Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΖΕΥΣ, 17-12-1952


Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ   Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

 Γεωργίου Μαργέτη
Αρχηγού Οργανώσεως
Εθνικής Αντιστάσεως
“Ζ Ε Υ Σ”

Σχετικώς με τον τρόπον Οργανώσεως και την δράσιν της Εθνικής Οργανώσεως “ΖΕΥΣ” εκτίθενται τα κάτωθι:
1.- Ευθύς μετά την κατά το έτος 1941 επισυμβάσαν κατάληψιν της Ελλάδος παρά των εχθρικών Στρατευμάτων, μετά των Αντισμηνάρχων Αγγελοπούλου Βασιλείου και Βασιλειάδου Θεοδώρου του Αστυνόμου Παπαϊωάννου Δημ. των Υπαστυνόμων Ηλιακοπούλου Ιωάννου και Σταθάτου Χριστοφόρου και Ανθυπαστυνόμου Ιωάννου Μπελεσιώτου, συνεκροτήσαμεν Οργάνωσιν μυστικήν, με αρχικόν σκοπόν την περισυλλογήν και προστασίαν Άγγλων Στρατιωτικών, οίτινες ευρίσκοντο εισέτι εις το καταληφθέν υπό του εχθρού Ελληνικόν έδαφος.
2.- Η Οργάνωσις μας αύτη έδρασε σοβαρώς εις τον ως άνω τομέα μέχρι του Οκτωβρίου 1941, ότε και απεκαλύφθη η δράσις μας αυτή, παρά των Αρχών Κατοχής και ούτω ευρέθημεν εις την ανάγκην να διαπεραιωθώμεν εις την Τουρκίαν.
3.- Παρουσιασθέντες εις το Αγγλικόν Προξενείον Σμύρνης προσελήφθημεν παρ’ αυτού οι α) Υποφαινόμενος β) Ηλιακόπουλος Ιωάννης και γ) Ενωμοτάρχης Κανεβάτης Ιωάννης και απεστάλημεν εις την υπό του εχθρού κατεχομένην νήσον Σάμον δι’ εκτέλεσιν ειδικής εμπιστευτικής υπηρεσίας.
4.- Εν Σάμω παρεμείναμεν εκτελούντες την ανατεθείσαν ημίν υπηρεσίαν επί δύο και πλέον μήνας μεθ’ ο κατόπιν εντολής του Προξενείου Σμύρνης οι έτεροι δύο συνεργάται μου επέστρεψαν εις Σμύρνην ενώ εγώ παρέμεινα προς συνέχισιν της υπηρεσίας μου.
5.- Την 8.2.42 κατόπιν Διαταγής του προξενείου Σμύρνης επανήλθονεις Σμύρνην ένθα έλαβον, διαταγήν να μεταβώ εις Κάιρον διά την ανάληψιν νέας εμπιστευτικής υπηρεσίας. Η τελευταία όμως αυτή διαταγή δεν εξετελέσθη διότι η Ιη Ταξιαρχία εις ην ανήκον κατά την προς Κάιρον κίνησιν μου διέταξεν να παραμείνω εις Βηρυττόν και ούτω δεν ηδύνηθην να φθάσω εις Κάιρον.
6.- Την 3.5.1942 οτε ευρισκόμην εις Βυρηττόν διετάχθην κατόπιν εμπιστευτικής τηλ/κής Διαταγής του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ.Α. όπως επανέλθω αεροπορικώς εις Σμύρνην.Προκειμένου να μοι ανατεθή η εκτέλεσις ειδικής εμπιστευτικής υπηρεσίας.
7.- Αφιχθείς εις Σμύρνην έλαβον εντολήν του ιδίου Στρατηγείου όπως μεταβώ εις Θεσ/νίκην και διοργανώσω εκεί Υπηρεσίαν Κατασκοπείας εις βάρος του εχθρού. Η οργάνωσις αύτη υπαγομένη εις το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μ.Α. θα έφερεν το αναγνωριστικόν σήμα “Ζ Ε Υ Σ”.
8.- Την εκτέλεσιν της ανωτέρω εντολής ανέλαβον προθύμως και αφού εφοδιάσθην διά των απαραιτήτων μέσων “Ασυρμάτων, Κωδίκων κ.λ.π.» ανεχώρησα εις Θεσ/νίκην μετά του ασυρματιστού Βρεττού – Σπυρίδωνος.
9.- Εις Θεσ/νίκην αφίχθην την 3.7.1942 και αμέσως επεδόθην εις την συγκρότησιν της Οργανώσεως ήτις επετεύχθη εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος παρά τας παρουσιασθείσας αρχικώς δυσχερείας σπουδαιοτέρα των οποίων υπήρξε η σύλληψις υπό των Γερμανών του Ασυρματιστού Βρεττού Σπυρίδωνος κατόπιν καταδόσεως εκ μέρους Πολ.Μπαβαρέα πρώην Δ/ντού του εν Αθήναις καμπαρέ, “ΦΕΜΙΝΑ”.
10.- Οι Γερμανοί μη έχοντες συγκεκριμένα και σαφή στοιχεία της ενοχής του ασυρματιστού Βρεττού Σπυρίδωνος ει μη μόνον τας αορίστους κατηγορίας του ιδιώτου Μπαβαρέα περί της εκ Μέσης Ανατολής αφίξεως του αφήκαν τούτον ελεύθερον μετά κράτησιν 18 ημερών.
11.- Προς πρόληψιν αποκαλύψεως του δικτύου διά περαιτέρω ερεύνης εκ μέρους των Γερμανών διέταξα τον ασυρματιστήν Βρεττόν να επανέλθη αμέσως εις Σμύρνην όπερ και έπραξεν εις αντικατάστασιν δε τούτου το Στρατηγείων Μ.Α. απέστειλεν ως ασυρματιστήν της Οργανώσεως τον εθελοντήν Ναύτην Αγκουράν Πέτρον κάτοικον Αθηνών οδός Θράκης αριθ.1 (Νέα Σφαγεία).
12.- Εν τω μεταξύ η Οργάνωσις επεδόθη εις το έργον της και ήρξατο λειτουργούσα κανονικώς και με ρυθμόν γοργόν χάρις και εις τον μεταξύ μυηθέντα εις την Οργάνωσιν τότε Ταγ/ρχην και ήδη Συν/ρχην ε.α. Μπάρμπαν Θωμάν. Ούτω η συμβολή εις την γένει ανάπτυξιν του δικτύου και λειτουργίαν της Οργανώσεως υπήρξε σημαντική και αξιόλογος λόγω της πίστεως και του ενθουσιασμού αλλά και του πατριωτισμού εξ ου ούτος διεπνέετο.
13.- Χάρις εις την δραστηριότητα και τας ικανότητας του Αξ/κού τούτου εμυήθησαν εις την Οργάνωσιν και άλλα μέλη ως επί το πλείστον ανώτεροι Αξ/κοί, οίτινες και ανέλαβον ωρισμένον τομέα καθ’ όσον η κατασκοπεία μετά την πλήρη ανάπτυξιν της Οργανώσεως δεν περιωρίζετο μόνον εντός της πόλεως Θεσ/νίκης αλλ’ είχεν επεκταθή εις ολόκληρον την Βόρειον Ελλάδα και Πελοπόνησον, την Θράκην και Ηπειρον, έτι δε και εις τα όμορα Κράτη ήτοι Βουλγαρίαν, Σερβίαν και Αλβανίαν, ως κατωτέρω:-
Ι.- ΤΟΜΕΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ εις ολόκληρον την Μακεδονίαν (Δυτικήν – Κεντρικήν και Ανατολικήν):
α) Ο ήδη Συν/ρχης ε.α. Μπάρμπας Θωμάς από Αυγούστου 1942 – Σ/βρίου 1943.
β) Ο ήδη Ταξίαρχος Φροντιστής Αθανάσιος από Οκτωβρίου 1943 – Ν/βρίου 1944.
ΙΙ.- ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ – ΣΕΡΒΙΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Ο Στρατηγός ε.α. Χρυσοχόου Αθαν.από Αυγούστου 1942- Ν/βρίου 1944.
ΙΙΙ.- ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
Ο ήδη Συν/ρχης Παπαγεωργίου Ιωάννης από Οκτωβρίου 1943- Ν/βρίου 1944.
ΙV. ΤΟΜΕΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Ιατρός Βαφειάδης Θωμάς από Οκτωβρίου 1943 – Ν/βρίου 1944.
V.- ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Εφ.Λοχαγός Γκελέζης Κων/νος από Μαϊου 1943 – Ν/βρίου 1944.
VΙ.- ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ο υποκελευστής Τριχούλης Γεώργιος από Οκτωβρίου 1942 – Ν/βρίου 1944.
VΙΙ.-ΤΟΜΕΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ο Εφ.Λοχαγός Αστεριάδης Ιωάν.από Αυγούστου 1942- Ν/βρίου 1944.

 VΙΙΙ.-ΤΟΜΕΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ο Εφ.Αξ/κός Ιατρός Παπαδόπουλος Κων.από Ιανουαρίου 1942 – Ν/βρίου 1944.
14.- Χάρις εις την δραστηριότητα και ικανότητας και τον πατριωτισμόντων ανωτέρω αναλαβόντων τομείς δράσεως προσώπων το συνομωτικόν πνεύμα της Οργανώσεως και γενικώς τα ληφθέντα μέτρα η Οργάνωσις “Ζ Ε Υ Σ” εσυνέχισεν με μεγίστην αποδοτικότητα την δράσιν της μέχρι της Απελευθερώσεως της Πατρίδος με μικράν μόνον διακοπήν ήτοι από 3.9.43-12-10-43 καθ’ ην περίοδον λόγω συλλήψεως υπό της Γκεσταπό ωρισμένων μελών της Οργανώσεως και προς τον σκοπόν όπως απωλεσθούν τα ίχνη μας και αποφύγομεν και ετέρας συλλήψεις η Οργάνωσις ανέστειλεν προσωρινώς την δράσιν της, διά του τρόπου δε τούτου η ΓΚΕΣΤΑΠΟ απώλεσεν τα ίχνη της Οργανώσεως και απεφεύχθησαν έτεραι συλλήψεις μελών αυτής. Εκ των συλληφθέντων πέντε μελών, ο εις ετυφεκίσθη και έτεροι 4 καταδικάσθησαν υπό των Γερμανών εις πολυετή φυλάκισιν και απεστάλησαν ως όμηροι εις Γερμανίαν.
15. Κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα απεστάλησαν εις την Μ.Α.περί τα οκτακόσια τηλεγραφήματα διά του ασυρμάτου και δεκάδες δελτίων πληροφοριών, σχεδιαγραμμάτων οχυρών, σιδηροδρομικών και οδικών συγκοινωνιών κ.λ.π. Επίσης εξηκριβώθησαν και εγνωστοποιήθησαν κινήσεις Γερμανικών στρατευμάτων, ονόματα Διοικητών Γερμανών και Γερμανικών Μονάδων, Αξ/κών Επιτελείων κ.λ.π.
16. Συνεπεία των ως άνω πληροφοριών εγκαίρως μεταβιβαζομένων εγένοντο υπό της Ρ.Α.Φ. αποτελεσματικοί βομβαρδισμοί εις Στρατ. στόχους, συγκεκριμένως δε εβομβαρδίσθη το Αεροδρόμιον ΣΕΔΕΣ όπερ κατεστράφη σχεδόν εξ ολοκλήρου, φονευθέντων πολλών Γερμανών Στρατιωτικών μεταξύ των οποίων και δύο Στρατηγοί εξ ων ο εις Βούλγαρος. Επετεύχθη επίσης συνεπεία πληροφοριών της Οργανώσεως η βύθισις υπό συμμαχικών Υποβρυχίων, πολλών εχθρικών ατμοπλοίων, εν οις και το “ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΚΩΤΙΕ”, συνολικού εκτοπίσματος 8.000 τόννων.
17.- Συνεπεία της ως άνω εκτιθεμένης λαμπράς δράσεως της Οργανώσεως απεστάλησαν αυτή εκ μέρους του συμμαχικού Στρατηγείου και των Ελληνικών Στρατ.Αρχών πλείστα συγχαρητήρια, τηλεγραφήματα και έγγραφα, πολλά των οποίων τυγχάνουν καταχωρημένα εις τα επίσημα βιβλία της Οργανώσεως.
18.- Μετά την αποχώρησιν των Γερμανών εξ Ελλάδος συνεπεία δραστηρίας ενεργείας της Οργανώσεως εξηναγκάσθη να παραδοθή εις την υπηρεσίαν μας ο Αρχηγός της εν Μακεδονία Γερμανικής Κατασκοπείας “ΦΟΝ-ΝΤΕ-ΜΠΑΪΚΕΡ ή ΠΑΤΕΡΣΟΝ όστις και παρέδοκεν ημίν εκτός του δικτύου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπερ αυτός ούτος διηύθυνεν και τα γερμανικά δίκτυα κατασκοπείας ΛΑΡΙΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ και ΒΕΡΩΝΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ ως επίσης και πάντα τα μηχανήματα κατασκοπείας και αφθόνους ποσότητας εκκρηκτικών υλών ας ο ίδιος εχρησιμοποίη.Ούτος παρεδόθη παρ’ ημών εις την Αγγλικήν υπηρεσίαν.
19.- Η Οργάνωσις αριθμεί πλέον των 100 μελών.

Εν Αθήναις τη 17-12-1952
Ο
Αρχηγός της Εθνικής Οργανώσεως “Ζ Ε Υ Σ”
Γ.ΜΑΡΓΕΤΗΣ