Εκθεση δράσης ΕΔΕΣ Ξηρομέρου, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ/4 ΔΕΚ 1952


ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΔΕΣ – ΕΟΕΑ
ΑΘΗΝΑΙ

Π ρ ο ς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δνσις Β/4
Ε ν τ α ύ θ α

Θ Ε Μ Α
Περί αναγνωρίσεως του ΕΔΕΣ Ξηρομέρου ως οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού και των ΕΟΕΑ της αυτής περιφερείας.

Έχω την τιμήν να υποβάλω Υμίν την παρούσαν έκθεσίν μου, αναφερομένη εις την ίδρυσιν, Διοίκησιν και δράσιν του Ε Δ Ε Σ της περιφερείας Ξηρομέρου και του Αρχηγείου των Ε Ο Ε Α της αυτής περιφερείας, έχουσαν, ως κάτωθι:

Κατά Δεκέμβριον 1941 έδωκα εντολήν εις τον Κων/νον Καραμπέκον, μεμυημένον εις τον Ε Δ Ε Σ, όπως προβή εις επέκτασιν του Ε Δ Ε Σ εις την εν λόγω περιφέρειαν Ξηρομέρου με συντονισμόν εκεί μυήσεων ελλήνων πατριωτών, προπαρασκευάζων ούτω το έδαφος και πριν εγώ εγκαταλείψω τας Αθήνας, αναχωρών διά το βουνό προς συγκρότησιν ενόπλων ανταρτικών ομάδων.

Ο Κων/νος Καραμπέκος πιστεύων εις τους Εθνικούς αγώνας και την αποστολήν του ΕΔΕΣ από της πρώτης στιγμής της δοθείσης εντολής μου ήρξατο του έργου του μετ’ άλλων πατριωτών αξιωματικών μυηθέντων υπ’ αυτού.

Με ταχύν ρυθμόν ενεργείας ο εν λόγω φλογερός πατριώτης κατώρθωσε εις σύντομον χρονικόν διάστημα να συστήση εις όλα σχεδόν τα χωρία της περιφερείας Ξηρομέρου αγώνος, μέσω των οποίων ο ΕΔΕΣ ως οργάνωσις Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού επεξετάθη καθ’ όλην την περιφέρειαν ταύτην διά της μυήσεως ελλήνων πατριωτών. Σκοπός της εκεί οργανώσεως ήτο η συγκρότησις Ενόπλων ανταρτικών ομάδων, ίνα ούτω ο ΕΔΕΣ και εις την περιφέρειαν ταύτην δράση Εθνικώς υπέρ της Πατρίδος και του συμμαχικού αγώνος.

Ούτω όταν εγώ την 23 Ιουλίου 1942 ανήλθον εις το βουνό η Οργάνωσις ΕΔΕΣ είχε συγκεντρώση υπό την σημαίαν του σημαντικόν αριθμόν αγωνιστών, ετοίμου διά τον αγώνα της Αντιστάσεως, προθύμου να αποδοθούν τον υπέρτατον αγώνα.

Η δράσις αύτη του Κων/νου Καραμπέκου ήτο τόσον δυναμική, ώστε προεκάλεσε την προσοχήν και την μήνυν των Κομμουνιστών της περιφερείας Ξηρομέρου, με αποτέλεσμα να προδώσουν την τοιαύτην εθνικήν δράσιν του Κ.Καραμπέκου εις τους Ιταλούς. Ούτω κατά τον Απρίλιον 1942 οι Ιταλοί επετέθησαν εναντίον των διωργανουμένων πατριωτών, συλλαβόντες εξήκοντα εξ αυτών, μεταξύ των οποίων και τον αδελφόν τούτου Σπυρίδωνα Καραμπέκον, τον οποίον συνέλαβον και εξετέλεσαν, η δε οικογένειά του ολόκληρος συλληφθείσα ενεκλείσθη εις τας εκεί Ιταλικάς Φυλακάς.

Παρά ταύτα όμως το θάρρος και η αποφασιστικότης του κ.Καραμπέκου ήτο σταθερά και αμετάθετος. Ο κ. Καραμπέκος, εξακολουθήσας το έργο του, εχώρησε κατά Φεβρουάριον 1943 κατόπιν διαταγής μου εις την σύμπτηξιν ανταρτικών ομάδων ήτοι ιδρύσει το ΕΟΕΑ Ξηρομέρου, ανταποκριθείς ούτω εις την εντολήν μου και τους σκοπούς του ΕΔΕΣ Ξηρομέρου, συγκροτήσας το 1ον Τάγμα εκ 280 μονίμων ανταρτών, πλαισιωμένων υπό αρίστων αξιωματικών.

Το Αρχηγείον Ξηρομέρου εύρε την υλικήν υπόστασιν με τα μετόπισθεν του ΕΔΕΣ ως Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού, όστις συνέτρεχε το έργον των ΕΟΕΑ Ξηρομέρου διά αποστολής ανδρών εις αξιωματικούς και οπλίτας εφοδίων και άλλων υλικών απαραιτήτων διά τον αγώνα.

Τον Ιούνιον 1943 διέταξα τούτον να συγκροτήση το 2ον Τάγμα. Εν συνεχεία τον Αύγουστον του αυτού έτους συνεκρότησε το 3ον τάγμα κατόπιν διαταγής μου.

Και τα δυο ταύτα τάγματα επλαισιώθησαν δι’ εμπειροπολέμων και ικανών αξιωματικών.

Το έργον των υπό την αρχηγείαν του Κ.Καραμπέκου Εθνικών Ομάδων Ελλήνων ανταρτών (ΕΟΕΑ) Ξηρομέρου με έξοχον συμπαράστασιν του ΕΔΕΣ της αυτής περιοχής υπήρξε το ακόλουθον.

1/.    Την 27.5.43 έδωκε μάχην κατά των Κομμουνιστών εις Ρήγανην Ξηρομέρου.
2/.    Την 5.7.43 έδωκε μάχην κατά των Ιταλών εις γέφυραν Αχελώου.
3/.    Την 9ην προς την 10/9/43 ομάδες του Αρχηγείου Ξηρομέρου ηχμαλώτισαν τάγμα Ιταλών εις το Αιτολικόν και διλοχίαν εις την Ιθάκην.
4/.    Την 13.10.43 τμήματα του 1ου τάγματος του ρηθέντος αρχηγού εις Αγραπηδόκαμπον Βάλτου έδωκαν σκληράν μάχην προς πενταπλασίαν δύναμιν κομμουνιστών, επενεγκότα εις αυτήν σπουδαίαν φθοράν εις 165 νεκρούς και τραυματίας.
5/.    Από 14-28 Οκτωβρίου 1943 εδίδοντο συνεχείς μάχαι εναντίον Γερμανών εις τας θέσεις Μέγα Διάσελον Γαβρόβου, Καταβόθρου Ηπείρου και Ρητσανά και άλλας τοποθεσίας, με σύγχρονον άμυναν κατά των κομμουνιστών, επιτιθεμένων εκ των όπισθεν των ΕΟΕΑ.
6/.    Την 15.11.43 εδόθη μάχην εις Κανδύλη Ξηρομέρου εναντίον Κομμουνιστών (Ελασιτών).
7/.    Την 30.11.43 εδόθη μάχη εις Ακτσί Ξηρομέρου εναντίον τριών ταγμάτων κομμουνιστών (Ελασιτών), οίτινες εγκατέλειψαν επί του πεδίου της μάχης 32 νεκρούς και 48 αιχμαλώτους και τραυματίας.
8/.    Από 2-5/1/44 εδόθη μάχη εις Κλειδί Ηπείρου εναντίον ταγμάτων Ελασιτών.
9/.    Την 10.1/44 επίσης μάχη κατά Ελασιτών εις Κούλια και Κανάλια Γαβρόβου.
10/.  Τον Μάϊο 1944 ανετέθη αυτώ η Διοίκησις του 10ου Συντάγματος και ήρχισεν ούτος μάχην κατά Γερμανών εις Γέφυρα Μπολτουμίας, Περιστέρι, Κοντοβράχι, Πετροχώρι και Κοτσαλιό Ιωαννίνων.
11/.  Την 23 έως τέλος 12/1944 εδόθησαν υπό του ρηθέντος αρχηγού Κ.Καραμπέκιου συνεχείς μάχαι κατά Ελασιτών κατά την σύμπτυξιν.
12/.  Κατά την διάρκεια της Εθνικής δράσεως του Αρχηγείου Ξηρομέρου έλαβον χώραν και πλείσται άλλαι μικροσυμπλοκαί μετά Ελασιτών και πλείστα σαμποτάζ Γερμανών και Ιταλών εις γεφύρας και τηλεφωνικάς συγκοινωνίας.

Τον υπέροχον τούτο πατριώτη, το Γεν.Αρχηγείο των ΕΟΕΑ τιμών διά τας υπερόχους υπηρεσίας του τόσον ως αρχηγόν του ΕΔΕΣ Ξηρομέρου όσον και ως αρχηγόν των ΕΟΕΑ της αυτής περιφερείας προήγαγεν εις αντισυνταγματάρχην και τω απένειμεν τον πολεμικόν Σταυρόν Γ΄τάξεως ως και χρυσούν αριστείον ανδρείας.
Αι απώλειαι του Αρχηγείου Ξηρομέρου εις άνδρας εκ μέρους των Γερμανών, Ιταλών και κομμουνιστών ανέρχονται εις 260.
Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Α.Ν.271/1949 ως ούτος ετροποποιήθη και εκυρώθη υπό του Ν.Δ.1104/1949 εν συνδιασμώ προς τον Ν.2272.

Ε Ξ Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
1/.    Ν’ αναγνωρισθή ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) ως οργάνωσις Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού, εξ εμού εξαρτωμένη.
2/.    Ν’ αναγνωρισθή το Αρχηγείον Ξηρομέρου των ΕΟΕΑ εξ εμού εξαρτώμενον.
3/.    Ν’ αναγνωρισθή ο Κων/νος Καραμπέκιος ως υποτεταγμένος αρχηγός της ως άνω οργανώσεως ΕΔΕΣ του Ξηρομέρου από του Δεκεμβρίου 1941 μέχρι τέλους του αγώνος ως επίσης υποτεταγμένος αρχηγός των ΕΟΕΑ του Ξηρομέρου από του Ιουνίου 1943 μέχρι πέρατος του αγώνος.

Εν Αθήναις τη 4η Δεκεμβρίου 1952

Ο Γεν.Αρχηγός της Εθνικής Αντιστάσεως

ΕΔΕΣ – ΕΟΕΑ
Στρατηγός ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
(Τ.Σ.)

Advertisements