Δελτίο πληροφοριών, ΣΗΔΜ/27 Αυγ 1949


ΣΗΜΑ
ΑΠΟ : ΤΣ/ΣΗΔΜ/Α1 24/28

ΠΡΟΣ: ΑΡΧ. ΓΕΣ/Α1
Αριθμ. Πρωτ. ΑΠ. 3566
Αι υπηρεσίαι πληροφοριών Μ. μονάδων εξηκρίβωσαν την είσοδον εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις μέτωπον Β.’ ΓΡΑΜΜΟΥ τας διαφυγούσας εκ ΒΙΤΣΙ 102, 103, 105, 114 Ταξιαρχίας και Σχολής αξ/κών συμμοριακάς από ΚΙΟΥΤΕΖΑ επί 6059 τα ανωτέρω επιβεβαίωσαν εις εμέ προσωπικώς αντιπρόσωποι ΟΗΕ σήμερον 1700 ώραν εις ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ταξίαρχος ΜΑΚΝΤΟΝΑΛ και ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ συν/χης ΡΥΜΠΕΡΤ ΝΤΙΝΣ σύνολον εισελθόντων 1800 ανδρών μετά πλήρους οπλισμού.
Σήμερον Ταξίαρχος ΛΥΚΑΥΓΟΑΣ δεξιά πτέρυγα ΙΧ Μεραρχίας εσημείωσεν λίαν ευτυχή εξέλιξιν διά ραγδαίας ανατροπής όλων των αντιστάσεων ας συνήντησεν και πιθανώς προ λυκαυγούς αύριον 28 καταλάβη 41 Ταξιαρχία της υψ. 2520. Τομέας ΙΧ Μεραρχίας, ευρέθησαν 25 συμμορίται νεκροί 16 αιχμάλωτοι 5 πυροβόλα. Αριστερά πτέρυξ απησχόλησεν και συνεκράτει εχθρικάς δυνάμεις αλλά εις προσπαθειάν της και σήμερον καταλήψεως ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛ 1 απεκρούσθη όπως απεκρούσθη και 1 Μεραρχία από ΚΟΖΑΚΑΝ.
Αντιστράτηγος Α΄ΣΣ παραπονείται διά (καθυστερήσεις); ΙΙΙ Μεραρχίας από αιτίας οποίας ανεστάλη ταχυτέρα άνοδος κορυφογραμμής ΚΙΑΦΑ 2520. Από εσπέρας συνεχίζεται κίνησις Ι Μεραρχίας διά ΣΚΑΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΙΑΦΑΝ, ΙΙΙ Μεραρχίας διά ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ ΠΕΤΡΑΣ ΣΙΩΡΤΣΗ. VIII Μεραρχία από αύριον 12 ώραν επίθεσις ισχύος κατά ΚΑΜΕΝΙΚ ΣΤΕΝΟ – ΚΑΡΔΑΡ. Τομέας ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ενίσχυσαν διά 12 ΕΣΠ και 831 συνεννούται και αυτό προς 77 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ ίνα εμποδισθή διαφυγή από Ν. ΓΡΑΜΜΟΝ προς Ν.’ ΕΛΛΑΔΑ.
Μέχρι μεσημβρίας 27-8 απώλειαι Β.’ ΓΡΑΜΜΟΥ αξ/κοί 66 οπλίται 909.
ΒΕΝΤΗΡΗΣ.