Απονομή ηθικών αμοιβών στις Α’,Β’,Γ’,Δ’ Μοίρες Καταδρομών, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/18 Αυγ 1949


ΘΕΜΑ: Απονομή ΔΑΔΙΟΦ            ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ : Μεραρχίαν Καταδρομών     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.592401
ΚΟΙΝ : ΣΗΔΜ – ΣΣ -Μ-ΑΣΔ- ΑΡΙΘΜ. Φ. 4024/8
ΣΔ – Ταξιαρχίαι ΒΣΤ 902 /19-8-49

1.- Έχοντες υπ’ όψιν την εν γένει δράσιν των δυνάμεων Καταδρομών καθ’ όλην την μέχρι τούδε περίοδον του αγώνος και ιδιαιτέρως κατά την επιχείρησιν ΠΥΡΣΟΣ καθ’ ην επεβεβαίωσαν την διά τας Μονάδας ταύτας δημιουργηθέντα «θρύλον σώματος».
Απονέμομεν
Το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ (ΔΙΑΔΙΟΦ) εις τας Α, Β, Γ, Δ και Ε Μοίρας Καταδρομών «άπαξ».
2.- Η Μεραρχία Καταδρομών ιεραρχικώς να προτείνη διά την απονομήν διά δευτέραν φοράν εις Μοίραν ή Λόχον όστις επέδειξε τυχόν κατά τας μάχας ΠΥΡΣΟΣ ιδιαιτέραν πράξιν υπερβαίνουσαν τα κατορθώματα των λοιπών.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Π. /Ε.Φ.
Τ.Σ.Υ.