Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ Γ’, 53 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/20 Αυγ 1949


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
53 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Αρ. Πρ. Α.Α.Π. 200
ΣΤΓ 919 γ τη 20.8.49
Αριθμός αντιτύπου 3

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΠΥΡΣΟΣ Γ΄ »
(Ουδεμία αλλαγή των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΑΙ: ΑΕΤΟΜΙΛΗΤΣΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
1.- Εχθρός:
α) Δύναμις, διάταξις, οργάνωσις ως το συνημμένον υπ’ αριθ. Α.Π.2 δελτίον Πληροφοριών 1ης Μεραρχίας.
β) Οργανώσεις, ως η αποσταλείσα διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 197/15.8.49 της Ταξιαρχίας, ερμηνεία Αεροφωτογραφιών.
γ) Δυνατότης – Πρόθεσις – Ηθικόν.
ι) Αι από 2 με 7 Αυγούστου ημέτεραι επιθετικαί ενέργειαι κατά υψοδ. 1425 – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΤΣΑΡΝΟ και υψ. 1806 ΚΑΜΕΝΙΚ υπό της VΙΙΙης Μεραρχίας εδημιούργησαν εις τους Κ.Σ. σημαντικάς απωλείας, και απέδειξαν εις τούτους την ισχύν των διατεθιμένων μέσων πυρός, με αποτέλεσμα την μείωσιν του ηθικού των Κ.Σ.-
ιι) Η ραγδαία εξέλιξις των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ και η πτώσις τούτου, θα έχη μειώσει έτι περισσότερον το ηθικόν των.-
ιιι) Παρά ταύτα βασιζόμενοι εις τας ισχυράς αμυντικάς οργανώσεις, θ’ αμυνθώσι της κατεχομένης τοποθεσίας με πρόθεσιν να διατηρήσωσιν ταύτην.-
ιυ) Πιεζόμενοι ισχυρώς θα επιζητήσωσιν άσυλον εις Αλβανίαν, κυρίως διά των αυχένων ΓΚΟΥΜΠΕΛ (Ν.0533) εκατέρωθεν ΠΟΡΤΑΣ ΟΣΜΑΝ – υψ. 2520 και ΜΠΑΡΑΣ (Ν.0820).
Προσπάθεια διαφυγής θα επιζητήσωσι επίσης διά κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ και ΧΡΥΣΗΣ προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ ή ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ.-
υ) Το ηθικόν των Κ.Σ. γενικώς πρέπει να χαρακτηρισθή ως μέτριον.-
υι) Ο εχθρός φαίνεται ότι δύναται να ενισχύση τας δυνάμεις του ΓΡΑΜΜΟΥ, εκ των διασωθέντων εις ΒΙΤΣΙ Κ.Σ. κυρίως της 103 Ταξιαρχίας (600 περίπου) και άλλων υπολειμμάτων συνολικής δυνάμεως 1000-1500 περίπου.
2.- Φίλιαι Δυνάμεις
ΔΕΞΙΑ: Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας θα ενεργήσωσιν από Ω ώρας της Χ+1 ημέρας προς κατάληψιν ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ : Η 52 Ταξιαρχία θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΤΣΑΡΝΟ προς κατάληψιν ΤΣΑΡΝΟ και ενδεχομένως μετά κατάληψιν ΤΣΑΡΝΟ να υποβοηθήση ενέργειαν προς ΠΑΠΟΥΛΗ διά Τάγματος.
Συμπληρωματικά μέσα :
Υπό Διοίκησιν :
– Τρεις ομάδες Μπαζούκας
– Πυροβολαρχία 145 ΜΟΠ.
Προς υποστήριξιν :
– Μία Μοίρα του 101 ΣΠΠ.
– (Ενδεχομένως ολόκληρον τοΠυρ/κόν του ΣΣ)
– Διμοιρία 236 ΟΧΕ.
3.- ΠΡΟΘΕΣΙΣ :
ι) Διά νυκτερινής αιφνιδιαστικής ενεργείας την Χ ημέραν να καταληφθώσιν υψ. ΓΚΑΣΙ και Ανώνυμον υψ. Α. ΟΤΟΡΙΤΣΕ (Ν.159346).
ιι) Μετά προπαρασκευήν Πυρ/κού την Χ+1 ημέραν επίθεσις προς κατάληψιν υψ. ΟΤΟΡΙΤΣΕ.
ιιι) Μετά κατάληψιν ΟΤΟΡΙΤΣΕ επίθεσις προς κατάληψιν ΠΑΠΟΥΛΗ.
ιυ) Μετά κατάληψιν ΠΑΠΟΥΛΗ διατήρησις τούτων διά Τάγματος και συγκέντρωσις υπολοίπου δυνάμεως Ταξιαρχίας εις περιοχήν Αν. ΤΑΜΠΟΥΡΙΟΥ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΚΑΨΑΛΙΑ εις διάθεσιν Μεραρχίας ως εφεδρεία ή ΣΣ.
4.- ΜΕΘΟΔΟΣ :
Συγκρότησις :
Αριστερά : – 601 Τ.Π. μείον Λόχος.
Υπό Διοίκησιν.- Δύο ομάδες Μπαζούκας.
Δεξιά : – 603 Τ.Π. μείον Λόχος
Υπό Διοίκησιν.- Μία ομάς Μπαζούκας (Μετά κατάληψιν
ΟΤΟΡΙΤΣΕ έτεραι 2 ομάδες εκ του 601 Τ.Π.)
Προς υποστήριξιν. Διαδοχικώς διά αμφότερα τα Τάγματα
κατά κρίσιν Ταξιαρχίας.
– Πυρ/χία 145 ΜΟΠ.
– Μοίρα 101 ΣΠΠ.
– Ενδεχομένως ολόκληρον το
πυρ/κόν του ΣΣ.
Εφεδρεία : Λόχος 601 Τ.Π. εις θέσιν ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και Λόχος 603 Τ.Π. εις
θέσιν (Ν.166353).
5.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
601 Τ.Π. μείον Λόχος
α) Διά νυκτερινής αιφνιδιαστικής ενεργείας να καταλάβη μέχρι της 0430 ώρας της Χ+1 ημέρας το υψ. ΓΚΑΣΙ.
β) Μετά κατάληψιν ΓΚΑΣΙ την πρωίαν της Χ+1 ημέρας και μετά προπαρασκευήν Πυρ/κού ολοκλήρου ΣΣ, δραστηρία ενέργεια προς κατάληψιν ΟΤΟΡΙΤΣΕ.
γ) Μετά κατάληψιν ΟΤΟΡΙΤΣΕ και εις περίπτωσιν μη καταλήψεως υψ. ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ υπό τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας, διατήρησις τούτου και ισχυρά κάλυψις από κατευθύνσεως ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
Διάθεσις των δύο ομάδων Μπαζούκας εις 603 Τ.Π.
603 Τ.Π. μείον Λόχος :
α) Δι’ αιφνιδιαστικής νυκτερινής ενεργείας να καταλάβη μέχρι της 0430 ώρας της Χ+1 ημέρας το Ανώνυμον αμέσως Α. ΟΤΟΡΙΤΣΕ (Ν.159346).
β) Μετά κατάληψιν Ανωνύμου υψώματος να υποστηρίξη την ενέργειαν του 601 Τ.Π. προς ΟΤΟΡΙΤΣΕ.
γ) Μετά κατάληψιν υπό 601 Τ.Π. ΟΤΟΡΙΤΣΕ να ενεργήση δραστηρίως προς κατάληψιν των μεταξύ ΠΑΠΟΥΛΗ και ΟΤΟΡΙΤΣΕ υψωμάτων και ΠΑΠΟΥΛΗ.
Κατά ενέργειάν του ταύτην θα υποστηριχθή υφ’ ολοκλήρου του πυρ/κού του ΣΣ και ενδεχομένως και Αεροπορίας.
δ) Ισχυρά κατοχή ΠΑΠΟΥΛΗ – υψ. 1531. Εις την περίπτωσιν ταύτην εις διάθεσιν Τάγματος και ο τέταρτος Λόχος.
ε) Μετά κατάληψιν ΠΑΠΟΥΛΗ μία ομάδα Μπαζούκας άνευ ετέρας Δ/γής να διαθέση εις 51 Ταξιαρχίαν, αι έτεραι δε δύο εις διάθεσιν Ταξ/χίας.
6.- Περαιτέρω ενέργειαι Ταγμάτων ρυθμισθήσονται διά νεωτέρας Δ/γής Ταξιαρχίας.
7.- Εφεδρεία : Επέμβασις κατόπιν Διαταγής της Ταξιαρχίας.
8.- ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΜΑΧΗΣ
601 Τ.Π. – υψ. 1219
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ
603 Τ.Π. – (Ν.176155).
9.- ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ Ποταμός
Ρεύμα μεταξύ υψ. 1219 – ΓΚΑΣΙ
Η βάσις εξορμήσεως να εξασφαλισθή διά περιπόλων και ενεδρών από του απογεύματος της Χ ημέρας.
10.- ΟΛΜΟΙ
α) Οι όλμοι αμφοτέρων των Ταγμάτων κατά την νυκτερινήν ενέργειαν να είναι εις θέσιν να επεμβαίνωσι υπέρ του ενός ή του άλλου Τάγματος.
β) Μετά κατάληψιν ΓΚΑΣΙ και Ανωνύμου Α. ΟΤΟΡΙΤΣΕ άπαντες οι όλμοι 81 χιλ. και 60 χιλ. να συγκεντρώσωσιν τα πυρά των επί του ΟΤΟΡΙΤΣΕ προ της ενάρξεως προπαρασκευής Πυρ/κού και μετά την προπαρασκευήν διά την συνέχισιν της υποστηρίξεως.
γ) Μετά κατάληψιν ΟΤΟΡΙΤΣΕ μεταφορά βολής όλμων επί Ανωνύμου αμέσως Α. ΟΤΟΡΙΤΣΕ.

 1. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  α) Πυρ/χία 145 ΜΟΠ από πρωίας της Χ ημέρας θα εκτελή ευθύφορον βολήν προς καταστροφήν των επί ΟΤΟΡΙΤΣΕ και ΓΚΑΣΙ Πολυβολείων.
  Κατά ενέργειαν Ταγμάτων θα χρησιμοποιηθή ως πυρ/κόν αμέσου υποστηρίξεως υπέρ του ενός ή του ετέρου, αναλόγως των αναγκών.
  Μετακίνησις κατόπιν Διαταγής.
  β) ΜΠΠ 101 Σ. ολόκληρος υπέρ του ενός ή του ετέρου των Ταγμάτων αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών.
  γ) Πυρ/κόν ΣΣ ως συνημμένον ωριαίον πρόγραμμα.
  12.- Ημέρα – Ώρα επιθέσεως καθορισθήσονται διά νεωτέρας Διαταγής.
  13.- ΕΝΔΟΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
  Σ.Δ. Ταξιαρχίας υψ. 1345 (Ν.189346) από της 0900 ώρας της Χ ημέρας.
  Μετά κατάληψιν ΟΤΟΡΙΤΣΕ εις ΓΚΑΣΙ.

– 601 Τ.Π. αρχικώς εις ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ, ακολούθως ΓΚΑΣΙ – ΟΤΟΡΙΤΣΕ.
– 603 Τ.Π. αρχικώς (Ν.166354), εν συνεχεία Ανών. ΟΤΟΡΙΤΣΕ – ΟΤΟΤΣΕ – ΠΑΠΟΥΛΗ.
Διαβιβάσεις
Ως ειδική Διαταγή.
14.- ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Ως ειδική Διαταγή.
15.- ΟΔΗΓΙΑΙ
Ως προφορικαί οδηγίαι και ως αποσταλλείσαι τοιαύται.-

Διά την ακρίβειαν
το ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜ.
Γραφείον Α1 ΑΝΤ/ΧΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.

ΜΑΝΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ Α1
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ : Α/Α Αντ.
601 Τ.Π. …………………………………………….. 1
603 Τ.Π. …………………………………………….. 2
Ι Μεραρχία/Α1 ………………………………….. 3
ΙΧ Μεραρχία/Α1 ………………………………. 4
52 Ταξιαρχία/Α1 ………………………………. 5
51 Ταξιαρχία/Α1 ……………………………….. 6
43 Ταξιαρχία/Α1 ………………………………. 7
Α1/Ταξιαρχίας ………………………………….. 8

Advertisements