Εκθεση μάχης ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ, 26 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α2/26 Αυγ 1949


ΘΕΜΑ:Έκθεσις επί της μάχης και                                             Επείγουσα – Απόρρητος
πτώσεως του ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ                                             26η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ / Α2
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ /Α2                                                                                 ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 44/Φ
ΣΤΓ 903 α τη 24.6.49
ΚΟΙΝ: 31 Ταξ /Α2
26 Ταξ/Α2, Α1.

 1. Η Ταξιαρχία αφιχθείσα την μεσημβρίαν της 20 Ιουνίου εις ΣΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ εύρεν την ακόλουθον Τακτικήν κατάστασιν.
  Οι Κ.Σ. από της πρωίας της προηγουμένης ήσαν κύριοι του ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ με πρόθεσιν της διατηρήσεως τούτου, ως εξάγεται εκ της εμμονής των εις τον αγώνα.
  Διλοχία 558 Τ.Π., πλέον Λόχος μείον Διμοιρία του 556 Τ.Π., διεξάγουν από της προηγουμένης επανειλημμένας επιθέσεις προς εκδίωξιν των Κ.Σ. εκ του ΣΣ, άνευ τελικού αποτελέσματος.
  Από 1500 ώρας φθάνει εις περιοχήν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ το 555 Τ.Π.
 2. Η Δ/σις και Διλοχία 555 Τ.Π. προωθείται αμέσως επί ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ με την εντολήν όπως προβεί εις τας αναγκαίας αναγνωρίσεις και από της 10.00 ώρας της επομένης μετά προπαρασκευήν Πυρ/κού και αεροπορίας και διά υπερβάσεως των εν επαφή Τμημάτων ενεργήση επίθεσιν προς ανακατάληψιν ΣΣ.
  Υπό την Διοίκησιν του Δ/τού του 555 Τ.Π. υπήχθησαν και αι από της προηγουμένης ενεργούσαι δυνάμεις.
  3 Από της πρωίας της 21ης η Δ/σις του 555 Τ.Π. ενεργήσασα συμφώνως τη αποστολή της επέτυχεν όπως την 13.00 ώραν να ανακαταλάβη το ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ.
 3. Εκ της εξετάσεως των παραδοθέντων και συλληφθέντων Κ.Σ., του ανευρεθέντος τραυματίου οπλίτου του 512 Τ.Π. εκ της μάχης της 19ης, και του ανευρεθέντος ημερολογίου του συμμορίτου Μαργαρίτη, εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα σχετικώς με την πτώσιν του ΣΣ.
  (α) Οι Κ.Σ. διά του Δ/τού της Ταξιαρχίας των ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ, είχον επιμελώς αναγνωρίσει την Τοποθεσίαν και είχον προπαρασκευάσει λεπτομερώς την επίθεσιν των κατά του ΣΣ.
  (β) Καλυπτόμενοι υπό το σκότος της νυκτός 18 – 19, και χρησιμοποιούντες την δασώδη περιοχήν, ηδυνήθησαν να προσεγγίσωσι τα συρματοπλέγματα του ΣΣ χωρίς να γίνωσι αντιληπτοί υπό των φρουρών του ΣΣ και να επιτεθώσι ιφνιδιαστικώς κατ’ αυτού.
  (γ) Το ΣΣ επολέμησεν.
  Οι αμυνόμενοι παρά τον αιφνιδιασμόν των και άμα τη εκδηλώσει των πυρών του εχθρού, κατέλαβον τας θέσεις των και ημύνθησαν σθεναρώς της τοποθεσίας των επί ώραν και πλέον, μέχρι σημείου που οι Κ.Σ. αντιμετωπίζοντες αποτυχίαν της προσπαθείας των, λόγω επιμονής των αμυνομένων και των απωλειών, ηναγκάσθησαν να διαθέσωσι και την εφεδρικήν των Διμοιρίαν.
  (δ) Μόνον μετά την εξουδετέρωσιν, διά των πυρών, των αμυνομένων προς το Β.Δ. άκρον του ΣΣ ηδυνήθησαν να εισέλθωσι εντός του ΣΣ αλλά και πάλιν αντιμετωπίζουσι κρίσιμον δι’ αυτούς σημείον λόγω αντεπιθέσεως ήν δέχονται εντός του ΣΣ, αλλά η κρίσις αυτή παρέρχεται εντός ολίγου και ούτω γίνονται κύριοι του ΣΣ.
 4. Τα αιτία της πτώσεως του ΣΣ δύνανται να συνοψισθώσι ως κάτωθι:
  (α) Από της πλευράς των αμυνομένων.
  ι. Ανεπαρκής επαγρύπνησις. Ενέδραι εκτός του ΣΣ δεν υπήρχον κατά κατάθεσιν του Ανθ/γού είχον αποσυρθή την 03.30 ω.
  ιι. Ανεπαρκής δύναμις διά την άμυναν του ΣΣ, ούτω μετά την δημιουργίαν κενού επί του μετώπου των αμυνομένων προς Β.Δ. λόγω απωλειών, το κενόν δεν εκαλύφθη ελλείψει διαθεσίμων οπλιτών, πράγμα όπερ εξεμεταλεύθη ο εχθρός διά την είσοδον του εις το ΣΣ.
  ιιι. Το ΣΣ ετύγχανε μεμονωμένον, μη υποστηριζόμενον υπό ετέρου αι δε ενισχύσεις απήτουν χρόνον τουλάχιστον 3,5 ωρών ίνα φθάσουσι εις τούτο και υπό τον όρον να μη συναντήσωσι αντιστάσεις.
  Το γεγονός τούτο και μόνον υπηγόρευεν όπως το ΣΣ είναι αρκετά ισχυρόν.
  (β) Από της πλευράς των επιτεθέντων.
  ι. Εγένετο πλήρης εκμετάλλευσις του παράγοντος του αιφνιδιασμού.
  ιι. Συγκεντρωτική χρησιμοποίησις των μέσων πυρός του προς διάσπασιν μέρους της τοποθεσίας, όπερ και επέτυχεν.
 5. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω επισυνάπτεται αντίγραφον ημερολογίου του φονευθέντος Κ.Σ. Π.Ε. Μαργαρίτη, της 19. 6. 49.

Τ.Σ.Υ.
Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συντ/ρχης Διοικητής

Αντίγραφον εκ του ημερολογίου του συμμορίτου Μαργαρίτη
της 19. 6. 49.

Υστερα από τέσσαρες ώρες σιγανή πορεία πέρνουμε διάταξι μπροστά στο οχυρό του εχθρού.
Η Διμοιρία μου μαζύ μ’ αυτήν και η ομάδα ήταν εφεδρεία. Αφού μας βοήθησαν τρία Πυροβόλα με άμεση βολή από τα 250 μέτρα άρχισε η έφοδος των άλλων Διμοιριών και με τυποποιημένα ψαλίδια και Μπαζούκας κόψανε τα σύρματα και όταν έφθασαν στα 5 μέτρα σκαρφαλώνω και γώ τον ποιό ψυλό πύργο του Οχυρού, εκεί καθηλώθηκα διότι ο εχθρός χρησιμοποίησε τις χειροβομβίδες σε μεγάλο βαθμό, η καθήλωσις κράτησε 35 λεπτά και θα επακολουθούσε η ολέθρια σύμπτυξις, βλέποντας αυτήν την κατάστασι ο Λοχαγός Άψης μου λέει ε΄ Μαργαρίτη …. Εμπρός Λοχαγέ κοντά μου και όποιος άλλος είναι παληκάρι ακολουθείστε μας….. θάνατος ή ελευθερία, σε δύο λεφτά ο Λοχαγός από τα αριστερά εγώ από τα δεξιά αφού ρίξαμε από 5 – 6 χειροβομβίδες, με τα στάγερ στα χέρια καβαλήσαμε τον πύργο, μας ακολούθησαν άλλα καμιά 10ριά και ύστερα από σκληρή μάχη 10 λεπτών που διαδραματίστηκαν τόσες σκηνές Ηρωισμού, τύχης, δειλίας κ. λ. π. κατελήφθη το οχυρό. Πρέπει να σημειωθή ότι ενώ είχαμε καταλάβει το μισό και είχαμε πιάσει τους 15 αιχμάλωτους τραυματίστηκαν αρκετοί και από μάς καθώς και ο Λοχαγός και τότε οι στρατιώτες πέρασαν στην αντεπίθεσι και μας στρίμωξαν ξανά μέχρι το τελευταίο πύργο, άλλη μια φορά η στιγμή ήταν η κρισιμωτέρα της μάχης, συγκεντρώνω άλλες τέσσαρες χειροβομβίδες, καλώ τους συν, ν’ ανταποκριθούν στο κρίσιμο της στιγμής και θυσιάζοντας και τον εαυτό τους, ρίχνομαι μπροστά με ακολουθούν άλλοι δύο, με λίγες επιτυχημένες ενέργειες και καλώντας τους στρατιώτες να παραδωθούν στη κατάλληλη ψυχολογική στιγμή κερδίζουμε τη μάχη και ολόκληρο το οχυρό παρεδόθησαν 40 περίπου στρατιώτες και σκοτώθηκαν περί τους 15. Βρήκαμε πολλά λάφυρα εγώ εδώ πήρα ένα στυλό μ’ αυτόν που γράφω σήμερα, ένα θερμόμετρο, ένα περίστροφο με 60 σφαίρες, τρόφιμα γλυκά τσιγάρα και άφθονα είδη ρουχισμού υπόδησις και πυρομαχικών. Όλη την ημέρα δεν σηκώσαμε κεφάλι από την αεροπορία και το Πυρ/κό του εχθρού.
Δεν κοιμηθήκαμε ψές καθόλου, σήμερα τα ίδια και απόψε γιατί όλη τη νύχτα κουβαλούμε τα λάφυρα, από σήμερα ανέλαβα τη διοίκησι της Διμοιρίας μου ο Π.Ε., οι Διμ. μου, ο Λοχαγός, ο Π.Ε. του Λόχου μου ο σκοπευτής της ομάδες μου Πασχ. Λαμπακάκης από το Καιτζής όλοι τραυματίστηκαν γενικά στη διλοχία μας είχαμε 2 θύματα και 13 Τραυματίες.
Ακριβές αντίγραφον
το
Α2 Γραφείον
26ης Ταξιαρχίας
Τ.Σ.Υ.