Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ Γ’, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/18 Αυγ 1949


Θέμα: Επιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ Γ΄                                               ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Πρός: ΣΗΔΜ / Α1 ΓΕΣ / Α1
Αριθ. Πρωτ. 245257
Κοιν: Α΄ΣΣ/Α1 – Α/ΓΕΣ – Α1/ΓΕΣ                                           Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                                                            ΒΣΤ 902 18. 8. 49
Α.Α. Αντ. 5

Επί του υποβληθέντος σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ Γ΄ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 180/16.8.49 αναφοράς ΣΗΔΜ.
1. Συμφωνούμεν ότι η κυρία προσπάθεια του Σώματος δέον να αποβλέπη εις την αιφνιδιαστικήν κατάληψιν ΚΙΑΦΑΣ διά δημιουργίας ισχυρού εμβόλου εν τη κατευθύνσει ΠΥΡΓΟΣ – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΤΣΟΥΜΙΑ – ΚΙΑΦΑ.
2. Προς τον σκοπόν τούτον συνιστώμεν:
α) Όπως η κατεύθυνσις αύτη προικοδοτηθή διά δυνάμεων ώστε να υπάρχη επάρκεια διά την δημιουργίαν του εμβόλου και την διαρκή τροφοδότησιν άνευ απωλείας χρόνου πολυτίμου.
β) Όπως αι ενέργειαι της Ι και ΙΧ Μεραρχιών αποβλέπουν εις την υποβοήθησιν της κυρίας προσπαθείας.
γ) Όπως συστηθή εις τας XV – I και ΙΧ Μεραρχίας ίνα μη κατατρίβωνται διά την κατάληψιν ή εκκαθάρισιν μη ουσιωδών σημείων στηρίγματος των μετόπισθεν, αλλά κατευθύνωνται διά του όγκου των δυνάμεων εκάστη εν τη κατευθύνσει, ήτις εξυπηρετεί τον κύριον ελιγμόν, δηλαδή την διάσπασιν της τοποθεσίας εις ΚΙΑΦΑΝ και μετά την πραγματοποίησιν του ρήγματος τούτου στροφήν των δυνάμεων εν είδει ριπιδίου, διά την εκκαθάρισιν και την κατά το δυνατόν αποκοπήν της διαφυγής εις Αλβανίαν.
Δηλαδή συγκεκριμμένως συνιστώμεν τα κάτωθι:
ι. XV Μεραρχία.
Να δύναται να διαθέση όπισθεν της Μ.Κ. δύναμιν δύο Ταξιαρχιών, αποφεύγουσα την απασχόλησιν δυνάμεων εις δευτερεύοντας αντικειμενικούς σκοπούς.
ιι. Ι Μεραρχία.
Η ενέργεια κατά ΤΣΑΡΝΟ θεωρείται απαραίτητος διά την καθήλωσιν των εχθρικών δυνάμεων.
Οπωσδήποτε όμως δέον να καταβληθή προσπάθεια της Μεραρχίας διά την προώθησίν της προς την κατεύθυνσιν ΣΓΚΟΥΡΟ – ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ χωρίς να αναμένη την κατάληψιν του ΤΣΑΡΝΟ.
ιιι. ΙΧ Μεραρχία.
Να τροφοδοτήση την κατεύθυνσιν ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ – ΚΟΥΡΙΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ και ανατολικώς διά μεγαλυτέρων δυνάμεων ώστε να υποβοηθήση πλέον αποτελεσματικώς το έργον της Ι Μεραρχίας.
δ) Δεν απαιτείται ενίσχυσις της VIII Μ. δι’ ετέρας Ταξιαρχίας. Κρίνομεν ότι όλαι αι δυνάμεις (ΙΧ – Ι – XV – Μ.Κ.) δέον να δράσουν εις τον βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ ως το ΣΣ καθορίζει τούτο υπό τας ανωτέρω όμως καθορισθείσας προυποθέσεις.
Η καταδίωξις των τυχόν προς Νότον μελλόντων να διαφύγουν θα αναληφθή υπό των επί τόπου δυνάμεων ενισχυομένων εν ανάγκη διά μέρους της εφεδρείας Αρχιστρατήγου.
ε) Συνιστώμεν την επίτευξιν συγκεντρωτικής δράσεως του Πυροβολικού και Αεροπορίας διά την βιαίαν πραγματοποίησιν ρήγματος, αν παραστή προς τούτο ανάγκη.
3. Κατά συνέπειαν το ΣΣ να εκδώση προς τας μονάδας του συμπληρωματικάς διαταγάς υπό το πνεύμα τούτο.
4. Ιδιαιτέρως τονίζομεν ότι πλέον του καταρτισθέντος σχεδίου εις την επιχείρησιν ταύτην θα έχη ιδιάζουσαν σημασίαν η διεύθυνσις του αγώνος υπό του ΣΣ και των Μεραρχιών και επί του ζητήματος τούτου δεν αμφιβάλλομεν ότι θα καταβληθή πάσα προσπάθεια.
Εκμετάλλευσις πάσης ευκαιρίας, διείσδυσις, άμεσος τροφοδότησις πάσης κατευθύνσεως, ήτις μας άγει εις τον επιδιωκόμενον σκοπόν.
Ριψοκινδύνευσις αν παρουσιασθή ευκαιρία και το απαιτεί η κατάστασις.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.

Advertisements