Εκθεση δράσης ΕΔΕΣ Ζακύνθου, ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ/25 Νοε 1952


Π ρ ο ς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δνσις Β4
Ε ν τ α ύ θ α

Θ Ε Μ Α:  Περί αναγνωρίσεως του ΕΔΕΣ Ζακύνθου ως Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού.
Έχω την τιμήν να υποβάλω υμίν την παρούσαν έκθεσίν μου σχετικώς με τον τρόπον της οργανώσεως και την δράσιν του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) της νήσου Ζακύνθου, ως οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού.
Την οργάνωσιν ΕΔΕΣ διά φλογερών ελλήνων πατριωτών, ανηκόντων εις το ΕΔΕΣ, κατώρθωσα να επεκτείνω βαθμιαίως εις όλας τας περιοχάς της Ηπειρωτικής Ελλάδος και τας νήσους του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους, ως άλλως τε τούτο είναι γνωστόν εις πάντας.
Μεταξύ των Ιονίων νήσων ήτο και η Ζάκυνθος. Η εν Ζακύνθω οργάνωσίς μου συνεστήθη υπ’ εμού κατ’ εντολήν μου τον Ιανουάριον 1943, ορίσας αντιπρόσωπόν μου τον Σπ. Ιθακήσιον.
Διοικητική Διάρθρωσις της οργανώσεως εν τη πόλει.
Προς διοίκησιν της οργανώσεως ΕΔΕΣ Ζακύνθου συνεστήθη διοικούσα επιτροπή αποτελουμένη εκ των κάτωθι τιμίων και αποφασιστικών πατριωτών:
1/ Σπυρίδωνος Ιθακησίου
2/ Νικολάου Μπισκίνη
3/ Διονυσίου Πλέσσα
4/ Δημητρίου Καταιβάτη και
5/ Διονυσίου Καλοφώνου.
Εν συνεχεία οι πέντε αυτοί έλληνες πατριώται πιστεύοντες εις τους εθνικούς σκοπούς του ΕΔΕΣ και τον συμμαχικόν αγώνα κατώρθωσαν με συντονισμένον ρυθμόν μυήσεων να επεκτείνωσιν το ΕΔΕΣ καθ’ όλην την Ζάκυνθον, δημιουργήσαντες εις τας διαφόρους αυτής Κοινότητας επιτροπάς αγώνος. Ούτω τοιαύτας ίδρυσαν εις τας Κοινότητας Κατασταρίου, Γαϊτανίου, Αγάλα, Μαχαιράδου, Μπουγιάτου, Ρομηρίου, Λικαθέας, Καλαμακίου, Λαγοπόδου, Καλιπάδου, Πηγαδακίων, Τραγανίου, Κερίου και Λαγκαδίων.
Η Διοικούσα Επιτροπή της πόλεως Ζακύνθου ανταπεκρίθη πλήρως εις τας προσδοκίας μου, επιτελέσασα τα κάτωθι συμφώνως προς τας διαταγάς μου, διαβιβαζομένας διά συνδέσμων εις αυτήν ούτω:
1/.- Εκτός των μυήσεων εις άνδρας, επεξέτεινε τας μυήσεις και εις την νεολαίαν, ήν ωργανωθείσα ωνόμασεν Ε.Δ.Ε.Ν.και Σ.Π.Ι.Θ.Α.δια τας γυναίκας, την οποίαν αργότερον ωνόμασεν “ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ”.
2/.- Εξέδιδε Μυστικόν τύπον ήτοι δυο εφημερίδας υπό τους τίτλους “ΕΛΛΑΣ” και “ΔΡΑΣΙΣ” και διά δε την νεολαίαν ετέραν εφημερίδαν υπό τον τίτλον “ΕΦΟΔΟΣ”.
Επίσης προς ολοκλήρωσιν του τομέως του τύπου του σπουδαιοτέρου αυτού, δύναμαι να είπω οργάνου της Εθνικής αντιστάσεως, ικανού να κρατή αδούλωτον την ψυχήν του Ελληνικού λαού, ικανού προς αντίστασιν κατά του κατακτητού, εξέδιδε δε καθημερινώς ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων.
3/.- Συνέστησεν εν τη πόλει κεντρικήν επιτροπήν αγώνος η οποία συνεργαζομένη με τας κατά κοινότητας τοιαύτας κατώρθωσε να αποστείλη εις το Γενικόν Αρχηγείον μου των ΕΟΕΑ έλληνας πατριώτας προς πύκνωσιν των υπ’ εμέ Εθνικών ομάδων Ελλήνων Ανταρτών.
4/.- Συνέστησεν ισχυράν ένοπλον ομάδα, η οποία αιφνιδίασεν ένοπλον Ιταλικόν τμήμα, μετακινούμενον εις την ύπαιθρον προς λεηλασίαν. Η αυτή ομάς κατώρθωσε να διατηρήση την τάξιν και την ασφάλειαν μέχρι της αφίξεως Εθνικών δυνάμεων εις τη νήσον, δις ελθούσα εις ένοπλον σύγκρουσιν με τους κομμουνιστάς αποπειραθέντας μετά την αποχώρησιν των Ιταλών να καταλύσωσι τας νομίμους αρχάς.
5/.- Συνέστησεν ειδικήν ομάδα κατασκοπείας, η οποία σπουδαίας παρέσχεν υπηρεσίας εις την εν τη νήσω Συμμαχικήν Αποστολήν εξυπηρετήσασα τον συμμαχικόν αγώνα.
Εν γένει δε η Οργάνωσις ΕΔΕΣ Ζακύνθου υπηρέτησε τον ΕΔΕΣ και τον συμμαχικόν αγώνα με πίστιν και βαθείαν προσήλωσιν εις τον ιδανικόν της Ελευθερίας, σημειώσασα αρκετά θύματα εν τη εξελίξει του αγώνος ων δε πίνακα εν καιρώ θα υποβάλωμεν Υμίν.
Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει του άρθρου 3 του Α.Ν. 971/42 ως ούτος ετροποποιήθη και εκυρώθη υπό του Ν.Δ.1104/49 εν συνδυασμώ προς τον Ν.2272/52.
Ε Ξ Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
1/.- Να αναγνωρισθή ο Ελληνικός Εθνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) της νήσου Ζακύνθου ως εξηρτημένη οργάνωσις Εθνικ. Αντιστάσεως Εσωτερικού.
2/.- Να αναγνωρισθή η Διοικ.Επιτροπή της εν λόγω Εθνικής Οργανώσεως ΕΔΕΣ, αποτελεσθείσαν εκ των ως άνω προσώπων, αγωνισθέντων από της συστάσεως της διοικούσης Επιτροπής ήτοι από του Ιανουαρίου 1943 μέχρι πέρατος του αγώνος.

Εν Αθήναις τη 25 Νοεμβρίου 1952

Ο Γεν.Αρχηγός της Εθν.Αντιστάσεως
του ΕΔΕΣ και ΕΟΕΑ
Στρατηγός ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
(Τ.Σ.)

Advertisements