Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ Γ’, Α’ΣΣ/Α1/ΑΠ36/21 Αυγ 1949


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α΄ΣΣ/Α1 τη 21 Αυγούστου 1949
Αριθ. Α.Π.Φ. 3/36/Τ.Σ.
Αριθμός αντιτύπου 8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ΄»

Η οριστική διάθεσις της ΙΙΙ Μεραρχίας εις το ΣΣ και η εκ της προσωπικής αναγνωρίσεως του Στρατηγού Δ/του ταύτης προκύψασα ανάγκη διά την καλλιτέραν χρησιμοποίησίν της επέβαλε την εν μέρει τροποποίησιν και συμπλήρωσιν της Α.Π. Φ. 3/22/ΤΑ/15-8-49 Δ/γήςΕπιχειρήσεων Σώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Ως εν τη προηγουμένη Δ/γή Επιχειρήσεων.
(β) Επί πλέον φαίνεται ότι ο εχθρός δύναται να ενισχύση τας δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ διά των διασωθέντων εκ ΒΙΤΣΙ κυρίως διά 103 Ταξιαρχίας (600 περίπου) και άλλων υπολειμμάτων συνολικής δυνάμεως 1000 – 1500.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
Επί πλέον των εν τη αρχική Δ/γή Επιχειρήσεων.
(α) ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως.
(β) ΙΙα Ίλη Αρμάτων Μάχης.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ :
3. Αμετάβλητος.
ΜΕΘΟΔΟΣ :
4.- Γενικαί Γραμμαί :
(α) Η επιχείρησις θα διεξαχθή εις τρεις φάσεις ως καθορίζεται εν τη 3/22/ΤΣ/15-8-49 Διαταγή Επιχειρήσεων.
(β) ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
(ι) -Την νύκτα της Χ ημέρας ισχυρά αιφνιδιαστική ενέργεια εφ’ όλου του μετώπου επί τω σκοπώ βαθείας διεισδύσεως των τμημάτων διά μέσου των διακένων εις τα μετόπισθεν των εχθρικών αντιστάσεων επί των κατευθύνσεων :
(ια) ΠΥΡΓΟΣ – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΤΣΟΥΜΙΑ – ΚΙΑΦΑ
(ιβ) υψ. 1425 – ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ
(ιγ) ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
Σκοπός.- Κατάληψις μέχρι της έω της Χ συν 1 ημέρας των κόμβων ΑΝΩ ΑΡΕΝΑ – ΤΣΙΟΥΜΙΑ – ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ – ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ – υψ. 1463 (Ν.1239) – ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
(ιδ) Εκείθεν προσπάθεια κατά την Χ συν 1 ημέραν προς ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΚΙΑΦΑ εφ’ ενός και ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ αφ’ ετέρου προς κατάληψιν τούτων ή αγγιστρώσεως σοβαρών εχθρικών εφεδρειών και διασποράς των μέσων υποστηρίξεως των ΚΣ. ιδία όλμων και Πυρ/κού.
(ιι) -Από της έω της Χ συν 1 ημέρας μετά ισχυράν προπαρασκευήν και υποστήριξιν διά του συνόλου των μέσων (πυρ/κού – αεροπορίας) επίθεσις προς διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ – ΟΤΟΡΙΤΣΕ και κατάληψιν ταύτης.
(ιιι) -Μετά κατάληψιν άνω τοποθεσίας υπέρβασις ταύτης διά της ΙΙΙ Μεραρχίας και ταχεία κίνησις επί των κατευθύνσεων
(ιιια) -ΠΑΠΟΥΛΗ – ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ – ΓΚΟΥΜΠΕΛ – ΓΡΑΜΜΟΣ
(ιιιβ) -ΤΣΑΡΝΟ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Ν.0932) – χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΗ – ΚΙΑΦΑ προς κατάληψιν κυρίας κορυφογραμμής υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ.
(ιυ) -Διά τον Νότιον ΓΡΑΜΜΟΝ ως καθορίζεται διά της Α.Π. 3/22/15-8-49 Δ/γής Επιχειρήσεων.
(γ) ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ Αμετάβλητοι.
5. Κατανομή δυνάμεων – Αποστολαί
(α) ΧV Μεραρχία
(ι) Ως καθορζεται εν τη ΑΠ.3/22 Δ/γή Επιχειρήσεων.
(ιι) Δεν διατίθεται εν τη ζώνη της η ΙΙΙ Μεραρχία.
(ιιι) Κατόπιν τούτου και εν περιπτώσει ισχυρών εχθρικών αντιστάσεων περιοχήν ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΚΙΑΦΑ να συνεχίση αμείωτον πίεσιν προς αγγίστρωσιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων ΚΣ. δυνάμεων επ’ ωφελεία των άλλων ενεργειών.
(β) ΙΧ Μεραρχία.
(ι) Ως καθορζεται εν τη ΑΠ.3/22 Δ/γή.
(ιι) Απαλάσσεται της δεσμεύσεως ενός Τάγματος εφεδρικού υπέρ του ΣΣ.
(ιιι) Τούτο επ’ ωφελεία της διά καθορισθείσαν ενέργειάν της κατά ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (δι’ ενός Τάγματος) την νύκτα Χ προς Χ συν 1 ημέρας.
(ιυ) Η κινηθησομένη εν τη κατευθύνσει ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ – ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ – ΓΚΟΥΜΠΕΛ Ταξιαρχία της θα ευρίσκηται εν στενώ συνδέσμω με ΙΙΙ Μεραρχίαν και θα ικανοποιή πάσαν αίτησιν της Μεραρχίας ταύτης.
(γ) Ι Μεραρχία
(ι) Να καταλάβη νύκτα 1 ημέρας ΓΚΑΣΙ – ΟΤΟΡΙΤΣΕ.
(ιι) Την έω της Χ συν 1 ημέρας κατόπιν ισχυράς προπαρασκευής πυρ/κού – αεροπορίας – όλμων να επιτεθή προς διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ – ΟΤΟΡΙΤΣΕ – ΠΟΛΕ και κατάληψιν ταύτης.
(ιιι) Μετά κατάληψιν και ισχυράν εδραίωσιν αντικειμενικών σκοπών να κινήση ταχέως τας απαραιτήτους δυνάμεις επί των κατευθύνσεων :
– ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.1430) – ΚΟΖΑΚΑΣ προς αυχένα ΣΓΟΥΡΟ.
– ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΣΠΑΝΟ (Ν.1128) – ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ ή ΦΑΡΜΑΚΗ αναλόγως ευκολιών εδάφους προς υποβοήθησιν δεξιού ΧV Μεραρχίας.
– ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ερείπια ΒΕΡΤΕΝΙΚ (Ν.1132) προς αποκοπήν καρροποιήτου.
(ιυ) Την προοριζομένην διά το ΣΣ εφεδρικήν Ταξιαρχίαν να κινήση εγκαίρως όπισθεν της ΙΙΙ Μεραρχίας εν τη κατευθύνσει ΒΕΤΕΡΝΙΚΟΥ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ και εκείθεν είτε προς ΓΚΟΥΜΠΕΛ είτε προς χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΗ αναλόγως των αναγκών της ΙΙΙ Μεραρχίας μεθ’ ης θα ευρίσκηται εν στενώ συνδέσμω. Ταξιαρχία αύτη θα τελή υπό Δ/σιν Ι Μεραρχίας, διά την καλλιτέραν εκτέλεσιν των δεδομένων εντολών.
(υ) Ν’ απασχολή ζωηρώς ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ από θέσεως ΛΕΥΚΑΔΙ ιδία δι’ αντιαρματικού Πυρ/κού.
(δ) ΙΙΙ Μεραρχία
(ι) Χώρος συγκεντρώσεως
– Μία Ταξιαρχία περιοχήν ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1933)
– Μία Ταξιαρχία περιοχήν ΜΙΚΡΗ ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.200352)
– Πέρας συγκεντρώσεως μέχρι 1900 ώρας Χ μείον 1 ημέρας.
(ιι) Μετά κατάληψιν υπό Ι Μεραρχίας τοποθεσίας ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ να είναι ετοίμη όπως κινηθή ταχέως επί των κατευθύνσεων:
(ια) -ΤΣΑΡΝΟ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Ν.0932) και εκείθεν αναλόγως της καταστάσεως είτε προς ΓΚΟΥΜΠΕΛ είτε προς χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ, αυχήν ΚΙΑΦΑΣ.
(ιβ) -ΠΑΠΟΥΛΗ – ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ ή ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ – ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ – ΚΟΥΡΙΑ (Ν.1037) – ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ και εκείθεν κατά μήκος οροθετικής γραμμής προς 2520 (ΓΡΑΜΜΟΣ).
(ιγ) -Τελικός αντικειμενικός σκοπός υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ με δυνατότητα κινήσεως, κατόπιν διαταγής μου, προς Νότον ιδία επί κατευθύνσεως ΚΟΥΚΟΥΛΗ (Ν.015230) – ΜΠΑΡΑ (Μ.9820) και αποκοπήν προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διαβάσεων.
(ιδ) -Κίνησις προς υπέρβασιν Ι Μεραρχίας εκ της γραμμής ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ κατόπιν διαταγής Σώματος.
(ιε) -Αι ακολουθούσαι δύο Ταξιαρχίαι Ι και ΙΧ Μεραρχιών διετάχθησαν όπως εκτελώσι ταχέως πάσαν αίτησιν βοηθείας της ΙΙΙ Μεραρχίας.
(ιστ) Από της εισόδου της εις τον αγώνα θα έχη το σύνολον του δυναμένου να την υποστηρίξη πυρ/κού και της αεροπορίας κατόπιν αιτήσεων της Μεραρχίας.
(ε) VIΙΙ Μεραρχία
(ι) Ως καθορίζεται εν τη Α.Π.3/22 Δ/γή επιχειρήσεων.
(ιι) Επί πλέον θα επιζητήση διά νυκτερινής ενεργείας νύκτα Χ ημέρας την κατάληψιν Ανωνύμου υψ. ΖΕΡΒΑΣ (Ν.159120) όπερ να διατηρήση, υποβοηθούσα ούτω ενέργειαν 77 Ταξιαρχίας.
– Επίσης την έω της Χ συν 1 ημέρας τη βοηθεία Αρμάτων και Πυρ/κού θα καταλάβη ΑΓΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ (Ν.0310).
(ιιι) Γενικώτερον η προσπάθειά της επί του συνόλου της ζώνης της θα δίδη την εντύπωσιν εις τους ΚΣ. Νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ ισχυράς επιθέσεως προς αγγίστρωσιν εκεί δυνάμεων και διά συνεχών περιπόλων ημέραν και νύκτα δέον να διαπιστώση εγκαίρως τας περιπτώσεις εκμεταλλεύσεως επί της ζώνης της άνευ απωλείας χρόνου.
(στ) Συγκρότημα ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (77 Ταξ.)
(ι) Ως καθορίζεται εν τη Α.Π.3/22 Διαταγή επιχειρήσεων.
(ιι) Δεν πρόκειται να ενισχυθή διά Τάγματος της 72 Ταξιαρχίας.
Αντί τούτου να επωφεληθή της παρουσίας περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 21 Ε.Τ.Π., ίνα συγκεντρώση προς χρησιμοποίησιν το 105 Τάγμα της.
(ιιι) Όρια μεταξύ Μεραρχιών αμετάβλητα πλην του υψώματος ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (Ν.145353) όπερ ανατίθεται εις την ΙΧ Μεραρχίαν.
6. Πυροβολικόν
(α) Κατανομή – Διοίκησις
(ι) Άπαν το Πυρ/κόν υπό Διοίκησιν του ΣΣ.- Τα πυρά θα διατίθενται εις τας Μεραρχίας κατά μεν την Χ+1 ημέραν και μέχρι καταλήψεως ΤΣΑΡΝΟ βάσει ωρικού πίνακος, μεταγενεστέρως βάσει αναγκών εκτιμωμένων υπό του ΣΣ και αιτήσεων των Μερ/χιών προς τον Διοικητήν Πυρ/κού του ΣΣ.
(ιι) Οργάνωσις εις δύο συγκροτήματα.
– Α! Συγκρότημα (Νότιον – ζώνην ΧV Μερ/χίας)
1 Μοίρα Μ.Π.
1 ΣΠΠ.
1 ΜΟΠ.
– Β! Συγκρότημα (Βόρειον – ζώναι Ι – ΙΧ Μερ/χιών)
2 ΜΜΠ.
2 ΣΠΠ.
3 ΜΟΠ.
(ιιι) Η 500 Μονάς.- 1 Διμοιρία 4 Πυροβόλα εις Ι Μερ/χίαν μέχρι καταλήψεως ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ μεθ’ ο εις την ΙΙΙ Μεραρχίαν.
1 Διμοιρία 3 Πυροβόλα εις την ΙΧ Μερ/χίαν.
(β) Αποστολαί
(ι) Προ της Χ ημέρας
Παρενόχλησις του εχθρού εις τα ευαίσθητα σημεία της διατάξεώς του. Αναζήτησις και καταστροφή όλμων, εχθρικών πυρ/χιών, αντιαερ. πυρ/χιών.
Αι προς τούτο καταναλώσεις θα τηρηθώσιν εντός καθορισθέντων ορίων κατά την σύσκεψιν Μεράρχων
(ιι) Από νύκτα της Χ ημέρας
Προπαρασκευή (και υποστήριξις της επιθέσεως).
Αντιολμικόν, Αντιπυρ/κόν.
Κατά την Χ+1 ημέρα και μέχρι της καταλήψεως ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ.-
Εις την ΧV Μερ/χίαν τα πυρά 1 ΜΟΠ.
Εις την ΙΧ Μερ/χίαν τα πυρά 2 ΜΟΠ.
Εις την Ι Μερ/χίαν τα πυρά ολοκλήρου του υπολοίπου πυροβολικού.
Κατά τους χρόνους δράσεως της αεροπορίας εν τη ζώνη της Ι Μεραρχίας, τα πυρά θα διατίθενται υπέρ ΧV και ΙΧ Μερ/χίας βάσει αιτήσεων.
Μετά την αποχώρησιν της αεροπορίας εκ της ζώνης της Ι Μερ/χίας, τα πυρά του συνόλου του πυρ/κού θα επανέρχωνται εν τη ζώνη της, είτε διά την κάλυψιν και εδραίωσιν είτε διά την συνέχισιν των προσπαθειών.
Μετά την κατάληψιν της τοποθεσίας ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ, τα πυρά του Α! Συγκροτήματος υπέρ της ΧV Μερ/χίας, του Β! Συγκροτήματος υπέρ Ι και ΙΧ Μερ/χιών.
Από της εισόδου της ΙΙΙ Μερ/χίας ικανοποίησις των αναγκών ταύτης κατ’ απόλυτον προτεραιότητα.
(γ) Αντιπυρ/κόν.- Γραφείον αντιπυρ/κού θα οργανωθή παρά τη Διοικήσει Πυρ/κού του ΣΣ. Αι εχθρικαί πυρ/χίαι θα βληθώσιν κατά την προπαρασκευήν και εδραίωσιν και διά του απαραιτήτου αριθμού πυρ/λων.
(δ) Μετατοπίσεις Πυρ/κού.- Το Β! Συγκρότημα μετά την κατάληψιν τοποθεσίας ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ κατά τον άξονα ΙΙΙ και ΙΧ Μερ/χιών.
Το ορειβ. Πυρ/κόν του Συγκροτήματος θα ακολουθήση την ΙΙΙ Μερ.
7. Μηχανικόν
Ως καθορίζεται εν τη 3/22 Δ/γή Επιχειρήσεων.
Επί πλέον ο υπαχθείς υπό το ΣΣ 619 Λόχος Μηχανικού τίθεται διάθεσιν Ι Μεραρχίας διά την διάνοιξιν της οδού ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – Σταθμός Χωροφυλακής (Ν.159303).
8. Αεροπορία
Ως καθορίζεται εν τη Α.Π.3/22 Δ/γή Επιχειρήσεων.
Επί πλέον διατίθενται ΣΣ 12 αεροπλάνα ΧΕΛΛΝΤΑΪΒΕΡ.
Το σύνολον κατά την Χ συν 1 ημέραν υπέρ Ι Μερ/χίας.
Τήρησις εφεδρείας δι’ αντιμετώπισιν απροβλέπτων αναγκών μετά την Χ συν 1 ημέραν βάσει αναγκών με προτεραιότητα υπέρ ΙΙΙ Μερ/χίας.
9. Τεθωρακισμένα
(α) ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως ασφάλεια συγκοινωνιών ως ειδικαί προς τούτο διαταγαί μου.
(β) Άρματα μάχης
(ι) 2α Ίλη Αρμάτων (μείον Ουλαμός) διάθεσιν Σώματος περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ με δυνατότητα επεμβάσεως μέσω ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ διά ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΥ προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ – ΦΟΥΣΙΑ (Ν.105355).
(ιι) Ουλαμός ΙΙας Ίλης διάθεσιν ΙΧ Μεραρχίας.
(ιιι) ΙΧ Ίλη Αρμάτων διάθεσιν VIΙΙ Μεραρχίας μετακινηθησομένη βάσει διαταγών μου.

  1. Εφεδρείαι Σώματος
    Μία Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας περιοχήν ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ μέχρι διαθέσεώς της ΙΙΙ Μεραρχίαν.
  2. Β΄ΣΣ
    Παρακαλείται όπως εξασφαλίση εκτός του διαδρόμου ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ – ΤΡΙΛΟΦΟΝ και την περιοχήν ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ – υψ. 1425 (Ν.1737) επί τη αιτήσει της ΙΧ Μεραρχίας.
  3. Υποστήριξις επιθέσεως
    (α) Πυροβολικόν

– 0500 – 0515 υπέρ ΙΧ Μερ/χίας μόνον διά ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ
– 0515 – 0615 υπέρ Ι Μερ/χίας
– 0615 – 0700 υπέρ ΧV Μερ/χίας τα 2/3 του Πυρ/κού
υπέρ ΙΧ Μερ/χίας το 1/3 του Πυρ/κού
Από 0700 υπέρ της Ι Μεραρχίας διά κάλυψιν, εδραίωσιν και συνέχειαν προσπαθειών.
Υπέρ ΙΧ και ΧV κατόπιν αιτήσεων και εφ’ όσον επιτρέπουσι αι ανάγκαι Ι Μερ/χίας.
Από της εισόδου της ΙΙΙ Μερ/χίας εις τον αγώνα προτεραιότης υπέρ ταύτης.
(β) Αεροπορία
0615 – 0700 υπέρ Ι Μεραρχίας. Υπέρ ΧV και ΙΧ κατόπιν αιτήσεων.
Από 0700 διάθεσις της αεροπορίας βάσει αναγκών και αιτήσεων.
– Βομβαρδισμοί υπό ΝΤΑΚΟΤΑ εις τα μετόπισθεν της τοποθεσίας ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΗ από 0700 – 0730.
– Κατά την έφοδον και εδραίωσιν περιωρισμένος αριθμός αεροπλάνων διά κάλυψιν.
(γ) Οδηγίαι
(ι) Κατά την διάρκειαν της προπαρασκευής του Πυρ/κού τα επιτιθέμενα τμήματα θα πλησιάσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς εις απόστασιν 500 μ. Από της αποχωρήσεως των ΧΕΛΛΤΝΑΪΒΕΡ και ενάρξεως επεμβάσεως ΣΠΙΤΣ θα συνεχίσωσι κίνησιν ίνα πλησιάσωσιν εις απόστασιν 100 μ.
Από της ενάρξεως προσβολής των στόχων δι’ εμπρηστικών θα εξορμήσωσι ώστε με το πέρας της πτώσεως των βομβών να εισέλθωσι αφόβως εντός των καπνών και να καταλάβωσι τον αντικειμενικόν σκοπόν.
(ιι) Όταν μετά την προπαρασκευήν του Πυρ/κού δεν πρόκειται να επακολουθήση επέμβασις αεροπορίας τα τμήματα θα πλησιάζωσι τον αντικ. σκοπόν εις απόστασιν 200 μ. διά το ελαφρόν πυρ/κόν και 300 μ. διά το Μ.Π. κατά την διάρκειαν της βολής και εκείθεν θα εξορμώσιν εις την έφοδον.
(ιιι) Τμήματα ευρισκόμενα εντός δάσους να σημειώνουν την θέσιν των εις την αεροπορίαν και το πυρ/κόν διά φωτοβολίδων.
Τμήματα εκτός δάσους θα σημειώνουν πάντοτε τας θέσεις των εις την αεροπορίαν διά πλαισίων.
(ιυ) Αίτησις διά διάθεσιν πυρών πυρ/κού θα υποβάλωνται εις τον Διοικητήν Πυρ/κού ΣΣ.
Αιτήσεις δι’ αεροπορίαν εις ΑΕΑ κανονικώς.
13. Εκτέλεσις
(α) Η Χ ημέρα καθορισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής μου διά συνθηματικού «ΠΥΡΣΟΣ Γ» τάδε ημέραν.
(β) Βάσις εξορμήσεως η κατεχόμενη ήδη γραμμή.
(γ) Ώρα εξορμήσεως
– Διά ΙΧ – ΧV Μεραρχίας η 2100 ώρα Χ ημέρας.
– Διά Ι και VIΙΙ Μεραρχίας η αυτή ώρα διά τα νυκτερινά των εγχειρήματα.
– Κυρία επίθεσις Ι Μεραρχίας έω της Χ+1 ημέρας,
– Κύριαι ενέργειαι VIΙΙ Μεραρχίας έω Χ+1 ημέρας,
(δ) ΙΙΙ Μεραρχίας βάσει νεωτέρας Διαταγής μου.
14. Παράγραφοι 13, 14 και 15 της Α.Π.3/22/15-8-49 Δ/γής επιχειρήσεων άνευ μεταβολής.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
– Ώρα απογραφής 1130
– Ώρα αποστολής εις
Γραφείον Διαβιβάσεων 1400
ΟΔΗΓΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Άπαντα τα αντίτυπα δι’ Αξιωματικού.

Διά την ακρίβειαν Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.
Π. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ
Αριθ. αντιτύπου
– Ι Μεραρχία 1
– ΧV Μεραρχία 2
– ΙΙΙ Μεραρχία 3
– VIΙΙ Μεραρχία 4
– ΙΧ Μεραρχία 5
– 77 Ταξιαρχία 6
– Πυροβολικόν 7
– ΓΕΣ/Α1 (μέσω ΣΗΔΜ) 8
– ΣΗΔΜ/Α1 9
– Β΄ΣΣ/Α1 10
– Α΄ΣΣ/Α1 11
– ΑΔΑ 12
– ΠΟΛ. ΗΜΕΡΟΛ. 13 & 14

Advertisements