Ημερησία διαταγή 30 Αυγούστου 1949, ΣΗΔΜ


αρ. πρωτ. 1009
Στρατηγείον Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερησία διαταγή
30 Αυγούστου 1949

Το Έθνος, όπως διά το Βίτσι, με ίσην συγκίνησιν ανέμενε τον Γράμμον αλλά με περισσοτέραν αισιοδοξίαν.
Εις τον Γράμμον ο εχθρός – και τοι ασθενέστερος εις δύναμιν και οπλισμόν – είχε περισσοτέραν εμπιστοσύνην διότι ούτε εις οχυρώσεις υπελείπετο, εβασίζετο δε εις ιλλιγιωδώς δυσπρόσιτον ορεινόν κορμόν και περισσότερον εξησφαλισμένος από την αλβανικήν επικράτειαν. Εις τας αμυντικάς εγκαταστάσεις συνέρρευσαν όλοι οι αρχηγοί των συμμοριτών και τας τελευταίας ημέρας εις σημαντικός αριθμός εκ των λειψάνων Βίτσι πάντοτε δι’ Αλβανίας.
Η μάχη ήρχισε την 24.VIII με την παρουσίαν του Βασιλέως Παύλου εις Αμούδαν.
Προσπέλασις δυσχερής διά νυκτός.
Την 25.VΙΙΙ η Ι Μεραρχία συνέτριψε το προπύργιον Τσάρνο διηύρυνε διά Καραούλ 2. Η ΙΧ τα απρόσιτα Ψωριάρικα, οι Καταδρομείς το αιχμηρόν Παπούλι μία σειρά ολέθρου μικροτέρων αντιστάσεων επηκολούθησε με παράλληλον συγκράτησιν και φθοράν των ανθισταμένων έναντι των ΧV VΙΙΙ μεραρχιών.
Απιστεύτως ραγδαία, κεραυνοβόλος, ευτυχής εξέλιξις της δεξιάς πτέρυγος ΙΧ μεραρχίας επί της οποίας το Στρατηγείον του Α΄ΣΣ ενωρίτατα εβασίσθη και ενίσχυε διά μεγάλης Μονάδος εις βάρος της αριστεράς του πτέρυγος – τόλμημα ριψοκίνδυνον ευγενούς θάρρους και το οποίον με εκράτησεν εις αγωνίαν επί 15 ώρας: διά να κρημνίση την αντίστασιν και ανοίξη μετά τάχους την αναρρίχησιν και των 4 άλλων Μεραρχιών, εις το τραγικόν όρος, όπου ύψωσαν τα λάβαρα και την σημαίαν του Γένους !
Εξαίσιαι νίκαι, του Βίτσι της Παναγίας, του Γράμμου του Αγίου Αλεξάνδρου.
Τί ευτυχείς συγκυρίαι διά τον χριστιανικώτερον λαόν της Οικουμένης !
Στρατηγοί μου, Διοικηταί, Επιτελείς, Αεροπόροι, Καταδρομείς, Οπλίται, Πυροβοληταί, Θωρακισμένοι, Σκαπανείς, Διαβιβασταί !!
Ακόμη μίαν φοράν σας βροντοφωνώ, ότι αξίζει η Ελλάς να την υπηρετούν στρατιώται ως Σεις: Θαυμάζω το τίμιον θάρρος, την ευγένειαν και την άνευ ορίων αυτοθυσίαν σας !
Εις τους ωραίους νεκρούς, που μας απεχαιρέτησαν την δραματικήν εβδομάδα που επέρασεν, οι Γέροι αρματωλοί θα τους κάνουν τόπο να διαβούν, και αι ήχοι των τρούλλων θα σιγοψάλλουν τα ονόματά των.
Ο αντιστράτηγος Τσακαλωτός διοικητής του Α΄ Σώματος Στρατού, η ευτυχής πολεμική μορφή επί 9 συναπτά έτη και αρχηγός με πληρότητα επιστημονικήν ήτο ο διευθύνων την μάχην, ο διοικητής σας που διέτρεχε το εκτεταμένον πεδίον μάχης με ευλιγισίαν εφήβου, σας εστεφάνωσεν ακόμη τας σημαίας και τα λάβαρά σας και έθεσε την πλάκα εις τον τάφον του συμμοριτισμού το λυκαυγές 30.VΙΙΙ.1949 εορτής του Έλληνος Αρχιστρατήγου.
Αι κατά μέρη ημερήσιαι διαταγαί θ’ αναγράψουν τους διακριθέντας.

Αντιστράτηγος Βεντήρης
Τ.Σ.

Advertisements