Διαταγή επιχείρησης ΠΥΡΑΥΛΟΣ αρ.3, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α. αντιτ. 6
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Αριθ. Πρ. Α.Α.Π.103
ΣΤΓ 913 τη 30/4/49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ τωνπροφορικών Διαταγών.).

-Χάρται 1:100.000: ΦΥΛ. Ζ4, Ζ5, Η4, Η5
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Ζ4) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Ζ5)
ΑΡΤΑ (Η4) – ΑΓΡΑΦΑ (Η5).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Ως δελτίον πληροφοριών υπ’ αριθ. Α.Π.63538/26.4.49.-
(β) Ως συμπληρωματικόν δελτίον υπ’ αριθ. Α.Π.63608/29.4.49
2. Πληροφορίαι επί εδάφους περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ως σχετικόν δελτίον υπ’ αριθ. Α.Π. 63578/27.4.49.-
3. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Πρόθεσις Σ.Σ: Περίσχεσις των περιοχών ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ -ΚΟΖΙΑΚΑ – Β.ΑΓΡΑΦΩΝ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ υπό μεν ΙΧ Μεραρχίας από ΒΟΡ. ΔΥΣ. και ΝΟΤ. και υπό δε ΧV Μεραρχίας από Β. ΑΝΑΤ. και Ν.Δ ακολούθως προσβολή εξ όλων των κατευθύνσεων των εν αυταίς συμμ. συγκροτημάτων και εξόντωσις τούτων, εκκαθάρισιν της περιοχής και ανεύρεσιν και καταστροφήν ποικίλων εφοδίων και εγκαταστάσεων.
-Εδραίωσιν εν τη περιοχή ταύτη διά των απαραιτήτων δυνάμεων.

(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Υπό Διοίκησιν Μεραρχίας.
-40 Ε.Σ.Π. (87,66 Ε.Τ.Π.)
-Ι Ε.Τ.Π (Α.Σ.Δ.Σ.Ε.)
-80 Ε.Τ.Π.
-Πυρ/χία 105 Σ.Π.Π.
-Πυρ/χία 144 Μ.Ο.Π.
-Διμοιρία Λ.Ο.Μ. (δυν. 100 κτήν.)
-Άπασαι αι εν τη ζώνη δυνάμεις Μ.Ε.Α.
-Άπασαι αι εν τη ζώνη δυνάμεις Χωρ/κής.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
4. Η περίσχεσις από ΒΟΡ. – ΔΥΣ. και ΝΟΤ. των εν τη περιοχή ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΛΙΑΣΟΒΟΥ (S.3935) – ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (S.4125) – ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ (S.4622) Συμμορ. Συγκροτημάτων και η εξόντωσις των εν τη περιοχή ΤΖΟΥΡΤΖΑ (S.3636) – ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633) – XATZH (S.4018) δυνάμεων εν συνδέσμω μετά της ΧΥης Μεραρχίας.
ΜΕΘΟΔΟΣ
5. Γενικαί Γραμμαί
(α) Διά προκαταρτικών ενεργειών:
(ι) Εξόντωσις της συμμ. δυνάμεως ΜΠΑΚΟΥ και εκκαθάρισις της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ του ΑΡΑΧΘΟΥ και ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
(ιι) Αιφνιδιαστική κατάληψις και κατοχή διαβάσεων ΣΠΗΛΙΑΣ (S.2919).
(ιιι) Κίνησις τμημάτων ενεργούντων ΑΝΑΤ. ΑΡΑΧΘΟΥ προς βάσιν εξορμήσεως επί γενικής γραμμής ΔΥΤ. ΓΚΟΥΡΑΣΑ (S.2148) ΠΡΙΞΑ (S.2242) – ΜΑΤΣΟΥΚΙ (S.2837).
(β) Ακολούθως η επιχείρησις να διεξαχθή εις δύο φάσεις:
ΦΑΣΙΣ Ι
Διά νυκτερινής ενεργείας κατάληψις και διατήρησις διά βαθείας κλιμακώσεως των τμημάτων των επί του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ διαβάσεων.
Ομοίως κατάληψις και σταθερά κατοχή των επί του ΑΧΕΛΩΟΥ διαβάσεως από της θέσεως ΓΚΟΦΑΡΙ (S.3715) μέχρι ΡΩΜΝΙΑΣ (S.5400) – KΟΠΛΕΣΙ (Χ.5899).
ΦΑΣΙΣ ΙΙ
Ενέργεια της 41 Ταξιαρχίας εκ της γενικής κατευθύνσεως ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (S.3122) – ΠΑΚΤΟΥΡΝΙΑΣΚΑ (S.3727) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (S.4125) και από ΛΑΦΙΝΑΣ 3522 προς ΧΑΤΖΗ (S.4018). Προώθησις της 42 Ταξιαρχίας προς τον ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΝ και ενέργεια προς κατάληψίν του και υποβοήθησιν της προς ΠΑΚΤΟΥΡΝΙΑΣΚΑ προελάσεως της 41 Ταξιαρχίας.
40 Ε.Σ.Π. προώθησις προς ΚΟΘΩΝΙ (S.4416) – ΧΑΤΖΗ (S.4018) προς υποβοήθησιν της προελάσεως της 41 Ταξ. και κατάληψιν της γραμμής ΣΚΟΤΕΙΝΗ (S.4522) – ΚΑΤΟΥΣΑ (S.5214) – ΤΡΙΖΟΛΟ (S.5406) – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (S.5503).
ΦΑΣΙΣ ΙΙΙ
Συμπλήρωσις εκκαθαρίσεως, έρευνα προς ανεύρεσιν αποθηκών εξόντωσιν αυτοαμύνης και πάσης φύσεως συνεργατών και εδραίωσις.
6. Συγκρότησις.
(α) Συγκρότημα 42 Ταξιαρχίας.
42 Ταξιαρχία
Υπό Διοίκησιν – 80 Ε.Τ.Π.
– Μ.Ε.Α. Περιοχής.
– Δυνάμεις Χωρ/κής Περιοχής
– Διμοιρία Λ.Ο.Μ. (Δυν. 100 κτην.)
(β) Συγκρότημα 41 Ταξιαρχίας.
41 Ταξιαρχία
(γ) Συγκρότημα 40 Ε.Σ.Π.
40 Ε.Σ.Π. (66,87 Ε.Τ.Π.)
Υπό Διοίκησιν – Ι Ε.Τ.Π.
(δ) Η 43 Ταξιαρχία εφεδρεία Α΄ ΣΣ εις περιοχήν ΚΑΛΠΑΚΙ.
7. Αποστολαί.
(α) Συγρότημα 42 Ταξιαρχίας
Φάσις Ι
Αιφνιδιαστική νυκτερινή κατάληψις των επί ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ διαβάσεων δατηρουμένης κατά βάθος κλιμακώσεως των δυνάμεων προς απαγόρευσιν της διαφυγής των συμμοριτών.
Ομοία ενέργεια κατά του υψ. 2253 προς υποβοήθησιν ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (S.3121).
Φάσις ΙΙ:
Προέλασις από ΒΟΡ. και ΔΥΣ. επί του ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ διά προωθήσεως προς ΤΖΟΥΡΤΖΑ (S.3636) – ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633).
80 E.T.Π. να διατηρήση τας αποστολάς, όσον αφορά την ασφάλειαν της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ οπωσδήποτε διά δυνάμεως ουχί μικροτέρας των (2) λόχων.
Δυναμένη να εξοικονομηθή δύναμις να διατεθή διά κατάληψιν της διαβάσεως ΑΝΘΟΧΩΡΙ και έμφραξιν της επί του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ διαβάσεως.-
(β) Συγκρότημα 41 Ταξιαρχίας.
Φάσις Ι
Κατάληψις των γραμμών ΣΠΗΛΙΑ (S.3018) – ΚΑΒΑΛΙΟΡΟ (S.3716) – ΓΚΟΦΑΡΙ (S.3714) και ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ (S.2630) – αυχήν ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ εν συνδέσμω μετά της 42 Ταξιαρχίας αριστερά, προς αποφυγήν διαφυγής των συμμοριτών προς τας κατευθύνσεις ταύτας.-
Φάσις ΙΙ
Προέλασις επί της γενικής κατευθύνσεως ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (S.3121) – ΠΑΝΤΟΥΡΝΙΑΣΚΑ (S.3727) και από ΛΑΦΙΝΑΣ (S.3522) προς ΧΑΤΖΗ (S.4018) προς κατάληψιν της γραμμής ΠΑΝΤΟΥΡΝΙΑΣΚΑ (S.3727) – MEΣΟΧΩΡΑ (S.4126) και εξόντωσιν των εν τη περιοχή ΧΑΤΖΗ (S.4018) συμμοριτών εν συνδέσμω μετά του 40 Ε.Σ.Π. δεξιά.
(γ) Συγκροτήμα 40 Ε.Σ.Π.
Φάσις Ι
Κατάληψις και σταθερά κατοχή των διαβάσεων επί του ΑΧΕΛΩΟΥ από ΓΚΟΦΑΡΙ (S.3714) και μέχρι ΡΩΜΝΙΑ (S.5400) – ΚΟΠΛΕΣΙ (Χ.5899) προς αποκοπήν της διαφυγής των συμμοριών προς ΝΟΤ.
Φάσις ΙΙ
Προέλασις μέχρι της γραμμής ΣΚΟΤΕΙΝΗ (S.4522) – ΚATOYΣΙ (S.5214) – ΤΡΙΖΟΛΟ (S.5406) – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (S.5503) και σταθερά διατήρησις των διαβάσεων ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (S.4113) – ΚΟΡΑΚΑ (S.4807).
8. Χώροι Συγκεντρώσεως.
(α) Συγκροτήματος 42 Ταξιαρχίας: ΜΕΤΣΟΒΟΝ (S.3259) – ΓΚΟΥΡΑΣΑ (S.2148) – ΠΡΙΞΑ (S.2242) – MΑΤΣΟΥΚΙ (S.2837).
(β) Συγκροτήματος 41Ταξιαρχίας: ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ (S.2630) – ΣΠΗΛΙΑ (S.2919) – ΓΚΟΦΑΡΙ (S.3715).
(γ) Συγκρότημα 40 Ε.Σ.Π.: ΓΚΟΦΑΡΙ (S.3715) – ΜΥΡΟ-ΦΥΛΛΛΟΝ (S.4013) – ΡΩΜΝΙΑ (S.5400) – ΚΟΠΛΕΣΙ (Χ.5899).-.
9. Όρια
(α) Μεταξύ 42 Ταξιαρχίας και ΧV Μεραρχίας ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΔΙΑΒΑΣΙΣ 2045 (S.2952) – ΧΑΛΙΚΙ (S.3149) εις 42 Ταξιαρχίαν ΑΝΩ ΡΟΥΣ ΑΧΕΛΩΟΥ εις ΧV Μεραρχίαν.-
(β) Μεταξύ 42 και 41 Ταξιαρχιών ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣ-ΣΟΥΡΓΟΝ (S.2825) υψ. 2253 (S.2931) εις 42 Ταξιαρχίαν .-
(γ) Μεταξύ 41 ταξ. και 40 Ε.Σ.Π. ΓΚΟΦΑΡΙ (S.3614) – ΚΟΘΩΝΙ (S.4416) – ΣΚΟΤΕΙΝΗ (S.4522) εις 40 Ε.Σ.Π.
(δ) Μεταξύ 40 ΕΣΠ και ΧV Μεραρχίας ΚΟΠΛΕΣΙ (Χ.5899) – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (S.5403) εις 40 Ε.Σ.Π.
(ε) ‘Οπισθεν όριον Μεραρχίας η οδός ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ανήκουσα VΙΙΙ Μεραρχ.).
10. ΣΗΜΕΙΟΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μεταξύ 40 Ε.Σ.Π. και ΧV Μεραρχίας προς Νότον ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (S.5503).
11. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Το πυροβολικόν παραμένον αρχικώς εις ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (S.2914) υπό την Μεραρχίαν να δύναται να υποστηρίξη την προέλασιν της 41 Ταξιαρχίας και του δεξιού της 42 Ταξιαρχίας. Θα διαθέση δύο παρατηρητάς εις 41 Ταξιαρχίαν και ένα εις 42 Ταξιαρχίαν (δεξιόν αυτής).
12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
(α) Να συνεχισθούν εντατικώς αι εργασίαι διανοίξεως της οδού ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (S.2914) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4113).
(β) Διευθέτησις οδού προς ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ (S.4126) από ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (S.2914) προς διευκόλυνσιν της Δ.Μ. της 41 Ταξιαρχίας.
13. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
(α) Αναγνωρίσεις και υποστηρίξεις εκ των αεροδρομίων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
(β) Ανεφοδιασμός από αέρος εκ των αεροδρομίων ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΣΕΔΕΣ, εις το οποίον δέον απ’ ευθείας να απευθύνωνται αι Ταξιαρχίαι οσάκις παραστή ανάγκη.

 1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
  (α) Συγκρότημα 42 Ταξιαρχίας.
  Φάσις Ι
  Νύκτα Χ-1/Χ να καταλάβη τας επί του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ διαβάσεις.
  Φάσις ΙΙ
  Από Χ ημέρας να προωθή προς την γραμμήν ΧΑΛΙΚΙ (S.3149) – ΤΖΟΥΡΤΖΑ (S.3636) – ΓΑΡΔΙΚΗ (S.3633).
  (β) Συγκρότημα 41 Ταξιαρχίας.
  Φάσις Ι
  -Nύκτα X-2/X-1 το τμήμα όπερ θα κινηθή δι’ αυχένος ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (S.3121) να αχθή εις ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ (S.2630) (ίσως παραστή ανάγκη μεταβολής ώστε η κίνησις αυτή να γίνει κατ΄άλλον τρόπον.
  -Nύκτα X-1/X το τμήμα τούτο να κινηθή προς αυχένα ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (S.3121).
  -Nύκτα X-1/X διά του δεξιού της να καταλάβη την γραμμήν ΑΓΚΑΘΙ (S.2521) – ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ – ΚΟΡΥΦΗ (S.3520), ίνα διευκολύνη την κατάληψιν του αυχένος (S.3121).
  Φάσις ΙΙ
  Από Χ ημέρας προέλασις προς ΠΑΝΤΟΥΡΝΙΑΣΚΑ (S.3727).
  (γ) Συγκροτήμα 40 Ε.Σ.Π.
  Φάσις Ι
  Nύκτα X-1/X κατάληψις των διαβάσεων ΑΧΕΛΩΟΥ και ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ μέχρι ΡΩΜΝΙΑΣ.
  Φάσις ΙΙ
  Από Χ ημέρας.
 2. Ημέρα Χ ορισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής διά του συνθηματικού «ΠΥΡΑΥΛΟΣ» τάδε ημέρα.-
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
  (α) 248 Χ.Μ.Ε εις ΒΟΥΛΓΑΛΕΛΙ (S.2914)
  (β) 246 Χ.Μ.Ε. εις ΜΕΤΣΟΒΟΝ.-
 4. Εκδοθήσεται ιδιαίτερα διαταγή Διοικητικής μερίμνης.-
 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
  (α) Θέσεις Στρατηγείων.

– Κύριον Στρατηγείον ΝΕΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (Χ.0198)
– Τ. Στρατηγείον ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ (S.2914)
– 41 Ταξιαρχία Αρχικώς Ανατ. ΛΕΙΨΟΝ (S.3016)
– 42 Ταξιαρχία ΚΑΛΑΡΡΥΤΑΙ (S.3438)
– 40 Ε.Σ.Π. ΠΗΓΑΙ (S.4604)
(β) Ουδέν σήμα εις ανοικτήν γλώσσαν.
(γ) Σιγή ασυρμάτου μέχρι πέρατος πρώτης φάσεως.
Διακοπή σιγής ασυρμάτου εν περιπτώσει συναντήσεως συμμοριτών προ του πέρατος της φάσεως διά της συνθ. λέξεως «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ».
Από της ενάρξεως της επιχειρήσεως άπαντες οι Σταθμοί εν ακροάσει.
19. ΓΕΝΙΚΑ
(α) Τα τμήματα άτινα να κινηθώσιν επί ορεινών δρομολογίων κατά την νύκτα δεν θα παραλάβωσι μεθ’ εαυτών παρά μόνο δύο ημερών ξηρά τροφήν και χλαίνην.
(β) ‘Εκαστος λόχος εκ των ως άνω τμημάτων δύναται να παραλάβη το πολύ δύο ημιόνους διά την μεταφοράν του ασυρμάτου.
(γ) Τα τμήματα άτινα θα κινηθώσι προς την βάσιν εξορμήσεως κατά την νύκτα Χ-2/Χ-1 δέον κατά την Χ-1 ημέραν να παραμεινωσι εντελώς ακίνητα και κεκαλυμένα ίνα μη αποκαλύψωσι τας θέσεις των.
(δ) Οι χρησιμοποιηθησόμενοι οπωσδήποτε ως οδηγοί και οι αντιλαμβανόμενοι εκ των ιδιωτών τας κινήσεις των Μονάδων να κρατηθώσι μέχρι του πρώτου φωτός της Χ ημέρας.
(ε) Η Φύλαξις των διαβάσεων δεν ννοείται διά παραμονής των τμημάτων επί τούτου. Δέον να παραμένη ελαφρά δύναμις προς σταθεράν διατήρησιν τούτων και το υπόλοιπον της δυνάμεως να χρησιμοποιηται κατά την νύκτα εις μεγάλον βάθος επί των επικινδύνων κατευθύνσεων.-.
(ζ) Η κατάληψις των επί των κορυφογραμμών διαβάσεων δέον να συντελεσθή κατά την νύκτα με κλιμακωμένην κατά βάθος διάταξιν προς αποφυγήν της διαφυγής των συμμοριτών προς ΔΥΣΜΑΣ.-
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ω Υπογραφής 09.30
Ω Παραδόσεως εις Γραφείον Διαβ/σεων
Οδηγίαι αποστολής
Διά 41, 42 Ταξ. και 40 Ε.Σ.Π.
Διά ειδικού αγγελιαφόρου.
Άπαντας λοιπούς ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Τ.Σ.Υ.