Διαταγή επιχιερήσεων ΠΥΡΣΟΣ, ΣΗΔΜ/Α1/16 Αυγ 1949


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαταγή επιχειρήσεων  ΠΥΡΣΟΣ                                         ΣΗΔΜ /Α1
Α. Α.Π. 109
ΠΡΟΣ: Α΄ και Β΄ΣΣ                                                                                        ΒΣΤ 901 /16.VIII.1949
αυξ. αρ. αντ. 3
ΚΟΙΝ: Αρχιστράτηγον /ΓΕΣ / Α1
ΣΗΔΜ / Α1 – ΔΔΚ

ΧΑΡΤΗΣ 1: 50.000
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) Κατάστασις, δυνάμεις, τοποθεσίαι, διάταξις, οργανώ-σεις και συγκοινωνίαι εις τας οργανωμένας τοποθεσίας αυτού ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΣ: ως εις συνημμένον παράρτημα Α.
β) Εις τα μετόπισθεν της ζώνης ΣΗΔΜ: ως εις συνημμένον παράρτημα Β.
γ) Δυνατότητες:
ι. ΒΙΤΣΙ
Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος να αμυνθή εις την τοποθεσίαν ΒΙΤΣΙ ήν έχει ισχυρώς και κατά βάθος ωργανωμένην και να δώση αμυντικήν μάχην διά δυνάμεων 6 – 7 ταξιαρχιών.
Είναι πιθανόν να ενισχύση το ΒΙΤΣΙ διά 1 – 2 εισέτι Ταξιαρχιών εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
Έχει την δυνατότητα, προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ, να ενεργήση τοπικήν επιθετικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείου τινός της ημετέρας τοποθεσίας.
Δύναται να διοχετεύση, κυρίως προ των επιχειρήσεων, αξιολόγους δυνάμεις του εις τα μετόπισθεν της ημετέρας ζώνης προς απασχόλησιν των δυνάμεών μας.
ιι. ΓΡΑΜΜΟΣ
Έχει τας αυτάς δυνατότητας και προθέσεις με δυνάμεις όμως 5 περίπου ταξιαρχιών. Δύναται να ενισχυθή εκ ΒΙΤΣΙ διά 1 – 2 εισέτι ταξιαρχιών.
2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (υπό διαταγάς ΣΗΔΜ)
α) Στρατηγεία ΣΣ
Α΄και Β΄ΣΣ.
β) Πεζικόν
Μεραρχίαι Ι, ΙΙ, VIII, IX, X, XI (μείον Ταξ.).
Ταξιαρχίαι 72, 77.
ΕΣΠ 12, 15, 24, 8 (μείον Τάγμα).
Τ.Ε. 31, 32, 83, 84, 88.
γ) Δυνάμεις καταδρομών
Ι και ΙΙ ταξιαρχίαι (5 Μοίραι).
δ) Πυροβολικόν
101, 102, 104, 105, 107 ΣΠΠ.
151, 152, 153 ΜΜΠ.
ΜΟΠ Ι, ΙΙ, VIII, IX, X, XI, XV Mεραρχιών.
ε) Τεθωρακισμένα
ΙΙ, ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως.
ΧΙ Ίλη Αρμάτων.
στ) Μηχανικόν
713 και 719 Λόχοι Μηχανικού, επί πλέον των Μεραρχιακών.
Επισυνάπτεται πίναξ (παράρτημα Γ) των ήδη θέσεων ή χώρων και ημερομηνιών συγκεντρώσεως των άνω Μονάδων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΔΜ.
3. α) Ανάληψις επιθέσεως προς συντριβήν των εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακών δυνάμεων.
Κυρία προσπάθεια αρχικώς προς κατάληψιν ΒΙΤΣΙ και συντριβήν των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων.
Δευτερεύουσα προσπάθεια, συντονισμένη εν χρόνω μετά της ανωτέρω κυρίας τοιαύτης, κατά των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμοριακών δυνάμεων, ιδιαιτέρως εις Βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ, προς παρεμπόδισιν ενισχύσεως ΒΙΤΣΙ υπό των δυνάμεων τούτου και τανάπαλιν.
Μετά την επίτευξιν του ανωτέρω σκοπού, ή και ευθύς ως καταστή δυνατή η διάθεσις δυνάμεών μας εκ ΒΙΤΣΙ, επιδίωξις συντριβής των συμμοριτών ΓΡΑΜΜΟΥ και ολοκληρώσεως και του ΓΡΑΜΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωσιν εκάστου αντικειμενικού σκοπού, εδραίωσις δυνάμεων με κλιμάκωσιν κατά βάθος εφεδρειών προς απαγόρευσιν επιστροφής των συμμοριακών δυνάμεων εις τας εκκαθαρισθείσας περιοχάς.
β) Προ της ενάρξεως των ανωτέρω επιχειρήσεων, εκκαθάρισις των μετόπισθεν της ζώνης και εξασφάλισις της ασφαλείας αυτών δι’ ελαφρών ταγμάτων και ΜΕΑ.
γ) Ζώνη ευθύνης – όρια:
ι. Μεταξύ ΣΗΔΜ – ΣΚΕ: ΑΛΙΑΚΜΩΝ π. από (Ο.1919) μέχρι συμβολής ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ π. μέχρι (S.4981) (άπαντα εις ΣΗΔΜ) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4878) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ (S.4274) – ΣΗΜΑΝΤΡΟ (S.3772) – ΣΑΛΑΤΟΥΡΑ (S.3271) – ΚΡΟΥΜΠΟΥΛΗΑ (S.2168) – ΣΚΑΡΑ (S.2466) – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (S.2650) – ΠΡΟΣΗΛΙΑ (S.2238) – ΚΙΑΦΑ (S.1529) – ΜΟΝΟΛΙΘΙ (S.1524) – ΑΡΑΧΘΟΣ π. (άπαντα εις ΣΚΕ).
ιι. Μεταξύ ΣΗΔΜ – Γ΄ΣΣ: Χαράδρα ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ (Ο.2324) – ύψ. 464 (Ο.2225) – υψ. 548 (Ο.1626) – υψ. 1672 (Ο.1427) – υψ. 1447 ΠΙΛΑΦ Λόφος – ύψ. 1080 (Ο.0727) – ύψ. 1370 (Ν 9931) – ύψ. 1485 (Ν.9636) – ύψ. ΣΑΤΠΟΥΝΕΣΙ (Ν.9336) – ύψ. 807 (Ν.8939) – ΑΥΓΟ (Ν.8942) – ΣΟΥΜΑΛΑ (Ν.9345) – υψ. 1361 (Ν.9748) – ύψ. 823 (Ν.9757) – ΠΕΡΑΙΑ (Ν.9461) – ΚΑΛΕ (Ν.9270) – ύψ. 1205 (Ν.9273) – ύψ. 1631 (Ν.9179) – κατά μήκος αντερείσματος μέχρι μεθορίου εις (Ν.9983) (άπαντα ναι εις Γ΄ΣΣ).
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
4. α) Πρόθεσίς μου είναι όπως διά τολμηράς και αιφνιδιαστικής διεισδύσεως με κυρίαν προσπάθειαν επί της κατευθύνσεως ΒΙΤΣΙ (υψοδ. 2128) – ΛΕΣΙΤΣ (υψοδ. 1827) – Αυχήν ΠΡΕΒΟΛ (Ν.4167), καταλάβω ταχέως δι’ ισχυρών δυνάμεων την περιοχήν ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ. Με επίκεντρον την περιοχήν ταύτην, να ωθήσω ισχυράς δυνάμεις προς ΠΡΕΒΟΛ – Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ και προς ΒΑΡΜΠΑΝ, ίνα αποκόψω τας οδούς διαφυγής του όγκου των ΚΣ δυνάμεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Εν συνεχεία, διά προσβολών πανταχόθεν, να συντρίψω τον εχθρόν.
Δευτερεύουσαι προσπάθειαι:
Κυρίως εν τη κατευθύνσει ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, προς αποκοπήν της αρτηρίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και ει δυνατόν των ημιονικών μέχρι Μικ. ΠΡΕΣΠΑΣ και απαγόρευσιν διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Εν τη κατευθύνσει ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ προς απειλήν του αριστερού της εχθρικής διατάξεως.
Εφ’ ολοκλήρου του λοιπού μετώπου προς αγκίστρωσιν εχθρικών δυνάμεων.
β) Διά συντονισμένης εν χρόνω ισχυράς επιθέσεως εις Β. ΓΡΑΜΜΟΝ, θα απαγορεύσω μεταφοράν εχθρικών δυνάμεων από ΓΡΑΜΜΟΝ εις ΒΙΤΣΙ ή αντιθέτως και θα καταλάβω την περιοχήν ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – Αυχήν ΣΓΚΟΥΡΟ.
Επί του λοιπού μετώπου ΓΡΑΜΜΟΥ, απασχόλησις και αγκίστρωσις του εχθρού διά τοπικών επιθετικών ενεργειών και εκμετάλλευσις παρουσιασθησομένων ευκαιριών.
γ) Συντήρησις της αρξαμένης εκκαθαρίσεως των μετόπισθεν, εξουδετέρωσις των ΚΣ οργανώσεων και εδραίωσις της ασφαλείας των ζωτικών χώρων και έργων (αεροδρόμια – αποθήκαι εφοδίων – δίκτυον συγκοινωνιών)
δ) Απαγόρευσις διαφυγής ΚΣ δυνάμεων από ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ προς το εσωτερικόν ή εις άλλας παραμεθορίους περιοχάς.
ΜΕΘΟΔΟΣ
5. α) Γενική διάταξις
Διά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ: Το Β΄ΣΣ.
Διά τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ: Το Α΄ΣΣ.
Όρια ζωνών ενεργείας: Ελληνοαλβανική μεθόριος εις Ν.240466 – ΚΟΚΟΡΕΜΜΑ – ΟΙΝΟΗ – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ – ΜΑΝΙΑΚΗ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ (άπαντα εις Β΄ΣΣ πλην ΑΡΓΟΥΣ εις Α΄).
β) Κατανομή δυνάμεων
ι. Εις Β΄ΣΣ:
Μεραρχίαι ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ (μείον Ταξιαρχία)
Ι και ΙΙ ταξιαρχίαι Καταδρομών (5 Μοίραι)
12 ΕΣΠ.
31, 84, 32, 83, 88 Τ.Ε.
102, 104, 107 ΣΠΠ, Μοίρα 101 ΣΠΠ.
151, 152, 153 ΜΜΠ μείον Πυροβολαρχία
ΜΟΠ ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, XV Μεραρχιών
ΙΙ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (μείον Ίλη)
ΙΧ ,, ,, (μείον Ίλη και Ουλ. Αρμάτων)
ΧΙ Ίλη Αρμάτων
713, 719 Λόχοι Μηχανικού πλέον των Μεραρχιακών
ιι. Εις Α΄ΣΣ
Μεραρχίαι Ι και VIII
77 ταξιαρχία
ΕΣΠ 15, 24, 8 (μείον Τάγμα)
105, 101 ΣΠΠ (μείον Μοίρα)
Πυροβολαρχία 151 ΜΜΠ.
Ίλη ΙΙ Συντάγματος Αναγνωρίσεως
,, ΙΧ ,, ,,
Ουλαμός αρμάτων ΙΧ Συντάγματος Αναγνωρίσεως.
ιιι. Εφεδρείαι Αρχιστρατήγου και ΣΗΔΜ
XV Μεραρχία: Εις Δυτ. Μακεδονίαν
Ταξιαρχία ΧΙ Μεραρχίας: Εις Δυτ. Μακεδονίαν
72 Ταξιαρχία: Εις Ηπειρον.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
6. α) Β΄ΣΣ
ι. Να καταλάβη την εχθρικήν αμυντικήν τοποθεσίαν ΒΙΤΣΙ και να καταστρέψη τας εν αυτή ΚΣ δυνάμεις βάσει των ακολούθων γενικών γραμμών:
Τολμηρά και αιφνιδιαστική νυκτερινή διείσδυσις με κυρίαν προσπάθειαν επί της κατευθύνσεως ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΛΕΣΙΤΣ υποβοηθουμένης εκ της κατευθύνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ και ταχεία κατάληψις, δι’ ισχυρών δυνάμεων, της κορυφογραμμής ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ, και των υψωμάτων ΠΩΛΕΝΑΤΑ και ΡΟΤΟ.
Ισχυρά και αποφασιστική κρούσις, εκδηλωθησομένη άμα τη έω, προς κατάληψιν των υψωμάτων ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – υψοδ. 1918,8 – 1807, διεύρυνσιν του ρήγματος και σταθεράν κάλυψιν του δεξιού της κυρίας προσπαθείας. Υποβοήθησις της καταλήψεως ύψ. 1807 και 1918,8 εκ ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ.
Άμα ως ισχυροποιηθή ικανοποιητικώς η κατοχή της τοποθεσίας ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και χωρίς να αναμένεται η ολοκλήρωσις καταλήψεως ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΖΑΣ – ύψ. 1918,8 τολμηρά και ταχεία ώθησις δυνάμεων προς αυχένα ΠΡΕΒΟΛ – λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ και προς ΒΑΡΜΠΑΝ – ΒΑΤΟΧΩΡΙ, προς αποκοπήν των οδών διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Η προς ΠΡΕΒΟΛ – Λαιμόν και προς ΒΑΤΟΧΩΡΙ ενέργεια θα γίνη κυρίως διά τεθωρακισμένων μέσων, συνοδεία Πεζικού.
Εν συνεχεία, διά προσβολών πανταχόθεν να συντρίψη τον εχθρόν επί των λοιπών περιοχών εχθρικής τοποθεσίας ΒΙΤΣΙ και διαπεραιώση δυνάμεις εις χερσόνησον ΠΥΞΟΥ προς εκκαθάρισιν και ταύτης.
Δευτερεύουσαι προσπάθειαι:
Κυρίως εν τη κατευθύνσει ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗ, προς αποκοπήν της αρτηρίας ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗΣ και απαγόρευσιν διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά ταύτης και ει δυνατόν διά των ημιονικών μέχρι λίμνης ΜΙΚΡΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ.
Εκδήλωσις ταύτης, άμα ως ο εχθρός εμπλέξει τας εφεδρείας του εις τον αγώνα εν τη κυρία προσπαθεία (κέντρον).
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ, προς απειλήν του αριστερού της εχθρικής διατάξεως. Υπό ευνοϊκάς συνθήκας, κατάληψις σημείων της κυρίας κορυφογραμμής ΒΑΡΝΟΥΣ (ΤΟΥΜΠΑ – ΚΝΟΙΤΣΑΤΑ – ΛΕΥΚΟΝ ΟΡΟΣΗΜΟΝ).
Τοπικαί επιθέσεις εφ’ ολοκλήρου του λοιπού μετώπου προς αγκίστρωσιν του εχθρού.
Έναρξις επιθέσεως (ημέρα Η), καθορισθήσεται μεταγενεστέρως και δι’ ειδικής διαταγής.
ιι. Προ της επιθέσεως, εκκαθάρισις των μετόπισθεν, εξουδετέρωσις των ΚΣ οργανώσεων και εμπέδωσις της ασφαλείας εν αυτοίς.
β) Α΄ΣΣ
ι. Να ενεργήση ισχυράν επίθεσιν εις Β. ΓΡΑΜΜΟΝ, την Η – 5 ημέραν επί τω σκοπώ όπως καταλάβη τον αυχένα ΣΓΚΟΥΡΟ και την ανατολικώς των ποταμών ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ και ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ περιοχήν (ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΠΑΠΟΥΛΗ – ΤΣΑΡΝΟ – ΤΣΑΡΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ) και απαγορεύση την μεταφοράν εχθρικών δυνάμεων από ΓΡΑΜΜΟΝ εις ΒΙΤΣΙ ή και αντιστρόφως.
Σύγχρονοι δευτερεύουσαι επιθετικαί προσπάθειαι εφ’ ολοκλήρου του λοιπού μετώπου ΓΡΑΜΜΟΥ με σκοπόν την αγκίστρωσιν των δυνάμεων του εχθρού και εκμετάλλευσιν πάσης παρουσιασθησομένης ευκαιρίας. Να επιδιωχθή η κατάληψις ΚΑΜΕΝΙΚ – ΓΚΟΛΙΟ – ΣΤΕΝΟ.
Τας επιθετικάς ταύτας ενεργείας θα συνεχίση και καθ’ όλην την διάρκειαν των κατά ΒΙΤΣΙ επιχειρήσεων Β΄ΣΣ.
ιι. Προ και κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ΒΙΤΣΙ να διατηρήση απάσας τας ημετέρας θέσεις εις ΓΡΑΜΜΟΝ αντιμετωπίζον οιανδήποτε επιθετικήν ενέργειαν του εχθρού είτε εις ΓΡΑΜΜΟΝ είτε εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ – ΠΩΓΩΝΙ ήτις θα είχε σκοπόν σοβαρού αντιπερισπασμού των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ.
ιιι. Να απαγορεύση πάσαν διαφυγήν ΚΣ δυνάμεων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ προς το εσωτερικόν της χώρας ιδίως διά των κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ.
ιv. Να συμπληρώση την εκκαθάρισιν των μετόπισθεν της ζώνης του και να εδραιώση την ασφάλειαν εν αυτοίς. Η εδραίωσις δυνάμεων επί ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΩΓΩΝΙ να συστηματοποιηθή το ταχύτερον.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
7. α) Κατανομή
ι. Υπό διοίκησιν ΣΣ:
Ως εν παραγράφω 5 β.
ιι. Προς υποστήριξιν Α΄ΣΣ:
Το κάτωθι πυροβολικόν εκ του Β΄ΣΣ και μόνον διά τον χρόνον της κατά ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ επιθέσεως (Η – 5 μέχρι και Η – 2):
2 Μοίραι Πεδ. Πυροβολικού
1 Μοίρα Ορειβ. ,,
Πυροβολαρχία Μέσου ,,

β) Αποστολαί
ι. Προ της επιθέσεως.
Συστηματική καταστροφή ιδιαιτέρας σημασίας εχθρικών οργανώσεων Πεζικού.
ιι. Κατά την επίθεσιν.
Κατά την νυκτερινήν διείσδυσιν σιγή του πυροβολικού εν τη κατευθύνσει των διεισδύσεων.
Κατά τας βιαίας κρούσεις θα προηγηθή ισχυρά προπαρασκευή πυροβολικού επί σκοπώ εξουδετερώσεως του πυροβολικού ΚΣ και εξάρθρωσις του αμυντικού συστήματος του εχθρού.
Συμμετοχή εις το σχέδιον πυρός πυροβολικού και των όλμων 4,2΄΄ και 81 χιλ.
Προσβολή των εχθρικών πολυβολείων διά ευθυφόρου βολής διά προωθημένων ορειβ. Πυροβόλων.
Καταστροφή ναρκοπεδίων, ενδεχομένως.
ιιι. Κάλυψις επιθέσεως.
Δι’ ισχυρών συγκεντρώσεων βάσει λεπτομερών σχεδίων. Συνέχισις προσβολής των εξουδετερωθεισών εισέτι ή νεοεμφανισθεισών πυροβολαρχιών.
Τόσον κατά την προπαρασκευήν όσον και κατά την κάλυψιν της επιθέσεως αι προσβολαί του πυροβολικού να είναι βιαία και κατά μάζας.
Ομοίως κατά αμφοτέρας περιπτώσεις το πυροβολικόν θα ενισχυθή εν τη αποστολή του υπό της αεροπορίας συντονιζομένων των ενεργειών των όπλων μετά της μεγαλυτέρας προσοχής.
ιv. Βαρύτης προσπαθείας πυροβολικού.
Προσανατολισμός της ολότητος κυρίως του Πεδινού και Μέσου πυροβολικού υπό μεν του Α΄ΣΣ εν τη ζώνη της κυρίας ενεργείας προς ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ, υπό δε του Β΄ΣΣ εν τη ζώνη της κυρίας προσπαθείας ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ – ΒΙΓΛΑ με μείζονα βαρύτητα εις την βορείαν ζώνην ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ – ΒΙΓΛΑ.
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
8. α) Υποστήριξις των δυνάμεων πεζικού εν τη κυρία προσπαθεία.
β) Εκμετάλλευσις διά βαθείας διεισδύσεως και επιδρομών ιδία προς τας διαβάσεις ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και λαιμού ΠΡΕΣΠΩΝ.
γ) Προστασία της κυκλοφορίας επί των κυρίων αρτηριών μετόπισθεν και πεδίου μάχης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
9. α) Προ της επιθέσεως:
Διάνοιξις και βελτίωσις οδών βατών εις τροχόν και άρματα ιδία εν τη βάσει εξορμήσεως της ζώνης κυρίας προσπαθείας.
β) Κατά την επίθεσιν:
ι. Ταχεία διάνοιξις οδών βατής εις τροχόν και άρματα, κυρίως:
Από ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ μέχρι ΚΑΤΩ ΜΕΛΑ.
Από περιοχής ΜΠΙΚΟΒΙΚ διά ΧΑΛΑΡΑΣ μέχρι ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ.
ιι. Συνοδεία φαλάγγων εκμεταλλεύσεως προς αποκατάστασιν διακοπών και ναρκαλιείαν.
ιιι. Ενίσχυσις Πεζικού προς διάνοιξιν ναρκοπεδίων.
ιv. Διαπεραίωσις τμημάτων εφόδου διά πλωτών μέσων εις χερσόνησον ΠΥΞΟΥ.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
10. α) Κύριαι αποστολαί:
ι. Συμμετοχή εις το σχέδιον προπαρασκευής προς καταστροφήν των ισχυρών εχθρικών πολυβολείων – σκεπάστρων και διάνοιξιν διαδρόμων ναρκοπεδίων.
ιι. Υποστήριξις των επιθέσεων του Πεζικού εν τη ζώνη κυρίας προσπαθείας και δη ευθύς μετά την άρσιν των πυρών εξουδετερώσεως του πυροβολικού.
ιιι. Συμμετοχή εις το σχέδιον αντιπυροβολικού.
ιv. Απαγόρευσις διαφυγής εχθρικών δυνάμεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά των αμαξιτών. Ιδιαιτέρα σημασία εις λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ.
v. Απαγόρευσις εσωτερικής κυκλοφορίας του εχθρού με ιδιαιτέραν σημασίαν εις (Ν.397587) – (Ν.397605) – (Ν.424666) – (Ν.475748) – (Ν.468708).
vι. Προστασία της κατευθύνσεως κυρίας προσπαθείας και εξάρθρωσις πάσης εχθρικής αντεπιθέσεως τόσον κατά την κίνησιν όσον και κατά την εγκατάστασιν των ημετέρων επί ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και μέχρι της ενισχύσεως και εδραιώσεως αυτών.
β) Δευτερεύουσαι αποστολαί:
ι. Εξουδετέρωσις απροόπτων στόχων.
ιι. Ενίσχυσις των φραγμών αμύνης του φιλίου πεζικού.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
11. α) Των Μονάδων ΒΙΤΣΙ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΒΟΡ. ΓΡΑΜΜΟΥ μέχρι ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ευθύνη του Β΄ΣΣ.
β) Των Μονάδων ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΟΤ. ΓΡΑΜΜΟΥ, ευθύνη της VIII Μεραρχίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
12. Σταθμοί Διοικήσεως
α) ΣΗΔΜ: ΚΟΖΑΝΗΝ.
β) Α΄ΣΣ:
Κύριος: ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Τακτικός: Από Η – 6 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ.
γ) Β΄ΣΣ:
Κύριος: ΚΟΖΑΝΗ.
Τακτικός: ΚΑΣΤΟΡΙΑ από Η ημέρας.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
13. Εκδοθήσεται ιδιαιτέρα διαταγή.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
14. Βελτίωσις της βάσεως εξορμήσεως Β΄ΣΣ ιδία εις ζώνην κυρίας προσπαθείας. Προς τούτο το Β΄ΣΣ να ενεργήση επίθεσιν το βραδύτερον την Η – 7 ημέραν και να καταλάβη τον υψοδ. 1685 (Ν.523613).
15. Το Β΄ΣΣ να υποβάλη ημίν το σχέδιον ενεργείας αυτού, εις διπλούν, μέχρις εσπέρας 19 Ιουλίου.
Ημερομηνία υποβολής του σχεδίου ενεργείας Α΄ΣΣ καθορισθήσεται βραδύτερον.
16. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

αντιστράτηγος Βεντήρης
Τ.Υ.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Α΄ΣΣ αντ. Υπ’ αρ. 1
Β΄ΣΣ ,, ,, ,, 2
Αρχιστράτηγον/ΓΕΣ/Α1 ,, ,, ,, 3
ΔΔΚ ,, ,, ,, 4
ΣΗΔΜ /Α1 ,, ,, ,, 5,6

Διοικητήν ΣΗΔΜ ,, ,, ,, 7

ΣΗΔΜ/Α1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
της Α. Α.Π. 109 Δ/γής Επιχειρ. ΣΗΔΜ.
ΠΙΝΑΞ
των υπό διαταγάς του ΣΗΔΜ μαχίμων Μονάδων
1. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΣΣ
Α΄ΣΣ: Προβλέπεται να τεθή υπό διαταγάς ΣΗΔΜ από 23. VII. 49.
B΄ΣΣ: Ήδη υπό διαταγάς ΣΗΔΜ με ζώνην ΒΙΤΣΙ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡ. ΓΡΑΜΜΟΝ.
2. ΠΕΖΙΚΟΝ
Ι Μεραρχία : Ήδη υπό Β΄ΣΣ, εις Βορ. ΓΡΑΜΜΟΝ.
ΙΙ ,, : ,, ,, ,, ,, τομέα ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
Χ ,, : ,, ,, ,, ,, ,, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
VIII ,, : ,, ,, ΣΗΔΜ ,, ΗΠΕΙΡΟΝ – ΝΟΤ. ΓΡΑΜΜΟΝ.
ΙΧ ,, : ,, ,, ,, συγκεντρωμένη από 16-24.VII.49
εις ΚΟΖΑΝΗΝ – ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ – ΜΟΡΦΗ
ΧΙ ,, (μείον Ταξ.): προβλέπεται να τεθή υπό ΣΗΔΜ από
25 Ιουλ. – 5 Αυγ. εις ΒΕΡΡΟΙΑΝ – ΝΑΟΥΣΑΝ
72 Ταξιαρχία : Ήδη υπό ΣΗΔΜ ως εφεδρεία εις ΗΠΕΙΡΟΝ.
77 ,, : ,, ,, ,, εις ΑΝΤ. ΣΜΟΛΙΚΑ.
8 ΕΣΠ (μείον Τάγμα): Υπό ΣΗΔΜ από 25 Ιουλ. εις ΓΡΕΒΕΝΑ.
12 ΕΣΠ: Ήδη υπό Β΄ΣΣ εις ΡΑΔΟΣΙ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ.
15, 24 ΕΣΠ: ,, ,, VIII Mεραρχίαν εις ΗΠΕΙΡΟΝ.
31, 32, 83, 84, 88 Τ.Ε.:Ήδη υπό Β΄ΣΣ εις ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ.
3. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Ι Ταξιαρχία Καταδρομών: 2 Μοίραι Εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ την 20 Ιουλ.
ΙΙ ,, ,, : 2 ,, ΛΑΡΙΣΑΝ – ΒΟΛΟΝ.
1 Μοίρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Προβλέπεται να τεθώσι υπό ΣΗΔΜ από 1 Αυγούστου.
4. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
102, 104, 107 Σ. Π. Π.: Ήδη υπό Β΄ΣΣ.
101 ΣΠΠ : ,, Δ/σις συν Μοίρα Ι Μεραρχίαν –
μοίρα VIII Mεραρχίαν
105 Σ.Π. : ,, υπό VIII Mεραρχίαν.
151, 152, 153 ΜΜΠ : Ήδη υπό Β΄ΣΣ πλην Πυροβολαρχίας
εις VIII Mερ.
ΜΟΠ των Ι, ΙΙ, VIII, IX, X, XI, XV Μεραρχιών.
5. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
ΙΙ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως: Ήδη υπό Β΄ΣΣ πλην Ίλης εις
ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ ήτις ενούται μετά
του Συντάγματος Q 1Αυγούστου.
ΙΧ ,, ,, : Ήδη υπό VIII Μερ. πλην ίλης ήτις
ενούται ομοίως.
ΧΙ Ίλη Αρμάτων : Ήδη υπό Γ΄ΣΣ Υπό ΣΗΔΜ από
1 Αυγ.
6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
713 και 719 Λόχοι Μηχανικού (πλέον των Μεραρχιακών)
Ήδη υπό Β΄ΣΣ.

Σ. ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ Αντ/χης – Δ/τής Α1 ΣΗΔΜ

Τ.Σ.Υ.

ΣΗΔΜ /Α2 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Συνημμένον εις την υπ’
αρ. Α. Α.Π. 109 Διαταγήν
Επιχειρήσεων
ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
Καταστάσεως Κ.Σ. περιοχών ΒΙΤΣΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ
(Πληροφορίαι μέχρι 17ης Ιουλίου 1949)
Α΄ ΒΙΤΣΙ
ΕΧΘΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΑΧΗΣ
1. ΔΥΝΑΜΙΣ
(α) 5 Ταξ. Πεζ., ήτοι 14, 18, 105, 102, 103, Σχολή Αξ/κών, 2 Ταγμάτων θέσεων (5 Λόχοι), 2 Λόχοι Κυνηγών Αρμάτων, Λόχος ΕΠΟΝ.
Σύνολον……………………………………περίπου 5.000
(β) Πυροβολικόν
6 Μοίραι μικταί Πυρ/κού περιλαμβάνουσαι:
28 Ο.Π. / 75
4 Ο.Π. / 105
6 Π.Π. / 75
6 Π.Π. /105
4 Α.Τ. των 75
20 με 25 Α/Τ των 37
20 με 25 Α/Τ των 20.
Επί πλέον 1 Μοίρα ολμοβόλων των 120 χιλ. συγκροτηθείσα ήδη.
Συνολική δύναμις πυροβολητών περίπου 1.600
Έμπεδα και λοιποί Σχηματισμοί ,, 1.400
Σύνολον δυνάμεων ,, 8.000
2. ΔΙΑΤΑΞΙΣ (Όρα λεπτομερείας συνημμένον χάρτην).
(α) Από ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΚΩΝ συνόρων μέχρι ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ (Ναί)
2 Τάγματα Πεζικού
2 Λόχοι θέσεων
1 Λόχος ΕΠΟΝ.
1 Λόχος Κυνηγών Αρμάτων.
4 Ο.Π./75
4 – 5 Π. Π. / 75 – 105
2 – 3 Α / Τ των 37 και 1 Α / Τ των 75 χιλ.
2 – 4 Α / Α των 20 χιλ.
Με ισχυράν κατοχήν των υψωμάτων ΤΟΥΜΠΑΣ και ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑΣ – ΠΛΑΚΑΣ.
(β) Κεντρικός Τομεύς
Από ΠΡ. ΗΛΙΟΥ ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Όχι) μέχρι ποταμού ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.
(ι) Συγκρότημα ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΖΑ – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ – ΛΕΣΙΤΣ
1 Τάγμα της 14ης Ταξιαρχίας.
2 Τάγματα της νεοσυγκροτηθείσης 102 Ταξ/χίας
5 Ο.Π. / 75 – 105
1 Α/Τ των 75
3 Α/Α των 20 χιλ.
1 – 2 Α/Τ των 37 χιλ.
Πιθανώς 1 Λόχος Σχ. Αξ/κών.
(ιι) Συγκρότημα ΠΟΛΕΝΑΤΑ – ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ – ΛΙΛΙΑΚ – ΡΟΤΟ
3 Τάγματα Πεζ. (18 Ταξιαρχία)
1 Λόχος Κυνηγών Αρμάτων
10 – 11 Ο.Π. / 75
4 Π.Π. / 75
1 Α/Τ των 75
4 Α/Τ των 37
6 Α/Α των 20
Παρατήρησις
Η αμυντική τοποθεσία ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΖΑ – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ – ΓΚΟΛΙΝΑΤΑ δύναται να υποστηριχθή υπό 15 περίπου πυροβόλων.
(γ) Από ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων με τρία κέντρα αντιστάσεως, ήτοι (ΒΟΥΤΣΙ) – (ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ) – (ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΩΣΤΕΝΕΤΣΗ).
3 Τάγματα Πεζικού (103 Ταξιαρχία)
1 Τάγμα θέσεων
6 Ο.Π. / 75
2 Ο.Π. / 105
1 Α/Τ των 75
3 Π.Π. / 105
7 Α/Τ των 37
6 Α/Α των 20
(δ) Κατά μήκος ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων από (Ν.2747) μέχρι και Β. οροσήμου ΠΑΠΑΔΗΜΑ (Ν.2960)
(ι) ΑΛΒΑΝΙΚΑ φυλάκια
Εις (Ν.273473) φυλάκιον δυνάμεως 60 ανδρών, εις (Ν.2750) φυλάκιον δυνάμεως 25 ανδρών. Πέριξ δευτέρου φυλακίου 6 πολ/λεία μετά σκεπάστρων. Τα βορειότερον ευρισκόμενα επί της μεθορίου ΑΛΒΑΝΙΚΑ φυλάκια δεν εξηκριβώθησαν.
(ιι) ΣΣ και φυλάκια Κ.Σ. κατά μήκος και εγγύς των συνόρων.
Εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους:
Εις (Ν.275481) μεονωμένον πολυβολείον εν εκχώσει κεκαλυμμένον διά κορμών δένδρων, εις (Ν.263477) 4 – 5 πολυβολεία εν εκχώσει κεκαλυμμένα διά κορμών δένδρων και επικοινωνούντα δι’ ορύγματος.
Εντός ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ εδάφους:
Εις (Ν.277503), (Ν275508), (Ν.284491), (Ν.290500), (Ν285508), (Ν285517) πολυβολεία Κ.Σ. εκ ξηρολιθιάς, κεκαλυμμένα διά κορμών δένδρων ισχυράς κατά το μάλλον ανθεκτικότητος. Άπαντα επηνδρωμένα διά δυνάμεως 10 – 15 Κ.Σ. κατά ΣΣ. Εις (Ν.290481) 3 – 4 ημιτελή πολυβολεία μη επηνδρωμένα, επικοινωνούντα δι’ ορύγματος.

(ε) ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ
105 Ταξιαρχία μείον Τάγμα εις περιοχήν ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ.
Σχολή Αξ/κών δυνάμεως 350 ανδρών, πιθανώς ως γενική εφεδρεία Γ.Α.
Πιθανή κίνησις εκ ΓΡΑΜΜΟΥ προς ΒΙΤΣΙ δυνάμεως υπό ΜΠΑΝΤΕΚΟΝ (Πληροφορίαι δύο αυτομόλων).
551 Τ. 105 Ταξ. εις περιοχήν ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (18 Ταξ).
Τάγμα 102 Ταξ. εις περιοχήν ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (14 Ταξ).
3. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ (Λεπτομερώς συνημμένον χάρτην)
(α) Πολυβολεία:
Κεκαλυμμένα διά 3 – 6 σειρών κορμών δένδρων, μη δυνάμενα να καταστραφούν δι’ επισκηπτικής βολής δι’ ακαριαίων πυροσωλήνων.
Επιβάλλεται η άμεσος κατά θυρίδων βολή δι’ αρμάτων ή πυροβόλων Ορ/κών ή Πεδινών.
(β) Συρματοπλέγματα:
Υπάρχουν εις ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΖΑ – ΚΟΥΛΑ – ΠΛΑΤΥ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΩΣΤΕΝΕΤΣΙ.
(γ) Χαρακώματα:
Τα πλείστα των πολυβολείων εις άπαντα τα Σημεία Στηρίγματος συνδέονται διά χαρακωμάτων και όπου το έδαφος είναι πετρώδες διά χαρακωμάτων εκ ξηρολιθιάς.
(δ) Ναρκοπέδια – Θέσεις: Ως συνημμένος χάρτης.
Γενικώς έχουν ναρκοθετηθή αι κυριωτέραι προσβάσεις προς τα Σημεία Στηρίγματος.
(ε) Από μηνός και πλέον ήρξατο οχυρουμένη η τοποθεσία ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ – ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.4675).
Εις την τοποθεσίαν Β. ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ από 50 ημερών έχει διατεθή το Τάγμα Μηχανικού ΑΝΤΑΡΑ, διά την οχύρωσιν.
(στ) Κατά πληροφορίας αυτομόλων εγένοντο εργασίαι οχυρώσεως εις Σημεία Στηρίγματος της οροσειράς ΓΟΡΜΠΕΣ, ήτοι ΒΑΡΜΠΑ – ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ – ΛΟΚΜΑ.

 1. ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ
  (α) 14 Ταξιαρχία – 18 Ταξιαρχία – Σχολή Αξ/κών:
  Λίαν καλήν αμυντικήν ικανότητα, υποβοηθούντων της καλής οργανώσεως και των δυσκολιών του εδάφους.
  Αι αυταί ως άνω Μονάδες θεωρούνται ικαναί ν’ αναλάβουν και αντεπιθέσεις κατά την διάρκειαν του αγώνος.
  (β) 103 Ταξιαρχία:
  Καλή δι’ αμυντικόν αγώνα, ουχί όμως ικανή δι’ αντεπιθετικάς ενεργείας.
  (γ) 105 και 102 Ταξιαρχίαι:
  Μετρίας γενικώς μαχητικής ικανότητος.
  (δ) Καίτοι η εν γένει διάταξις φαίνεται αραιά, εν τούτοις, λόγω του ότι χρησιμοποιούν οπλισμόν εις τας τοποθεσίας σχεδόν διπλάσιον του υπό της συνθέσεως προβλεπομένου η αμυντική των διάταξις, δέον να θεωρήται ισχυρά.
 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
  (α) Αμυντικαί:
  Η φύσις και η εν γένει οργάνωσις του εδάφους ως και ο εξοπλισμός των διαφόρων αμυντικών συγκροτημάτων διά σχετικώς μεγάλου αριθμού Α/Τ πυροβόλων, παρέχουν εις τον εχθρόν δυνατότητας ισχυράς αμύνης.
  Ιδιαιτέρως ισχυρά από απόψεως εδάφους, οχυρώσεων και κατοχής είναι τα κάτωθι αμυντικά συγκροτήματα, εξ ων οι Κ.Σ. έχουν δυνατότητας να ενεργήσωσιν, εν δεδομένη ευθέτω περιστάσει, ισχυράς αντεπιθέσεις:
  (ι) Συγκρότημα ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ ΙΙ – ΠΛΑΚΑ
  (ιι) ,, ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΖΑ – ΓΙΩΡΓΟΥ
  ΚΕΦΑΛΙ – υψ. 1807 – υψ. 1918,8.
  (ιιι) ,, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΣΑΙΝΑ – ΦΡΑΓΚΟΒΙΣΤΑ – ΚΩΣΤΕΝΕΤΣ.
  Αι εκ των ως άνω συγκροτημάτων αντεπιθέσεις Κ.Σ. είναι δυνατόν να ενεργηθώσιν, είτε διά των τοπικών εφεδρειών, είτε διά των δυνάμεων γενικής εφεδρείας Γ.Α., είτε διά μεταφοράς δυνάμεων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
  (β) Επιθετικαί:
  Η έλλειψις ικανών εφεδρειών, αι απώλειαι εις στελέχη, η σύνθεσις των Κ.Σ. Μονάδων (μέγας αριθμός γυναικών, 25 εώς 40% και νέων ηλικίας 15 – 18 ετών, 20%) και ο καθημερινός εφιάλτης της αναμενομένης επιθέσεως Ημ. Δυνάμεων, καθιστούν τον εχθρόν ανίκανον ν’ αναλάβη σοβαράς επιθετικάς ενεργείας.
  Αφ’ ετέρου όμως ο υπό των Κ.Σ. διατιθέμενος μέγας σχετικώς αριθμός πυροβόλων, Ορ/κών και Πεδινών 75 – 105, ως και μέγας αριθμός Α/Τ πυροβόλων αφ’ ενός, αντιαρματικών εκτοξευτών αφ’ ετέρου, παρέχουσιν εις τούτους την δυνατότητα ενεργείας:
  μικράς εκτάσεως επιθετικών εγχειρημάτων (κατά μεμονωμένων Σ. Στηρίγματος).
  επιδρομικών διεισδύσεων και προσβολών εις τα μετόπισθεν της ημετέρας διατάξεως, προς απασχόλησιν και φθοράν δυνάμεων.
  (γ) Δυνατότητες ενισχύσεων έξωθεν
  (ι) Δι’ υλικών και δη πυρομαχικών.
  Απεριόριστος μέσω ΑΛΒΑΝΙΑΣ, εφ’ όσον η αμαξιτή οδός ΜΠΙΓΛΙΣΤΑ – ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ παραμένει ανενόχλητος.
  (ιι) Διά προσωπικού:
  Πληροφορίαι αναγόμεναι μέχρι 15 Ιουνίου 1949 φέρουν, ότι οι Κ.Σ. διαθέτουν εν ΑΛΒΑΝΙΑ τουλάχιστον 4000 άνδρας και γυναίκας πάσης κατηγορίας. Εκ τούτων εις στρατόπεδα εκπαιδεύσεως ευρίσκονται πιθανώς 2000. Κατά συνέπειαν δυνάμεθα να θεωρώμεν πιθανήν την ενίσχυσιν Κ. Σ. διά δυνάμεως 1000 περίπου ανδρών και γυναικών.
  Ενίσχυσις εξ άλλων περιοχών (Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ) θεωρείται ού μόνον απίθανος,αλλά και προβληματική, και λόγω ελλείψεως εκεί ικανού αριθμού συμμοριτών και λόγω δυσκολίας εισόδου εις ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΝ, ως εκ της υπαρχούσης ημετέρας διατάξεως.
 3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Κ. Σ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
  Η πάση θυσία διατήρησις του ΧΩΡΟΥ ΒΙΤΣΙ δι’ ενεργητικής αμύνης.
  Προς τούτο θα επιδιώξη την όσον το δυνατόν απασχόλησιν μεγαλυτέρων δυνάμεων διά διεισδύσεων εις τα μετόπισθεν και διά αντιδράσεως εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ ως και δημιουργίαν εστιών αντιστάσεως εις λοιπάς περιοχάς της χώρας.
  Β΄ ΓΡΑΜΜΟΣ
  ΕΧΘΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΑΧΗΣ
 4. ΔΥΝΑΜΙΣ
  (α) 4 Ταξ. Πεζ. ήτοι 16, 75, 107, 108, 1 Τάγμα θέσεων, 6 Ανεξ. Λόχοι θέσεων, 1 Διλοχία (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ), 1 Λόχος Κυνηγών, τμήματα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ – ΦΕΡΡΑΙΟΥ.
  Σύνολον……………………………..περίπου 4.000
  (β) Πυροβολικόν
  3 Μοίραι μικταί Πυρ/κού (3η, 5η, 9η), περιλαμβάνουσαι:
  12 – 15 O.Π. / 75
  6 – 8 Α/Τ 20 ή 37
  8 – 10 Α/Α 20 ή 37
  4 – 6 ολμοβόλα (διαμέτρημα 120 χιλ.,βελ. 6600 υαρδ., βάρος βλήμ. 14,1 κιλά)
  Συνολική δύναμις πυροβολητών περίπου 400
  Έμπεδα και λοιποί Σχηματισμοί ,, 600
  Σύνολον δυνάμεων ,, 5.000
 5. ΔΙΑΤΑΞΙΣ (Όρα λεπτομερείας συνημμένον χάρτην)
  (α) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Από ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ μέχρι ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ.
  (Βορείως κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ)
  2 Τάγματα Πεζικου (16 Ταξ.)
  1 Τάγμα θέσεων (3 Λόχοι)
  1 Λόχος Κυνηγών.
  Σχολή Ομαδαρχών.
  Ανεξάρτητον Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
  Τμήματα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ – ΦΕΡΡΑΙΟΥ (Πιθανώς εκινήθησαν προς ΒΙΤΣΙ).
  6 – 8 Ο.Π. / 75
  1 – 2 ολμοβόλα
  4 – 6 Α/Τ των 20 ή 37
  4 – 5 Α/Α των 20 ή 37.
  Με ισχυρωτέραν κατοχήν υψωμάτων ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΤΣΑΡΝΟ – ΤΣΑΓΚΟΣ – ΚΑΡΑΟΥΛΙ – Αν/κώς ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ.
  (β) ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΥΣ. Από ΖΕΡΜΑΣ μέχρι ΚΑΜΕΝΙΚ.
  (Νοτίως κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ).
  9 Τάγματα Πεζικού (75, 107, 108 Ταξ.).
  Διλοχία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.
  5 – 6 Λόχοι θέσεων.
  6 – 8 Ο.Π. / 75
  5 – 6 Α/Τ των 20 ή 37
  3 – 4 Α/Α των 20 ή 37
  Με ισχυρωτέραν κατοχήν ΚΑΜΕΝΙΚ – ΓΚΟΛΙΟ – ΣΤΕΝΟ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΟΞΥΑΣ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ.

(γ) ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ
108 Ταξ. περιοχήν ΓΕΡΑΚΟΦΩΛΗΑΣ εκπαιδευομένη.
1 Τάγμα 75 Ταξ. και πιθανώς έτερον περιοχήν ΓΕΩΡΓΑΚΗ (Ν.1416).
Διλοχία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.
Τμήματα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ – ΦΕΡΡΑΙΟΥ (Εάν δεν εκινήθησαν προς ΒΙΤΣΙ) (Πιθανή δύναμις 250 – 300 ΚΣ).
3. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ (Λεπτομερώς συνημμένον χάρτην)
(α) Πολυβολεία:
Κεκαλυμμένα διά 3 – 4 σειρών κορμών δένδρων.
(β) Συρματοπλέγματα (Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα)
(γ) Χαρακώματα:
Τα πλείστα των πολυβολείων εις όλα σχεδόν τα Σημεία Στηρίγματος συνδέονται διά χαρακωμάτων.
(δ) Ναρκοπέδια: Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
(ε) Εξακολουθέι η οχύρωσις και ενίσχυσις των αμυντικών οργανώσεων της δευτέρας γραμμής αμύνης ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ – ΚΙΑΦΑΣ, ένθα εργάζεται Διλοχία Μηχανικού.
4. ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ
(α) 108 Ταξιαρχία:
Θεωρείται ικανή προς ανάληψιν επιθετικών αποστολών, ως ευρισκομένη εις τα μετόπισθεν και εκπαιδευομένη εντατικώς.
(β) 107 Ταξιαρχία – 16 Ταξιαρχία – 75 Ταξιαρχία
Αύται έχουσι καλήν αμυντικήν ικανότητα, υποβοηθούντων της καλής οργανώσεως και των δυσκολιών του εδάφους.
Αι 107 και 16 Ταξιαρχίαι θεωρούνται ικαναί ν’ αναλάβουν και αντεπιθέσεις κατά την διάρκειαν του αγώνος.
Το Τάγμα ΚΑΜΙΤΣΗ της 75 Ταξιαρχίας, δέον να θεωρήται ικανόν και δι’ επιθετικήν ενέργειαν.
5. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Οι Κ.Σ. ΓΡΑΜΜΟΥ δεν παρουσιάζουν αξιολόγους δυνατότητας, ιδίως δε μετά την αποχώρησιν της Σχολής Αξ/κών, διά σοβαράς εκτάσεως επιθετικάς ενεργείας.
(β) Αι αμυντικαί δυνατότητες των Κ.Σ. εν ΓΡΑΜΜΩ, κατόπιν και της συνεχούς ενισχύσεως της αμυντικής των οργανώσεως, είναι αξιόλογοι και αυξάνονται συνεχώς. Η συμπλήρωσις εξ άλλου της οργανώσεως παρέχει εις τον εχθρόν την οικονομίαν δυνάμεων και εν ταυτώ την συγκρότησιν εφεδρειών.
(γ) Η ενέργεια κατά μεμονωμένων Η. Σημείων Στηρίγματος, δεν δύναται ν’ αποκλεισθή. Αύτη εν τούτοις θα στερήται συνεχείας και βάθους.
(δ) Η προσοχή της Σ. Ηγεσίας προς τον ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΝ πάντοτε θα υφίσταται.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(α) Είναι πιθανή έξοδος Κ. Σ. δυνάμεων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ προς Νότον δι’ αντιπερισπαστικάς ενεργείας, άμα ενάρξει επιχειρήσεων Εθνικών δυνάμεων κατά ΒΙΤΣΙ.
(β) Αι Κ.Σ. δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ θεωρούνται ικαναί δι’ ανάληψιν τοπικών επιθετικών εγχειρημάτων (ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ κ.λ.π.).
(γ) Η Κ.Σ. Ηγεσία θ’ αντιτάξη σοβαράν αντίστασιν εις ΓΡΑΜΜΟΝ, όστις θεωρείται και είναι ο ζωτικότερος χώρος του Κ. συμμοριτισμού.

Το Α2 Γραφείον ΣΗΔΜ
Τ.Υ.
Αντ/χης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη
Ο
Επιτελάρχης
Τ.Σ.Υ.
ΑΡΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος