Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ


Προς
Την επιτροπήν του άρθρου 7, 3 Α.Ν.97Ι /1949 ως τούτο αντεκατεστάθη μεταγενεστέρως υπό του άρθρ.2 του Α.Ν. 1919/1951
΄Εχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν Υμίν την παρούσαν έκθεσιν περί της δράσεως της υφ’ ημάς Εθνικής Οργανώσεως Αντιστάσεως Εσωτερικού “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” ως και πίνακος των μελών της Διοικούσης Επιτροπής αυτής.

 Κατά τας αρχάς του 1942 ήλθομεν εις επαφήν με την ηγεσίαν της Εθνικής Οργανώσεως Πληροφοριών “Ομηρος” και ειδικώτερον με τον δικηγόρον κ.Αγησίλαον Βλάχον όστις κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως μας διεβίβασεν υπόδειξιν της Ελευθέρας Ελληνικής Κυβερνήσεως του Εξωτερικού προς ίδρυσιν Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικής Αντιστάσεως ήτις και πράγματι ιδρύθη υπό την επωνυμίαν “Ιερά Ταξιαρχία”.
Ευθύς εξ αρχής ως σκοποί της οργανώσεως ετέθησαν:
α) Η διά παντός προπαγανδιστικού μέσου και εκδηλώσεων τόνωσις τους Εθνικού φρονήματος του υποδούλου λαού και ιδιαίτερα της σπουδαζούσης νεολαίας.
β) Η παντί τρόπω αντίδρασις εις τας επιδιώξεις των κατακτητών και η μείωσις του ηθικού αυτών ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών των τμημάτων.
γ) Η Οργάνωσις και προετοιμασία ενόπλων ομάδων μαχητών, προς δράσιν εις στιγμήν καθ’ ην ηθέλομεν διαταχθή προς τούτο παρά του Συμμαχικού Στρατηγείου.
δ) Η χρησιμοποίησις επιλέκτων στελεχών προς παροχήν εις την οργάνωσιν “ΟΜΗΡΟΣ” πληροφοριών χρησίμων εις το Συμμαχικόν Στρατηγείον, και γενικώς η συμβολή ημών εις τον διεξαγόμενων τραχύν απελευθερωτικόν αγώνα του Έθνους.
Προς επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών από της 15ης Αυγούστου 1942 ηρχίσαμεν την έκδοσιν μυστικών προκηρύξεων και εφημερίδων εκτυπουμένων εις χιλιάδας αντιτύπων και διανεμουμένων εις απάσας τας συνοικίας Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
Επίσημον όργανον “ΙΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ” υπήρξεν η έντυπος εφημερίς “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΙΑΤΑ” εκδιδομένη συνήθως εις 3.000 αντίτυπα άτινα διενέμοντο άπαντα και κυκλοφορούσαν κατά κανόνα άπαξ του μηνός η εις ά χρονικά διαστήματα επέτρεπεν η οικονομική ευχέρεια η αι δυσκολίαι αι αναγόμεναι εις την διεξαγωγήν του αγώνος.
Τα “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΙΑΤΑ” ηρίθμησαν 26 φύλλα, το πρώτον εκ των οποίων εξεδόθη τον Οκτώβριον του 1942, το δε τελευταίο τον Οκτώβριον του 1944.
Αφ’ ης στιγμής οι Γερμανοί διέταξαν την σφράγισιν των ραδιοφώνων ηρχίσαμεν εκδίδοντες ανά διήμερον ή και ημερησίως Δελτίων Ειδήσεων υπό τον τίτλον “ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΝΕΑ” ακροώμενοι μυστικώς διαφόρων Συμμαχικών ραδιοφωνικών εκπομπών.
Τα “ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΝΕΑ”, πολυγραφημένα, εξεδίδοντο ανελλιπώς και ηρίθμησαν εκατοντάδας φύλλων, ατινα επίσης διενέμοντο εις την περιοχήν Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, και εις αριθμόν αντιτύπων ανερχόμενον περίπου εις 750 δι’ εκάστον φύλλον.
Εξεδόσαμεν επίσης εις αριθμόν φύλλων μαθητικήν πολυγραφημένην εφημερίδα υπό τον τίτλον “ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ”διανεμομένην εις τα Σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τέλος καθ’ όλον το διάστημα της κατοχής εκυκλοφορήσαμεν πληθώραν εντύπων και πολυγραφημένων προκηρύξεων κατά χιλιάδας είτε εξ αφορμής διαφόρων γεγονότων ή επετείων είτε προειδοποίησιν του πληθυσμού επί ψευδών ανακοινώσεων των κατακτητών.
Πολλαί των ανωτέρω εφημερίδων και προκηρύξεων εξετέθησαν εις την Πανελλήνιον Έκθεσιν Πολέμου και Θυσιών Ελλάδος την οργανωθείσαν εις το Εθνικόν Μουσείον κατά το 1946 ως και εις την Έκθεσιν Παρανόμου Τύπου την οργανωθείσαν εις “Παρνασσόν”.
Η εκτύπωσις των εφημερίδων και προκηρύξεων εγένετο εις 2 ιδιόκτητα μυστικά τυπογραφεία διά προσωπικού απαρτιζόμενου εκ μελών της ημετέρας Όργανώσεως.
Εις τα αυτά μυστικά τυπογραφεία εξετυπώσαμεν, αμισθεί προκηρύξεις και εφημερίδας άλλων Εθνικών Οργανώσεων ως π.χ. της Π.Ε.Α.Ν των Ε.Ε.Σ. κ.λ.π. ή και προκυρήξεις ας από κοινού εκυκλοφορήσαμεν μετ’ άλλων Εθνικών Οργανώσεων.
Η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” είχεν επίσης αναλάβει την κατά το μεγαλύτερον μέρος διανομήν της εις χιλιάδας αντιτύπων εκδιδομένης μυστικής εφημερίδος “ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ” εκδοθείσης επίσης κατόπιν υποδείξεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως του Εξωτερικού μέσω της ηγεσίας του “Ομήρου” και διά χρονικόν διάστημα από Αυγούστου 1942 μέχρι Σεπτεμβρίου 1943.
Γενικώς εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην ήτο επιβεβλημένη η κυκλοφορία μυστικού τινος εντύπου, είτε προς τόνωσιν ηθικού, είτε προς πληροφορίαν ή καθοδήγησιν του πληθυσμού, η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” δεν παρέλειψε να εκτυπώση και διανείμη η τοιχοκολλήση κατά χιλιάδας ανάλογον έντυπον.
Το αυτό εγένετο και διά της αναγραφής εις τους τοίχους Εθνικών Συνθημάτων, οπερ ήτο επιβεβλημένον την εποχήν εκείνην, αφ’ ενός μεν διά την εμψύχωσιν και ενημέρωσιν ατόμων εις χείρας των οποίων δεν έφθανον, πιθανώς, μυστικά έντυπα, αλλά και διότι οι κομμουνισταί συστηματικώς εμπρατον αυτό, οπότε θα υπήρχεν κίνδυνος να νομισθή ότι μόνον οι κομμουνισταί ήσαν οργανωμένοι και εκινούντο συνομωτικώς.
Προς επίτευξιν του πρώτου και κυριωτέρου αυτού σκοπού, πολλάκις οργανώσαμεν μόνοι η εν συνεργασία μετά των λοιπών εθνικών οργανώσεων εκδηλώσεις και διαδηλώσεις Εθνικάς είτε εις επετείους είτε εξ αφορμής άλλων γεγονότων, αίτινες είχον τεραστίαν επίδρασιν επί του ηθικού τόσον του υποδούλου λαού όσον και των κατακτητών. Θα μείνουν αλησμόνητοι εις τους κατοίκους Αθηνών και Πειραιώς αι συγκινητικαί διαδηλώσεις αίτινες τοσάκις οργανώθησαν με πρωτοβουλίαν πυρήνων των Ανωτάτων Σχολών.
Διαθέτοντες ως οργάνωσις, εξαιρετικήν δύναμιν εις το Πανεπιστήμιον και λοιπάς Ανωτάτας Σχολάς, επρωτοστατήσαμεν εις παρομοίας εκδηλώσεις, πολλού δε απέχει της περιαυτολογίας το να είπωμεν ότι επί μακρόν χρονικόν διάστημα η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” είχε την ηγεσίαν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών.
Ούτως εις την κρίσιμον στιγμήν του κινδύνου επιβολής Πολιτικής Επιστρατεύσεως η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” μαχητικότητα επάλαισεν μετά των λοιπών Εθνικών Οργανώσεων προς αποτροπήν της δι’ αιματηρών διαδηλώσεων, αίτινες, ως γνωστόν, είχον εξαιρετικήν επιτυχίαν, υποχρεώσασαι τους Γερμανούς να παραιτηθούν των σχεδίων των.
Επανειλημμένως εκυκλοφορήσαμεν προκηρύξεις εις Γερμανικήν και Ιταλικήν γλώσσαν αίτινες συνετάχθησαν υπό της Οργανώσεως “Μαχομένη Ελλάς” καθ’ υπόδειξιν της ηγεσίας του “Ομήρου” και παρεδόθησαν εις ημάς προς διανομήν εις Στρατιωτικάς Μονάδας των κατακτητών διά τας οποίας ο “Όμηρος” είχεν πληροφορίας ότι το ηθικόν των ήτο κατώτερον. Τας προκηρύξεις αυτάς ετοιχοκολλούσαμεν και διενέμομεν εις κτίρια και Στρατωνισμούς των κατακτητών ή εις γειτονικάς αυτών περιοχάς.
Επί συνεχείς νύκτας ερρίπτοντο προκηρύξεις εις Ιταλικήν γλώσσαν εις Τμήματα Συντάγματος Βερσαλιέρων τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσωσι διά να λάβωσι μέρος εις τας επιχειρήσεις της Αφρικής. Επίσης στελέχη της “ΙΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ” ομιλούντα την Ιταλικήν επλησιάζον Ιταλούς αξιωματικούς και άνδρας του εν λόγω Συντάγματος και εντέχνως εδημιούργουν άτμοσφαιρον ηττοπαθείας εις αυτούς. Αι μονάδες αύται εστασίασαν μετά τινας ημέρας κατά την επιβίβασιν των επί πλοίων εις Πειραιά αποστελλόμεναι εις θέατρον επιχειρήσεων.
Τινές των προκηρύξεων αυτών εξετέθησαν επίσης εις την Έκθεσιν Πολέμου και Θυσιών Ελλάδος.
Οσον παρήρχετοό χρόνος και αι ελπίδες διά την απελευθρωσιν ηύξανον, δηλαδή εις τα μέσα περίπου του 1943 ή “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” ήρχισε διά του Στρατιωτικού κλιμακίου της εκπαιδεύουσα μικράς μαχητικάς ομάδας επιλέκτων νέων εις την χρήσιν ατομικών όπλων και την διεξαγωγήν αγώνος εντός των πόλεων (επίθεσις και μέσα προφυλάξεως) με τον σκοπόν να τεθούν ούτοι κατά την κρίσιμον στιγμήν, εάν παρίστατο ανάγκη, εις την διάθεσιν του Συμμαχικού Στρατηγείου.
Αι ομάδες αύται διετέθησαν πράγματι κατά τας πρώτας ημέρας της απελευθερώσεως και κατά το κίνημα του Δεκεμβρίου εις τον τότε Στρατιωτικόν Διοικητήν Αθηνών, στρατωνισθείσαι εις το επί της οδού Αμερικής 19 Κτίριον και εις το επί της οδού Σόλωνος 108.
Διά τον αυτόν επίσης σκοπόν η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” ήρχισεν από τα μέσα του 1943 εκπαιδεύουσα ομάδας νεανίδων εις τα καθήκοντα αδελφών νοσοκόμων, τραυματιοφορέων, πρώτων βοηθειών κ.λ.π.
Τέλος η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” ευρισκομένη καθ’ όλον το διάστημα της κατοχής εις επαφήν με την ηγεσίαν του “ΟΜΗΡΟΥ” παρείχε δι’ επιλέκτων μελών της εις την οργάνωσιν ταύτην πληροφορίας χρησίμους εις το Συμμαχικόν Στρατηγείον.
Η γραμμή της “ΙΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ” από της ιδρύσεώς της μέχρι της διαλύσεως αυτής υπήρξεν αψόγως Εθνική και απολύτως εξωκομματική, πιστή πάντοτε εις τας γενικάς οδηγίας και κατευθύνσεις του Συμμαχικού Στρατηγείου και της Ελευθέρας Κυβερνήσεως ή των εδώ αντιπροσώπων των. Η τήρησις της γραμμής αυτής έφερε την “ΙΕΡΑΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΝ” πολλάκις αντιμέτωπον της αντεθνικής γραμμής του ΕΑΜ, πράγμα οπερ εστοίχισεν επιπροσθέτους διώξεις εις τα μέλη μας και προσέθεσεν εις τα εκ των Γερμανο-Ιταλών θύματα τα εκ της κομμουνιστικής διώξεως τοιαύτα. Τελικώς η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ”, τόσον εκ της Γερμανο-Ιταλικής διώξεως όσον και της Εαμικής έσχεν 8 νεκρούς, 5 τραυματισθέντας και δεκάδας φυλακισθέντων και ομήρων.
Ουδεμία απόκλισις εγένετο από των ταχθέντων αρχικών σκοπών της Οργανώσεως και διά της αγνής και τιμίας Ελληνικής γραμμής ή “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” υπερηφανεύεται ότι απέκτησεν την αγάπην και την συμπάθειαν της μεγίστης μερίδος του πληθυσμού της περιοχής Πρωτευούσης.
Η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” διά την έκδοσιν των ποικίλων εντύπων και προκηρύξεων ως και διά την αντιμετώπισιν άλλων αναγκών του συνομωτικού αγώνος εχρηματοδοτήθη παρά της Οργανώσεως “ΟΜΗΡΟΣ”. Μέρος των εξόδων αυτών εκαλύφθη επίσης δι’ εισφορών των μελών της Οργανώσεως ως και δωρεών πατριωτών.
Σημαντικόν μέρος των συλλεγομένων εξ εισφορών, ενσήμων η δωρεών χρημάτων διετίθετο διά του γυναικείου Τμήματος της “ΙΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ” προς ενίσχυσιν και περίθαλψιν φυλακισθέντων ή τραυματισθέντων μελών της ημετέρας Οργανώσεως ή ενίσχυσιν οικογενειών θυμάτων της “ΙΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ” ή συγγενών οργανώσεων, εκτελεσθέντων υπό των κατακτητών ή των κομμουνιστών.
Η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” τέλος υπακούσασα εις την περί διαλύσεως των Οργανώσεων διαταγήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως διελύθη την 12ην Μαρτίου 1945.
Διά την επίτευξιν των ανωτέρω περιγραφέντων ή “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ”εχρησιμοποίησεν εκατοντάδας νέων και νεανίδων πολλά των οποίων επετέλεσαν διακεκριμμένας πράξεις.
Η “ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ” διωκήθη συλλογικώς. Η Διοικούσα Επιτροπή αυτής απηρτίζετο εκ 10 μελών. Η δε διάρθωσις της εσωτερικής οργανώσεως της “ΙΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ” ήτο η ακόλουθος. Εκαστον εκ των μελών της διοικούσης Επιτροπής προϊστατο και διηύθυνε ανά εν γραφείον (πλην του Οργανωτικού διευθυνομένου υπό 4 μελών), του οποίου αι αρμοδιότητες και το αντικείμενον ήσαν εν συντομία αι εξής:
1) Γραφείον Τύπου: Σύνταξις των διαφόρων άρθρων και ειδήσεων των εφημερίδων, του κειμένου των προκηρύξεων, και ευθύνη της εκτυπώσεώς των.
2) Γραφείον Διανομών: Κατανομή των εντύπων εις τους διαφόρους τομείς και φροντίς διά την εις όσον το δυνατόν ευρύτερα στρώματα κυκλοφορίαν αυτών.
3) Οργανωτικόν: Αι πόλεις Αθήναι, Πειραιεύς και τα περίχωρα αυτών είχον διαιρεθή εις πλείονας τομείς εκάστου εκ των οποίων προΐστατο τομεάρχης. Ο εκ της διοικούσης Επιτροπής διευθύνων το Οργανωτικόν Γραφείον μετά τριών μελών της επιτροπής ως βοηθών (ένα διά τας Αθήνας, ένα διά τον Πειραιά και ένα διά τα περίχωρα) είχε την ευθύνην της κατευθύνσεως των τομεαρχών και του συντονισμού των ενεργειών των.
4) Γραφείον Ανωτάτων Σχολών. Απετέλει ιδιαίτερον Γραφείον λόγω της ιδιαιτέρας ισχύος της Ι.Τ. εντός του Πανεπιστημίου, Ανωτάτης Εμπορικής, Πολυτεχνείου κ.λ.π. και διότι οι φοιτηταί και σπουδασταί απετέλουν τον πυρήνα εις κάθε εκδήλωσιν κατά των κατακτητών.
5) Μαχητικής εκπαιδεύσεως: Το γραφείον τούτο είχε την ευθύνην της στρατιωτικής εκπαιδεύσεως μικρών μαχητικών ομάδων εξ επιλέκτων μελών της Οργανώσεως.
6) Πληροφοριών: Είχε την φροντίδα της ακροάσεως ξένων ραδιοφωνικόν σταθμών και της συλλογής πάσης φύσεως πληροφοριών. Εκ τούτων άλλαι μεν, γενικωτέρας φύσεως, εχρησίμευον διά την κατάρτισιν της ειδησεογραφίας του τύπου, άλλαι δε, ειδικής φύσεως, διεβιβάζοντο εις τον “Όμηρον”.
7) Γραφείον γυναικείου τμήματος: Είχε την εποπτείαν επί των ομάδων των αποτελουμένων εκ γυναικών ως και την φροντίδα περιθάλψεως και οίκον. ενισχύσεως των θυμάτων.
Εν Αθήναις τη 9 Δεκεμβρίου 1952
Η
Διοικούσα Επιτροπή Ι.Τ.

Λαμπίρης Βασίλ.του Ευαγ.(ως Πρόεδρος)
Καζολέας Κων. του Δημ.Κουρούκλης Χρίστος του Χαράλ.
Λέρτας Νικόλ.του Ευσταθ.Μαρινόπουλος Δημήτ.του Παναγ.
Μπίρη Αλίκη του Κων.Παναγιωτόπουλος Ανασ.του Παναγ.
Πάτρας Λουκάς του Παναγ.Σπυράτος Σόλων του Νικολ.
Χόρς Μαρία του Μιχαήλ το γένος Παναγιωτοπούλου.-
(έπονται υπογραφαί)

Advertisements