Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Ο.Π.Δ ΑΠΟΛΛΩΝ, Φεβ. 1943


Προς το
Γ.Ε.Σ.
Β/4

Ενταύθα

 Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Της Διοικούσης Επιτροπής περί των πεπραγμένων
της Ο.Π.Δ. “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Ι. ΣΥΣΤΑΣΙΣ: Φεβρουάριος 1943
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι απελευθερώσεως
ΣΥΝΘΕΣΙΣ: 1) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ  (Σ/Α εκπομπής λήψεως – συνεργεία  επισκευών Σ/Α, υπηρεσίαι Διαβιβάσεων)
3) -’’- ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΩΝ και  ΔΙΑΦΥΓΩΝ
4) -’’- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ: Κατόπιν ομαδικών συλλήψεων συνεργατών γενομένων κατ’ Αύγουστον 1943, Μάρτιον 1944 και Ιούνιον 1944 η οργάνωσις αναδιοργανώθη κατά τους ανωτέρω μήνας και ούτω η όλη δράσις της δύναται να διαιρεθή εις τας ακολούθους τέσσερας περιόδους.
1) Φ/ριος 1943 – Αύγουστος 1943
2) Σ/βριος 1943 – Μάρτιος 1944
3) Απρίλιος 1944 – Ιούνιος 1944 και
4) Ιούλιος 1944 – απελευθερώσεως

ΔΥΝΑΜΙΣ: Υπηρέτησαν συνολικώς από Φεβρουάριον 1943 μέχρι Απελευθερώσεως 502 συνεργάται.
Διέφυγαν εις Μ.Α. συνολικώς 69
Συνελήφθησαν υπό των Γερμανών 64 εξ ων εξετελέσθησαν 38
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ εκ των 502 συνεργατών
1)Δι’ αναγνώρισιν χρόνου υπηρεσίας και απονομής αναμνηστικού μεταλλίου 502
2)Δι’ απονομήν μεταλλίων εξαιρέτων Πράξεων 95
-’’- -’’- Πολεμ. Σταυρού Γ.Τάξεως 80
-’’- -’’- Αργυρού Αριστ. Ανδρείας 21
-’’- -’’- Χρυσού Αριστ. Ανδρείας 41
237
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
1. Εκπομπαί: Καθημερινώς εγένοντο δύο εκπομπαί α) Αθήναι  Σμύρνη, διαρκείας 30’ της ώρας παρατεινομένη  πολλάκις μέχρι 3 ώρας. Ενίοτε εγένοντο, κατ’  εντολήν του Στρατηγείου Μ.Α. 24ωρος συνεχής  επαφή προς λήψιν κατεπειγουσών διαταγών αυτού  και β) Αθήναι – Κάιρον διαρκείας 1-4 ωρών.

2. Συσκευαί: Δι’ επαφάς με Σμύρνην εχρησιμοποιούντο αι δοθείσαι  συσκευαί Α/Τ υπό του Στρατηγείου Μ.Α. διά δε τας  επαφάς μετά του Καΐρου κατασκευάσθηκαν και
διεσκευάσθησαν υπό των συνεργείων μας νέαι συσκευαί ασυρμάτου, λόγω της ακαταλληλότητος των  δοθεισών τοιούτων υπό του Στρατηγείου Μ.Α. Αι  κατασκευαί και επισκευαί των Σ/Α εγένοντο υπό  των ειδικών τεχνικών συνεργείων μας.

3. Τόποι και χώροι .Αι εκπομπαί εγένοντο εις διαφόρους εναλλασομένας καθ’ εκάστην ημέραν οικίας εντός της  περιφερείας Αθηνών, αι δε εκπομπαί μεγάλης  διαρκείας κυρίως εκ του χωρίου Γραμματικού  Αττικής. Από 1 Μαϊου 1944 εγένοντο συνεχώς  επί 24ώρον επαφαί και εντός των Αθηνών.

4. Ομάδες κ φύλαξις : Η υπηρεσία Διαβιβάσεων διηρείτο εις τρεις  ομάδας Σ/Α και εν τεχνικόν συνεργείον  επισκευών και κατασκευών.
Εκάστη όμως διωκήτο υπό του ομαδάρχου  της, είχε ιδικόν της ασυρματιστήν και φύλα-
κας, οι οποίοι εφύλατον κατά την εκπομπήν  τας πέριξ παρόδους και μετέδιδον το σήμα
κινδύνου επί τη εμφανίσει αυτοκινήτου γωνιομέτρου κ.λ.π., αγγελιοφόρους διαβιβαστάς σημάτων και συνδέσμους.

5. Απόδοσις : Η υπηρεσία ηργάσθη συνεχώς χωρίς να απωλέση  καμμίαν τακτικήν ή εκτακτον επαφήν με την βάσιν  Σμύρνης και το Στρατηγείον Μ.Α. (Κάιρον).

6. Ατυχήματα: Η υπηρεσία ασυρμάτου κατώρθωσε να αποφύγη τα  ατυχήματα και ιδίως την σύλληψιν μελών της λόγω  των συλλήψεων συνεργατών άλλων υπηρεσιών της  οργανώσεως, απομακρύνουσα εγκαίρως διά φυγα- δεύσεως των εις Μ.Α. όσους τυχόν ήσαν γνωστοί εις  τους συλληφθέντας. Επίσης διά της εγκαίρου εγκαταλείψεως γνωστών οικιών και κέντρων συγκεντρώ- σεως ή και διά καταργήσεως ολοκλήρου ομάδος και  ιδρύσεως νέας τοιαύτης. Ούτω συνελήφθησαν μόνον 5 μέλη της αποφυλακεισθέντα με την απελευθέρωσιν  και εις εξετελέσθει υπό του ΕΛΑΣ λόγω της  συμμετοχής του εις την υπηρεσίαν Διαβιβάσεων.

7. Διοίκησις: Ιδρύθη, ωργανώθη και εποπτεύετο από Φ/ρίου 1943 μέχρι Ιουνίου 1944 υπό του Παναγή Αλ.Δελμούζου,  όστις εκ παραλλήλου είχε διοργανώση και υπηρεσίας Διαβιβάσεων άλλων παρεμφερών οργανώσεων.
Την 30ην Ιουνίου 1944 καταδιωκόμενος ούτος υπό  των Γερμανών διέφυγεν εις Μ.Α., η δε υπηρεσία  διαβιβάσεων ανασυγκροτήθη, ωργανώθη και επο- πτεύετο υπό του μέχρι τότε υπαρχηγού του Ηλία  Στεργιοπούλου Λοχαγού Μηχανικού μέχρι της  απελευθερώσεως.

8. Δύναμις: Συνολικώς υπηρέτησαν 92
Υπεύθυνος δι’ εξεύρεσιν οικιών, φύλαξιν κατά τας  εκπομπάς, μεταφορών συσκευών και εν γένει διά τας  ομάδας, πλην του τεχνικού συνεργείου ήτο ο Γεώργιος Βαγιάκης μέχρι Ιουνίου 1944, από δε Ιουλίου  1944 οι αρχηγοί ομάδων Σ/Α.
Αρχηγοί ομάδων Σ/Α Κωνσταντάκης Δημήτριος

’’ ’’ ’’ Καρακατσάνης Θεοφάνης
’’ ’’ ’’ Μπενάκης Αλέξανδρος
’’ ’’ ’’ Θεολόγης Γεώργιος
’’ ’’ ’’ Καράμπαλης Αθανάσιος
’’ ’’ ’’ Κοντόγγονας Δημήτριος
’’ ’’ ’’ Ρακιτζής Νίκανδρος

Αρχηγοί τεχνικών συνεργείων Ελένη Δελμούζου
‘’ ‘’ ‘’ Ρεπανάς Κων.
‘’ ‘’ ‘’ Ξένος Ξενοφών

Ασυρματισταί Αλεξόπουλος Δημήτριος
‘’ Γορτζίδης Λουκιανός
‘’ Παπαναστασόπουλος Α.
‘’ Ρεϊζης Μιχαήλ
‘’ Κατσάμπας Ευάγγελος

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΩΝ
1. Σύστασις : Ιούνιος 1943

2. Είδη Δολιοφθορών και υλικών:

Εις σκάφη του εχθρού :
α) Με ειδικάς εκκρηκτικάς συσκευάς, αι οποίαι είχον ισχυρούς μαγνήτας και προσεκολλούντο εξωτερικώς του πλοίου περίπου 0,50-1 m. κάτωθεν της επιφανείας της θαλάσσης. Μέχρι του Αυγούστου 1943 η τοποθέτησις εγένετο από δολιοφθορείς, οι οποίοι επλησίαζον κολυμβόντες τα σκάφη αποκαλυφθέντος δε του τρόπου τούτου εγένετο έκτοτε διά διαφόρων τεχνασμάτων.
β) Διά τοποθετήσεως συσκευασμένων εκκρηκτικών υλών εις το κατάλληλον μέρος του μηχανοστασίου του πλοίου ή την μηχανήν του π/κ,
γ) Εμπρηστικαί συσκευαί εχρησιμοποιήθησαν μόνον ελαχίστας φοράς. Η μη χρησιμοποίησις των οφείλεται εις την ασήμαντον δύναμιν των εμπρηστικών συσκευών.
δ) Εκκρηκτικαί συσκευαί με μορφήν εξωτερικών καρβούνων εχρησιμοποιήθησαν επανειλημμένως αλλά με πενιχρά αποτελέσματα.
ε) διακοπής φορτώσεως εξοπλισμών Π/Κ.

Εις ατμομηχανάς σιδηροδρόμων:
α) διά τοποθετήσεις συσκευασμένων εκκρηκτικών υλών εις το προσθιον μέρος αυτού (αυλοί) η εις τους άξονας τους μεταδίδοντας την κίνησιν εις τους τροχούς,
β) Εντός βαγονίων με πυρομαχικά. Τα σαμποτάζ εις ατμοηχανάς ήσαν περιωρισμένα, απεφύγαμεν δε οιανδήποτε ενέργειαν δολιοφθορών εις σιδηροδρομικάς γραμμάς κλπ.προς αποφυγήν αντιποίνων.

3. Αντισαμποτάζ: Κατά την αποχώρησιν των οι Γερμανοί προσεπάθησαν να βυθίσουν σκάφη προς απόφραξιν ωρισμένων σημείων του Λιμένος Πειραιώς. Εγένοντο δε υφ’ ημών αντισαμποτάζ διά βυθίσεως τούτων εις περιοχάς που δεν θα εμποδίζετο η κίνησις του λιμένος.

4. Διαφυγαί: Η οργάνωσις είχε δίκτυον διαφυγών διά βάσιν  Σμύρνης και παραλαβής πυρομαχικών. Εχρησιμοποιούντο τα χωρία Γραμματικόν Αττικής και Ν.  Στύρα και Τσακέοι Ευβοίας .Η παραλαβή δε από  τα Π/Κ εγένετο πλησίον Τσακέων. Οι κάτοικοι και  αυτών των ως άνω χωρίων εγνώριζον τούτο και  πάντες εβοήθουν. Κυρίως όμως αι διαφυγαί  ανετίθεντο εις την αρμοδίαν οργάνωσιν διαφυγών  FOK Πλοιάρχου ΠΝ Παναγή Παπαχρίστου.

5. Έλεγχος : Απαντα τα σαμποτάζ εγένοντο κατ’ εντολήν του επί  κεφαλής της υπηρεσίας Δολιοφθορών, ο οποίος  καθόριζεν ως επί το πλείστον το σκάφος, το σημείον  εις ο θα ετοποθετήτο η εκκρηκτική συσκευή και την  ωρολογιακήν ρύθμισιν ταύτης, ώστε να εκραγή κατά  τον απόπλουν το σκάφους ή κατά τον πλουν αυτού.
Τας πληροφορίας περίς φορτώσεως των σκαφών του  είδους του φορτίου, της ώρας αναχωρήσεώς του και  της πορείας που ελάμβανε από τας αντιστοίχους  ομάδας ναυτικών πληροφοριών. Από τας τοιούτας  δε πληροφορίας εξηρτάτο ιδίως η επιτυχία των  σαμποτάζ και το είδος της συσκευής ήτις ετοποθετείτο.Οι δολιοφθορείς ειδοποίουν αμέσως διά την  τοποθέτησιν της εκκρηκτικής συσκευής και διά το  σημείον εις ο ετοποθετήθη. Μετά την έκκρηξιν δε  ειδοποίουν περί τούτου αι ομάδες ναυτικών πληροφοριών με ακριβή στοιχεία των ζημιών χωρίς οι  πληροφοριοδόται να γνωρίζουν ότι η οργάνωσις μας  ενήργη δολιοφθοράς.

6. Σύνθεσις: Αποτελείτο από πολλάς ομάδας, αι οποίαι μετά  την ενέργειαν ωρισμένων σαμποτάζ ή διελύοντο ή  φυγαδεύοντο εις Μ.Α.
Αύται διευθύνοντο υπό των αρχηγών των ομάδων.
Αι ομάδες συνεδέοντο μετά του επικεφαλής της  υπηρεσίας διά συνδέσμων. Τα υλικά εφυλάσσοντο  εις ειδικάς αποθήκας και παραδίδοντο υπό των  αποθηκαρίων, οι οποίοι ετοίμαζαν τας συσκευάς  δε ωρισμένων δι’ εκάστην ομάδα συνδέσμων μεταφορέων.

7. Δύναμις: Συνολικώς υπηρέτησαν159
Εξετελέσθησαν 18

8. ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΘ’ ΟΜΑΔΑΣ
(α) Σαμποτάζ από Ιούνιου 1943 – 25 Ιουνίου 1944
(ι) Ομας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑΜ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΓΚΑΚΗ

1) 12/6/43 Α/Π Κόμης ντέ Σαβότα τόννων 7.000  περίπου. Πλήρες στρατιωτών και ζώων. Ζημίαι  σοβαρώταται, εκάθησε εις τ’ αβαθή και εφονεύθηκαν  πολλοί στρατιώται.

2) Ιούνιος 1943 Πετρελαιοφόρον 2.000 τόννων  αγκυροβολημένον εις τα ανοικτά του Περάματος.

3) ‘’ ‘’ Α/Π φορτηγών 4.000 τόννων εις  Άγιον Γεώργιον Κερατσινίου.

4) Ιούλιος 1943 Α/Π φορτηγόν 8.000 τόννων εις  Άγιον Γεώργιον Κερατσινίου ημιφορτωμένον  κάρβουνα.

5) Ιούλιος 1943 Π/Κ 500 τόννων περίπου εις Πέραμα  πλήρες πυρομαχικών.

6) ’’ ’’ Α/Π φορτηγόν 2.000 τόννων με  διακριτικόν G.

7) ’’ ’’ Α/Π ’’ 4.000 ’’ εις  Ελευσίνα.

8) Αύγουστος 1943 Ιταλικόν ναυαγοσωστικόν Κύκλωψ  1000 τόννων ολική βύθισης.

9) ’’ ’’ ΑΡΤΕΝΝΑ 1000 τόννων, Σοβαραί  βλάβαι καθ’ ην ώρα ήτο έτοιμον ν’ αναχωρήση διά  Μήλον.

10) ’’ ’’ ΟΡΙΩΝ 4000 τόννων  περίπου.Ολοκληρωτική βύθισις.

11) ’’ ’’ Σλέπιον 1000 τόννων. Φορτωμένον  εις Προλιμένα Πειραιώς. Ολική βύθισις.

12) Αύγουστος 1943 ΚΥΚΛΩΨ 200 τόννων. Ελληνικόν  ρυμουλκόν.

13) 22 Αυγ 1943 ΤΙΤΑΝ 500 τόννων. Βοηθ. στόλου εις  Ναύσταθμον.

14) ’’ ’’ ΗΡΑΚΛΗΣ 200 τόννων ρυμουλκόν  εις Ναύσταθμον.

15) ’’ ’’ Μπήγα Ναυστάθμου.

(ιι) Ομάς ΓΕΡ.ΠΛΑΟΥΜΠΗ

16) 3-4/100/1943 Ανατίναξις πυρομαχικών εις  προβλήτα νησίδα Λέρου.

17) 8/ριος 1943 Εις Εμπορικόν Ιταλικόν σκάφος  6000 τόννων πλήρες πυρομαχικών και με δέματα  σανού και ιματισμού. Εμπρηστικαί συσκευαί.  Ολική βύθισις πλησίον Κρήτης.

(ιιι) Ομάς ΠΑΝ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

18) Σ/βριος 1943 Εις το 6ον χιλιόμετρον της  σιδηροδρομικής γραμμής πλησίον Μενιδίου καθ’ ην  στιγμήν διήρχετο αμαξοστοιχία Μικρά αποτελέσματα.
Εγένετο και ετέρα τοποθέτησις εις σιδηροδρομικήν  γραμμήν διαταχθείς όμως αφήρεσε τας εκκρηκτικάς  συσκευάς προς αποφυγήν αντιποίνων εις πληθυσμόν.

19) 8ριος 1943 Ρυμουλκόν 150 τόννων. Βλάβαι

20) ’’ ’’ ’’ 200 ’’ . Σημαντικαί  Βλάβαι.

(ιυ) Ομάς ΑΘ.ΛΑΖΑΡΟΥ

21-23) Ιαν 1944 Τρία επισκευαζόμενα ιστιοφόρα εις  Ναυπηγεία Περάματος. Εμπρηστικαί βόμβαι με  ασήμαντα αποτελέσματα.

24) Φ/ρίου 1944 Α/Π “Cuneucbuage”, ευρισκόμενον  εντός της μεγάλης μονίμου δεξαμενής Πειραιώς.  Θραύσις κεντρικού άξονος και σοβαραί βλάβαι εις  μηχανοστάσιον.

25) Φ/ρίου 1944 Π/Κ 93Α εις Ωρολόγιον Πειραιώς  Πλήρες πυρομαχικών. Ολική καταστροφή.

26) ’’ ’’ Π/Κ πλησίον του ανωτέρω ολική  καταστροφή.

27-33) Απρίλιος 44- Επί 7 Π/Κ μεταξύ 100-300 τόννων  άτινα 25/6/44 ολοσχερώς κατεστράφησαν και  εβυθίσθησαν εις λιμένα Πειραιώς.

(υ) Oμάς ΤΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

34) Απρίλιος 1944 Ιταλικός πλωτός Γερανός (Μπίγα)  σοβαρώταται βλάβαι.

35) ’’ ’’ Σλέπιον. Ολική βύθισις.

36) 12/5/44 Ρυμουλκόν Η.Ρ.13 εις Καρβουνιάρικα  Πειραιώς. Ολική καταστροφή και βύθισις.

37) Μαϊος 1944 Ολική βύθισις.Ρυμουλκόν.

38) 10-11/5/44 “Τζενέραλ Ιάκωβος” εις λιπάσματα  Δραπετσώνος. Ολική καταστροφή και βύθισις.

39-41) 11/5/44 Ολική αχρήστευσις 3 σιδηροδρομικών  ατμομηχανών εις Μηχανοστάσιου Αγίου Ιωάννου  Ρέντη διά τοποθετήσεως συσκευών εις τους  «αύλους».  (αριθμοί ατμομηχανών 863,873 και 57307)

42-43) Μαϊος 1944 Ολική αχρήστευσις δύο  σιδηροδρομικών ατμομηχανών εις Μηχανοστάσιου  Αγ.Ιωάννου Ρέντη διά τοποθετήσεως εκρ.συσκευών  εις τους άξονας κινήσεως.

44) ’’ ’’ Καταστροφή σιδηροδρομικού συρμού  με πυρομαχικά.

45) ’’ ’’ Πλοίον ………. 115 τόννων,  σοβαρώταται βλάβαι.

(υι) Ομάς ΕΜΜ.ΚΑΚΑΖΟΓΛΟΥ

46) 26/4/44 Τοποθέτησις 2 χελωνών εις πλοίον Πριγκίτα  150 τόννων μεραφέρον τσιμέντα από Δραπετσώνα εις  Ναύσταθμον, ας ανεύρον οι Γερμανοί. Αι δύο  βενζινάκατοι που τας παρέλαβαν ανετινάχθησαν εις  προλιμένα Πειραιώς φονευθέντων των εντός αυτών  Γερμανών.

47) Απρίλιος 1944 Πλοίον ΤΑΝΑΙΣ ασήμαντα  αποτελέσματα.

48) Μαϊος 44 Ανατίναξις πυρομαχικών εις  προβλήτα νησίδος Λέρου.

49) 15/5/44 Π/Κ Παναγίτσα μεταφέρον Γερμανούς εις  Αίγινα – Πόρον. Εβυθίσθη πνιγέντων 15 Γερμανών.

(υιι) Ομάς ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ

50) 2/6/44 Π/Κ Ρ.Ι 195 τόννων 300 εις ακτήν  Ξαβερίου.  Ολική βύθισις.

51) 15/6/44 Π/Κ Ρ.Ι.415 200 τόννων εις Ρολόϊ Πειραιώς.  Ολική βύθισις.

52) 22/6/44 Π/Κ Ρ.Ι. 182 (Κατίνα) 100 τόννων εις Ρολόϊ  Πειραιώς. Ολική βύθισις.

(υιιι) Ομάς Ι.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

53) Μαϊος 44 Π/Κ Ευαγγελίστρια. Ολική βύθισις.

54) ’’ ’’ Π/Κ εις Πέραμα (απηγορευμένου  υφ’ ημών σαμποτάζ).

(χ) Ομάς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ 55-57) 3 σαμποτάζ επί Π/Κ διά κακής
φορτώ σεως εις Ο.Λ.Π.

β) Σαμποτάζ από Ιουλίου 1944 – Σ/βρίου 1944

(ι) Ομάς ΤΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛ.

1) 22/7/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. χελώνης και πρόκλισις  σοβαρών ζημιών εις πετρελαιοφόρον HEGIA-MELPIV  500 τόννων και εις το Π/Κ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 150 τόννων.

2) 3/8/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ.υλών (μελινίτιβος) επί  του Α/Π ΚΑΡΟΛΑ 1200 τόννων, πρόκλησις ισχυράς  εκκρήξεως και πυρκαϊάς εντός του κύτους του  σκάφους.

3) 3/8344 Τοποθέτησις εκκρηκτ. χελώνης και  αχρήστευσις της υπ’ αριθ.ΙΑ-715 ατμομηχανής.

4) 14/8/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί των  ατμομαξών ΚΓ-862, ΙΑ-709, ΚΓ-874, ΚΓ-860.  Πρόκλησις σοβαρών ζημιών (ρωγμαί εις λέβητας,  καταστροφή Εστιών, αυλών, αυλοφόρων πλακών,  διαρροή τούτων). Σοβαρός τραυματισμός του  Γερμανού μηχανοδηγού.

5) 29/8/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. χελώνης εγγύς του  μηχανοστασίου επί του Α/Π ΛΟΛΑ 1250 τόννων.  Πρόκλησις σοβαρών ζημιών εις το διάμερισμα των  Μηχανών και οπαί εις την δεξιάν πλευράν του  σκάφους.

6) 31/8/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί των  ατμαμαξών Εα-22, Εα-223, ΚΓ-869, 57-1863.  Πρόκλησις σοβαρών ζημιών (αχρήστευσις τεμαχίων  εσχάρας, σοβαραί βλάβαι εντός της εστίας (διαρροή  αυλών).

7) 2/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί  ατμαμαξών με σοβαράν βλάβην εις την υπ’ αριθ.Εα- 211 και ολικήν καταστροφήν εις την υπ’ αριθ.Εα-217

8) 6-7/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων εις τας  υπ’ αριθ. 2-516, Ε-723, Ε-721, Ε-701 ατμομάξης  ΣΠΑΠ. Πρόκλησις σοβαρών ζημιών.

9) 11/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ.καρβούνων επί των  ατμαμαξών 57-2970,57-2413. Πρόκλησις σοβαρών  ζημιών (πτώσις εσχαρών, ροή αυλών, πτώσις  μολυβδασφαλειών.

10) 12/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί των  ατμαμαξών 57-2582,57-1231, ΚΓ-891. Πρόκλησις  σοβαρών ζημιών (διάτρησις αυλών, πτώσις εσχαρών,  μεγάλη ροή αυλών, πτώσις προσθίας μολυβδασφαλείας  λέβητος).

11) 13/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί των  ατμαμαξών ΚΓ-874,2-516,Μ-812,Ε-828,Ε-701,και Ε- 721. Πρόκλησις ζημιών (πτώσις εσχαρών, ροή αυλών,  εκτίναξις θύρας εστίας).

12) 15 και 16/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί  των ατμαμαξών ΙΑ-716, ΙΑ-717,ΙΑ-719,ΚΓ-871,57-  2582. Πρόκλησις ζημιών (πτώσις εσχαρών, ροή αυλών
διάτρησις αυλών, πτώσις μολυβδασφαλειών. Εκ της  εκκρήξεως υπέστη έγκαυμα εις το πρόσωπον ο  Γερμανός Θερμαστής και απώλεσε τον ένα οφθαλμόν.

13) 17 και 18/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων επί  των ατμαμαξών Ε-722 και Ε-723 ΣΠΑΠ. Πρόκλησις  σοβαρών ζημιών.

14) 30/9 και 1/10/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. καρβούνων  επί των ατμαμαξών 2-544,Ε-723,Ε-725,2-540,Ε-728- 2-517, Ε-712. Πρόκλησις ζημιών (πτώσις εσχαρών, ροή  αυλών, καταστροφή μολυβδοσφαλειών).

(ιι) Ομάς ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

1) 1/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ.μεδιών και  εμπρηστικών επί της υπ’ αριθ.67 αμαξοστοιχίας ΣΕΚ  μεταφερούσης βενζίνης. Έκκρηξις και καταστροφή 5  οχημάτων εις χιλ.248. Τραυματισμός 3 Γερμανών  βαρέως.

2) 3/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. υλών και ανατίναξις  16 1/2 τόννων δυναμίτιδος εις ΤΡΑΧΩΝΕΣ (κτήμα  Γερουλάνου).

(ιιι) Ομάς ΚΡΟΝΤΗΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3) 3/9/44 Αποτυχούσα απόπειρα σαμποτάζ εις το εν  Ναύσταθ μω αντιτορπιλικόν ΤURBINE. Συνελήφθη  επ’ αυτοφόρω ο εκτελεστής Χαραλαμπόπουλος  Ανδρέας με την εκκρηκτ.χελώνην ανά χείρας. Ούτος  μη ανθέξας εις τα βασανιστήρια, εκ των οποίων, και  εξέπνευσε εντός 5ώρου, υπέδειξε ετέρους συνεργάτας  του συλληφθέντων των Χαραλαμπίδη Ι. και  Γιαννακοπούλου Βασιλ. Εγένετο επιδρομή και εις την  οικίαν του Συν/ρχου Δούκα, όστις απουσιάζων ταύτης  δεν συνελήφθη.

2) 5/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. μιδιών ες  αμαξοστοιχίαν ΣΕΚ εξ 24 βαγονίων πλήρη
βενζίνων.Αποτελέσματα ανεξακρίβωτα.

3) 19/9/44 Τοποθέτησις εκκρηκτ. χελώνης εις  αμαξοστοιχίαν ΣΕΚ και επί του οχήματος του  μεταφέροντος κινητήρας αεροπλάνων.  Αποτελέσματα ανεξακρίβωτα.

(γ) Αντισαμποτάζ μηνός 8/βρίου 1944

(ι) Ομάς ΚΥΠΑΡΙΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προς αποτροπήν του όπως οι Γερμανοί βυθίσουν εις  την είσοδον του λιμένος Πειραιώς τα εις Πειραιά  ευρισκόμενα μεγάλα πλοία και πλωτάς δεξαμενάς  και αποφράξουν ούτω τούτον διετάχθη η ομάς  ΚΥΠΑΡΙΣΙΩΤΗ όπως προβή εις τα κάτωθι αντι- σαμποτάζ.

1) 6/10/44 Βύθισις επί τόπου του ατμοπλοίου  ΚΡΕΣΠΙ 1000 τόννων, συμπαρασύροντος κατά την  βύθισιν του εν κότερον και την βενζινάκατον του  επί κεφαλής Γερμανού Αξ/κού.

2) 8/10/44 Βύθισις επί τόπου των εις ακτήν  Βασιλειάδη πλωτών δεξαμενών υπ’ αριθ. 1 και 2, εξ  ων η υπ’ αριθ. 2 έφερε εις τα σκαριά το  αντιτορπιλικόν ΣΑΝ ΜΑΡΤΥΝΟ εφ’ ου οι  Γερμανοί είχον ανοίξει μεγάλας οπάς ίνα  βυθιζόμενον εις την είσοδον του λιμέ νος καταστή  αδύνατος η ανελκυσίς του. Παρά τας προσπαθείας  των Γερμανών κατέστη αδύνατος η ρυμούλκησις  του.

3) 11/10/44 Βύθισις επί τόπου κατόπιν τοποθετήσεως  εκκρηκτ. χελωνών υπό δυτών του φορτηγού  ατμοπλοίου KNUDSEN (9 χιλ. τόννων Τάγκερ).

(ιι) Ομάς ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1) 13/10/44 Κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Γερμανού  Υπαξ/κού Βάλτερ Σοπς και του βοηθού του ΦΡΙΤΣ  απεκόπησαν τα καλώδια ανατινάξεως των αποθηκών
πυρομαχικών Αγίων Αναργύρων (ΛΙΟΣΙΩΝ) ων η  ανατίναξις είχεν αρχίσει υπό των αποχωρούντων  Γερμανών, αποφεχθείσης σοβαράς καταστροφής της  περιοχής λόγω της εναποθηκευμένης μεγάλης  ποσότητος δυναμίτιδος.

Γ. Δ Ι Α Φ Υ Γ Α Ι
1.- Επί κεφαλής ομάδων Εύβοιας:
Νικόλαος Αδάμ Φεβρ.1943 – Ιούλιος 1943
Δημήτριος Παγκάκης ’’ ’’
Παναγιώτης Γκίκας ’’ – Ιούνιος 1944
Μιχαήλ Πιλιχός ’’ – Απελευθερώσεως

Μεταφορών Αθήναι – Γραμματικόν
Γεώργιος Συνοδινός ’’ – Ινούνιος 1944

Εφυγαδεύθησαν 1) κινδυνεύοντες συνεργάται 2) κατ’Απρίλιον 1944
Ο ενταύθα Ούγγρος Πρεσβευτής, ο Γραμματεύς της  Πρεσβείας κλπ. 3) οι προδόται υπαξ/κοί του Γερμανικού Στρατού της υπηρεσίας κρυπτογραφήσεως,  συνεργάται μας επί αδρά αμοιβή HOLAF  RICHTER και GERHAD ΜΑΧ,4) ο πεσών πλησίον
του Κορωπίου αμερικανός αεροπόρος κλπ.

2.- Διοίκησις : Αλέκος Δελμούζος μέχρι 25 Ιουνίου 1944 οπότε  Σαμποτάζ- συνελήφθη. Κατόπιν ο τότε Ταγ/ρχης και νυν  και Συν/ρχης Πυρ/κού Στέφανος Δούκας, όστις ανα-
Διαφυγών συνεκρότησε την υπηρεσίαν Δολιοφθορών διά νέων  ομάδων και τέλος κατά 8/βριον 1944 την εχρησιμοποίησε δι’ αντισαμποτάζ.

 Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1.- Δ ρ ά σ ι ς

α) Ναυτικαί πληροφορίαι: 1) Καθημερινή παρακολούθησις της κινήσεως, των επισκευών, της φορτώσεως κλπ. πάντων των σκαφών  του εχθρού από Πειραιώς μέχρι
Ελευσίνος και εις Σαλαμίνα, ούτως  ώστε οιανδήποτε στιγμήν να γνωρίζωμεν την θέσιν, το φορτίον και την  κατάστασιν οιουδήποτε σκάφους ως και την σύνθεσιν των πληρωμάτων.
2) Προειδοποίησις δι’ αναχώρησιν πλοίων η νηοπομπών και μέλουσα  πορεία αυτών, ώστε να αναγγελθή  τούτο εγκαίρως εις Στρατηγείον  Μ.Α.
3) Δίοδοι πεδίων ναρκών θαλάσσης κλπ.
4) Αναχώρησις Π/Κ με Γερμανούς  κατασκόπους προς αποβίβασιν  αυτών εις Μ.Α.
5) Εξακρίβωσις Σαμποτάζ.

β) Στρατ/καί πληφορορίαι: 1) Οχύρωσις και τοποθέτησις  ψεύτικων πυροβόλων κλπ.
2) Μετακινήσεις μονάδων και σύνθεσις αυτών. Προέλευσις και προορισμός αυτών.
3) Οπλισμός εχθρού
4) Ναρκοπέδια κλπ.

γ) Αερ/καί πληροφορίαι: 1) Οχύρωσις και αντιαεροπορική  άμυνα. Εξακρίβωσις θέσεως ψευδών, πραγματικών αντιαεροπορικών πυροβόλων.
2) Κίνησις αεροδρομίων καθημερινώς, ήτοι είδος και ποσότης  ιπταμένων καθ’ εκάστην αεροσκαφών.
Προέλευσις, πτήσεις αυτών,  σκοπός, προέλευσις ανθρωπίνου  φορτίου, κλπ.
3) Τύπος αεροσκαφών κλπ
δ) Εκ γερμανικών υπηρ. 1) Συστήματα κρυπτογραφήσεως  και αποκρυπτογραφήσεως. Κώδικες.
2) Σήματα φωτεινά και δι’ ασυρμάτου αναγνωρίσεως υπό Γερμανικών πλοίων των και αεροσκαφών.
3) Σημεία επαφής Γερμανών εις  Μ.Α. με εκεί κατασκόπους  των και στοιχεία περί αυτών.  Σχολαί εν Αθήναις εκπαιδεύσεως κατασκόπων των γερμανών και στοιχεία των φοιτώντων εις αυτάς.
Στοιχεία των ενταύθα κατασκόπων των γερμανών κλπ.
4) Σύνθεσις υπηρεσιών γερμανικών και μονάδων. Στοιχεία  των επί κεφαλής αυτών και
υποδείγματα υπογραφών  και γραφής αυτών κλπ.
5) Τύποι νέων συσκευών γωνιομέτρων, κρυπτογραφικών  μηχανών κλπ.

ε) Γενικής φύσεως : Οικονομικαί πληροφορίαι.
Προξενηθείσαι ζημίαι υπό  αρχών κατοχής και πάσα  χρήσιμος πληροφορία.

2.- Έλεγχος :

Ταυτοχρόνως υπήρχον πολλαί ομοειδείς ομάδες αι πληροφορίαι των οποίων διεσταυρούντο προς έλεγχον της ακριβείας των.

3.- Δράσις και Σύνθεσις :

(α) Περίοδος Α: Φεβρουάριος 1943:

Ομάς: Κων.Νήκα πληροφορίαι εκ Γερμανικών πηγών
’’ : Ιωαν.Τσιμινάκη ’’ γενικής φύσεως.
’’ : Ηλ.Στεργιοπούλου πληροφοριοδόται στρατιωτικής  και γενικής φύσεως.
Διάφοροι αυτοτελείς πληροφοριοδόται

(β) Περίοδος Β: Σ/βριος 1943 – Μάρτιος 1944

(ι) Επικεφαλής Γεώργιος Καζακόπουλος.
Πάσαι αι πληροφορίαι των κάτωθι ομάδων  και υποομάδων περιήρχοντο εις αυτόν, ο
οποιός διεσταύρωνε και ήλεγχε ταύτας,  συνεννοήτο μετά των αρχηγών των ομάδων
και έδιδε οδηγίας και εντολάς. Εν γένει η  οργάνωσις της υπηρεσίας πληροφοριών εγένετο υπ’ αυτού.

Ομάς : Μ.Αλεφραγκή Ναυτικαί πληροφορίαι
’’ Σ.Σακελλαροπούλου Στρατιωτικαί πληροφορίαι
’’ Α.Κορδέα Αεροπορικαί ’’
’’ Γ.Ορφανουδάκη Ναυτικαί ’’
’’ Η.Ιωαννίδη Ναυτ.και αερ. ’’
’’ Γ.Μπούρλου Γενικής φύσεως
’’ Γ.Καζακοπούλου (ατομική ομάς του) πληροφορίαι επί όλων των τομέων.

Υποομάς : Λέλας Καραγιάννη Εκ γερμανικών υπηρεσιών
’’ Λιναρά κ.Ιωαννίδη και στρατιωτικαί
’’ Β.Κυπαρισιώτη Ναυτικαί
Αυτοτελείς συνεργάται Ποικίλαι

(ιι) Επίσης :
Ομάς : Δ.Ανδρικοπούλου Εκ γερμανικών πηγών  (πρώην Π.Μάκα)
’’ Ι.Τσιμινάκη Γενικής φύσεως
’’ Α.Εβερτ Στρατ.και γενικής φύσεως
’’ Ε.Παπαδάκη Γενικής φύσεως
’’ Η.Στεργιοπούλου Στρατιωτικαί πληροφορίαι

(γ) Περίοδος Γ’: από Απριλίου 1944

Ομάς : Κ.Ανδρικοπούλου Εκ Γερμανικών υπηρεσιών
’’ Ι.Τσιμινάκη Γενικής φύσεως
’’ Γ.Μπούρλου ’’ ’’

Ομάς : Μ.Αλεφραγκή Ναυτικαί
’’ Σ.Σακεραλλροπούλου Στρατιωτικαί
’’ Β.Κυπαρισιώτη Ναυτικαί
’’ Ε.Παπαδάκη Γενικής φύσεως
’’ Α.Εβερτ ’’ ’’ και  στρατιωτικαί
’’ Α.Σταυροπούλου Εκ Γερμανικών υπηρεσιών  και ναυτικαί.
’’ Ηλ.Στεργιοπούλου Στρατιωτικαί – Οχυρώσεις  Αττικής – Σχεδιάγραμμα.
’’ πρώην Γ.Καζακοπούλου Ναυτικαί- Αεροπορι

 (διασωθέντες) καί και εκ Γερμανι κών υπηρεσιών.
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

(α) Ομάς : Χ.Μυτιληναίου Στρατιωτικαί – Αεροπορικαί  και ναυτικαί πληροφορίαι
με υπαρχηγόν Ι.Καλόφτην
και υποομάδες Σπ.Καραμάνος
Γ.Αντωνάρου
Π.Κοπέλιας
Δ.Βαρβάτσης
Γρ.Θεοδωρόπουλος
Ι.Κωσταρόπουλος
Από του Απριλίου 1944 πάντα τα δελτία πληροφοριών των ανωτέρω ομάδων τα αφορόντα αεροπορικάς και στρατιωτικάς πληροφορίας εδίδοντο εις τον Χ.Μυτιληναίον όστις ήλεγχε, διεσταύρωνε ταύτα και ήτο επι κεφαλής του τομέωςτων πληροφοριών τούτων.

4.- Δύναμις Οργανώθησαν συνολικώς 324 συνεργάται
Εξετελέσθησαν 19

5.- Διοίκησις: Άλκης Δελμούζος μέχρι 25/6/44. Την υπηρεσίαν  Πληροφοριών ουσιαστικώς διοργάνωσε και επέτυχε  να εργάζεται συστηματικώς και με απόλυτον ενημε ρότητα και ακρίβειαν ιδίως εις τους τομείς των  ναυτικών και αεροπορικών πληροφοριών ο Γεώρ γιος Καζακόπουλος από του Σ/βρίου 1943.Τούτο  δε επέτυχε χάρις εις το σύστημα το οποίον ηκολούθησε, την τοποθέτησιν των καταλλήλων παρατηρητών, την διασταύρωσιν και τον αυστηρόν έλεγχον των δελτίων πληροφοριών κυρίως δε με την κατάλληλον καθοδήγησιν του.
Ούτε και μετά την σύλληψιν του κατά Μάρτιον  1944 η ανωτέρω υπηρεσία εξακολούθησε να εργάζεται με τας αυτάς βάσεις και αποτελέσματα. Από Μάρτιον 1944 τας αεροπορικάς και στρατιωτικάς  πληροφορίας ανέλαβεν ο Χ.Μυτιληναίος, αι δε
άλλαι πληροφορίαι εδίδοντο απ’ ευθείας εις τον  Αλ.Δελμούζον.

6.- Επιτυχίαι: Ελήφθησαν επανειλημμένως τηλ/τα συγχαρητήρια  του Στρατηγείου Μ.Α. διά βύθισιν νηοπομπών λόγω  εγκαίρου προειδοποιήσεως μας διά τας αεροπορικάς
και στρατιωτικάς πληροφορίας ως και διά τας εκ  γερμανικών πηγών ειδικάς πληροφορίας.
ΙΙ. Περαίνοντες την παρούσαν έκθεσίν μας οφείλομεν να τονίσωμεν ότι παρά το πλήθος των συνεργατών μας πάντες οι συνεργάται μας ειργάσθησαν αποδοτικώς, με πατριωτικόν ενθουσιασμόν και ανιδιοτελώς. Ουδεμία λιποψυχία η αποφυγή κινδύνων εσημειώθη πλην τριών οι οποίοι υπέκυψαν εις τα βασανιστήρια κατά την ανάκρισιν των και προέβησαν εις αποκαλύψεις.
Ιδιαιτέραν δε μνείαν οφείλομεν να ποιήσωμεν διά τα χωρία Γραμματικών Νέα Στίρα και Τσακέους, εις τα οποία όλοι οι κάτοικοι εβοήθησαν και μετέσχον ενεργώς εις τον αγώνα κατά του κατακτητού.

Αθήναι 13 Οκτωβρίου 1953
Η
Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η (Τ.Υ)
Γ. Καζακόπουλος
Αλ. Δελμούζος
Σ. Δούκας (Σχης ΠΒ)
Παν. Δελμούζος