Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/31 Οκτ 1949


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245340
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/31.10.49
Α.Α Αντ. 3
ΘΕΜΑ:- Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού
ΠΡΟΣ:- Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ
ΣΚΕ – ΑΣΔΕΝ – Αρχ. Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:- Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού)
Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ – ΔΥΠ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.

1.- Η Κομμουνιστική ηγεσία εις το εκδοθέν ανακοινωθέν της μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι συμμορίται δεν κατέθεσαν τα όπλα και ότι παραμένουν άγρυπνοι και εν επιφυλακή.
2.- Δεν είναι γνωστόν πότε και τίνι τρόπω θα δράσουν οι εις τα όμορα κράτη καταφυγόντες και καραδοκούντες.
3.- Ασχέτως όμως προς την μελλοντικήν δράσιν τούτων ο κομμουνισμός εις ολοκλήρον την χώραν εργάζεται πυρετωδώς διά των διεσπαρμένων πανταχού μικροομάδων.
Εξ εγκύρων και πλήρως εξηκριβωμένων πληροφοριών περιελθουσών ημίν η ΚΣ ηγεσία εις τας ομάδας τας δρώσας εις Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ-ΗΠΕΙΡΟΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ανέθεσε τας εξής αποστολάς, καθοριζομένου διά τινας τούτων και του τρόπου ενεργείας:
α) Συγκέντρωσιν και αποστολήν πληροφοριών. Χρήσιν των όπλων των ομάδων μόνον εις περίπτωσιν κινδύνου.
β) Ανάπτυξιν του λαϊκού κινήματος εις την ύπαιθρον δι’ αναθέσεως πολιτικής εργασίας εις τους μαχητάς (πολιτική δουλειά).
γ) Προσαρμογήν της νέας τακτικής με τας νέας συνθήκας. Κύριον χαρακτηριστικόν ταύτης η δράσις κατά μικράς ομάδας ευκινήτους. Αποφυγή των απωλειών και κοπώσεων και μελετημέναι ενέργειαι ώστε να επιτυγχάνηται ταχεία συγκέντρωσις και αποκέντρωσις των τμημάτων αναλόγως της καταστάσεως.
δ) Λύσιν του επισιτιστικού ζητήματος διά των επιτοπίων πόρων και εκ των κρυμμένων αποθηκών εφοδίων και πυρ/κών.
ε) Λήψιν των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας δι’ επαγρυπνήσεως. Αι γιάφκες – στέκια και αποθήκαι δεν πρέπει να είναι γνωσταί εις πολλούς.
στ) Εξασφάλισιν εκδοτικού μηχανισμού διά τας προκηρύξεις, τα νέα και την προπαγάνδαν εν γένει.
ζ) Αποφυγήν αντιλαϊκών εκδηλώσεων, σεβασμόν εις την περιουσίαν του λαού και αποφυγήν ενεργειών αντιτιθεμένων εις το λαϊκόν αίσθημα, απαγόρευσιν ανατινάξεων υδραγωγείων ή γεφυρών καθόσον δεν εξυπηρετούν στρατιωτικούς ή πολιτικούς σκοπούς, τιμωρίαν των αποδεδειγμένως δολοφόνων του λαού.
η) Οργανωτικήν συγκρότησιν όλων των τμημάτων. Η δύναμίς των να μη υπερβαίνη τους 50 άνδρας. Θα αποτελήται από ομάδες κρούσεως, ομάδα πληροφοριών, ομάδα επιμελητειακήν. Σταθμός Διοικήσεως του τμήματος δεν θα υφίσταται ουδέ περιττή δύναμις ομάδος διοικήσεως.
θ) Οργάνωσιν δικτύου πληροφοριών χώρου και στενήν συνεργασίαν μετά των γειτονικών ομάδων.
4.- Παρομοίας αποστολάς θα έχουν και αι εις την ζώνην Γ΄ΣΣ δρώσαι ομάδες με την διαφοράν, ότι εις την ζώνην ταύτην θα είναι δυνατή και μεγάλης εκτάσεως καταδρομή εκ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ με δυνατότητα επανεισόδου εις την βάσιν της καταδρομικής ομάδος.
5.- Προς αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν των σχεδίων της Κομμουνιστικής ηγεσίας ως και εις προηγουμένας οδηγίας ετονίσθη, δέον να είναι ανάλογος και η δράσις των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού – Χωρ/κής – ΜΕΑ).
6.- Διά την αντιμετώπισιν επανεισόδου εξεδόθησαν επανειλημμένως οδηγίαι και τελικώς η υπ’ αρ. 245327/4009/1/20.10.49 διαταγή μου.
7.- Διά την εξάρθρωσιν όμως της όλης ανταρτικής δράσεως των μικροομάδων και της συνωμοτικής εργασίας του Κομμουνισμού, κρίνω σκόπιμον να τονίσω και αύθις ότι αι διοικήσεις μετά πάθους δέον να αξιοποιήσουν τα ΜΕΑ, να επιδιώξουν την στενήν συνεργασίαν μετά της χωροφυλακής και να διαθέτουν τας δυνάμεις των εις τρόπον ώστε:
α) Να οργανώσουν πλήρες δίκτυον πληροφοριών εις την ζώνην ευθύνης των.
β) Να εξαρθρώσουν ολόκληρον το συνωμοτικόν κομμουνιστικόν δίκτυον της ζώνης των δι’ ανακαλύψεως γιαφκών, στεκιών, αποθηκών και ατόμων χρησιμοποιουμένων ως ΠΕ.
γ) Να εντείνουν την προσοχήν των εις την διείσδυσιν των Κ εις τα αστικά κέντρα και εις την προσπάθειαν αναβιώσεως των κομματικών οργανώσεων με βάσιν τους πολιτικούς Επτρόπους ή διαφόρους κρυπτομένους συνοδοιπόρους.
δ) Να έχουν υπ’ όψιν τας παραπλανητικάς ενεργείας δήθεν συνεργασίας μετά στρατού μελών τινων των ΚΣ, άτινα παραδίδονται και παρέχουν αναξίας λόγου πληροφορίας, ή υποδεικνύουν ασημάντους κρύπτας οπλισμού.
ε) Να μη ταλαιπωρούν τα τμήματα στρατού εις επιχειρήσεις της μέχρι τούδε εφαρμοζομένης μορφής. Να δίδηται πρωτοβουλία εις τας μονάδας.
Ζώνη δράσεως και ευθύνης – αποστολή – μέσα και να ζητώνται αποτελέσματα.
Εις εκάστην περίπτωσιν απαιτείται και κατάλληλος τρόπος ενεργείας. Ο τρόπος ούτος θα αναζητηθή από τον υπεύθυνον διοικητήν, αρκεί να αναπτύξη ούτος το δίκτυον των πληροφοριών, να κινητοποιήση τον πληθυσμόν και να στερήση τας ΚΣ ομάδας των γνωστών στηριγμάτων δράσεώς των.
Ως επανειλημμένως ετονίσθη η νυκτερινή δράσις μικρών τμημάτων του Εθν. στρατού θα αποτελή τον εφιάλτην των Κ ομάδων και θα ματαιώση τας προσπαθείας των. Η δύναμις των αποσπασμάτων τούτων θα είναι ανάλογος προς την αντιμετωπιζομένην ΚΣ δύναμιν και πρέπει εκάστη διοίκησις εις το ζήτημα τούτον να είναι λίαν εύκαμπτος, άλλοτε αυξάνουσα και άλλοτε ελαττούσα την δύναμιν των αποσπασμάτων, συμφώνως προς την εφαρμοζομένην τακτικήν των ΚΣ ομάδων.
7.- Εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι με την παρούσαν κατάστασιν η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων εις ό,τι αφορά την εξάρθρωσιν του συνωμοτικού Κ δικτύου δεν είναι αποστολή μόνον πολεμική, αλλά κυρίως αστυνομική με την ευρείαν εννοιάν της.
Τα Σώματα ασφαλείας (Χωρ/κή, Αστυνομία Πόλεων) έχουν τον πρωτεύοντα ρόλον και αποτελούν τον οφθαλμόν των κατά τόπους στρατιωτικών διοικήσεων και στρατιωτικών μονάδων.
Οι ένοπλοι χωρικοί (ΜΕΑ) αποτελούν το καλλίτερον στήριγμα δράσεως στρατού και χωροφυλακής, τους καλλιτέρους πληροφοριοδότας διά κάθε ενέργειαν, αλλά και τους αγρύπνους φρουρούς κατά πάσης εισβολής μικροομάδων, υπό τον όρον να οργανωθούν καλώς και να αξιοποιηθούν πλήρως.
8.- Αναμένω όπως κατανοηθή παρά πάντων η ανάγκη της ενιαίας και συστηματικής εργασίας προς αντιμετώπισιν των σατανικών και καταχθονιών σχεδίων της Κ ηγεσίας.
Τονίζω και αύθις ότι μη συντονισμέναι και άστοχοι ενέργεια των Ενόπλων δυνάμεων θα δώσουν την ευκαιρίαν εις το να οργανωθή εις την χώραν και καταστή εκ νέου επικίνδυνος κατ’ άλλον τρόπον και με άλλην μορφήν ο Κομμουνισμός.
Έχομεν τας αναγκαιούσας δυνάμεις και μέσα και πρέπει να αναπτύξωμεν την ενδεικνυομένην δραστηριότητα, ώστε να ματαιώσωμεν τας επιδιώξεις της Κ ηγεσίας.
9.- Το Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού) προς ο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να εκδώση σχετικάς οδηγίας του εις τα Σώματα Ασφαλείας.
10.- Η παρούσα να μη κοινοποιηθή εις κατωτέρας των εις όσας κοινοποιείται ήδη μονάδας. Να ληφθή μέριμνα διά την εξασφάλισιν του απορρήτου. Βάσει της παρούσης να εκδοθώσι προφορικαί διαταγαί και οδηγίαι.
Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Π./Κ.Κ.
Τ.Υ.