Εκθεση δράσης ΕΔΕΣ Λευκάδος, ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ/6 Δεκ 1952


ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Ε.Δ.Ε.Σ. – Ε.Ο.Ε.Α.
Αθήναι τη 6η Δεκεμβρίου 1952

Π ρ ο ς
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού
Δνσιν Β4
Ενταύθα

Θ έ μ α:  Περί αναγνωρίσεως του Ε.Δ.Ε.Σ.της περιφερείας Λευκάδος ως Εθνική Αντίστασις Εσωτερικού.

Έχω την τιμήν να υποβάλω υμίν έκθεσίν μου αναφερομένην εις την Διοικητικήν διάρθρωσιν, τρόπου διοικήσεως και δράσιν του Ε.Δ.Ε.Σ.Λευκάδος Οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού.
Διοικητική διάρθρωσις.
Κατόπιν διαταγής μου συνεστήθη εν Λευκάδι Διοικητική Επιτροπή Ε.Δ.Ε.Σ. εκ των κάτωθι:
1/. Μιχαήλ Μελάς ιατρός Πρόεδρος
2/. Κων/νος Βαγενάς Δικηγόρος
3/. Νικόλ.Καββαδάς Ταμειακός υπάλληλος
4/. Δημ.Γιαννοπλάτος έμπορος
5/. Γεώργ. Σταύρου
6/. υστ.Βρεττός έφ.αξκός
7/. Κων/νος Μανωλίτσας απόστρατος αξκός.
Εν συνεχεία συνεστήθησαν επιτροπαί εις όλα τα χωρία της Λευκάδος, εξεδόθη η εφημερίς των Ε.Ο.Ε.Α. Εθνική φρουρά και η οποία διενείμετο καθημερινώς εις ολόκληρον την νήσον και δελτίον ειδήσεων διά Συνδέσμων.
Παραλλήλως προς τας οργανωθείσας Επιτροπάς Εθνικού Αγώνος ήρχισεν και η οργάνωσις μαχητικών ανταρτικών ομάδων, υπό διαφόρους αξκούς Αναστασίου Πολίτου Ταγματάρχου, Υπολοχαγού Ζαμπέλη Διονυσίου και διαφόρων Οπλαρχηγών Γεωργίου Μασσήνη ή Γκουτρούμης, Νικολ. Μεσσσήνη ή Κατσαρού, Δημ.Κοντογεώργου Διονυσίου Αχειμάστη, Χρήστου Καλατζή, Βασιλάτον, Παπαδάτον κ.λ.π.
Αι ομάδες αύται είχον επιτύχει τον έλεγχον ολοκλήρου της νήσου και συνεπλάκησαν εις σκληρόν αγώνα με τον ΕΛΑΣ.
Αι ομάδες αύται είχον σοβαρωτάτας απωλείας 99 νεκρούς και 14 τραυματίας.
(Τ.Σ. – Τ.Υ.)
ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΚΑΙ ΕΟΕΑ
Α Θ Η Ν Α Ι

 

Advertisements