Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωσις Λ.Α.Ε, ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ/


ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ                                        ΠΡΟΣ
ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ                                          ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ Β4
ΕΝΤΑΥΘΑ

 Α Ι Τ Η Σ Ι Σ
Ναπολέοντος Ζέρβα ως Γεν.

Αρχηγού Εθνικής Αντιστάσεως Ε.Δ.Ε.Σ.- Ε.Ο.Ε.Α.

Αθήναι 10.12.1952

Εχω την τιμήν να διαβιβάσω Υμίν
την από 7ης τρέχοντος έκθεσιν της Ενώσεως  Εφέδρων Αξιωματικών Εθνικής Αντιστάσεως  περί του τρόπουν της διοικήσεως και δράσεως αυτής.

Η εν λόγω οργάνωσις από της 1ης   Μαρτίου 1943 υπήχθη εις εμέ ως Γενικού Αρχηγού των Ε.Ο.Ε.Α.   και έκτοτε ελάμβανε  παρ’ εμού οδηγίας και διαταγάς διαβιβαζομένας εις αυτήν μέσω της Κεντρικής Διοι κήσεως του ΕΔΕΣ Αθηνών.
Ενταχθείσα δε εις την ομοσπονδιακήν  οργάνωσιν υπό την επωνυμίαν Λαϊκή  Απελευθερωτική Ένωσις Λ.Α.Ε.η συνεργασία  αυτής μετά του ΕΔΕΣ ήτο συνεχής και αποφασιστική.
Κατά ταύτα και δυνάμει του Α.Ν.  971/49, ως ούτος ετροποποιήθη και εκυρώθη  υπό του Ν.Δ.1104/49 και του Ν.2272/52,  παρακαλώ όπως αυτή αναγνωρισθή ως  Οργάνωσις Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού ως και η διοικούσα Επιτροπή αυτής υπό  την Προεδρείαν του Ιωάννου Χατζημίχου με  τα απαρτίζοντα αυτήν πρόσωπα αγωνισθείσα από της 1ης Μαρτίου 1943 μέχρι  τέλους του αγώνος.

 Ο Γενικός Αρχηγός Εθνικής Αντιστάσεως
Ε.Δ.Ε.Σ.-Ε.Ο.Ε.Α.
(Υπογραφή)

Ναπολέων Ζέρβας
Εν Αθήναι τη 7 Δεκεμβρίου 1952

Η
ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ Γ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ Δ/ΣΙΝ Β4
Διά του Γεν.Αρχηγού Εθν.Αντιστάσεως
και των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω την παρούσαν έκθεσιν δυνάμει του Νόμου 971/1949 ως ούτος ετροποποιηθή και εκυρώθη υπό του Ν.Δ. 1104/του 1949 και του Νόμου 2272/52.

Δύο μήνας μόλις από της καταλήψεως της Ελλάδος υπό των στρατευμάτων Κατοχής, ευάριθμοι έφεδροι Αξιωματικοί συνήρχοντο εις την οικίαν συναδέλφου των, ίνα συσκεφθώσιν περί της οργανώσεως των εν τη Πρωτευούση, Πειραιεί και Περιχώροις Εφ.Αξ/κών πρώτον και των εν ταις Επαρχίας συναδέλφων εν συνεχεία και της στάσεως αυτών έναντι της νέας καταστάσεως, με μοναδικόν σκοπόν την αντίστασιν και την παρεμπόδισιν των κινήσεων των αρχών κατοχής, εις όφελος του γενικού αγώνος, τον οποίον διεξήγαγον οι Σύμμαχοι και της διατηρήσεως του ηθικού του Ελληνικού Λαού, της υπερηφανείας και του αδαμάστου εθνικού πνεύματος που εις ουδένα κατακτητήν υπετάγη καθ’ όλην την μακραίωνα ιστορίαν του.
Την σύσκεψιν ταύτην επηκολούθησαν και πολλαί άλλαι και τελικώς ελήφθη η απόφασις, ότι προς αποφυγήν ομαδικών συλλήψεων Εφ.Αξ/κών, εγγεγραμμένων εις το υπάρχον τότε επισήμως ανεγνωρισμένον Σωματείον, ιδρύθη παράνομος οργάνωσις, εκ μελών μεν της λειτουργούσης τοιαύτης Ενώσεως αλλά της οποίας οι διοικούντες θα παραμείνουν άγνωστοι και εις αυτά ακόμη τα μέλη ενεργούντες υπό ψευδώνυμα.
Ούτως εσχηματίσθη το πρώτον Συμβούλιον περί τα τέλη του μηνός Ιουλίου του 1941 εκ των κάτωθι εφ.αξ/κών Ιωάν.Χατζημίχου, Εφ.Λοχαγός, Πρόεδρος, Μιχ.Γρηγορίου Εφ.Λοχαγός Αντιπρόεδρος και μέλη, οι Εφ.Λοχ.Ντρες Κ.Κοντοδίνας Κίμων Ζαριφόπουλος Ιωάν.και Τόγκας Πέτρος.
Ευθύς ως τούτο κατηρτίσθη εις Σώμα, ήρχισε τα ενεργείας του διά την εγγραφήν των μελών, δι’ εκλογής των πλέον δυναμικών και μορφωμένων συναδέλφων των, οίτινες θα εχρησιμοποιούντο εν καιρώ διά τους σκοπούς ους επεδίωκεν η οργάνωσις τόσον ενταύθα όσον και εν ταις Επαρχίας.
Διοικητική Οργάνωσις
Η Πρωτεύουσα εχωρίσθη εις Τομείς επικεφαλής των οποίων ετέθησαν άριστοι και δυναμικοί Συνάδελφοι. Εκάστος τομεύς δε εις μικροτέρους τοιούτους και τούτο ίνα καταστή ευχερεστέρα η μεταξύ των συναδέλφων επαφή χωρίς τον κίνδυνον της παρακολουθήσεως εκ μέρους των πρακτόρων των αρχών κατοχής. Οι τομεάρχαι είχον εντολήν όπως αποφεύγωσι κάθε δημοσίαν εμφάνισιν αλλά μόνον δι’ επαφών εις διαφόρους οικίας καθιστώσιν γνωστούς τους σκοπούς της Οργανώσεως εις τα μέλη, να τα κατατοπίζουν διά κάθε ενέργειαν και καθορίζουν εις τους μεμυημένους τον ρόλον τον οποίον έκαστος εξ αυτών έμελλε ν’ αναλάβη να φέρη εις πέρας.
Ούτω, εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος, παρά τας δυσκολίας και την μαστίζουσαν γενικώς πενίαν και ανεργίαν των συναδέλφων και την απηνή παρακολούθησιν, η Οργάνωσις επέτυχε να συμπεριλάβη εις τους κόλπους της το σύνολον σχεδόν των εφ.Αξ/κών της Πρωτευούσης ετοίμων ανά πάσαν στιγμήν να θυσιασθώσι χάριν της Ελλάδος, συνεχιζόντων ούτω την ένδοξον εν τοις Πολέμοις δράσιν. Ένας άνεμος ελπιδοφόρος ήρχισε να πνέη καθ’ όλην την Ελλάδα και η ιερά των Εφ.Αξ/κών φλόξ η οποία εξήρχετο από τα στήθη των εγέμιζεν από θάρρος και ελπίδας και τα στήθη και τας καρδίας των Ελλήνων υπέρ ων οι εφ.Αξ/κοί πρωτοπόροι λόγω της μορφώσεως των έδιδον πρώτοι το παράδειγμα της αυτοθυσίας. Παντού όπου και αν ευρίσκετο ο Εφ.Αξ/κός σύμφωνα με τας εντολάς τας οποίας ελάμβανε, αλλά και από την εκχειλίζουσαν αγάπην προς την Πατρίδα, ήτο ο εμψυχωτής, ο Εθνοδιδάσκαλος, ο Εθνομάρτυς. Παντού αυτός πρώτος και ουδέποτε τελευταίος. Ο κίνδυνος δι’ αυτόν ήτο άγνωστος, συνεχιστής των ενδόξων μαχών εις τα οποίας ήτο επικεφαλής των στρατιωτών, με τους μονίμους συναδέλφους του, πίπτων πρώτος χάριν της μοναδικής εν τω κόσμω Πατρίδος, της ωραιοτέρας, κατά την ρήσιν του Γάλλου ιστορικού Ντιέλ.
Ετσι συν τω χρόνω η οργάνωσις ανδρούται, καθημερινώς, η δυνάμις της αυξάνει και το Διοικητικόν Συμβούλιον δρέπει τους πρώτους καρπούς της δράσεως των Συναδέλφων. Συγκεντρώνει πληροφορίας περί των κινήσεωντου εχθρού, τας διαβιβάζει εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εις την Μέσην Ανατολήν, ετοιμάζει αποστολάς εξ εφ.Αξ/κών εις Αίγυπτον και τας πραγματοποιεί δι’ οιουδήποτε μέσου, τοποθετεί εις καιρίας θέσεις των υπηρεσιών των αρχών Κατοχής Συναδέλφους, έρχεται εις επαφήν με τους Αρχηγούς των Κομμάτων, εκδίδει εγκυκλίους προς τας Επαρχίας και καθίσταται πανέτοιμος δι’ οιανδήποτε σοβαράν δράσιν, όταν και αν παραστή ανάγκη χάρις εις τον πατριωτισμόν των μελών της, ανευ ουδενός μέσου υλικού και ουδεμίας βοηθείας.
Αλλά όσον μυστικός και αν διεξήγητο ο αγών και παρ’ όλην την φροντίδα την οποίαν κατέβαλλον όλοι όπως κρατηθή τοιούτος, η οργάνωσις διέτρεχε διπλούν κίνδυνον ανακαλύψεως της, Πρώτον από την αγρίαν παρακολούθησιν των πρακτόρων του εχθρού και δεύτερον από τους Κομμουνιστάς οι οποίοι βλέποντες την εξάπλωσιν της οργανώσεως των Εφ. Αξ/κών και του πανυσχίρου ΕΔΕΣ έκαμαν το παν διά να πληροφορηθή ο εχθρός τας κινήσεις των Εθνικιστικών Οργανώσεων.
Ούτω συνεπεία προδοσίας, ως εδήλωσεν αυτός ούτος ο Διοικητής της Γερμανικής Αστυνομίας, συνελήφθη κατά Φεβρουάριον του 1942 ο εκ των ηγετών της οργανώσεως μας Πρόεδρος της Κ.Επιτροπής Ιωάν.Χατζημίχου, με την διπλήν κατηγορίαν ότι αποστέλλει εφεδ. Αξ/κούς εις Κάιρον και ότι οργανώνει το σώμα Εφ. Αξ/κών εις την πρωτεύουσαν και εις τας επαρχίας προς επαναστατικήν δράσιν. Ευτυχώς χάρις εις την έλλειψιν σοβαρών στοιχείων, τόσον των προδοτών όσον και των Αστυνομιών, Γερμανικής και Ιταλικής, αφίνεται μετά ένα μήνα ελεύθερος. Και η οργάνωσις συνεχίζει την πατριωτικήν της δράσιν.
Δέον ενταύθα χάριν της ιστορικής αληθείας να εξαρθή η δράσις του ΕΔΕΣ ο οποίος με την αρτίαν οργάνωσιν του, τον δυναμισμόν του, τον πατριωτισμόν του και την αδάμαστον ψυχήν του λεοντοκάρδου Αρχηγού της Στρατηγού Ζέρβα, δίδει τον τόνον εις την Εθνικήν αντίστασιν. Ο ΕΔΕΣ δρα πατριωτικώτατα, οργανώνεται εις τομείς, σχηματίζει το πολιτικόν και στρατιωτικόν Επιτελείον του. Χιλιάδες Ελλήνων γίνονται μέλη του, σοβαρώτατος αντίπαλος του ΕΑΜ, οσημέραι καθίσταται και μοναδικός στόχους του, συνέπεια της εκτάσεως την οποίαν λαμβάνει, καθιστάμενος ούτω ο ΕΔΕΣ ο κεντρικός άξων εις τον οποίον μετά συμπαθείας προσβλέπει ο Ελληνικός λαός. Η έξοδος του Στρατηγού Ζερβά εις τα βουνά, αι Εθνικαί ομάδες των Ελλήνων Ανταρτών, τας οποίας συγκροτεί, ενισχυόμεναι από τον ΕΔΕΣ και πλαισιούμεναι από μονίμους και Εφ.Αξιωματικούς, μαζύ με το προσωπικό γόητρον του Αρχηγού, την ιστορίαν του και τον άφθαστον πατριωτισμόν του, όλα αυτά συλλήβδην δημιουργούν μίαν ατμόσφαιραν θάρρους, αυτοθυσίας, ελπίδος, αλλά και μίαν απογοήτευσιν εις τας τάξεις του ΕΑΜ. Εις το πρόσωπον του Στρατηγού Ζέρβα οι κομμουνισταί βλέπουν την αποτυχίαν του σκοπού των και μεταχειρίζονται όλα τα μέσα διά την εξόντωσιν του. Είναι ο υπ’ αριθ. Ι κίνδυνος δι’ αυτούς βέβαια. Αλλά ο θεός της Ελλάδος τον σώζει, διά να σωθή η Ελλάς η οποία θα τον ευγνωμονεί και η ιστορία με χρυσά γράμματα θα τον συγκαταλέξη εις τας δέλτους της.
Πιστεύω ότι όταν θα κοπάσουν τα πάθη και τα μίση του παρόντος και αμερολήπτως ο ιστορικός του μέλλοντος θα βιογραφήση την περίοδον της κατοχής, ο Στρατηγός Ζέρβας και ο ΕΔΕΣ θα κριθούν όχι μόνον, ως λάμποτες αστέρες του Ελληνικού Εθνικού στερεώματος, αλλά ως Κλασικά ιστορικά φαινόμενα. Θα μοι επιτραπή να παρομοιάσω τον Στρατηγόν Ζέρβαν, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, όχι μόνον ως καλόν Στρατιωτικόν, αλλά ως κλασικόν φιλόσοφον, συγκεντρούντα εν εαυτώ τας πολιτικάς και στρατιωτικάς αρετάς του Βασιλέως της Μακεδονίας Φιλίππου.
Η παρένθεσις αυτή νομίζω ότι ήτο επιβεβλημμένη εξ ιστορικού καθήκοντος και μόνον και μακράν πάσης προσωπικής συμπαθείας και κολακείας, αντιπαθών μέσων διά τον χαρακτήρα του γράφοντος.
Επανερχόμενος κατόπιν της ανωτέρω παρενθέσεως εις την δράσιν της οργανώσεως των Εφέδρων αξιωματικών, είμαι υποχρεωμένος να γνωρίσω εις την αρμοδίαν του Νόμου Επιτροπήν, ότι αυτή (Η οργάνωσις) συνεχίζει νυχθημερόν και με πάσαν θυσίαν τας επιδιώξεις της. Εν συνεργασία με τον ΕΔΕΣ και εν συνεννοήσει με τον εις τα όρη Στρατηγόν Ζέρβαν, τον οποίον ο επί κεφαλής της οργανώσεως επισκέπεται εις τον τομέα της δράσεως του, αρχίζει πλέον να εκδηλώνεται φανερά δι’ ομαδικών εξορμήσεων των μαχητικών της δυνάμεων, καθοδηγούσα και αντικρούουσα τον εχθρόν εις τα πεζοδρόμια και τους δημοσίους χώρους μετέχουσα του Κεντρικού Συμβουλίου της Λ.Α.Ε. Ανωτάτου Συλλογικού Οργάνου υπό πρόεδρον τον δικηγόρον Ιωάννην Ματζούκαν, αρχηγόν του ΕΔΕΣ Αθηνών, τον θερμόν αυτόν πατριώτην τον μαρτυρήσαντα εις τα φυλακάς Έλληνα, τον ανιδιοτελή άνθρωπον πραγματικόν συνεχιστήν του έργου του συγγενούς του εθνικού ποιητού αειμνήστου Σπύρου Ματσούκα, ακαταπόνητον εργάτην του εθνικού μεγαλείου, αντάξιον δε μαχητήν του Στρατηγού Ζέρβα και συνεργάτην εκπρόσωπον του ενταύθα.
Ο κ.Ιωάννης Ματσούκας υπήρξεν εκείνος όστις εκράτησεν την μαχητικήν δύναμιν του ΕΔΕΣ ως αντίρροπον δύναμιν και κατά του ΕΑΜ αποδειχθείς όχι μόνον ως καλός οργανωτής, αλλά και άριστος χειριστής του πολιτικού πηδαλίου κατά τους χαλεπούς εκείνους καιρούς που η κοινή γνώμη εστροβιλλίζετο εις την τρικυμίαν της πλήρους συγχίσεως.
Ο αγωνιστής Ιωάννης Ματσούκας έπραξε το καθήκον του και ως αρχηγός του ΕΔΕΣ και ως έφεδρος αξιωματικός αλλά και ως πολίτης Ελλην. Η Ελλάς του οφείλει πολλά. Ο δε Στρατηγός Ζέρβας είναι υπερήφανος διά την τόσον επιτυχή εκλογήν του.
Υπό την φωτεινήν διοίκησιν της Λ.Α.Ε. ο αγών των Εθνικιστικών Οργανώσεων συντονίζεται πλέον. Αποστολαί αξιωματικών και οπλιτών παντός όπλου, αδιαφόρου πολιτικής προελεύσεως εις την ελευθέραν ορεινήν Ελλάδα του Στρατηγού Ζερβά προς πύκνωσιν των ομάδων του πραγματοποιούνται. Επεμβάσεις εις τας κατοχικάς κυβερνήσεις και διαμαρτυρίαι διά πολιτικάς πράξεις αι οποίαι θα εξυπηρέτουν συμφέροντα και σχέδια του εχθρού, και η οργάνωσις των εφέδρων αξιωματικών έφθασε μέχρι του Γερμανού Πρεσβευτού διά να επιδώση υπόμνημα διαμαρτυρίας (ερμηνεύοντος του μεγάλου πατριώτου, Υπουργού τότε της Παιδείας κ.Λούβαρη, αναλαβόντος την Διεύθυνσυν του Υπουργείου τη παρακλήσει μας διά την διευκόλυνσιν του έργου της προπαγάνδας με τον διορισμόν εφέδρων αξιωματικών ως διδασκάλων εις τας Επαρχίας προς συγκράτησιν και ύψωσιν του πατριωτικού επιπέδου του Λαού.
Εις το υπόμνημα εκείνο το οποίον ανελύσαμεν και προφορικώς διεμαρτυρόμεθα εν ονόματι του Διεθνούς Δικαίου και της ανθρωπίνης Δικαιοσύνης, χωρίς να μας συνέχη ο φόβος των συνεπειών, διά τα απάνθρωπα μέσα των Αρχών Κατοχής εναντίον του Λαού μας και διά την παραχώρησιν Ελληνικών Επαρχιών εις τους Βουλγάρους.
Η οργάνωσις μας, ας μας επιτραπή να είπωμεν, ότι είχε απωλέσει το συναίσθημα του κινδύνου διά την ζωήν των διοικούντων αυτήν, εν συνεργασία με τον ΕΔΕΣ και την Λ.Α.Ε. διεφώτιζεν, ενίσχυε το εθνικόν φρόνημα διά προκυρήξεων, προπαγάνδας παντός είδους και με τον παράνομον τύπον.
Προκήρυξις της Λ.Α.Ε. προς τον λαόν εν ονόματι του Έθνους σημειώνει τον βαθμόν της Εθνικής πίστεως την οποίαν ενέκλειον μέσα των οι αρχηγοί των συνεργαζομένων Οργανώσεων διά τας ελευθερίας και τα ιδανικά της φυλής. Αι δυναμικαί εξορμήσεις με επί κεφαλής την ηγεσίαν των εις την ιστορικήν απεργίαν της 5ης Μαρτίου 1943, διά την πολιτικήν επιστράτευσιν την επιβληθείσαν και αποφασισθείσαν υπό της τότε Κυβερνήσεως της Κατοχής, η 25η Μαρτίου 1943 καθ’ ην εξεχύθησαν εις τους δρόμους της Πρωτευούσης, εις τους Ναούς και προ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου αι ομάδες των Αγωνιστών διανέμουσαι τας εθνικάς επί τη ημέρα προκυρήξεις με το ιστορικόν περιεχόμενον των, με πλήρη αδιαφορίαν των κινδύνων διά την σύλληψιν των, η 13η Ιουλίου 1943, καθ’ ην η Λ.Α.Ε. προπαρεσκεύασε την λευκήν απεργίαν του Λαού εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την παραχώρησιν των Βορείων Επαρχειών (Α.Μακεδονία και Δ.Θράκη) εις τους Βουλγάρους και καθ’ ην ο Λαός της Πρωτευούσης μετουσιώθη και ήρθη εις ανωτέρους ψυχικούς ορίζοντας, ακούσας την φωνήν της Εθνικής συνειδήσεώς του, η 28η Οκτωβρίου 1943, καθ’ ην εψάλλετο ο Εθνικός Υμνος εις τους Κινηματογράφους και τα θέατρα και διενέμοντο προκηρύξεις, υπενθυμίζουσαι τους αγώνας των σκλαβωμένων προγόνων μας και της αγωνιζομένης τότε εις τα βουνά Νεολαίας διά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, αυτά και τόσα άλλα, ων ουκ έστιν αριθμός, συνθέτουν την όλην δράσιν της Λ.Α.Ε. και των επί μέρους οργανώσεων εις την εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.
Δυστυχώς με την κατάσχεσιν του Αρχείου της οργανώσεως μας κατά την ώραν της συλλήψεως στελεχών ταύτης, λείπουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία διά τον ιστορικόν του μέλλοντος θα ήσαν απαραίτητα διά την συγγραφήν μιας ολοκληρωμένης εργασίας, φωτεινού παραδείγματος διά τας επερχομένας γενεάς προς μίμησιν. Ευτυχώς εσώθησαν πολλά στοιχεία από το Αρχείον του Στρατηγού Ζερβά, του ΕΔΕΣ και της Λ.Α.Ε., υλικόν πολίτιμον διά την ιστορίαν της αντιστάσεως.
Η οργάνωσις μας εδιώχθη κατά τον πλέον απηνή τρόπον, μέλη της οργανώσεώς μας συνελήφθησαν, εμαρτύρησαν εις τας φυλακάς και κατεδικάσθησαν εις θάνατον και άλλας ποινάς από τα Γερμανικά και Ιταλικά Στρατοδικεία. Τα αρχεία κατεσχέθησαν και ο επί κεφαλής της οργανώσεως Ιωάννης Χατζημίχου ως εκ θαύματος διέφυγε την σύλληψιν όταν συνελήφθησαν οι συνάδελφοί του. Ο εχθρός κατόπιν προδοσίας είχεν εις χείρας του πλέον επιστολάς του Στρατηγού Ζερβά, του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής εντολάς και τόσα άλλα στοιχεία θεμελιούντα κατηγορίας διά την εσχάτην των ποινών εναντίον της Διοικούσης Επιτροπής της Οργανώσεως. Αυτή εν ολίγοις είναι η δράσις της Οργανώσεως κατά την περίοδον της Κατοχής.
Τελευτών είμαι υποχρεωμένος να μη παραλείψω ν’ αναφέρω την θερμήν υποστήριξιν και συμβολήν εις τους σκοπούς της Οργανώσεως των κ.κ.Μαρκεζίνη Σπυρίδωνος και Στεφανοπούλου Στεφάνου, Υπουργών σήμερον ως και των Αγγέλου Εβερτ, Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων. Θ.Ρακιντζή Αστυνομικού Διευθυντού, Νικολάου Λούβαρη Καθηγητού του Πανεπιστημίου και Αλεξάνδρου Αργυροπούλου Πρεσβευτού ήδη εν Ρώμη.
Η Οργάνωσις μας δράσασα μόνη της το πρώτον και εν συνεργασία μετά του ΕΔΕΣ και της Λ.Α.Ε. αργότερον, πιστεύει ότι εξεπλήρωσεν εις το ακέραιον το προς την Πατρίδα καθήκον της, θυσιάσασα εις τον βωμόν αυτής το αναλογούν τη οργανώσει μερίδιον της διά την απελευθέρωσιν και ελευθερίαν της Χώρας, και ως τοιαύτη θα τύχη της ιστορικής δικαιώσεως.
Παρακαλεί όθεν, όπως αναγνωρισθή ως Οργάνωσις της Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού, με Πρωτεργάτας το εν αρχή της παρούσης αναφερόμενων Διοικητικόν Συμβούλιον.

Μετά τιμής
Ι.Χατζημίχου

Πρόεδρος της Επιτροπής  Εφέδρων Αξ/κών της Εθνικής Αντιστάσεως

Αντίγραφον εξ αρχείων Β4/ΓΕΣ

Advertisements