Εκθεση δράσης ΕΔΕΣ Αθηνών και περιχώρων, ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ/20 Νοε 1952


ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ
ΚΑΙ ΕΟΕΑ

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΙΝ Β4
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ:  Περί αναγνωρίσεως της Οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως του ΕΔΕΣ.
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.

Έχω την τιμήν να υποβάλλω Υμίν την έκθεσίν μου περί του ΕΔΕΣ Αθηνών- Πειραιώς και Περιχώρων ως Οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως Εσωτερικού.
Τον Οκτώβριον 1940 ο “Άξων” είχεν υποτάξη ολόκληρον σχεδόν την Ευρώπην. Την 28 Οκτωβρίου 1940 έλαβε χώραν η απρόκλητος επίθεσις κατά της χώρας μας υπό της φασιστικής Ιταλίας και η επακολουθήσασα ανατροπή των Ιταλών και αι επί εξάμηνον συνεχείς νίκαι των Ελλήνων εις Αλβανίαν απετέλεσαν την πρώτην ήτταν του Άξονος. Διαρκούσης της Ελληνικής αυτής εποποΐας εζήτησα παρά του τότε Κυβερνητικού καθεστώτος ν’ ανακληθώ εις τον στρατόν και πολεμήσω έστω και ως απλούς στρατιώτης εις Αλβανίαν χωρίς ατυχώς το αίτημά μου τούτο να γίνη δεκτόν.
Εν συνεχεία όμως εξέθεσα από του 1940 εις τους αρμοδίους στρατιωτικούς Ελληνικούς παράγοντας ότι η παρέμβασις των Γερμανών έδει να θεωρήται βεβαία και ότι η συνέπεια ταύτης αναπόφευκτος κάμψις μας δεν έπρεπε να μας εύρη ανετοίμους. Από τότε δε ανέπτυξα εις τους αρμοδίους ότι ωρισμένα επίλεκτα στρατιωτικά τμήματα με τα απαραίτητα εφόδια έδει να είναι έτοιμα όπως αποσυρθώσι συντεταγμένα εις ορεινούς όγκους της Ελλάδος, οπόθεν να συνεχισθή ο πόλεμος κατά του εχθρού και η διαρκής απασχόλησις εχθρικών δυνάμεων. Ατυχώς όμως και η πρότασίς μου αύτη δεν εγένετο αποδεκτή υπό των αρμοδίων.Με τας αντιλήψεις ταύτας και με την πεποίθησιν, ότι δεν έπρεπε να μείνουν αι κατεχόμεναι χώραι αμέριμνοι εις χείρας του άξονος, αλλ’ ότι έπρεπε να μεταβληθούν εις στοιχείον διαρκούς ανησυχίας και απασχολήσεως διά τους κατακτητάς, απεδύθην από του Ιουνίου 1941 εις την σύμπτυξιν οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως κατά των κατακτητών, ήτις την 9ην Σεπτεμβρίου 1941 έλαβε την οριστικήν της μορφήν υπό τον τίτλον ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΣΜΟΣ (ΕΔΕΣ) και με ιδρυτικά μέλη 1) εμέ, 2) Τον Λεωνίδα Σπαήν και 3) Ηλίαν Σταματόπουλον.
Η οργάνωσις αύτη συνεκροτήθη με τον σκοπόν, όπως ασκήση ενεργητικήν και παντός είδους αντίστασιν κατά των κατακτητών και συμμετάσχη εις τον απελευθερωτικόν αγώνα διά της συγκροτήσεως ανταρτικών ομάδων, ομάδων διαφθοράς, κατασκοπείας, υπηρεσίας Εθνικόφρονος τύπου και τοιαύτης διαφυγής εις το εξωτερικόν διωκομένων συμμάχων και άλλων, προτιθεμένων να ενταχθώσιν εις τας εν τω εξωτερικώ Εθνικάς Στρατιωτικάς δυνάμεις κ.λ.π.
Διά τους σκοπούς και τας ενεργείας ταύτας ετέλει η Οργάνωσις απ’ αρχής μέχρι τέλους του αγώνος εις στενήν επαφήν και συνεργασίαν μετά της νομίμου εν τω εξωτερικώ Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Και τους ανωτέρω σκοπούς, εξεπλήρωσεν η Οργάνωσίς μας πλήρως και έφερεν εις επιτυχές πέρας κατά κοινήν ομολογίαν και αναγνώρισιν. Επίσης τυγχάνει γνωστόν ότι διαρκούσης της ξενικής κατοχής, το Κομμουνιστικόν κόμμα επί τη βάσει διεθνούς προγράμματος, ωργάνωσε και εδώ απελευθερωτικήν δήθεν οργάνωσιν υπό τον τίτλον “ΕΑΜ-ΕΛΑΣ”, σκοπός της οποίας ήτο η επιβολή κομμουνιστικού καθεστώτος. Εις την προσπάθειάν του ταύτην ο Κομμουνισμός δεν ήτο δυνατόν να επιτύχη, εάν δεν εξουδετέρου πάσας τας υπαρχούσας Εθνικάς Οργανώσεις. Και είναι επίσης γνωστόν ότι πάσας τας υπολοίπους Εθνικοαπελευθερωτικάς Οργανώσεις κατώρθωσεν ο κομμουνισμός να εξοντώση, πλην της ιδικής μας, ήτις μέχρι τέλους εστάθη αποφασιστικόν εμπόδιον εις την επικράτησιν του κομμουνισμού εν Ελλάδι και ούτω εκ των πραγμάτων η υπ’ εμέ Οργάνωσις ηναγκάσθη να διεξαγάγη διμέτωπον σκληρόν αγώνα κατά των κατακτητών από του ενός μέρους και κατά των κομμουνιστών από του ετέρου. Η δράσις της οργανώσεώς μας του ΕΔΕΣ εν γενικαίς γραμμαίς υπήρξεν η ακόλουθος:
Από του Σεπτεμβρίου 1941 μέχρι του Ιουλίου 1942, υπό την άμεσον προσωπικήν μου εποπτείαν και τη πολιτίμω συνδρομή επιλέκτων συνεργατών μου, ετέθησαν τα θεμέλεια οργανώσεως τοιαύτης, η οποία θα ήτο δυνατόν να αποτελέση το υπόβαθρον ενόπλου ανταρτικού αγώνος κατά του κατακτητού και πρακτικής εφαρμογής των σκοπών και επιδιώξεων μιας πολυπλεύρου αντιστάσεως κατά του κατακτητού. Το πράγμα δεν ήτο καθόλου εύκολον, αι δε δυσκολίαι και οι κίνδυνοι ήσαν μεγάλοι.
Καθ’ όλον το άνω χρονικόν διάστημα επραγματοποιήθη η μύησις πέντε χιλιάδων περίπου μελών εν Αθήναις ετέθησαν αι οργανωτικαί βάσεις και η απαιτουμένη άρθρωσις και όταν συνεπληρώθη το έργον τούτο, την 23ην Ιουλίου 1942 ανεχώρησα δι’ Αιτωλοακαρνανίαν και Ήπειρον προς οργάνωσιν του ανταρτικού αγώνος.
Προ της ανωτέρω αναχωρήσεώς μου κατήρτισα εν Αθήναις Κεντρικήν Διοικούσαν Επιτροπήν (Κ.Δ.Ε.) αποτελεσθείσαν εκ των κάτωθι:
1) Ιωάννην Ματσούκαν, 2) Ηρακλήν Πετμεζάν, 3) Ηλίαν Σταματόπουλον, 4) Μιλτιάδην Γεωργιάδην, 5) Μιχαήλ Κυριακού και 6) Δημ.Γιαννακόπουλον.
Παραλλήλως προς την Κ.Δ.Ε. ώρισα και στρατ. Επιτελείον διά τα στρατιωτικά πράγματα της οργανώσεως, αποτελεσθέν εκ των κάτωθι στρατιωτικών:
1) Βασίλειον Πετρόπουλον ως αρχηγόν αυτού, 2) Πλούταρχον Μεταξάν 3) Απόστολον Παπαγεωργίου και 4) Χαράλαμπον Παπαθανασόπουλον, προσελθόντα ολίγον αργότερον.
Υπεράνω αμφοτέρων των οργάνων τούτων της Διοικήσεως, ώρισα ως αρχηγόν της εν λόγω οργανώσεως ΕΔΕΣ Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων τον Βασίλειον Πετρόπουλον χάριν της ενότητος της διοικήσεως, ταχύτητος ενεργείας και δραστηριοποιήσεως του αγώνος, όστις έδιξε τας κατευθύνσεις και καθώριζε την τακτικήν του αγώνος εν τω πλαισίω των υπ’ εμού εις τούτον διαβιβαζομένων εκάστοτε εντολών. Ούτος ήτο και ο καθ’ εαυτό αντιπρόσωπός μου.
Αυτή υπήρξεν η πολιτική και στρατιωτική σύνθεσις της Οργανώσεως ΕΔΕΣ Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
Επίσης ώρισα συνδέσμους τους Δημ.Μπέην Αντωνόπουλον και Αντώνιον Πετάσην, εκ των οποίων ο μεν Αντ.Πετάσης μετά βραχύ χρονικόν διάστημα ήλθεν εις το βουνό, ο δε έτερος επίσης ήλθε εις το βουνό κατόπιν περιπετείας του, περί ής κατωτέρω.
Περίοδος Β΄της Κ.Δ.Ε.
Μετ’ ολίγους μήνας ήτοι κατά Νοέμβριον 1942 εγεννήθησαν διαφωνίαι τινές μεταξύ των μελών της Κ.Δ.Ε. οπότε προς εμπέδωσιν της αρμονικής λειτουργίας αυτής τη πρωτοβουλία του αρχηγού Β.Πετροπούλου και κατόπιν εγκρίσεώς μου εγένετο ανασύνθεσις της Κ.Δ.Ε. αποτελεσθείσης
1) εκ του αρχηγού Β.Πετροπούλου ως Προέδρου 2) Ιωάν. Ματσούκα 3) Δημ.Μπέη Αντωνοπούλου, 4) Ηρακλή Πετμεζά, 5) Μιχαήλ Κυριακού και 6) Δημ.Γιαννακοπούλου.
Περίοδος Γ΄Ουδεμία Κ.Δ.Ε.
Την 3ην Φεβρουαρίου 1943 συλλαμβάνονται οι Δημ. Μπέης Αντωνόπουλος, Απόστ. Παπαγεωργίου και Χαράλαμπος Παπαθα-νασόπουλος, ο δε Β.Πετρόπουλος τίθεται υπό απηνή και συνεχή διωγμόν, καταζητούμενος υπό των αρχών κατοχής. Εντεύθεν η δράσις της οργανώσεως ήρχισεν ουσιωδώς κλονιζόμενη, το μεν λόγω των συλλήψεων, το δε εκ του δικαιολογημένου φόβου ενδεχομένων συλλήψεων και άλλων εκ των ανωτάτων της Διοικήσεως στελεχών. Από της ημέρας των συλλήψεων τούτων ήτοι από τηε 3ης Φεβρουαρίου 1943 μέχρι των μέσων Σ/βρίου 1943 η όλη Διοίκησις της οργανώσεως ησκήθη μόνον υπό του Ιωάννου Ματσούκα εν αγαστή συνεργασία μετά του Συντ/ρχου Πλουτάρχου Μεταξά. χωρίς την ύπαρξιν οιασδήποτε Διοικούσης Επιτροπής και στρατιωτικού Επιτελείου ως τούτο είχε αρχικώς συσταθή.
Εν το σημείο τούτο είμαι υποχρεωμένος να εξάρω χάριν του δικαίου και της ιστορικής αληθείας όλως ιδιαιτέρως το γεγονός ότι κατά την κρίσιμον αυτήν περίοδον του αγώνος του ΕΔΕΣ εν Αθήναις το όλον βάρος και την ευθύνην της Διοικήσεως και του αγώνος της οργανώσεως ανέλαβεν χωρίς δισταγμόν ο Ιωάννης Ματσούκας με συμπαραστάτην τον Πλούταρχον Μεταξάν διά το στρατιωτικόν μέρος. Με θαυμαστήν όντως πρωτοβουλίαν και έξαρσιν πατριωτικήν, μεθοδικότητα και δημιουργικήν πνοήν, έτοιμος διά κάθεν θυσίαν και αυτής ακόμη της ζωής του, ο Ιωάν. Ματσούκας εκράτησε την οργάνωσιν εις την εξόχως μαχητικήν γραμμήν των εθνικών της σκοπών, αναδειχθείς εκ των πραγμάτων ο άξιος της εμπιστοσύνης μου αντιπρόσωπός μου, ο Γενικός συντονιστής του αγώνος και κατά κοινήν ομολογίαν όλων των αγωνιστών του ΕΔΕΣ ο αρχηγός της Οργανώσεως ενταύθα, τοσούτο δε μάλλον όσο η περίοδος αύτη μέχρι των μέσων Σεπ/βρίου 1942 υπήρξε πλουσιότατη εις δράσιν και απόδοσιν εις όλους τους τομείς του αγώνος και με εξορμήσεις του ΕΔΕΣ ιστορικής σημασίας.
Περίοδος Δ΄της Κ.Δ.Ε.
Κατά τον Σεπτέμβριον 1943 τη προτάσει του Ιωάννου Ματσούκα, ήν και ενέκρινα ως Γενικός Αρχηγός, ανασυνιστάται η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας ως αντιπρόσωπός μου, και αναγνωρισθείς υπ΄εμού δικαίως ως αρχηγός προΐσταται ο Ιωάννης Ματσούκας.
Η νέα αύτη Διοικούσα Επιτροπή απετελέσθη εκ των κάτωθι:
1) Ιωάννου Ματσούκα ως Προέδρου, 2) Πλουτάρχου Μεταξά, 3) Νικολ.Κοσίντα συνταγματαρχών αμφοτέρων, 4) Αλεξ. Μαγριπλή Υποστρατήγου 5) Λεων. Ζέρβα, Καθηγητού Πανεπιστημίου και 6) Δημ. Γιαννακοπούλου.
Περίοδος Ε΄της Κ.Δ.Ε.
Τας πρωϊνάς ώρας της 7 Μαρτίου 1944 συλλαμβάνεται ο Ιωάν. Ματσούκας υπό των Γερμανικών ΕΣ-ΕΣ. Εντεύθεν επέρχεται εξάρθρωσις της Διοικήσεως δεδομένου ότι προ της συλλήψεως του Ιωάννου Ματσούκα την 4η Νοεμβρίου 1943 είχεν εκτελεσθή ο εκ των μελών της Κ.Δ.Ε. Δημ. Γιαννακόπουλος, ο δε Νικ. Κοσίντας την επομένην της συλλήψεως του Ιωάν. Ματσούκα ανεχώρησε διά το βουνό κατόπιν προηγουμένης προσκλήσεώς του υπ’ εμού εις το Γενικόν Αρχηγείον μου.
Την αυτήν ημέραν συλλαμβάνονται και άλλα ανώτερα στελέχη ως ο Ηρακλής Πετμεζάς και Ευθ.Μπάρδης. Αλλά εκτός τούτου δικαιολογημένη η αναταραχή και η σύγχυσις εις την οργάνωσιν.
Κατόπιν των ανωτέρω συλλήψεων και της γενομένης λόγω τούτων συγχύσεως και αναταραχής εν τη οργανώσει, έφθασεν εις Αθήνας ο Δημ.Παπαμιχαήλ από το βουνό κατόπιν σχετικής διαταγής μου, όπως ερχόμενος εις επαφήν μετά του Ηλία Διάμεση επιτύχη αφ’ ενός μεν την επαναφοράν των παραπλανηθέντων Εδεσιτών εκ της εις τους κόλπους της οργανώσεως αναπτυχθείσης αντιδράσεως, αφ’ ετέρου δε αποκαταστήση το όργανον Διοικήσεως. Πριν όμως επιτευχθή τούτο, ανασυστηθή προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή από τα εναπομείναντα μέλη της προηγουμένης επιτροπής ήτο από 1) Β.Πετρόπουλον ως Πρόεδρον, 2) Αλέξ.Μαγριπλήν, 3) Πλούταρχον Μεταξάν, 4) Λεων.Ζέρβαν και 5) Δημ.Παπαμιχαήλ ήτις εξηκολούθησεν εργαζομένη μέχρι της 15 Ιουνίου 1944 οπότε αναλαμβάνει ο Ηλίας Διάμεσης, και συνιστά υπό την προεδρείαν του και ως αντιπρόσωπός μου νέαν Κ.Δ.Ε.
Περίοδος ΣΤ΄της Κ.Δ.Ε.
Η νέα Κ.Δ.Ε. συνεστήθη υπό την προεδρίαν του Ηλία Διάμεση, αποτελεσθείσα εκ των κάτωθι: 1) Ηλία Διάμεση, ως αντιπροσώπου μου και Προέδρου, 2) Δημ.Παπαμιχαήλ, 3) Δημ.Μπουρδοπούλου, 4) Κων.Ροδοκανάκη, 5) Ιωάννη Φραγκάκη, 6) Αλέξ.Μαγριπλή, 7) Νικ.Μαλιέκα, 8) Θεοφ.Κυριαζή, 9) Νικ.Μαυροκορδάτου, 10) Γεωργ.Παπαϊωάννου. Εις ην κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 1944 προσετέθησαν οι μετά την έξοδόν των εκ των Γερμανικών φυλακών ο Ευθ.Μπάρδης και ο Ιωάννης Ματσούκας ως επίτιμος πρόεδρος προς παρακολούθησιν των εργασιών της οργανώσεως, καίτοι ήτο ράκος σωματικόν λόγω των ταλαιπωριών εκ της μακράς του εγκαθείρξεως και εις την έμπνευσιν και πρωτοβουλίαν του οποίου εγένετο την 15 Οκτωβρίου 1944 η μεγάλη και επιβλητική δημοσία εμφάνισις της Οργανώσεως, η οποία υπήρξε μία των σπουδαιοτέρων πολιτικών πράξεων της οργανώσεως, περί ης κατωτέρω.
Η κατ’ ουσίαν Εθνική Αντίστασις του ΕΔΕΣ έληξεν την 12 Οκτωβρίου 1944, ότε οι Γερμανοί απεχώρησαν εξ Αθηνών συμπτυσσόμενοι προς βορράν.
Εις την ως άνω Κ.Δ.Ε. κατά Νοέμβριον 1944 προσετέθη και ο Δημ.Μπέης Αντωνόπουλος, όστις αποδράσας των Γερμανικών φυλακών κατά Μάϊον 1943 διέφυγεν εξ Αθηνών και αφιχθείς εις το Στρατηγείον μου ενετάχθη εις το Ε.Ο.Ε.Α αναλαβών την Γεν.Διεύθυνσιν των πολιτικών υποθέσεων του Στρατηγείου, οπότε κατά Νοέμβριον 1944 επέστρεψεν εις Αθήνας ίνα εκπροσωπήση το Ε.Ο.Ε.Α εις την διάσκεψιν του αφοπλισμού των ανταρτικών ομάδων και παρέμεινεν ενταύθα.
Διοικητική Διαίρεσις Πρωτευούσης μετά των Προαστείων
Αι Αθήναι μετά των Προαστείων διηρέθησαν εις συγκροτήματα. Κατά την πρώτην περίοδον ήτοι από της 24ης Ιουνίου 1941 μέχρις Απριλίου 1943 εις επτά (7) συγκροτήματα.
Κατά την δευτέραν περίοδον από του Μαΐου 1943 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1943 εις δέκα τρία (13) συγκροτήματα.
Κατά την τρίτην περίοδον από του Ιανουαρίου 1944 μέχρι τέλους του αγώνος, λόγω της σπουδαίως αναπτυχθείσης δυνάμεως του ΕΔΕΣ η περιφέρεια Αθηνών και Προαστείων διηρέθη εις οκτώ (8) τομείς περιλαμβάνοντας τριάκοντα τέσσαρα (34) συγκροτήματα.
Το Διοικητικόν Σύστημα ολοκληρώθη διά συνθέσεως Επιτροπών, εξαρτωμένων και διοικουμένων υπό της Κ.Δ.Ε. βάσει των κατευθύνσεων και διαταγών του Αρχηγού εν τω πλαισίω των υπ’ εμού εις αυτόν διδομένων εντολών ανταποκρινομένης δε εκάστης τούτων εις την ειδικήν αρμοδιότητα, ήτις παρεσχέθη εις εκάστην τούτων κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς μνημονευόμενα.

Ε π ι τ ρ ο π α ί
Α’ 1) Επιτροπή Οικονομική (Οικ.Ε.)
2) Επιτροπή Ασφαλείας της Οργανώσεως (Ε.Α.Ο)
3) Επιτροπή Αγώνος (Ε-Α) με υποεπιτροπάς α) Περιθάλψεως (Π), β) Διαφυγών (Δ), γ) Αποστολής Υλικού (Α.Υ.)
4) Δεύτερον (ΙΙ) Γραφείον με υποεπιτροπάς α) Σαμποτάζ (Σ) και πληροφοριών (Πλ.)
5) Επιτροπή Τύπου (Ε.Τ)
6) Επιτροπή Συντονισμού (Ε.Σ)
Β΄ Εις την Επιτροπήν Συντονισμού υπήγοντο αι κάτωθι Επιτροπαί:
1) Επιτροπή Επαρχιών (Ε.Ε) εκ της οποίας εξηρτώντο αι περιφερειακαί Επιτροπαί των επαρχιών.
2) Επιτροπή Νέων (Ε.Ν.)
3) Επιτροπή Γυναικών (Ε.Γ.)
4) Επιτροπή Συνδικαλιστική (Ε.Σ.) με υποεπιτροπάς.
α) Ιδιωτικών υπαλλήλων (Ε.Ι.Υ.)
β) Επιτροπή επαγγελματιών και Βιοτεχνών (Ε.Ε.Β.)
γ) Επιτροπή εργατών (Ε.Ε.)
δ) Επιτροπή Τραπεζών (Ε.Τ.)
ε) Επιτροπή Δημοσίων υπαλλήλων (Ε.Δ.Υ.)
στ) Επιτροπή υπαλλήλων Νομικών Προσώπων (Ε.Ν.Π.)
Γ΄Επιτροπή Πόλεως Αθηνών (Ε.Π.Α.)
Εις την Επιτροπήν ταύτην ήσαν οργανωμένα τα μέλη Πόλεως Αθηνών – Προαστείων κ.λ.π. και απετελείτο από εκπροσώπους των διαφόρων Συγκροτημάτων.
Δ΄Περιφ. Επιτροπή Πειραιώς υποτεταγμένη εις την Διοίκησιν του Κέντρου.
Διάρθρωσις της Επιτροπής Πόλεως Αθηνών
Τομεύς Α. (Τ.Α.) με περιφέρειαν τα 1, 2, 3 και 4 Συγκροτήματα
“ B. (T.B.) “ “ “ 14 και 23 “
“ Γ. (Τ.Γ.) “ “ “ 7, 8, 16, 20 και 30 “
“ Δ. (Τ.Δ.) “ “ “ 6,9,15 και 18 “
“ Ε. (Τ.Ε.) “ “ “ 11, 12, 13, 22, 34 “
“ ΣΤ. (Τ.ΣΤ.)“ “ “ 10, 19, 21, 24, 33, “
“ Ζ. (Τ.Ζ.) “ “ “ 17, 31, 32, »
“ Η. (Τ.Η.) “ “ “ 25, 26, 27, 29 “
Έκαστον των συγκροτημάτων αντιστοιχεί προς Αστυνομικόν Τμήμα. Εις έκαστον συγκρότημα υπήρξεν ανάλογος με την έκτασίν του αριθμός διαμερισμάτων. Εις έκαστον διαμέρισμα ανάλογον με τον αριθμό μελών του Ομάδες κρούσεως, διανομής εντύπου υλικού, προπαγάνδας, πληροφοριών κ.λ.π. και αι γυναίκες με ιδίους συγκροτηματάρχας, συνεργαζομένους με συγκροτηματάρχας συγκροτημάτων ανδρών.
Παραστατικήν εικόνα της Διοικητικής Διαιρέσεως και διαρθρώσεως της Οργανώσεως μετά των διαφόρων επιτροπών, ως ανωτέρω εκτίθεται, δίδουσι τα επισυναπτόμενα εις την παρούσαν έκθεσιν Σχεδιαγράμματα.
Σκοπός της Εσωτερικής Αντιστάσεως Ε.Δ.Ε.Σ.
Μυστικός πόλεμος κατά των κατακτητών, τον οποίον ανέλαβε ο ΕΔΕΣ εξ ιστορικής αναγκαιότητος αναλύεται ως ακολούθως:
1) Συνεχής και αδιάκοπος μύησις εις την οργάνωσιν νέων οπαδών Ελλήνων πατριωτών διαφλεγομένων από αγωνιστικήν διάθεσιν, μακράν παντός πολιτικού κριτηρίου, ίνα πυκνούνται αι φάλαγγες των Εδεσιτών και ευρύνεται ούτω η λαϊκή βάσις του αγώνος της οργανώσεως.
2) Σύστασις ενόπλων ομάδων προς επίθεσιν κατά των κατακτητών εντός των πόλεων, όταν θα εσήμαινεν η ώρα ως και άμυνα ή επίθεσις κατά των κομμουνιστών αναλόγως των συνθηκών του αγώνος.
3) Στρατολογία των μεμυημένων εις τον Ε.Δ.Ε.Σ., οπλιτών και ιδιαιτέρως αξιωματικών, των οποίων ανελάμβανε την αποστολήν εις Γενικόν Αρχηγείον των Ε.Ο.Ε.Α, ένθα ενετάσσοντο εις τας μαχομένας Εθνικάς δυνάμεις της Οργανώσεως. Ομοίως η Οργάνωσις Αθηνών επεμελείτο την συγκέντρωσιν και αποστολήν εις το Γενικόν Αρχηγείον μου τροφίμων και παντός είδους Στρατιωτικών εφοδίων.
4) Ετελειοποιήθη η Οργάνωσις διαφυγής εις το εξωτερικόν διωκομένων συμμάχων των προτειθεμένων να συνεχίσωσι, εκεί τον εθνικόν αγώνα.
5) Εις έργα της Κ.Δ.Ε. ήτο η ματαίωσις πάσις πολιτικής πράξεως των Κατοχικών Κυβερνήσεων, τεινούσης εις την εξυπηρέτησιν των σκοπών και σχεδίων του εχθρού εις βάρος του Ελληνικού Λαού (ως η πολιτική επιστράτευσις, στρατολογία εργατών κλπ).
6) Οργανώθη η ψυχική και ηθική ενίσχυσις και καθοδήγησις του Λαού μας προς παθητικήν αντίστασιν διά του παρανόμου Τύπου μας, προκηρύξεων, καθημερινών δελτίων πληροφοριών λαμβανομένων στενογραφικώς εκ των ραδιοφωνικών εκπομπών των Συμμάχων, νυκτερινών επιγραφών κ.λ.π.
7) Οργανώθη πλήρως η υπηρεσία συγκεντρώσεως, εις ΓενικόνΑρχηγείον μου και στρατηγείον Μ. Ανατολής περί της δυνάμεως και των κινήσεων του εχθρού.
8) Οργανώθη πλήρως η υπηρεσία των δι’ ασυρμάτου διαβιβάσεων προς το Αρχηγείον μου και το Στρατηγείον Μ. Ανατολής.
Κατιδόντες την σατανικήν προσπάθειαν του Ε.Α.Μ. όπως παραπλανήση δι’ Εθνικών Συνθημάτων τους Εθνικόφρονας αλλά και την ανταπόκρισιν την οποίαν εύρισκεν το αίτημα τούτο παρά το Λαό, προτάσει της Κ.Δ.Ε., ενεκρίναμεν όπως γίνη μία προσπάθεια συγκεντρώσεως επί το αυτό όλων των οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως.
Προς τούτο ο Αρχηγός Αθηνών ηλθεν εις στενήν συνεργασίαν με τα κόμματα και οργανώσεις, αι οποίαι κατά Δεκέμβριον 1942 είχον αποχωρήσει του Ε.Μ.Α. αρνηθέντα να υποταχθούν εις τας τάσεις αυτού προς μονοπώλησιν της Αντιστάσεως υπό του Κ.Κ.Ε., και υπογράφη περί τα μέσα Φεβρουαρίου 1943 μεταξύ του ΕΔΕΣ του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Αγροτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Οργανώσεως των Συνεχιστών και ομάδος Εμπόρων πρακτικόν διά του οποίου ιδρύθη Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωσις (Λ.Α.Ε.).
Εις την Ένωσιν ταύτην μετά τινάς ημέρας προσεχώρησεν η Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών και η Ιερά Φάλαγξ.
Βάσεις και κυρία δύναμις διά του όγκου του ήτο ο ΕΔΕΣ όστις έδιδε τας κατευθύνσεις της Στρατηγικής και Τακτικής της Ενώσεως εν τη επιδιώξει των σκοπών, ως ούτοι καθορίσθησαν υπό του ΕΔΕΣ, διά των αντιπροσώπων αυτού, οι οποίοι μετείχον της Κ.Δ.Ε της Λ.Α.Ε. αποτελουμένης από αντιπροσώπους των μετεχουσών οργανώσεων και κομμάτων υπό την προεδρίαν του Ιωάννου Ματσούκα και υπό αρχηγόν του Στρ. Επιτελείου του Λ.Α.Ε. τον Πλούταρχον Μεταξάν, ως αντιπρόσωπον του ΕΔΕΣ.
Η Λ.Α.Ε. εξέδιδε παράνομον εφημερίδα υπό ομώνυμον τίτλον “Λ.Α.Ε.”ως μαχητικόν Δημοσιογραφικόν όργανον της Ενώσεως, διευθυνομένου υπό της Επιτροπής Τύπου.
Επίσης κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον επετεύχθη με πρωτοβουλίαν του ΕΔΕΣ, η συνεργασία Ε.Δ.Ε.Σ – Λ.Α.Ε. και των κάτωθι οργανώσεων:
1) Ενωτικόν Εθνικόν Μέτωπον.
2) Αγωνιζομένης Νεότητος.
3) Ιερά Ταξιαρχία.
4) Π.Ε.Α.Ν. και
5) Ομάδες Παραγωγικών Τάξεων.
Γενικαί γραμμαί της δράσεως των ανωτέρω ιδρυθεισών Υπηρεσιών του Ε.Δ.Ε.Σ.
1) Μυήσεις Μελών:
Τα Λαϊκά θεμέλια του αγώνος του ΕΔΕΣ με ταχύν ρυθμόν επεξετείνοντο εις τας λαϊκάς μάζας καθ’ όλην την Ελλάδα διά της εντατικής συνεχούς μυήσεως οπαδών. Εν συνεχεία της τοιαύτης εξαπλώσεως ιδρύθησαν εις όλας σχεδόν τας Επαρχιακάς πόλεις της Ελλάδος τοπικαί Επιτροπαί του Ε.Δ.Ε.Σ. και ο ΕΔΕΣ έφθασεν ν’ αριθμή τακτικά μεμυημένα μέλη πλέον των 200.000.
2) Σύστασις ενόπλων δυνάμεων Πόλεως:
Το έργον τούτο εύρε κατ’ αρχάς μεγάλας δυσχερείας λόγω ελλείψεως όπλων. Σπουδαίαν όμως διευκόλυνσιν, μας προσέφερεν η πτώσις της Ιταλίας. Από τους ενταύθα Ιταλούς ηγοράσαμεν όπλα διαφόρων τύπων μετά των σχετικών πυρομαχικών. Διά των όπλων τούτων ωπλίσθησαν ανά μία ή δύο ομάδες κρούσεως εις όλα τα συγκροτήματα Αθηνών – Προαστείων – Συνοικισμών, τα δε υπόλοιπα εναποθηκεύθησαν εις μέρη διάφορα, υπό την φύλαξιν προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης της Κ.Δ.Ε. Πάντως όμως ήσαν ανεπαρκή για τον οπλισμόν του μεγαλυτέρου μέρους των δυνάμεων του Ε.Δ.Ε.Σ.
3) Υπηρεσία Στρατολογίας, Διαφυγής, Αποστολής Εφοδίων κ.λ.π.
Το έργον τούτο ανετέθη εις την Επιτροπήν Αγώνος με υποεπιτροπάς εξ αυτής εξαρτωμένας: α) Αποστολής υλικού, β) Διαφυγών και γ) Περιθάλψεως.
α) Υποεπιτροπή Αποστολής Εφοδίων:
Η υποεπιτροπή αύτη κύριον έργον είχε την συγκέντρωσιν και αποστολήν φαρμακευτικών και νοσηλευτικών ειδών, χειρουργικών εργαλείων, φανελλών, καλτσών, παντός εν γένει μαλλίνου είδους, αρβυλών και παν ότι εχρειάζετο ο αγών του βουνού. Η εργασία δε ειδικώς για τα μάλλινα εγένετο για συνεργείων εκ γυναικών, αι οποίαι νυχθημερόν ειργάζοντο εις την κατασκευήν αυτών, εκτός εκείνων τα οποία επρομηθεύοντο εκ της αγοράς ή εξ εράνων.
β) Υποεπιτροπή Διαφυγών:
Η Επιτροπή αύτη ησχολείτο με την αποστολήν Αξκών και οπλιτών παντός όπλου ως και παντός καταδιωκομένου εις το Γεν. Αρχηγείον των Ε.Ο.Ε.Α. και το εξωτερικόν. Το έργον τούτο λίαν επικίνδυνον ως και το της αποστολής υλικών ενηργείτο διά πλαστών ταυτοτήτων και δι’ ιδίων κατόπιν μεταφορικών μέσων (φορτηγών) καταλλήλως διασκευασμένων. Η δε αποστολή εις το εξωτερικόν επίσης λίαν επικίνδυνος δι’ ειδικού δικτύου ικανών αγωνιστών.
γ) Υποεπιτροπή Περιθάλψεως:
Κύριον έργον αυτής ήτο η υλική υποστήριξις των οικογενειών των εις τα Ε.Ο.Ε.Α. ανταρτών αξκών και οπλιτών, των εις το εσωτερικόν συλλαμβανομένων, εκτελουμένων και καταδιωκομένων οπαδών του ΕΔΕΣ. Επίσης η ιατρική περίθαλψη, η νοσηλεία είτε κατ’ οίκον, είτε δι’ εισαγωγής εις το νοσοκομείον και εν γένει η παροχή πάσης βοηθείας, της οποίας είχον ανάγκην οι αγωνισταί του Ε.Δ.Ε.Σ και αι οικογένειαί των.
4) Ματαίωσις των πράξεων των Κατοχικών Κυβερνήσεων προς εξυπηρέτησιν των σχεδίων του εχθρού κ.λ.π.
α) Απεργίαι και ομαδικαί εξορμήσεις των δυνάμεων Ε.Δ.Ε.Σ.
Ο Ε.Δ.Ε.Σ αντετάχθη αποφασιστικώς εναντίον των πράξεων τούτων κατά των Κατοχικών Κυβερνήσεων εν συνεργασία μετά των οργανώσεων, των εις την Λ.Α.Ε. εντεταγμένων ομαδικών εξορμήσεων εις τους δρόμους των Αθηνών με αιματηρά επεισόδια από τας σφαίρας του εχθρού, σπεύδοντος να εμποδίση τας συγκεντρώσεις.
Η απεργία αυτή εστρέφετο κατά της αποφασισθείσης υπό της Κατοχικής Κυβερνήσεως πολιτικής επιστρατεύσεως ην και εματαιώσαμεν.
β) Την 13ην Ιουλίου 1943 εδημιούργησε την Εθνικήν Λευκήν Απεργίαν, ήτις υπήρξε μία μεγαλειώδης και έντονος διαμαρτυρία ενός ψυχικώς ελευθέρου λαού εναντίον της χιτλερικής πολιτικής, η οποία έθεσε την από δυο χιλιάδων ετών Ελληνικήν Μακεδονίαν εις την διάθεσιν των κατωτέρων ενστίκτων ενός βαρβάρου και αιμοχαρούς λαού, της Βουλγαρίας.
Την ημέραν εκείνην από της 8ης πρωϊνής, βάσει προκαθορισθέντος σχεδίου, ομάδες αγωνιστών με επικεφαλής τους Συγκροτηματάρχας της Πόλεως Αθηνών και υπό το πρόσταγμα επιτελικού αξιωματικού, κατέλαβον επίκαιρα σημεία των Αθηνών και την 9ην πρωϊνήν της αυτής ημέρας εξώρμησαν εις τους δρόμους των Αθηνών, προκαλούσαι το κλείσιμον των καταστημάτων, τραπεζών κ.λ.π. και τον λαόν καλούσαι εις τας οικίας του. Τα καταστήματα έκλεισαν. Οι δρόμοι ηρημώθησαν. Η πόλις των Αθηνών εβυθίσθη εις μίαν πένθιμον σιγήν.
γ) Η εξόρμησις της 25ης Μαρτίου 1943 επί τη Εθνική μας Εορτή υπήρξε μία συμπύκνωσις της Εθνικής ψυχής. Ομάδες αγωνιστών εισήρχοντο εις τας εκκλησίας και έψαλλον τον Εθνικόν Ύμνον μετά την λειτουργίαν, σκορπίζουσαι προκηρύξεις. Ακολούθως εκ διαφόρων δρόμων εβάδισαν προς το Μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου. Εκεί υπέστησαν τα πυρά του εχθρού. Το Μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου ετιμήθη πλουσίως με το τίμιον αίμα των αγωνιστών.
Και επηκολούθησαν τοιαύται εξορμήσεις και την 28ην Οκτωβρίου 1943 και την 25ην Μαρτίου 1944.
Αι εξορμήσεις αύται ασχέτως προς τους άλλους πολιτικούς σκοπούς ετόνωνον το φρόνημα του λαού, και αποτελούν μίαν των μορφών αμέσως κατωτέρου σκοπού της οργανώσεως.
5) Πνευματική διαφώτισις – Ψυχική – Ηθική ενίσχυσις και καθοδήγησις του Ελληνικού Λαού.
Το έργον τούτο ήτο έργον και αποστολή της Επιτροπής του Παρανόμου Τύπου.
Ο Παράνομος Τύπος υπήρξε μία των σπουδαιοτέρων μορφών της Εθνικής Αντιστάσεως.
Ο Ε.Δ.Ε.Σ. από της πρώτης στιγμής έδωκεν εις την αποστολήν του παρανόμου τύπου ιδιαιτέραν σημασίαν. Ο παράνομος τύπος έδρασεν υπό τας κατωτέρω μορφάς.

Α΄ Εφημερίδες:
1) Πρώτη εξεδόθη η εφημερίς “ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ” τον Αύγουστον 1942 και εξηκολούθησε μέχρι τέλους του αγώνος.
2) “ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ” τον Οκτώβριον 1942 μέχρι αρχών Φεβρουαρίου 1943 ότε συνελήφθησαν τα ως άνω μέλη της Κ.Δ.Ε. μεταξύ των οποίων και ο Δημ.Μπέης Αντωνόπουλος υπό την προσωπικήν διεύθυνσιν του οποίου εξεδίδετο η εφημερίς αύτη.
3) “ Η ΝΕΑ ΖΩΗ” από του Ιουνίου 1943-Μαρτίου 1944.
4) “Ο ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ” από του Οκτωβρίου 1943 μέχρι του Μαρτίου 1944.
5) “Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ” από του Οκτωβρίου 1943-Μαρτίου 1944.
Διά των εν λόγω εφημερίδων μας ησκείτο η πολιτική της οργανώσεως, εδημοσιεύοντο τα πολεμικά ανακοινωθέντα του Γενικού Αρχηγείου και της δράσεως εν γένει των μαχομένων τμημάτων μας, εδημοσιεύοντο ανακοινωθέντα εκ ραδιοφώνων και ησκείτο η πολεμική κατά των ενεργειών του εχθρού, πάντοτε δε μετ’ αναλόγου πατριωτικής αρθρογραφίας και χειρισμού καταλλήλου των καθημερινών ζητημάτων, τα οποία εγέννα η κατοχή και η ανάγκη του αγώνος.

Β΄ Προκηρύξεις – Δελτία Πληροφοριών:
Δι’ έκτακτα γεγονότα και διά τας καθημερινάς εκπομπάς των ραδιοφωνικών σταθμών, συνετάσσοντο προκηρύξεις τα καθημερινά δελτία πληροφοριών, τα οποία διενέμοντο αφθόνως εις τον λαόν.
Γ΄ Ε π ι γ ρ α φ α ί.
Ειδικά συνεργεία καθ’ εκάστην νύκτα εξώρμουν και ανέγραφον εις τους τοίχους τα αγωνιστικά συνθήματα της οργανώσεως.
Ολόκληρον το συγκρότημα του παρανόμου τύπου υπό τας ανωτέρω μορφάς του ετέλει υπό την άμεσον προσωπικήν υπεύθυνον Διεύθυνσιν και εποπτείαν του Ιωάννου Ματσούκα, μέχρι της 7ης Μαρτίου 1944, ότε συνελήφθη υπό των Γερμανών.
6) Συγκέντρωσις πληροφοριών – Σαμποτάζ:
Το έργον τούτο διεξήχθη υπό του ΙΙ Γραφείου με υποεπιτροπάς α) Σαμποτάζ και β) Πληροφοριών.
Το Γραφείον τούτο, επαρουσίασε σπουδαίαν δράσιν διά των αποτελούντων αυτό τολμηρών αγωνιστών. Σπουδαίαι πληροφορίαι, αναγόμεναι εις τας κινήσεις και μετασταθμεύσεις των κατοχικών στρατευμάτων, αναχωρήσεις εχθρικών πλοίων, κίνησιν αεροδρομίων, επισήμανσιν αποθηκών πολεμικού υλικού απεστέλλοντο εις το Γεν. Αρχηγείον και Σ.Μ.Α.
Σχέδια ανατινάξεως ηλεκτρικής, τηλεφωνικής, αεριόφωτος, Μετοχικού Μεγάρου, Φράγματος Μαραθώνος, εφ’ όσον θα εκτυπώντο οι Γερμανοί εντός των Αθηνών περιήλθε εις χείρας μας διά των υπηρεσιών μας.

7) Υπηρεσία Ασυρμάτου.
Και η Υπηρεσία αύτη ωργανώθη πλήρως, ώστε να ηδύνατο το Αρχηγείον μου να επικοινωνή με τας Αθήνας και αύται με το Σ.Μ.Α.
Αυτή υπήρξε, κατά τα ανωτέρω η ιεραρχική διοίκησις και Διοικητική διάρθρωσις της οργανώσεως Ε.Δ.Ε.Σ Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων η οποία περιέλαβεν εις τον ευρύν κύκλον της δράσεώς της όλους τους τομείς της Εθνικής κατά του κατακτητού Αντιστάσεως. Έδρασε και εις τον τομέα της δολιοφθοράς και εις τον τομέα της διαφυγής, και εις τον τομέα του μυστικού τύπου και της προπαγάνδας και εις τον τομέα της καταρτίσεως ενόπλων ανταρτικών ομάδων, ανταποκριθείσα με ιστορικήν πληρότητα εις τους σκοπούς, τους οποίους έταξεν η υψηλή Εθνική αποστολή της ως εις ιδιαιτέραν μας έκθεσιν θέλομεν λεπτομερέστερον αναπτύξη μετά την έκδοσιν του οικείου Β.Δ. περί αναγνωρίσεως του Ε.Δ.Ε.Σ.συμφώνως τω Νόμω.
Εξ όλων των ανωτέρω αναπτυχθέντων σχετικώς με τον τρόπον Διοικήσεως της οργανώσεως ταύτης, αύτη κατ’ ουσίαν διωκήθη υπό υποτεταγμένων αρχηγών, ενεργούντων ως αντιπροσώπων εμού ως γενικού Αρχηγού, η δε εκάστοτε αναυνιστωμένη Κ.Δ.Ε.ουδέν άλλο ήτο εν τη πράξει ει μη το εκτελεστικόν όργανον των υπό των υποτεταγμένων αρχηγών διδομένων εις αυτήν διαταγών επί καθοριζομένης γραμμής του αγώνος αναλόγως των εκάστοτε αναγκών του αγώνος της οργανώσεως προς τας υπ’ εμού διδομένας εις αυτούς εντολάς.
Η εξαιρετική δράσις, αι εκάστοτε αναλαμβανόμεναι πρωτοβουλίαι εις επειγούσας ανάγκας του αγώνος και πριν ακόμη εγώ δώσω τας σχετικάς εντολάς ως ευρισκόμενος μακράν των Αθηνών ιδίως δε του Ιωάν.Ματσούκα, όστις έζησε τον αγώνα κατά το κρισιμώτερον στάδιον της Εθνικής δράσεως του Ε.Δ.Ε.Σ. και οφείλω να ομολογήσω τούτο ως άνθρωπος τίμιος σεβόμενος εαυτόν ή την ιδιότητά μου, ως Γεν. Αρχηγού, ανέδειξαν τους Β.Πετρόπουλον, Ιωάννην Ματσούκαν και Ηλ.Διάμεσην πραγματικούς αρχηγούς της οργανώσεως Ε.Δ.Ε.Σ.Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων, αξίους της αποστολής και του έργου, όπερ ανέλαβον κατά τα ως άνω διακεκριμένα χρονικά όρια.
Ειναι δε τούτο μια ιστορική αλήθεια η οποία ευρίσκει την δικαίωσιν στην συνείδησιν όλων των αγωνιστών του Ε.Δ.Ε.Σ.κατά κοινήν ομολογίαν. Η ιστορική δικαίωσις τούτων, ως υποτεταγμένων αρχηγών, απαντά εις καθολικόν αίτημα όλων των αγωνιστών, των οποίων την θέλησιν την στιγμήν ταύτην διερμηνεύω με την πεποίθησιν ότι η υμετέρα Επιτροπή θα αναγνωρίση τούτους ως αρχηγούς. Μία τοιαύτη υμών απόφασις εστέ βέβαιοι, ότι θα στηρίζεται εις την ιστορικήν αλήθειαν, το δίκαιον και την ηθικήν τάξιν, επιβαλλομένη εξ ιστορικής και εθνικής αναγκαιότητος.
Το γράμμα του Νόμου, εάν εις αυτό δεν δώσωμεν την δημιουργικήν πνοήν και το ζωντανόν πνεύμα της ερμηνείας του, παραμένει μόνον γράμμα στείρο, πάσης δημιουργίας.
Επί τούτοις έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν, κατ’ εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του Α.Ν.971/1949 ως ούτος ετροποποιήθη και εκυρώθη υπό του Ν.Δ. 1104/1949 εν συνδιασμώ προς τον Ν.2272/1952.
1) Ν’ αναγνωρισθή η οργάνωσις Εθνικής Αντιστάσεως υπό την επωνυμίαν “ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”(Ε.Δ.Ε.Σ.) Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, ως τοιαύτη, πληρούσα άπαντας τους όρους και προϋποθέσεις των ως άνω Νόμων και του Ζ/1946 Ψηφίσματος.
2) Ν’ αναγνωρισθώσιν υποτεταγμένοι αρχηγοί της ως άνω Εθνικής Οργανώσεως Ε.Δ.Ε.Σ. Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων
α) ο Βασίλειος Πετρόπουλος διά χρονικόν διάστημα από 23 Ιουλίου 1942 μέχρι της 3ης Φεβρουαρίου 1943.
β) ο Ιωάννης Δημ.Ματσούκας διά χρονικόν διάστημα από 3ης Φεβρουαρίου 1943 μέχρι της 7ης Μαρτίου 1944, ότε συνελήφθη υπό των Γερμανών ΕΣ-ΕΣ.
γ) ο Ηλίας Διάμεσης διά χρονικόν διάστημα από 15 Ιουνίου 1944 μέχρι τέλους του αγώνος.
3) Ν’ αναγνωρισθή η υπό τους άνω υποτεταγμένους αρχηγούς τελούσα Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή της ρηθείσης οργανώσεως, αποτελουμένη εκ των εν τη παρούση εκθέσει ως άνω αναφερομένων προσώπων, λαμβανομένων υπ’ όψιν των εν τη αυτή εκθέσει σημειουμένων μεταβολών εις πρόσωπα και χρόνον υπηρεσίας εκάστου τούτων.

Εν Αθήναις τη 20η Νοεμβρίου 1952
Ο Γεν.Αρχηγός της Εθν.Αντιστάσεως
του Ε.Δ.Ε.Σ. και Ε.Ο.Ε.Α.
Στρατηγός Ναπ.Ζέρβας.

Advertisements