Ημερησία διαταγή 31 Αυγούστου 1949, ΣΗΔΜ


Στρατηγείον Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
αρ. εμπ. 365

Ημερησία διαταγή
31 Αυγούστου 1949

-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-
Εντατική πολυμερής δράσις από Μαίου – Αυγούστου 1949 εις Αναγνωρίσεις, κατοπτεύσεις, σύνδεσμος μετά πυροβολικού, φωτογραφήσεις, επικουρίαι πολύτιμοι εις προσβαλλόμενα από τον εχθρόν σημεία, καταιγισμοί κατά Κέντρων αντιστάσεις και εφεδρειών που έφεραν μεταβολήν ουσιώδη υπέρ του ηθικού των στρατευμάτων μας και το τσάκισμα του αναιδούς ρυπαρού εχθρού.
Εις τας 2 μεγάλας μάχας Βίτσι – Γράμμου οι Αεροπόροι με την ιεράν και σεμνήν προσήλωσιν εις το έργον του Στρατού επετέλεσαν εξαισίως όπου ετάχθησαν. Εκινδύνευσαν βυθιζόμενοι εν μέσω (διά πρώτην φοράν εφέτος) πυκνού πυρός αντιαεροπορικών πυροβόλων, με απόδοσιν πάντοτε εις το άρτιον.
Πού ευρέθη τόση ανδρεία ! Τόση πνευματική έντασις ώστε εις 4 ημέρας να λειτουργούν τα Χελντάϊβερς! Τόση πρόθυμος διάθεσις άνευ του ελαχίστου ποτέ γογγυσμού εις ότι εζητείτο από τον στρατόν!!
Κυριολεκτικώς ερήμαξαν τα νεύρα των συμμοριτών εθρυμμάτισαν τα κάστρα των και ο στρατός έτσι ανερριχήθη γοργά και κατ’ αντίθεσιν με τα πέρυσιν με μικροτέρας απωλείας.
Εύγε !
Ιδιαιτέραν μνείαν των εξαιρετικών Κελαϊδή, Παρίση, Καρταλαμάκη, Μπούσιου.

Αντιστράτηγος Βεντήρης

Advertisements