύς ως θα παρουσιάζοντο ευνοϊκαί συνθήκαι, διά συγκροτήσεως της τέως ΙΙ Μεραρχίας, με βάσιν τα παλαιά στελέχη ταύτης και άλλους αξιωματικούς οίτινες θα ενετάσσοντο εις την οργάνωσιν.
(β) Αποφυγή της οργανώσεως εις πάσαν πολιτικήν οργάνωσιν, αποβλέπουσαν εις πολιτικά και κομματικά οφέλη.
(γ) Επίτευξις συνδέσμου μετά της Κυβερνήσεως του ΚΑΙΡΟΥ.
(δ) Αποστολή αξιωματικών εις το εξωτερικόν.
(ε) Οργάνωσιν του εσωτερικού, της οργανώσεως εξικνουμένης καθ’ όλην την Ελλάδα.
(στ) Συλλογή πληροφοριών και αποστολή τούτων διά καταλλήλων προσώπων ή μέσω δικτύου κατασκοπείας εις το εξωτερικόν.
(η) Πλήρης συνεργασία και επαφή με οργανώσεις, αίτινες θα ιδρύοντο, επί τω σκοπώ, όπως συμβάλωσι εις την απελευθέρωσιν και μη αποβλεπουσών εις ίδια κομματικά οφέλη.
(θ) Ανεύρεσις οπλισμού και πλήρης αξιοποίησις της οργανώσεως απόμαχητικής απόψεως.
(ι) Τελικώς η οργάνωσις από της ιδρύσεως της και μέχρι απελευθερώσεως υπήρξε καθαρώς Στρατιωτική.
4. Γεγονότα
(α) Προς επίτευξιν των καθορισθέντων αυτής σκοπών, τα μέλη της οργανώσεως απεδόθησαν με ζήλον και φανατισμόν, ου μόνον προς εξάπλωσιν ταύτης εις ολόκληρον το εσωτερικόν της χώρας δι’ ιδρύσεως πυρήνων, αλλά και προς εξεύρεσιν οπλισμού. Ούτω ο υποφαινόμενος μετέβην εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ (ΚΑΛΑΜΑΣ), προς ίδρυσιν πυρήνος, αλλά προδοθείς υπό των κομμουνιστών εις τας Ιταλικάς Αρχάς επέστρεψα εις Αθήνας με μυρίους κινδύνους.
(β) Παρά την παρακολούθησιν υπό των Αρχών Κατοχής, η οργάνωσις καθ’ όλην την χώραν είχε σημειώσει καταπληκτικήν πρόοδον, ιδρυθέντων πυρήνων μέχρι επαρχιών και εγένετο ούτω γνωστή υπό το όνομα “η ΜΕΡΑΡΧΙΑ Χ” καθ’ άπασαν σχεδόν την χώραν τόσον εις τους αξιωματικούς όσον και εις μιουμένους πολίτας.
5. Κατά Φεβρουάριον 1942 εγένετο η πρώτη αποστολή εις το ΚΑΙΡΟΝ υπό της οργανώσεως, των χρημάτων εξευρεθέντων υπό του Στρατηγού Βραχνού, αποτελουμένη εκ του Σν/χου ΑΝΤΩΝΑΚΗ Κ. και του εφέδρου Ανθ’γού ΒΑΛΒΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, με σκοπόν την επίτευξιν του Συνδέσμου με την Κυβέρνησιν του ΚΑΙΡΟΥ, κατατοπισμόν της επί της διαγραφομένης καταστάσεως, λόγω εμφανίσεως του ΕΑΜ, και παροχήν οδηγιών εις την οργάνωσιν, προς εξοπλισμόν της υπό του εξωτερικού.
6. Η οργάνωσις όμως παρηκολουθείτο αγρύπνως υπό του ΕΑΜ. δι’ ο και επροδόθη εις τας Ιταλικάς αρχάς, αίτινες προέβησαν εις την σύλληψιν των Υποστρατήγων ΛΑΒΔΑ και ΒΡΑΧΝΟΥ και εις την ανεύρεσιν των λοιπών προσώπων των αποτελούντων ταύτην.
Η επικοινωνία των οικείων μετά των κρατουμένων Στρατηγών, αρχικώς υπήρξε αδύνατος, μετέπειτα όμως επραγματοποιήθη αύτη, οπότε υπό του Υποστρατήγου ΛΑΒΔΑ μέσω της υπηρεσίας του, μοι απεδόθη υπόμνημα, απευθυνόμενον προς τους Στρατηγούς: ΠΙΤΣΙΚΑΝ, ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΝ και προς τον Υπουργόν επί των Στρατιωτικών ΜΠΑΚΟΝ ΓΕΩΡΓ. όπως επεμβώσι διά την απελευθέρωσιν των, πράγμα όπως επετεύχθη διά ενεργειών της Κυβερνήσεως της Κατοχής.
7. Η αποστολή εις το εξωτερικόν, ουδεμίαν εσημείωσε εμφάνισιν, καθ’ όσον τα αποστελέντα υπό της οργανώσεως μέλη της, συνελήφθησαν και εκρατήθησαν εις τα φυλακάς ΝΙΓΔΗΣ επί εξάμηνον περίπου. Ο Αντ/ρχης ΚΑΤΣΩΤΑΣ ΠΑΥΣΑΝ.ανεχώρησε διά το εξωτερικόν μόνος του.
Ούτω η οργάνωσις παρέμεινε Διοικουμένη από τα λοιπά μέλη της.
8. Αι εργασίαι της και η εξάπλωσις της παρά την αυστηράν παρακολούθησιν της, έβαινον ικανοποιητικώτατα μέχρι ότου κατά Απρίλιον 1943, αν δεν με απατά η μνήμη, εξεδηλώθη η αποσκήρτησις εκ της οργανώσεως του ΓΡΙΒΑ καθ’ όσον πρωτοβουλία τούτου η “ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ” εγένετο ως Οργάνωσις Χ και ότι της οργανώσεως προϊστατο μόνον ο Αντ/ρχης ΓΡΙΒΑΣ, ως Αρχηγός, ούτω αυτή διεσπάσθη εις δύο ή μία υπό ΛΑΒΔΑΝ και η ετέρα υπό τον ως είρηται Αντισυνταγματάρχην.
9. Καίτοι εγένετο η διάσπασις της οργανώσεως υπό του ως είρηται, εν τούτοις πολλοί αξιωματικοί οίτινες είχον προσχωρήση εις την ομάδα υπό του ΓΡΙΒΑ, επανήλθον υπό την οργάνωσιν του ΛΑΒΔΑ και ΒΡΑΧΝΟΥ και οι πρωταρχικοί σκοποί των, ουδαμώς μετεβλήθησαν. Ούτω αύτη περιωρίσθη εις τους Υποσ/γους ΛΑΒΔΑΝ και ΒΡΑΧΝΟΝ, ο δε υποφαινόμενος ανέλαβε τα καθήκοντα του Επιτελάρχου της Οργανώσεως και Δ/τού Τάγματος εις την περιοχήν ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ.
10. Πλείστοι όσοι των εν Αθήναις ανωτέρων αξιωματικών και κατωτέρων απετέλουν μέλη της οργανώσεως, καθώς και εις τας Επαρχίας, καθ’ όσον ο αείμνηστος Στρατηγός ΛΑΒΔΑΣ ενέπνεε την εμπιστοσύνην λόγω του ήθους του.
11. Εν τω μεταξύ συνεκροτήθη η “ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ” ης πρόεδρος υπήρξε ο κ.ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και η οργάνωσις ενετάχθη εις ταύτην, χωρίς ποσώς να παύση εργαζόμενη διά την ανεύρεσιν οπλισμού, προς αξιοποίισιν των μελών αρκεί να αναφέρω ότι εις την περιοχήν ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ και αλλαχού είχον συγκροτήση ίδιον οπλισμόν περί τα70 όπλα, χειροβομβίδας και λοιπά, πλην όμως με λίαν περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων.
12. Μετά την σύλληψιν του ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ και Στρατηγών ΠΙΤΣΙΚΑ – ΚΟΣΜΑ – ΒΡΑΧΝΟΥ κατά την 20ην Ιουλίου 1943, η οργάνωσις υπό τον Στρατηγόν ΛΑΒΔΑΝ είχε ενταχθή εις την νέαν Διοίκησιν της Στρατ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ήτις απετελέσθη υπό του Αντ/γου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με επιτελάρχην, αν δεν με απατά η μνήμη, τον ε.α. Υποσ/γον ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ.
13. Ο Στρατηγός ΛΑΒΔΑΣ, αρχικώς και μετέπειτα υπήρξε η ψυχή της οργανώσεως, καίτοι δε έμεινε μόνος μετά του υποφαινομένου, ούτινος υπήρξα ο πολύτιμος συνεργάτης, δεν επαύσαμεν ουδέ επί στιγμήν εργαζόμενοι προς διατήρησιν ταύτης, συλλογήν πληροφοριών, ενίσχυσιν των λοιπών εθνικών οργανώσεων, αίτινες είχον εν τω μεταύ ιδρυθή, δι’ αποστολής αξιωματικών κλπ.
14. Ούτω κατεβλήθη προσπάθεια δημιουργίας πυρήνος εις περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ και εις το Ορεινόν Συγκρότημα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εις ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, εις ην συμμετέσχον πολλοί αξιωματικοί της οργανώσεώς μας υπό τον αείμνηστον ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ και ΚΟΚΩΝΗΝ και λοιπούς. (Η αποστολή αυτή εις την Πελοπόννησον εγένετο δαπάναις της Ε.Κ.Α.ΨΑΡΡΟΥ).
15. (α) Η οργάνωσις από τα πρώτα βήματά της εχαρακτηρίσθη ως Ένωσις Βασιλοφρόνων, ου μόνον εις το εσωτερικόν, αλλά και εις το Εξωτερικόν ακόμη, καταλλήλως δυσφημουμένη υπό ΕΑΜ και λοιπών.
(β) Το τοιούτον υπήρξε κακοηθέστατον, καθ’ όσον εις τους κόλπους της περιελάμβανε πολλούς αξιωματικούς αδιακρίτως πολιτικών φρονημάτων.
(γ) Δι’ ο και πας όστις εκ τη οργανώσεως κατέφευγε εις το εξωτερικόν εχαρακτηρίζετο ως Βασιλόφρων, και λόγω του επικρατούντος Αντιβασιλικού ρεύματος, ή θα εφυλακίζετο ή δεν τω ανετίθετο ουδεμία εθνική υπηρεσία.
16. (α) Η οργάνωσις ΛΑΒΔΑ εξαίρετο ως μία από τας Ισχυροτέρας Εθνικάς Οργανώσεις, δι’ ο και ο αείμνηστος ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ μετά την ελευσίν του εν ΑΘΗΝΑΙΣ, επεζήτησε να συναντηθή μετά του Στρατηγού ΛΑΒΔΑ και η συνάντησις αυτή θα επραγματοποιήτο μεταξύ του νυν Αντ/γου ΚΕΤΣΕΑ ΘΕΜ. ως εκπροσώπου του Στρατηγού, καθ’ όσον ο Στρατηγός ΛΑΒΔΑΣ δεν ηδύνατο να κυκλοφορήση εν ημέρα επιζητουμένης της συλλήψεως του υπό των Ιταλών .
(β) Η συνάντησις αύτη μεταξύ του νυν Αντ/γου ΚΕΤΣΕΑ ως ανωτέρω είρηται, και του ΤΣΙΓΑΝΤΕ, δεν επραγματοποιήθη λόγω επισυμβάντος θανάτου του τελευταίου.
17. Η δίωξις κατά του Στρατηγού ΛΑΒΔΑ υπό των Ιταλών, ήτο απηνής μη πραγματοποιηθείσα λόγω αλλαγής διαμονής του εκ της οικίας του, δι’ ο και συνελήφθησαν υπό των Ιταλών ο αδελφός του και η υπηρεσία του, παραμείναντες έγκλειστοι εις τας Φυλακάς ΑΒΕΡΩΦ επί μήνα περίπου, απελευθερωθέντες βραδύτερον.
18. Αλλά και μετά την συνθηκολόγησιν των Ιταλών, η παρακολούθησις της οργανώσεως αν και δεν έπαυσε να παρακολουθήται και υπό των Γερμανών, ουδόλως υστέρησε εις όλους τους τομείς της μετέπειτα δράσεώς της.
– εις την εξεύρεσιν οπλισμού
– εις την συλλογήν ιδία πληροφοριών
– εις την ενίσχυσιν δι’ εμψύχου υλικού.
Συγκεκριμμένως εις την επιτυχή προσβολήν του Αεροδρομίου Ελληνικού 30 Ιουνίου 1944, συνετέλεσε τα μέγιστα και ο υποφαινόμενος, λόγω του δικτύου πληροφοριών όπερ είχεν οργανώσει καθ’ όσον εις τας Γερμανικάς αρχάς ειργάζετο εμπιστός μου φίλος (αποβιώσας νυν) ΠΙΤΣΟΥΛΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ως οδηγός οδοστρωτήρος και ο οποίος βάσει των οδηγιών μου μοι προσεκόμισε πλήρες σχεδιάγραμμα της αναπτύξεως του Αντιαεροπορικού πυρ/κού των Γερμανών και του αριθμού των υπαρχόντων αεροπλάνων.
19. Αι πληροφοραίαι αυταί μετεδίδοντο εις ορισμένα πρόσωπα της κατασκοπείας μέσω τρίτων προσώπων.
20. Η οργάνωσις εξηκολούθησε μέχρι αφίξεως των Βρεττανικών και Ελληνικών Στρατευμάτων, ότε και επηκολούθησαν τα γεγονότα, των αξιωματικών της και του υποφαινομένου ενταχθέντων, εις τας συγκροτηθείσας Στρατιωτικάς Μονάδας.
21. Δεν γνωρίζω αν εις τας υποβληθείσας υπό του Αντ/ρχου ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και μέχρι της αποσκιρτήσεώς του, από την οργάνωσιν ΛΑΒΔΑ συμπεριλαμβάνομαι και εγώ.
Εάν όμως δεν έχει συμβή τούτο, αποτελεί μίαν παράλειψιν του. Δεν επιζητώ τιμητικάς διακρίσεις διά τον εαυτόν μου, απλώς αφηγούμαι τα γεγονότα, και εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν εναπόκειται να κρίνη περί των προσφερθεισών υπό του υποφαινομένου Εθνικών Υπηρεσιών εάν δέον να συμπεριληφθώ εις τας καταστάσεις των προσφερόντων Εθνικήν υπηρεσίαν κατά την διάρκειαν της Κατοχής, καθ’ όσον από της πτώσεως της Ελλάδος και μέχρι της απελευθερώσεως της, εμόχθησα διά ταύτην και υπήρξα ένας εκ των κυριοτέρων συνεργατών του αειμνήστου Στρατηγού μου, παρασχών Εθνικάς Υπηρεσίας υψίστης σημασίας.
22. Θα ήτο παράλειψίς μου εάν δεν ανέφερον τα ονόματα των θυμάτων της, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ο γηραιός Δικηγόρος ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ο ιερεύς του Αγίου Ελευθερίου Κ.Πατησίων (Πάτερ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, τέως ιερεύς του εν Αλβανία 3ου Σ.Πεζικού) και λοιπούς φονευθέντας λόγω της δράσεως των ως μέλη της υπό ΛΑΒΔΑΝ οργανώσεως, κατά την διάρκειαν του κινήματος καθ’ όσον είχον επισημανθή υπό ορισμένων ΕΑΜ. Η κλινική του εξαδέλφου μου Ιατρού Μαιευτήρος επί της οδού ΜΑΡΝΗ 32, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜ. και το Δικηγορικόν γραφείον του αειμνήστου Δικηγόρου ΚΑΜΠΑΝΗ επί της οδού Ιπποκράτους απετέλεσαν τους τόπους συναντήσεως του Στρατηγού και λοιπών μελών.
23. Τελικώς η οργάνωσις υπό τον Στρατηγόν ΛΑΒΔΑΝ υφίστατο από 20 Ιουλίου 1941 μέχρι και απελευθερώσεώς της, παρά την διάσπασιν του ΓΡΙΒΑ, και την φυλάκισιν του Στρατηγού Βραχνού κ.λ.π.