Εκθεση Δράσεως Οργανώσεως ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΕΒΟΕ)


ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Σκουφά 46
Αθήναι
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. Πρωτ. 1356/1945

Π Ρ Ο Σ
ΤΟΝ ΓΕΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΕΟΕΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ κ. Ν. ΖΕΡΒΑ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως της Ελλ/βρεττανικής Οργανώσεως Εθελοντών κατά
το χρονικό διάστημα 1942-1944

Στρατηγέ μου,
Λαμβάνομεν την τιμήν, συμφώνως τω Α.Ν.971/29/29 Απριλίου 1949 ‘Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας Εθνικάς ανταρτικάς ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικού αντιστάσεως να φέρωμεν και Ημείς εις γνώσιν Υμών τους Εθνικούς κατά την κατοχήν αγώνας κατά των κατακτητών της έναντι οργανώσεως μας.
Το τοιούτον δεν επράξαμεν ενωρίτερον διότι ο αγών υπέρ της Σωτηρίας της Πατρίδος εσυνεχίσθη ως γνωστόν και μετά την απελευθέρωσιν. Και ο νέος ούτος αγών απερρόφησε όλην μας την προσοχήν και όλας μας τας ουσιαστικάς υπηρεσίας πρός την πατρίδα ως συνέχεια των σκληρών κατοχικών αγωνιστικών προσπαθειών μας και ούτω πως δεν ηδυνήθημεν εγκαίρως και εις αδράς γραμμάς να αναλύσωμεν τας θυσίας μας προς την αποκατάστασιν της Ελευθερίας εις την φιλτάτην Πατρίδα. Νύν, ότε το νόμιμον Κράτος ζητεί να γνωρίση και αμείψη την Αρετήν των Αγωνιστών του προς δικαίωσιν της παρούσης γενεάς νομίζοντες ότι ολοκληρώσαμεν το έργον δι’ ο συνεστήθημεν παρουσιάζομεν τούτο εις την κρίσιν Σας ευελπιστούντες την κύρωσιν του χάριν ηθικής ικανοποιήσεως των νεκρών θυμάτων και αγωνιστών εν γένει.
Συνεστήθη η Ε.Β.Ο.Ε. το έτος 1942 από το αδυσώπητον μίσος κατά των κατακτητών και την ενότητα του Εθνους εν τω υπέρ Ελευθερίας Αγώνι. Μέχρι της αρχής του έτους 1943 η εργασία ην προσέφερεν ήτο η οργάνωσις τμημάτων εν τη περιοχή Αθηνών και Μεσογείων και ανάπτυξις διά γραπτής και προφορικής προπαγάνδας του Πνεύματος της Αντιστάσεως κατά των Κατακτητών αφ΄ ενός, της φιλίας και βοηθείας των κινδυνευόντων αφ΄ ετέρου Αγγλων εν Ελλάδι.
Το πλέον αξιομνημόνευτον των φυγαδεύσεων αυτής της περιόδου είναι:
1) H μετά της ομάδος Παπαβασιλείου γνωστής από την δίκην (Ατκινσον) συνεργασία διά τας δραπετεύσεις Αγγλων εκ του Στρατοπέδου Κοκκινιάς
2) Η συνεργασία μετά της δεκαεπταμελούς ομάδος της οποίας επί κεφαλής ήτο ο Εύαγγελος Κ. Χρυσοφάκης πρώην τελώνης νήσου Σκιάθου και ήδη Ελεγκτού Πειραιώς. Επίσης η ομάς αύτη ήτο διά τας φυγαδεύσεις Αγγλων από την νήσον Σκιάθον. Ο κ. Χρυσοφάκης παρασημοφορήθη την 1ην Φεβρουαρίου 1946 με τα διάσημα του Τάγματος της Αγγλικής Αυτοκρατορίας
3) Οτι ανεπιφυλάκτως ετάχθη παρά το πλευρόν της Εθνικής Οργανώσεως του Ε.Δ.Ε.Σ. και παρέσχε τας υπηρεσίας της η οργάνωσις εις το ένοπλον τμήμα αυτής τας Ε.Ο.Ε.Α. Της Ε.Β.Ο.Ε. ιδρυτής υπήρξεν ο κ. Γεώργιος Μ. Μπάος με τον τίτλον του Αρχηγού. Και συν τη ρηθείση εργασία κατεβλήθη συνεχής προσπάθεια διά να έλθωμεν εις επαφήν μετά του εξωτερικού. Το ρηθέν δεν επετεύχθη αμέσως λόγω των μέτρων προφυλάξεως άτινα ελαμβάνοντο προς αποφυγήν των παγιδεύσεων της κατασκοπείας του Στρατού Κατοχής.
Ετος 1943: Η προσπάθεια του Αρχηγείου προς ανεύρεσιν επαφής με το εξωτερικόν εστράφη προς όλας τας κατευθύνσεις, ούτω επραγματοποιήθησαν συναντήσεις με τους πολιτευτάς κ. κ. Απόστ. Αλεξανδρήν, Λεοντ. Μακκάν, Κωνστ. Τσαλδάρην και Χρήστον Ζαλοκώσταν εις τους οποίους και ανεκοινώθησαν τ’ ανωτέρω. Ηθελήσαμεν διά των τοιούτων επαφών μας και διά την ευόδωσιν της Εθνικής εργασίας μας να συμμορφοθώμεν πιστώς προς τας υπέρ του Εθνικού συμφέροντος οδηγίας. Και ούτω κάθε Εθνική δράσις εγένετο με αφετηρία τας Διαταγάς του Γενικού αρχηγού του Ε.Δ.Ε.Σ. Στρατηγού Ναπ. Ζέρβα ενήργησε καθ’ όλην την διάρκειαν της δράσεως της από το έτος 1943 καθ΄ ην έταξεν εαυτήν υπό τας διαταγάς του κατόπιν προσκλήσεως του εις το Γεν. αρχηγείον των Ε.Ο.Ε.Α παρά του Στρατ. Ν. Ζέρβα.
Εκτός των άνω ενεργειών η εργασία διά τον αγώνα, ελειτούργει έκδοσις ραδιοφωνικού δελτίου το οποίον εδακτυλογραφείτο εις την Τράπεζαν της Ελλάδος εις την Διεύθυνσιν Προσωπικού παρά της δίδος Πρέκα η οποία και εδιώχθη υπό των Γερμανών και η διανομή προκηρύξεων και η συνεχής έξαψις του απελευθερωτικού αισθήματος δι΄ ομιλιών εις συγκεντρώσεις των ομάδων κ.λ.π. Διά τον σκοπόν αυτόν συνεδέθημεν και με την ομάδα Νικ. Κροντήρη ήτις απετελείτο από δώδεκα μέλη, εις ην και ανετέθησαν εντολές φύσεως μαχητικής, σαμποτάζ, πληροφορίαι πάσης φύσεως και αποκαλύψεις πρακτόρων εργαζομένων παρά των Γερμανών, και απελευθέρωσις πρακτόρων εργαζομένων παρά των Γερμανών, και απελευθέρωσις κρατουμένων συνεργατών μας, και πρόληψις ανατινάξεως πυραταποθηκών Λιοσίων, καθώς και διανομή τύπου μας. Εξ΄ αυτής πέντε (5) αγωνισταί φυλακίσθησαν και ο Ανδρέας Χαραλαμπόπουλος εξετελέσθη την 2/9-44 διά την προπαρασκευήν σαμποτάζ κατά του Αντιτορπιλλικού Τουρμπίνο εις Ναύσταθμον. Επίσης πλείστα σαμποτάζ ελάμβανον χώραν παρά των μελών μας εν τω πνεύματι φθοράς του κατακτητού. Τον μήνα Οκτώβριον 1943, το Αρχηγείον απέκτησε και επαφήν με την εν Ελλάδι Στρατιωτικήν αποστολήν του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής μέσω του Ταγματάρχου Μπράϊεν (Ντίλον) έχοντος την έδραν του εις Χόστια (Θηβών).
Αμέσως ήρχισε συνεργασία και μετάδοσις πληροφοριών στρατιωτικής μορφής πάσης φύσεως. Το πλήρες δίκτυον εις όλην την Ελλάδα εκινήθη τάχιστα και πλήθος πληροφοριών διεβιβάζοντο. Αλλά και εις την Πελοπόννησον έδρασεν ομάς της Ε.Β.Ο.Ε. εις την προπαγάνδαν και το σαμποτάζ κατά του εχθρού. Η ομάς αύτη υπό τον Επίατρον Πάτσιον Δημήτριον η οποία απετελείτο από 14 μέλη και είχεν ως μόνον σκοπόν την παρακολούθησιν εις την Τρίπολιν και εις τα περίχωρα όσον και των διερχομένων εκείθεν Γερμανικών μονάδων.
Ο Πάτσιος Δημήτριος κατώρθωσεν να έλθη εις επαφήν με το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής περί τα τέλη του Σ/βρίου 1943 και να προσφέρη μεγίστας υπηρεσίας εις τον αγώνα κατά του κατακτητού.
Ετος 1944. Κατά το έτος τούτο και ο αρχηγός της έναντι οργανώσεως υπέστη τας εξής περιπετείας:
1) Τα ΕΣ-ΕΣ επέδραμον την 10ην Ιουλίου 1944 εις την οδόν Νοταρά αριθ. 46 οικίαν του διά να το συλλάβουν. Δεν το επέτυχον όμως και ως λυσσώντα κτήνη κατέστρεψαν τα έπιπλα και τα λοιπά σκεύη. Την ιδίαν ενέργειαν ηκολούθησαν και εις το Γραφείον του Σταδίου αριθ. 8.
2) Επίσης όταν τον Σ/βριον του 1944 ευρίσκετο εις την Κερατέαν Αττικής και δη εις την οικίαν του Τρύφωνος Καρατζή διά να δώση οδηγίας εις τον τρόπον βοηθείας του Στρατηγού Ζάγκλη παραλαμβάνοντος τα αφικνούμενα εκ Μέσης Ανατολής όπλα συνελήφθην και ωδηγήθην από τον Καπετάν Χρυσάνθη (υπαστυνόμον Παπαναστασίου) εις μίαν σπηλιάν μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας. Ως εκ θαύματος διέφυγεν την εκτέλεσιν εκ μέρους των Ελασιτών και ιδιαιτέρως διότι ηδυνήθη διά των δικών του μέσων και δυνάμεων να δραπετεύση την πέμπτην ημέραν από την φυλακήν του της σπηλιάς.
Και τώρα η οργάνωσις: Κατ΄ αρχάς η Ε.Β.Ο.Ε. διέθετεν εν ευάριθμον συγκρότημα εις Μεσόγεια (Κερατέα, Λαύριον, Μαρκόπουλον, Κορωπί και Λιόπεσι). Εις την Κερατέαν η οργάνωσις είχεν διακόσια (200) μέλη εφοδιασμένα με ταυτότητες. Η δράσις των διαφόρων μελών ή μεμονωμένως ή ομαδικώς εκδηλώνετο κατόπιν διαταγής της τοπικής Επιτροπής την οποίαν απήρτιζον έξη (6) μέλη σύνδεσμοι δε μετά του κέντρου ήσαν η Κατίνα Καρατζή και Μαρία Πρίφτη. Δεκαμελή επιτροπή κατήρτιζεν τους χάρτες ναρκοπεδίων της περιφερείας αυτής. Εις την ως άνω υπηρεσίαν ετραυματίσθη ο εκ των μελών Ανάργυρος Κ. Σκυριανός εκ της εκκρήξεως νάρκης και όστις παραμένει μερικώς ανάπηρος φέρων τραύμα εις τον δεξιόν οφθαλμόν. Επίσης την 2Οην Ιουνίου 1944 ειδοποιηθέντες από τον Αρχηγόν κ. Γεώργιον Μπάον να παράσχουν τας υπηρεσίας των εις τον Συνταγματάρχην κ. Γεώργιον Ζάγκλην διά την εκφόρτωσιν πυρομαχικών και όπλων προερχομένων από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής. Συνήψαμεν τρίωρον μάχην με αποτέλεσμα τον φόνον τεσσάρων κομμουνιστών, διότι κατά την ώραν της εκφορτώσεως των πυρομαχικών ενεφανίσθη συμμορία αποτελουμένη από 70 κομμουνιστάς κατερχομένη εκ του όρους Μαυροβουνίου και κατευθυνομένη προς την θέσιν της εκφορτώσεως των πυρομαχικών. Επίσης το συγκρότημα τούτο ήτο διατεθειμένο να αναλάβη οιανδήποτε δράσιν κατά των κατακτητών το οποίον οργανωθέν ωνομάσθη ‘Ταξιαρχία Μεσογείων’. Ταύτην το αρχηγείον της Ε.Β.Ο.Ε. διέθεσεν εις το αρχηγείον της Ε.Ο.Ε.Α. κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μου μετά του Αρχηγού του ΕΔΕΣ Αθηνών κ. Ιωάν. Ματσούκα διέθεσεν κατά τον Ιανουάριον του 1944.
Μετά του ρηθέντος κ. Ιωαν. Ματσούκα είχον στενήν συνεργασίαν από του Ν/βρίου 1943, οτε η οργάνωσίς μου μετέσχεν της Λ.Α.Ε. της οποίας ο κ. Ιωαν. Ματσούκας ήτο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου ως εκπρόσωπος του ΕΔΕΣ. Τον Απρίλιον του 1944 μετέβη διά δευτέρα φοράν εν μέσω μυρίων κινδύνων προς τον Στρατηγόν κ. Ν. Ζέρβαν εν Ηπείρω. Εξοπλισμός και δράσις δεν ανετέθη εις αυτώ παρά των Ε.Ο.Ε.Α. δεδομένου ότι τούτο ήτο εκτός των συμφωνιών του εξωτερικού ως προς την περιοχήν εξαπλώσεως του. Ούτω η Ταξιαρχία αύτη παρέμεινε εις το πλαίσιον αναμονής Εθνικής δράσεως και ενεργώς κινουμένη εις παροχήν περιθάλψεως εις Άγγλους, παροχήν πληροφοριών, φθοράς στρατευμάτων Κατοχής, προπαγάνδας, παρακολούθησις συνεργαζομένων προσώπων μετά των Αρχών Κατοχής κ.λ.π. Η ενέργεια αύτη υπήρξεν βεβαίως επιτυχής αυτός δε ο Στρατηγός Ζέρβας εις διάλεξιν του δοθείσαν την 29ην Σεπτεμβρίου (ιδέ Εθνική Φλόγα 1/10/45 υπ΄ αριθ. φυλ 7) ετόνισεν ότι μεταξύ των πρώτων οι οποίοι ετάχθησαν παρά το πλευρόν μας οι οποίοι μας εβοήθησαν παντοιοτρόπως και μας ενεθάρρυναν πρέπει να σημειωθή πρός μεγάλον έπαινον και τιμήν της ήτο η Ελληνοβρετανική Ενωσις Εθελοντών της οποίας ο αρχηγός κ. Γ. Μ. Μπάος εσπευσεν εκ των πρώτων και μας συνήντησεν εις τα Βουνά. Κατά την εν Ηπείρω μετάβασιν του αρχηγού ήτις υπήρξεν λιαν επικίνδυνος – διότι εις την Καλαμπάκαν όπου ήτο ο Γερμαν. Λόχος των Τατάρων τον εκατέβασαν κάτω από το αυτοκίνητον και του έκαναν σωματικήν έρευναν. Τους χάρτες τους οποίους μετέφερε τους είχε κρυμμένους μέσα σε τρία ψωμιά – διότι ήτο αδύνατος η μεταφορά των.
Ο Αγγλος Συνταγματάρχης κ. Τομ ανέφερεν το περιστατικόν με ραδιοτηλεγράφημα εις το στρατηγείον Μέσης Ανατολής, εις ον και έθεσε υπ΄ όψει του εκεί εδρεύοντος Ταγματάρχου Τζίμ Ρώσσελ της Βρεττανικής αποστολής την ύποπτον δράσιν του Αρχιμανδρίτου Ευγενίου Συμεωνίδου, εργαζομένου Αντεθνικώς.
Τον Ιούνιον του 1944 απεστέλλοντο εις Αίγυπτον με έγγραφα του Αρχηγείου της Ε.Β.Ο.Ε. περιέχοντα πολύτιμα στοιχεία, ιδιωτικήν αλληλογραφίαν πρός κύριον Λεβίδην Δημήτριον (μετά φωτογραφίας της συζύγου του και του τέκνου του) και έγγραφον προς την Α. Μ. τον Βασιλέα οι σύνδεσμοι μας Χούπης Ιωάννης και Μπάρδης Νικόλαος. Ατυχώς εκ προδοσίας και αμελείας του εισπράξαντος τα έξοδα ταξειδίου Δημ. Μπακούρου συνελήφθησαν θρηνουμένου του πρώτου πεσόντος Ηρωϊκώς προ του Γερμανικού Αποσπάσματος την 8ην Σ/βρίου 1944 με την τελευταίαν φράσιν ‘ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ’.-
Ο δε δεύτερος εσώθη χάρις των ενεργειών της Ελβετικής Πρεσβείας και του τότε Πρωθυπουργού Ράλλη.- Εβασανίσθη και εδάρη ανηλεώς μέχρι σωματικής αναπηρίας.
Εν Αθήναις ήρχισεν η έκδοσις παρανόμου τύπου υπό τον τίτλον ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Η εφημερίς αύτη ειχε την τεραστίαν περιπέτειαν να ανακαλυφθή κατά την τρίτην έκδοσιν της παρά της Γκεστάπο συλληφθέντων 1) του τυπογράφου & 2) Διονυσίου Μπενετάτου. Παρά ταύτα ο αγών με πείσμα συνεχίσθη και παρ’ όλας τας αντιξοότητας και θύματα. Ολα τα έξοδα εγένοντο παρά του ιδίου του Αρχηγού και εκ του υστερήματος του και εκ της πωλήσεως διαφόρων ατομικών αντικειμένων, διότι ήτο δύσκολον να κινηθούν τα κλιμάκια δεδομένου ότι οι περισσότεροι καταζητούντο παρά των Γερμανικών υπηρεσιών. Την 1ην Αυγούστου 1944 επί διανομή παρανόμου τύπου, προπαγάνδας κ.λ.π. συνελήφθη με τας εφημερίδας της οργανώσεως ο μαχητής Δημήτριος Πλατής, υποστάς μύρια βασανιστήρια εις Μέρλυν και Χαϊδάρι. Την 6ην Αυγούστου 1944, συνελήφθη διά τους ιδίους λόγους ο νεαρός Ριχάρδος Μπάος διά τα μαρτύρια του οποίου ησχολήθησαν και αι λαϊκαί εκδόσεις (ιδέ φύλλον Ανεξαρτησίας Νο μηνός Οκτωβρίου 1944). Εκτός του τύπου η περίθαλψις Αγγλων στρατιωτών εσυνεχίζετο ευρύτατα πλέον. Ιδρύθησαν παρά του Αρχηγείου διά λόγους ασφαλείας τα Κέντρα περιθάλψεως εις Κερατέαν το σπίτι του Γεωργίου Πρίφτη και του Τρύφωνος Καρατζή, Εν Αθήναις 1ον) του Φιλόξενου Μπινίκου. Ούτος οργάνωσεν εις διαφόρους τομείς της πόλεως Αθηνών διά την εξάπλωσιν του δικτύου πληροφοριών ομάδας. 1) Την δωδεκαμελή ομάδα Καλαμακίου Αττικής υπό τον Θωμάν Ρόμπον 2) Την δεκατετραμελή ομάδα Αμπελοκήπων διευθυνομένη υπό του ιδίου 3) Την δεκαπενταμελή ομάδα Σεπολίων υπό Παναγιώτη Κλιτση και 4) Την ομάδον Αεροπορίας υπό Ευγένιον Ραξέφσκην. Σκοπός των ομάδων αυτών ήτο α) διανομή ραδιοφωνικού δελτίου και εφημερίδος της οργανώσεως ετοιχοκολοίτο και εμοιράζετο τη βοηθεία των ομάδων β) σχεδιαγράμματα αεροδρομίων γ) θέσις αντιαεροπορικών πυροβόλων δ) σχηματισμοί προσγειωμένων αεροπλάνων και τύποι αυτών ε) αποθήκαι πυρομαχικών ποσότης και είδη αυτών στ) Ναρκοπέδια τύπου ναρκών και θέσεις αυτών. Ταύτα αποστέλλοντο υπο τύπον σχεδίων και αναφοράς. Και επί πλέον σαμποτάζ. Αποτέλεσμα τούτων ήτο να συλληφθή ο Ευγένιος Ραξέφσκης μόνιμος υπ/κος αεροπορίας που ηργάζετο ως εργάτης εις την πρώτην Γερμανικήν υγιειονομικήν αποθήκην την στιγμήν που εκατέστρεφε υγιεινομικόν υλικόν. Εσυνελήφθη και εφυλακίσθη κατόπιν όμως δωροδοκιών απεφυλακίσθη μετά δεκαεπτάμηνον φυλάκισιν. Η επαφή με την σταρτιωτικήν αποστολήν του Ταγχατάρχου Μπράϊεν εσυνεχίζετο. Τον Σ/βριον του 1944 αφίχθη εις το εν Αθήναις Αρχηγείον της Ε.Β.Ο.Ε. (μέσω Μπράϊεν) ο σύνδεσμος Υπολ/γός των αλεξιπτωτιστών Λέγκ (Αγγλος) κατελθών εν Ελλάδι δι’ αλεπιπτώτου δι΄ εκτέλεσιν ειδικής αποστολής. Η παρ΄ αυτού ζητηθείσα βοήθεια διά την διάσωσιν του αεροδρομίου Χασανίου παρεσχέθη και εβοηθήθη εις το να αναγνωρισθούν άγνωσται τοποθετημέναι νάρκαι (παρ΄ ειδικής ομάδος τεχνιτών μας) αίτινες θα προεκάλουν μεγάλας απωλείας. Κατά γενομένας συζητήσεις μετά των άγγλων ούτοι ετόνισαν ότι ενδιεφέροντο περισσότερον διά το αεροδρόμιον Χασανίου. Τότε μου εζήτησαν να τους υποδείξω τον καταλληλότερον τόπον εν περιπτώσει αποβάσεως. Οταν επρόκειτο να γίνουν ανατινάξεις οδηγήθη ο αρχηγός της Ελληνοβρεττανικής μετά του Αγγλου Ταγχατάρχου Ντιλον και του Υπολ/γού Λέγκ εις την οικίαν συνεργάτου κ. Γεωργιάδου. Οταν ανεχώρησαν εκ της οικίας του Γεωργιάδου εδόθη η διαταγή περιπολίας από Χασανίου μέχρι Καλαμακίου εις την ομάδαν του Φιλόξενου Μπινίκου. Αποτέλεσμα της περιπολίας ήτο να συλληφθή κατόπιν αιφνιδιασμού Γερμανός όπου, μετά πολύωρον ανάκρισιν διεπιστώθη ότι ούτος ανήκεν εις τα συνεργεία ανατινάξεως Χασανίου. Την επομένην ημέραν και ώραν 4ην π.μ. εσαμποτάραμεν τα καλώδια των βομβών της ζώνης προσγειώσεως. Την 5ην και 30 π.μ. εθεάθη άρμα μάχης το οποίον ήρχισεν περιπολίας προφανώς διά τα μή επιτευχθέντα αποτελέσματα των ανατινάξεων όπου εύρον πολλάς μη εκραγείσας βόμβας και τα καλωδια τούτων κατεστραμμένα απεμακρύνθη με κατεύθυνσιν προς το Παλαιόν Φάληρον. Στις 11-10-44 μετέβημεν μετά του Αρχηγού και του Υπολ/γού Λέγκ εις Καλαμάκιον και εδώσαμεν οδηγίας διά την επικειμένην απόβασιν των Συμμαχικών στρατευμάτων εις τους εκεί παρευρισκομένους συνεργάτας μας προς βοήθειαν, διαφύλαξιν, και απομάκρυνσιν αυτών εκ των ναρκοπεδίων. Σωρείαν ετέρων υπηρεσιών εις όλα τα σημεία της Ελλάδος θα ολοκλήρωνεν την συμβολήν μας εις τον αγώνα του Εθνους αλλά νομίζομεν πρωτιμώτερον τούτο εις τας ατομικάς μερίδας εκάστου των αγωνιστών δίδοντες ενταύθα μόνον αμυδράν σκιαγραφίαν. Εν κατακλείδι δεν παραλείπεται να τονισθή ότι εις την Κερατέαν κατά το κίνημα παρελάβομεν οπλισμόν και πυρομαχικά και ιδρύσαμεν την Εθνοφυλακήν και έκτοτε ήρχισαν αι συλλήψεις των κομμουνιστών κατόπιν σχετικών διαταγών. Επί τρίμηνον δε ολόκληρον την φρούρησιν της Κωμοπόλεως Κερατέας και ολοκλήρου της περιοχής είχομεν ημείς μέχρι της παραδόσεως της εθνοφυλακής εις την Χωροφυλακήν κατά τον μήνα Μάρτιον 1945. Επίσης υποστάντες πολιορκίαν των Κομμουνιστών εις τα κεντρικά Γραφεία μας και διασωθέντες παρά Αγγλων και αστυνομικών, διαμένοντες δε επ΄ αρκετόν εν τω Φρουρίω των Παλαιών Ανακτόρων διαθέσαμεν και πάλιν εθελοντάς τους ταλαιπωρημένους μαχητάς μας εις το VΙ Τάγμα της ΙΙΙ Ε.Ο.Τ. διά να επιβληθη πραγματικόν Κράτος.
Πεπειθότας οτι απεδόθη έργον Πατριωτικόν, πάντοτε εντός των πλαισίων των Διαταγών του Συμμαχικού Στρατηγείου και των Κυβερνήσεων μας, παρά το δύσκολον του αβοήθητου και το ουσιαστικώς ακατεύθυτον της δράσεως μας ΖΗΤΟΥΜΕΝ την αναγνώρισιν του Αγώνος της Ε.Β.Ο.Ε. ως δικαίωμα των ΝΕΚΡΩΝ, των ΒΑΣΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ, και των με το πείσμα των Εθελοντών αγωνισθέντων μαχητών μας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλω όπως διαβιβάσητε την παρούσαν έκθεσιν μου προς το Γεν. Επιτελείον Στρατού Δ/σιν Β4/ προτείνοντες την αναγνώρισιν της υπ΄ εμέ οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως εμέ δε ως υποτεταγμένον Αρχηγόν αυτής.
Αθήναι τη 28η Νοεμβρίου 1952
Μετά πλείστης τιμής
Το ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Β.Ο.Ε.
(Υπογραφή) Γ. Μ. Βάος
Αρχηγός 1942-1945.

αντίγραφον εξ αρχείων Β4/Γ.Ε.Σ
(Υπογραφή)
Λεων. Δούβος
Αν/χης Πεζικού

Advertisements