Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΟΑΓ (συμπληρωματική)


Πρός
Το Σον Υπουργείον Στρατιωτικών
Διεύθυνσιν Προσωπικού
Τμήμα ηθικών αμοιβών
—————————————-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Ο.Α.Γ.
———————————————-
‘Περί της δράσεως του Υπαρχηγού αυτής Αρχιάτρου Μώραλη Ιωάννου και Γεωργίου Ιβάνωφ.
———————-

Λαμβάνω την τιμήν ν΄ αναφέρω συμπληρωματικώς περί της δράσεως των ανωτέρω και να παρακαλέσω όπως η παρούσα τεθή εν τω φακέλλω παρ΄ Υμών της Ο.Α.Γ. Ο Αρχίατρος Μώραλης Ιωάννης τυγχάνει εκ των ιδρυτών της Ο.Α.Γ. Υπαρχηγός αυτής και Σύμβουλος του ΕΔΕΣ προσωπικώς διεχειρίσθη το σαμποτάζ Τατοϊου κατά το θέρος 1941 και κατά το θέρος 1942 ήλθεν εις άμεσον επαφήν μετά του Δημητρίου Παπαδάκη Ηλία Αλεβιζάκη και Αυρηλίου Βαρκάδου εις την οικίαν του Ινόης 16 των Σαμποτέρ του περιφήμου σαμποτάζ κινητήρων αεροπλάνων Μαλτσινιώτη, σχετικώς εβοήθησε και οικονομικώς αλλά προ παντός μετά την πτώσιν των δύο ΓΙΟΥΡΧΕΣ εις το Ελληνικόν της Γλυφάδος τον Νοέμβριον του 1942 κατ΄ εντολήν μου έπεισε προσωπικώς τους σαμποτέρ διακινδινεύων να αλλάξουν το σύστημα και να χρησιμοποιήσωσι την Σμυρίδα (κοινώς Σμιρίγδι) εις το λάδι της μηχανής των κινητήρων. Ησκησε παντού επίβλεψιν διά την κατασκοπείαν και διάσωσιν Αγγλων με εξαιρετικόν θάρρος και αυταπάρνησιν. Κατά δε τον Φεβρουάριον του 1944 διά του αντισυνταγματάρχου κ. Γεωργίου Φραντσέσκου μετά του Αμερικανού κ. Ντίξον ανέλαβε το Β’ δίκτυον της Αμερικανικής Κατασκοπείας έδωσε διά του Φραντσέσκου και ο ίδιος προσωπικώς εργαζόμενος άπασαν την οχύρωσιν της Πειραικής χερσονήσου και των παραλίων της Αττικής ως και των νήσων του Αιγαίου Πελάγους λίαν επιτυχούς βοηθούμενος και υπό του Γενικού Διαχειριστού της Ο.Α.Γ. κ, Καμπουροπούλου Παναγιώτου, Αντισυνταγματάρχου Διαχειρήσεως όστις κ. Καμπουρόπουλος Παναγιώτης βοήθησε οικονομικώς εξ ιδίων του και κατ΄εντολήν μου και τους αγωνισθέντας Σαμποτέρ της Ο.Α.Γ. Μαλτσινιώτη και αλλαχού και τας οικογενείας τούτων ευθύς αμέσως μετά την εκτέλεσιν των Ηρώων προκινδινεύσας τα μέγιστα και διωχθείς ούτος υπό των Γερμανών.

Ο Γεώργιος Ιβάνωφ υπήρξε Πολωνός μεν αλλά Φιλλέλην τα μέγιστα αφαντάστου γενναιότητος και ορμής σαμποτέρ σταλείς εκ μέρους του Β’ Γραφείου Κατασκοπείας Καΐρου και αποβιβασθείς εις τας ακτάς της Αττικής την 22αν Σεπτεμβρίου διά του υποβρυχίου ΘΕΤΙΣ μετά του Αμπατζή, Λέκκα και δύο άλλων Αγγλων στρατιωτικών. Ούτος κατά Νοέμβριον μήνα του 1941 αφήρεσε εκ του Ξενοδοχείου Μ. Βρεττανία Γερμανικού Στρατηγείου τα μυστικά έγγραφα τα αφορώντα την κατανομήν και την δύναμιν των εν Ελλάδι Γερμανικών δυνάμεων ως και τας μυστικάς διαταγάς αυτών περί κακοποιήσεως και αποζημίωσις της ελληνικής Οικονομίας.Έπληξε πολλάκις ως απλός εργάτης το Αεροδρόμιον Χασανίου και Τατοϊου εις ανατινάξεις αποθηκών βενζίνης και καταστροφάς γερμανικού υλικού εγκαταστάσεων και αεροπλάνων αφήνων το σήμα του Β. Β. 13 και βοηθούμενος υπό των σαμποτέρ της Ο.Α.Γ. Αγγέλου και Παρίνου Βάκρα Αθανασίου Μιχαλοπούλου, Παντελη Μπελιμπασάκη και του αστυνόμου του ΙΓ’ αστυνομικού Τμήματος Λουκά Παπακωνσταντίνου. Την 9ην Σεπτεμβρίου 1942 Κιουταχείας 3 εν τη οικία Ιωαάννου Κοντοπούλου συνελήφθη τελικώς μη δυνηθέντος του ζωεμπόρου Ευαγγέλου Μαχαίρα με τον πλοίαρχον Αγγελήν εκ Γαλατσιδίου διά της Καρύστου, κατόπιν ενεργειών να αποστείλη τούτον εις Μεσην Ανατολήν, οπόθεν εκαλείτο επιμόνως.-

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1949
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ο.Α.Γ.

Ι. ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΣ (Αποστόλου Παύλου 29)
Τ. Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Advertisements