Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ Γ’, 3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/21 Αυγ 1949


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΑΠ 229
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ 22-8-49
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Αριθ. 25206/16/214/Α1
ΣΤΓ 919 τη 21.8.49
α.α. αντιτύπου 5

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ Γ΄»

ΧΑΡΤΑΙ : 1:50.000 φύλλον ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :
1. Εχθρός :
(α) Βλέπε δελτίον πληροφοριών Α΄ΣΣ 12.8.49.
(β) Μετά την εκκαθάρισιν του ΒΙΤΣΙ αριθμός υπολογιζόμενος εις 3.000 Κ.Σ. μαχητάς κατώρθωσε να συμπτυχθή προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Εκ τούτων ως συγκεκροτημένα τμήματα εισήλθον εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ αι κάτωθι Κ.Σ. Μονάδες.
– 103 Κ.Σ. Ταξ. με τρία Τάγματα πλήρη δυνάμεως συνολικώς 650.
– 105 Κ.Σ. Ταξ. με δύο Τάγματα πλήρη δυνάμεως συνολικώς 450.

– 14 Κ.Σ. Ταξ. ένα-δύο Τάγματα πλήρη δυνάμεως συνολικώς 400.

1.500
Αι Μονάδες αύται από απόψεως οπλισμού φαίνεται πιθανόν ότι μέρος μόνον του βαρέως οπλισμού των (όλμοι πολ/λα) κατώρθωσαν να περισώσουν και ολόκληρον τον ελαφρόν τοιούτον.
Οι υπόλοιποι 1.500 μαχηταί διέρευσαν ως φυγάδες μετά ή και άνευ οπλισμού.
Ομοίως υπολογίζεται ότι 8-12 πυρ/λα ορειβατικά και πεδινά κατώρθωσαν να αποσυρθούν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Είναι μάλλον βέβαιον ότι το σύνολον των Κ.Σ. τούτων θα εισέλθη εις τον ΓΡΑΜΜΟΝ κατά το μάλλον ή ήττον ταχέως.
(γ) Υπολογίζεται ότι η μία εκ των εκ ΒΙΤΣΙ Ταξιαρχιών θα είναι ετοίμη να χρησιμοποιηθή ευθύς άμα εισέλθη εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
Υπολογίζεται ότι η πλέον βραδυτέρα ημερομηνία καθ’ ην θα είναι ετοίμη θα είναι η 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
Μία ετέρα Ταξιαρχία υπολογίζεται ότι θα είναι ετοίμη προς δράσιν την 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ το βραδύτερον.
Εκ των υπολοίπων μαχητών θα είναι δυνατόν να συγκροτηθούν μία ή και δύο ακόμη Ταξιαρχία, αλλά εις χρόνον κάπως μακρύτερον δεδομένου ότι θα πρέπει να εξοικονομηθή ο αναγκαίος οπλισμός.
Όσον αφορά το Πυρ/κόν δύναται να λεχθή μετά βεβαιότητος, ότι εφ’ όσον το προσωπικόν διεσώθη σχεδόν εξ ολοκλήρου θα χρησιμοποιηθή εις χρόνον πολύ σύντομον εις το μέτωπον του ΓΡΑΜΜΟΥ. Υπάρχει επάρκεια Πυρ/κών.
(δ) Αι ανωτέρω ανασυγκροτηθεισόμεναι εκ ΒΙΤΣΙ δυνάμεις είναι πιθανόν ότι θα διατεθούν υπό του Αρχηγείου του ΓΡΑΜΜΟΥ ως κάτωθι :
(ι) Ένα μέρος και των δύο Ταξιαρχιών είναι δυνατόν να διατεθή προς πύκνωσιν της κατοχής του ΒΟΡΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ πράγμα όπερ δεν δύναται να συμβή προ της 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
(ιι) Το υπόλοιπον μέρος και δη το μεγαλύτερον θα πρέπη να υπολογισθή ότι θα διατεθή ως εφεδρεία του Γ.Α.ΓΡΑΜΜΟΥ. Αι πλέον πιθαναί θέσεις των εφεδρειών τούτων θα έχουν το Κέντρον βάρος των εις τον ΒΟΡΕΙΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ και δη εις την περιοχήν από ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Ν.0932) μέχρι ΣΚΙΡΤΣΗ (Ν.0624).

  1. Φίλιαι Δυνάμεις :
    (α) Εις την όλην επιχείρησιν θα λάβη μέρος το Α΄ΣΣ έχον υπό τας Διαταγάς του :

– Τέσσαρας Μεραρχίας Πεζικού.
– Μία Μεραρχίαν Καταδρομών.
– Τέσσαρα Συν/τα Πεδινού Πυρ/κού.
– Τρεις Μοίρας Βαρέως Πυρ/κού.
– Πέντε Μοίρας Ορειβατ. Πυρ/κού.
– Μίαν Ταξιαρχίαν Πεζικού.
– Δύο ΕΣΠ.
(β) Η ΙΙΙ Μεραρχία θα έχη :
– Δύο Ταξιαρχίας Καταδρομών (Τας οργανικάς της).
– Δύο και ήμισυ Λόχος ΛΟΜ (υπό διοίκησιν).
– 207 Λόχος Χειρουργ. Εκστρατείας (υπό διοίκησιν).
– Μίαν Διμοιρίαν Μηχανικού (υπό διοίκησιν).
– Πυρ/κόν και αεροπορία θα διατίθενται κατά προτεραιότητα αναλόγως των αναγκών και της εξελίξεως των επιχειρήσεων υπό του ΣΣ.
– 3 ΜΟΠ προς υποστήριξιν από της ενάρξεως προωθήσεως Μερ.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. Δι’ υπερβάσεως των Ι και ΙΧ Μερ. να διεισδύση εις δύο φάλαγγας Ταξ/χιών προς αιφνηδιαστικήν – κατά το δυνατόν – κατάληψιν των πρώτων αντικ. σκοπών :
– ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ
– ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ
και εν συνεχεία διά ταχείας ενεργείας να καταλάβουν την γραμμήν ΚΙΑΦΑ – ΓΡΑΜΜΟΣ (υψ. 2520).
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Γενικαί γραμμαί :
Η επιχείρησις θα διεξαχθή εις δύο φάσεις.
(α) Μετά την διάνοιξιν ενός σταθερού ρήγματος εν τη περιοχή από ΤΣΑΡΝΟ μέχρι υψοδ. 1463 εις εχθρικήν αμυντικήν διάταξιν, ολόκληρος η Μεραρχία θα διεισδύση διά δύο φαλάγγων Ταξιαρχιών με σκοπόν να καταλάβη αιφνηδιαστικώς τα υψώματα ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Ν.0932) και ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ (Ν.0735).
(β) Εκείθεν ολόκληρος η Μεραρχία αντικαθισταμένη εις τους ανωτέρω αντικειμενικούς σκοπούς υπό τμημάτων των ακολουθουσών δύο Ταξ/χιών, Ι και ΙΧ Μεραρχιών, θα κινηθή επί δύο κατευθύνσεων προς ΝΟΤΟΝ, ίνα αχθή επί της κυρίας κορυφογραμμής του ΓΡΑΜΜΟΥ την οποίαν και να καταλάβη από ΚΙΑΦΑΣ μέχρι ΓΡΑΜΜΟΣ (υψ. 2520).
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
Συνθηματικόν Όνομα ΠΛΑΤΑΝΟΣ
5. Μετά την κατάληψιν της γραμμής ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΙ – ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ η Μερ/ρχία θα κινηθή, κατόπιν σήματος «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» έναρξις ώρα τάδε εκ των χώρων συγκεντρώσεως εις δύο φάλαγγας Ταξιαρχιών προς τους αντικειμενικούς των σκοπούς.
(α) Συγκρότησις φαλάγγων.
ΔΕΞΙΑ ΦΑΛΑΓΞ : 79 Ταξ/ρχία (μείον 639 Τ.)
Δύο ΜΟΠ (προς υποστήριξιν) αι μέχρι της στιγμής ταύτης υποστηρίζουσαι τας ενεργείας της ΙΧ Μερ/ρχίας εκ περιοχής ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.201355), (Ν.198358) υπ’ αρίθ. 143, 144 ΜΟΠ.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ : 78 Ταξιαρχία
Μία ΜΟΠ (προς υποστήριξιν) η μέχρι της στιγμής εκείνης υποστηρίζουσα Ι Μεραρχία εκ θέσεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ (υπ’ αριθ. 145 ΜΟΠ) (Ν.172-311).
Μία Διμοιρία 500 Μ. Πυρ/κού (4 Πυρ/λα) υποστηρίζοντα μέχρι της στιγμής εκείνης την Ι Μερ/χίαν εκ περιοχής ΤΣΑΡΝΟ.

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ : 639 Τ. – Χ.Σ. ΑΕΒΙΤΣΑ. Κίνησις εκείθεν βάσει ειδικής διαταγής.-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ :
(ι) Επί τω σκοπώ της ταχυτέρας και ακωλύτου συνεννώσεως των ανωτέρω ΜΟΠ και Διμοιρίας 500 Μ. Πυρ/κού μετά των Ταξ/χιών ορίζονται τα κάτωθι:
Αμφότεραι αι Ταξ/ρχίαι να έλθουν εις επαφήν δι’ Αξ/κού συνδέσμου, του παρ’ αυταίς Παρατηρητού Πυρ/κού, μετά των οικείων ΜΟΠ κατά την διάρκειαν της Χ+1 ημέρας εις τρόπον ώστε να εξασφαλίσωσι την έγκαιρον ένταξιν των ΜΟΠ εις τας φάλαγγας των Ταξ/ρχιών των.
Η Διμοιρία 500 Μ. Πυρ/κού να συγκεντρωθή εις σημείον επί του δρομολογίου της 78 Ταξ/ρχίας καθορισθησόμενον συνεννοήσει Ι και ΙΙΙ Μεραρχιών εντός της Χ+1 ημέρας.
(ιι) Η αναγκαία δύναμις Πεζικού διά την ασφάλειαν των Πυροβόλων να διατίθεται υπό των Ταξ/χιών Πεζικού.

(β) Χώροι συγκεντρώσεως :
– 78 Ταξ/χία περιοχή ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ
– 79 Ταξ/χία περιοχή ΜΙΚΡΗ ΑΛΕΒΙΤΣΑ.
(γ) Κατευθύνσεις :
Τρεις είναι αι πιθαναί κατευθύνσεις :
(ι) Διά ΤΣΑΡΝΟ
(ιι) Διά ΠΑΠΟΥΛΗ
(ιιι) Διά ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ.
Ο καθορισμός της οριστικής κατευθύνσεως εκάστης φάλαγγος θα διαταχθή αναλόγως της εξελίξεως των επιχειρήσεων ΙΧ και Ι Μερ/χίας κατά την Χ+1 ημέραν διά σήματος περιλαμβάνοντος τα αναγκαία εδαφικά σημεία.
(δ) ΧΡΟΝΟΣ : Το ακριβές σημείον και η ώρα της υπερβάσεως της γραμμής των φιλίων τμημάτων δοθήσεται διά σήματος ως κάτωθι :
«ΤΑΔΕ ΦΑΛΑΓΞ υπέρβασις Ν. τάδε ώρα τάδε»
(ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ :
78 Ταξ/ρχία ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Ν.089324).
79 Ταξ/ρχία ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ (Ν.073352).
(στ) ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :
ΠΡΩΤΗ : ΤΣΑΡΝΟ – ΠΑΠΟΥΛΙ – ΠΟΛΙ – ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ.
ΔΕΥΤΕΡΑ : ΡΟΥΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (Ν.117320) – (Ν.113357) – ΚΟΥΡΙΑ (Ν.105366)
ΤΡΙΤΗ : ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ
Και εις πάσαν σοβαράν κατάστασιν.
(ζ) Κατάληψις αντικειμενικών σκοπών :
(ι) ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ : Τρεις Ερυθραί Φωτοβολίδες και σήμα «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ»
(ιι) ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ : Τρεις Πράσιναι Φωτοβολίδες και σήμα «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΥΟ ΤΕΛΟΣ»
ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ
6. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑ : ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.
(α) Συγκρότησις :
Ως εις την ΠΡΩΤΗΝ ΦΑΣΙΝ.
(β) Κατευθύνσεις :
ΔΕΞΙΑ ΦΑΛΑΓΞ : ΟΡΟΘΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΗΤΟΙ
ΓΚΟΥΜΠΕΛ – ΜΟΥΤΣΛΙ – ΣΑΚΟΥΛΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ (υψοδ. 2520)

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ : ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΙΑΦΑ – ΣΚΙΡΤΣΗ.
Αι ακολουθούσαι Ταξ/χίαι Πεζικού προορίζονται διά την εξασφάλισιν των νώτων και πλευρών των προπορευομένων 78 και 79 Ταξ. Προς τούτο η απ’ ευθείας συνεννόησις των Ταξ/χιών είναι απαραίτητος και όταν υπάρχει λόγος θα εκδίδωνται ειδικαί διαταγαί.
(γ) Χρόνος : Καθορισθείσεται αναλόγως εξελίξεων.
(δ) Αντικειμενικοί σκοποί :
– ΔΕΞΙΑ ΦΑΛΑΓΞ : ΓΡΑΜΜΟΣ (υψοδ. 2520).
– ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ : ΚΙΑΦΑ – ΣΚΙΡΤΣΗ.
Συνθηματικά καταλήψεως τούτων :
– ΓΡΑΜΜΟΣ (υψοδ. 2520) Τρεις Ερυθραί φωτοβολίδες και σήμα «ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ»
– ΚΙΑΦΑ Τρεις λευκαί φωτοβολίδες και σήμα  «ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑ ΤΕΛΟΣ»
– ΣΚΙΡΤΣΗ Τρεις Πράσιναι φωτοβολίδες και σήμα  «ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΥΟ ΤΕΛΟΣ»
(ε) Γραμμαί αναφορών :
Κατά την κρίσιν των Ταξιαρχιών, πάντως κατά το δυνατόν πυκνότερον και εις πάσαν σοβαράν κατάστασιν.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ :
7. (α) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
(ι) Διακομιδαί : Θα ακολουθούν το ρεύμα ανεφοδιασμών.
(ιι) Νοσηλεία : Εις τα μόνιμα Νοσοκομεία και τας προκεχωρημένας Χειρουργικάς Μονάδας, αίτινες θα εγκατασταθούν εις σημεία όσον το δυνατόν προκεχωρημένα αναλόγως των εξελίξεων.
(β) Λεπτομερής Διαταγή Διοικητικής Μερίμνης εκδίδεται ιδιαιτέρως.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ :
Σ.Δ.Μεραρχίας : Από εσπέρας Χ-2 ημέρας εις ΑΜΜΟΥΔΑΝ. Μετατόπισις τούτου αναλόγως της εξελίξεως εις ΤΑΜΠΟΥΡΙ ή ΤΣΑΡΝΟ.
Σ.Δ.Ταξιαρχιών :
78 Ταξ. : ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ από Χ-1 ημέρας μετέπειτα επί του άξονος κινήσεώς της κατά κρίσιν της.
79 Ταξ. : ΜΙΚΡΗ ΑΛΕΒΙΤΣΑ από Χ-1 ημέρας, μετέπειτα επί του άξονος κινήσεώς της κατά την κρίσιν της.
Διά τας παρακολουθούσας Ταξ/χίας Πεζικού παρακαλούνται αι Μεραρχίαι των, όπως διατάξουν ταύτας και επιζητούν την παράθεσιν των Σ. Διοικήσεών των παρά τας 78 και 79 Ταξ/ρχίας.
Δίκτυα επικοινωνιών : Ως ειδική Διαταγή.
ΚΩΔΙΞ ΤΟΠΟΝΥΜΙΩΝ: Κοινοποιείται συνημμένως.
ΔΙΑΦΟΡΑ.
8. (ι) Από της έω Χ+1 ημέρας αι Μοίραι των Ταξ. έτοιμαι προς κίνησιν. Διάταξις πορείας καθορισμένη εκ των προτέρων.
(ιι) Χαρακτηριστικόν ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΕΩΣ: Ταχύτης, αποφασιστι-κότης. Μικραί αντιστάσεις ν’ ανατρέπωνται ταχέως δι’ ιδίων μέσων. Διά σοβαράς αντιστάσεως ταχεία προπαρασκευή δι’ εξόρμησιν και έγκαιρος αίτησις υποστηρίξεως Πυρ/κού, εν ανάγκη αεροπορίας, άνευ χρονοτριβής. Ετοιμότης αντιμετωπίσεως αντεπιθέσεων από πάσης πλευράς.
(ιιι) Να αναφέρωνται αμέσως θεώμεναι μεμακρυσμέναι κινήσεις εχθρού διά την έγκαιρον προσβολήν των δι’ αεροπορίας.
(ιυ) Τονίζεται ιδιαιτέρως η ζωτική ανάγκη της εν παντί ενημερώσεως της Μεραρχίας υπό των Ταξ/ρχιών, δεδομένου ότι η ενέργειά της είναι στενώς συνδεδεμέναι μετά των ενεργειών άλλων Μονάδων. Ν’ αναφέρωνται ανελλιπώς διά βραχέως σήματος θέσεις φιλίων, άμεσοι προθέσεις και διαμορφουμένη εκάστοτε τακτική κατάστασις.
9. Αναφέρατε ΛΗΨΙΝ.
Τ.Υ.
ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ώρα υπογραφής 2215
Ώρα αποστολής εις Γραφ. Δ/σεων 0645/22.8.49

ΠΙΝΑΞ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
78 Ταξιαρχία 1
79 Ταξιαρχία 2
Δ/σις Πυρ/κού ΙΙΙ Μερ/χίας 3
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1 4
Τ.Σ./Ι Μεραρχία 5
Τ.Σ./ΙΧ Μεραρχία 6
Τ.Σ./ΙΙΙ Μερ/ρχίας/Α1 7
Τ.Σ./ΙΙΙΙ Μερ/ρχίας/Β΄,Γ΄ 8

Advertisements