Ευαρέσκεια εις Αντιστράτηγο ΒΕΝΤΗΡΗΝ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/19 Σεπ 1949


Θέμα: Ευαρέσκεια εις Αντιστράτηγον ΒΕΝΤΗΡΗΝ-        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Σ.Η.Δ.Μ./Διοικητήν ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Κοιν: A΄ Β΄ Γ΄ Σ.Στρατού-ΑΣΔΑΝ-ΣΚΕ ΓΕΣ /Α1
Α1-Α2-Β1/ΓΕΣ-ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ Αριθμ. 233843/4024/8
Β.Σ.Τ 902/19-9-1949

  1. Εις τον Διοικητήν του ΣΗΔΜ Αντιστράτηγον Βεντήρην Κ. εκφράζω την πλήρη ευαρέσκειάν μου, διότι αναλαβών από τετραμήνου τον συντονισμόν του αγώνος των Μ.Μ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έφερεν επιτυχώς εις πέρας την αποστολήν του ταύτην.
    Ηκολούθησε με παραδειγματικήν κατανόησιν τας κατευθύνσεις και οδηγίας μου, κατηύθυνε με δραστηριότητα και επιμέλειαν τας προπαρασκευάς των επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ και την όλην διεξαγωγήν τούτων και συνετέλεσε τα μέγιστα εις τας νίκας του Στρατού μας εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ.
  2. Είμαι βέβαιος, ότι ο Αντιστράτηγος Βεντήρης και εις τα νέα του καθήκοντα θα επιδοθή με την αυτήν πίστιν πνοήν και επιδεξιότητα.
    Αρχιστράτηγος Α.ΠΑΠΑΓΟΣ
    Θ.Π./Μ.Κ.
    Τ.Σ.Υ.