Έκθεσις Επιχειρήσεως ΑΡΓΥΡΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/17 Αυγ 1949


ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΑΡΓΥΡΟΣ” Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ/Α1                                                               Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.ΑΠ.Φ.7/180/Τ.Σ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1-Β΄ΣΣ/Α1 ΣΤΓ 919 τη 17.8.49
Ι-VIΙΙ-ΙΧ-ΧV Μεραρχίας
77-72 Ταξιαρχίας
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α8-Α9-ΑΕΑ-ΔΑΥ/Α
1. Υποβάλλεται συνημμένως συνοπτική έκθεσις επιχειρήσεως «ΑΡΓΥΡΟΣ» Ι Μεραρχίας.
2. Το ΣΣ συμφωνεί με τας κρίσεις και συμπεράσματα της Μεραρχίας και ιδιαιτέρως τονίζει:
α) το υψηλόν ηθικόν του Πεζικού
β) τα άριστα αποτελέσματα της χρησιμοποιήσεως του Πυροβολικού συγκεντρωτικώς
γ) την αξίαν των εμπρηστικών βομβών των αεροπλάνων,
δ) την αξίαν ειθισμού και εκπαιδεύσεως του Πεζικού διά την αποτελεσματικήν εκμετάλλευσιν του πυρός Πυροβολικού και Αεροπορίας.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής
Το Γραφείον Α1

Τ.Σ.Υ.

ΘΕΜΑ: Συνοπτική έκθεσις επιχει- ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ρήσεως “Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ” ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄ΣΣ/Α1 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝ: 51-52-53 Ταξ/χίας – Τάγματα Αριθ. Φ.88/49/Α1
Δ/τήν Πυρ/κού – Μέραρχον ΣΤΓ 919 τη 10.8.49
Υποδ/τήν Μερ/χίας -Α1-Α9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των εξαχθέντων συμπερασμάτων επιχειρήσεως “ΑΡΓΥΡΟΣ”

 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α
  Η επιχείρησις “ΑΡΓΥΡΟΣ” διεξαχθείσα υπό της 1ης Μεραρχίας, ήρξατο από της 0600 ώρας, της 5 Αυγούστου, μέχρι της πρωίας της 8 Αυγούστου, κατόπιν προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας και εν συνεχεία βιαίας καταλήψεως των διαδοχικών Αντικειμενικών Σκοπών, τη υποστήριξει και προστασία του Πυρ/κού και Αεροπορίας, βάσει ωρικού προγράμματος.
 2. Δ Ρ Α Σ Ι Σ Ο Π Λ Ω Ν
  α) Π ε ζ ι κ ό ν
  ι) Καθ’ όλην την επιχείρησιν επέδειξεν αξιόλογον ορμητικότητα και πολύ καλήν εκπαίδευσιν. Η ορμητικότης του δέον ν’ αποδοθή αφ’ ενός μεν εις την πίστιν του διά την ταχείαν ΝΙΚΗΝ αφ’ ετέρου δε, εις τα αποτελέσματα της επιχειρήσεως “ΧΑΛΚΟΣ” (υψ. 1425) άτινα είχον επιδράσει λίαν ευμενώς εις το Πεζικόν.
  ιι) Ήρχισε να μη φοβήται τα ισχυρά πολυβολεία των Κ.Σ. πλείστα των οποίων εξουδετέρωσε διά συνδιασμένης ενεργείας, ήτοι βολή δι’ αυτομάτων όπλων εναντίον των θυρίδων και προσεγγίσει ειδικών ομάδων και εξουδετέρωσις τούτων διά χειροβομβίδων.
  ιιι) Η νάρκη, η οποία μέχρι της παραμονής της επιχειρήσεως ήτο ο εφιάλτης του Πεζικού, δεν το φοβίζει πλέον, ίσως διότι ελάχισται απώλειαι εκ νάρκης εσημειώθησαν.
  Παρετηρήθη πάντως ομάς, προ ναρκοπεδίου, να εξωθή ο ομαδάρχης δύο άνδρας να διέλθωσι τούτο, ίνα περάσωσι και οι λοιποί, πράγμα όπερ εγένετο, με τον ελαφρό τραυματισμόν του ενός μόνον.
  ιν) Το όπλον των Κ.Σ. που υπολογίζει το Πεζικόν είναι ο Όλμος ιδία ο των 120 χιλ., διά των οποίων οι Κ.Σ. δημιουργούσι, εις ωρισμένα σημεία (υποχρεωτικάς διαβάσεις) ζώνην αδιάβατον, αλλά και επί των Αντ. Σκοπών. Τα θραύσματα του όλμου τούτου έχουσι μεγάλην ακτίνα δράσεως, εξ ου έχομεν πολλούς τραυματίας, εξ ων τα 80% δι’ όλμων.
  β) Αντιαρματικοί Εκτοξευταί.
  ι) Εχρησιμοποιήθησαν κατά του ΛΕΥΚΑΔΙ με άριστα αποτελέσματα, καταστραφέντων δύο πολυβολείων και φονευθέντων των εντός αμυνομένων Κ.Σ. Επίσης εχρησιμοποιήθησαν και εις ΤΣΑΡΝΟ.
  ιι) Είναι άριστον όπλον εις χείρας του Πεζικού όταν χρησιμοποιείται ορθώς.
  γ) Π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν.
  ι) Εις την πρώτην φάσιν αι συγκεντρώσεις και η υποστήριξις ήτο αρίστη.
  ιι) Εις την δευτέραν φάσιν, δεν ήτο η βολή συγκεντρωτική και προσηρμοσμένη επί συγκεκριμένων στόχων αλλά κατενεμήθη και ούτω δεν έδρασεν συγκεντρωτικώς, παρά εις ελαχίστας περιπτώσεις, λόγω κακής διευθύνσεως της μάχης υπό της 51 Ταξιαρχίας.
  ιιι) Τα αποτελέσματα του Πυρ/κού επί μεν των οργανώσεων (πολυβολεία κλπ) ενώ δεν ήσαν καταστρεπτικά εξουδετέρωσαν όμως αρκετά διά της αποτυφλώσεως των θυρίδων λόγω προσχώσεων, επί δε του προσωπικού, ήσαν καταστρεπτικά οπόταν τούτο ήτο ακάλυπτον αλλά και όταν ήτο κεκαλυμμένον επέδρασε επί του νευρικού του συστήματος.
  ιν) Το Ο.Π. χρησιμοποιηθέν εις πρώτην φάσιν δι’ ευθύφορον βολήν κατά πολυβολείων έδωκε άριστα αποτελέσματα εξ αποστάσεως 1000 μετ.
  δ) Α ε ρ ο π ο ρ ί α
  ι) Βομβαρδισμού
  Επί του ΤΑΜΠΟΥΡΙ, λόγω της διαμορφώσεως του εδάφους, δεν επέφερε σοβαρά αποτελέσματα, δύο μόνον πολυβολεία εκ των 20 τοιούτων επί του κυρίως ΤΑΜΠΟΥΡΙ είχον βληθή και καταστραφή δύο ή τρία άλλα είχον υποστή βλάβας.
  Αι εμπρηστικαί βόμβαι επιφέρουν θετικώτερα αποτελέσματα, καθ’ όσον λόγω της ασφυκτικής των ιδιότητος αλλά και της αναπτυσσομένης μεγάλης θερμοκρασίας, αναγκάζουσι του μαχητάς να εγκαταλείψουν τα πολυβολεία και να απομακρύνωνται τούτων δι’ αρκετήν ώραν.
  ιι) Διώξεως
  Παρ’ ελπίδα δεν ήσαν εύστοχοι.
  Οι πολυβολισμοί απεδείχθησαν λίαν προπαρασκευαστι-κοί διά το Πεζικόν, δι’ ο τούτο απέκτησε και την πλήρη εμπιστοσύνην ακολουθών, εις απόστασιν 10-15 μέτρων τούτους.

ιιι) Σύνδεσμος Στρατού- Αεροπορίας
Εις την πρώτην φάσιν απεδείχθη λίαν ικανοποιητικός, εν αντιθέσει με την δευτέραν φάσιν, καθ’ ην εισήλθε εις το δίκτυον τρίτος τις σταθμός όστις επενέβη με αποτέλεσμα να παραπλανήση τα ιπτάμενα αεροσκάφη και τινά τούτων να δράσουν εις έτερον στόχον.
ε) Δ ι α β ι β ά σ ε ι ς
ι) Η τηλεφωνική επικοινωνία ελειτούργησε λίαν ικανοποιητικώς, εις ελαχίστας περιπτώσεις διακοπείσα, λόγω εχθρικού βομβρδισμού.
ιι) Η Ρ/Τ επικοινωνία ομοίως ελειτούργησε πολύ καλώς ελαχίστας φοράς χρησιμοποιηθείσα.
3. Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ο Π Λ Ω Ν
Απεδείχθη ότι, μόνον κατόπιν συσκέψεως συντονιστικής, όλων των όπλων και καταρτισμόν λεπτομερούς ωρικού πίνακος, επιτυγχάνεται η πλήρης συνεργασία των όπλων και η απόδοσις των είναι αρίστη, δι’ απλών διαταγών άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως αδύνατος η επιτυχία ικανοποιητικής συνεργασίας.
4. Ε Χ Θ Ρ Ι Κ Η Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ι Σ
α) Ευθύς ως αρχίζει η προπαρασκευή Πυρ/κού και Αεροπορίας οι Κ.Σ. εγκαταλείπουσι τα πολυβολεία των και αποσύρονται προς τα οπίσω και επανέρχονται ευθύς ως λήξει ο βομβαρδισμός της Αεροπορίας.
Το τοιούτον τρεις φοράς εγένετο επί ΤΣΑΡΝΟ, με αποτέλεσμα και τας τρεις φοράς να ανατραπή το επί τούτου ημέτερον Πεζικόν υπό των Κ.Σ. οίτινες διασωζώμενοι διά του ανωτέρου τρόπου αντεπιτίθεντο άμα τη αφίξει των πρώτων Τμημάτων μας επί του Αντ. Σκοπού.
β) Διά των Ολμοβόλων των 120 χιλ. και των βαρέων όλμων δημιουργούσι φραγμόν λίαν δασύ τόσον εις υποχρεωτικάς διαβάσεις, αλλά κυρίως επί των αντικειμενικών σκοπών. Τον φραγμόν εκδηλώνουν ακαριαίως όταν το Πεζικόν μας ανέρχεται επί του Αντ. Σκοπού και αφ’ ενός μεν θραύεται η επίθεσις διά δημιουργίας τεραστίων απωλειών επί των ημετέρων, αφ’ ετέρον δε υποστηρίζεται η άμεσος αντεπίθεσις των Κ.Σ.
Εις την δράσιν των Ολμοβόλων και όλμων οι Κ.Σ. στηρίζουσι τας ελπίδας των, αλλά και τα ημέτερα Τμήματα εις αυτούς προσβλέπωσι τον κύριον εχθρόν των.
5. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ
α) Κατά την πρώτην φάσιν η εκμετάλευσις τόσον των πυρών Πυρ/κού, όσον και της Αεροπορίας, ήτο πολύ καλή και δεν εδόθη ο χρόνος εις τον εχθρόν ίνα συνέλθη και ανακαταλάβη άπαντα τα πολυβολεία πλην 5-6 άτινα εξουδετερώθησαν υπό του Πεζικού.
β) Κατά την δευτέραν φάσιν η εκμετάλευσις δεν υπήρξε ικανοποιητική δι’ ο εδόθη ο χρόνος εις τους Κ.Σ. να επανέλθωσι επί ΤΣΑΡΝΟ, πλην της πρώτης προσπαθείας κατά την οποίαν ανήλθον τα Τμήματά μας επί του ΤΣΑΡΝΟ πλην εθραύσθησαν υπό του φραγμού των Όλμων.
6. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α) Το ΠΕΖΙΚΟΝ μας εφέτος είναι απείρως ανώτερον ή κατά το παρελθόν με ορμήν και αντοχήν.
β) Δεν φοβείται την νάρκην.
γ) Συνήθισε να εξουδετερώνη μόνον του τα εναπομένοντα ισχυρά πολυβολεία, αρκεί να του παρασχεθή προστασία να τα πλησιάση εις απόστασιν 150-200 μέτρων.
Επί ΤΑΜΠΟΥΡΙ έδωκε αγώνα πέριξ και εντός των πολυβολείων, ελθόν σώμα προς σώμα με τους Κ.Σ.
δ) Φοβείται και υπολογίζει πολύ τους εχθρικούς όλμους και Ολμοβόλα δι’ ο δέον να υπάρχη οργανωμένον ΑΝΤΙΟΛΜΙΚΟΝ επιτελείον, παρά τη Ταξιαρχία και Μεραρχία, ινα δυνηθή και σιγήση τούτους.
ε) Οι Κ.Σ. ευθύς ως αντιληφθώσι προπαρασκευήν επιθέσεως αποσύρονται των οργανωμένων θέσεών των και επανέρχονται ευθύς μετά την επέμβασιν της Αεροπορίας.
Κατά συνέπειαν πρέπει:
ι) Το Πυρ/κόν κατά την προπαρασκευήν να διακόπτη ταύτην επί 2-3 λεπτά και ακαριαίως να την συνεχίζη, εις τρόπον ώστε να ευρίσκη τους Κ.Σ. εκτός των πολυβολείων των.
ιι) Η Αεροπορία όταν τελειώνη, να ανυψούται και να επεμβαίνη αμέσως το Πυρ/κόν, με μικράν επιμήκυνσιν της βολής του 100-150 μέτρων πέραν του Αντικειμενικού Σκοπού.
ιιι) Το Πεζικόν να προσκολάται όσον το Δυνατόν εγγύς του Αντ. Σκοπού κατά την προπαρασκευήν του Πυρ/κού, κατά δε την αεροπορικήν επέμβασιν να κινήται εγγύτατα του στόχου, ίνα μη δώση τον χρόνον εις τους Κ.Σ. και επανέλθωσιν επί τούτου πρώτοι.
ιν) Χρήσις, σε μεγάλη αναλογία, εμπρηστικών βομβών, ιδία εις δασώδες έδαφος, καθ’ όσον είναι πολύ αποτελεσματικαί, αρκεί το Πεζικόν να προσκολάται πολύ εγγύς τούτων μέχρι και 100 μέτρων.
ν) Δέον να παραμένωσιν αεροπλάνα με πυροβόλα- πολυβόλα, διά πολυβολισμούς μετά τον βομβαρδισμόν δι’ εμπρηστικών και επί μίαν και δύο ώρας μετά την άνοδον του Πεζικού επί του Αντ. Σκοπού, υποστηρίζοντα τούτο διά την κάλυψίν του.
νι) Το πρώτον ανερχόμενον Πεζικόν επί του Αντ. Σκοπού να είναι εφοδιασμένον με πολλάς χειροβομβίδας – 4 έκαστος μαχητής- και με πολλά αυτόματα.
νιι) Οι Αμερικανικοί εκτοξευταί να είναι διατεθημένοι ομαδικώς επί της κυρίας κατευθύνσεως εις ένα ή δύο Λόχους του κλιμακίου πυρός.
Θ Ε Μ. Κ Ε Τ Σ Ε Α Σ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΜΕΡΑΡΧΟΣ
Διά την ακρίβειαν
Το Γραφείον Α1/Α΄ΣΣ.
Τ.Σ.Υ.