Σχέδιο Ενεργείας επιχείρησης ΠΥΡΣΟΣ, ΣΗΔΜ/Α1/10 Αυγ 1949


ΣΗΔΜ /Α1                                                                                            10. VIII. 1949
αριθ. Α. Α. Π. 85                                                                                 άκρως απόρρητος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ “ΠΥΡΣΟΣ”
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Σχετικαί Α. Α. Π. 245149/9. VI. 49 και 245172/28.6.49 διαταγαί Αρχιστρατήγου / ΓΕΣ / Α1«.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΒΙΤΣΙ

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Εχθρός

(α)  Δυνάμεις, τοποθεσίαι, διάταξις, οργανώσεις και συγκοινωνίαι:

Ως εις συνημμένον παράρτημα Α.

(β)  Δυνατότητες εχθρού

Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος να αμυνθή εις την τοποθεσίαν ΒΙΤΣΙ ήν έχει ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένην και να δώση αμυντικήν μάχην διά δυνάμεων 6 – 7 Ταξιαρχιών. Είναι πιθανόν να ενισχύση το ΒΙΤΣΙ διά 1- 2 εισέτι Ταξιαρχιών εκ ΓΡΑΜΜΟΥ. Έχει την δυνατότητα προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων να ενεργήση τοπικήν επιθετικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείου τινός της ημετέρας τοποθεσίας. Δύναται να διοχετεύση, κυρίως προ των επιχειρήσεων, αξιολόγους δυνάμεις του εις τα μετόπισθεν της ημετέρας ζώνης, προς απασχόλησιν των δυνάμεών μας.

 1. Φίλιαι δυνάμεις

(α)  Διά τας επιχειρήσεις ΠΥΡΣΟΣ

Στρατηγεία Α΄ και Β΄ΣΣ.

Μεραρχίαι Ι, ΙΙ, VIII, IX, X, XI (μείον Ταξιαρχία)

72 και 77 Ταξιαρχίαι.

Ι και ΙΙ Ταξιαρχίαι Καταδρομών (4 μοίραι).

Τας ΜΟΠ των Ι, ΙΙ, VIII, IX και Χ Μεραρχιών.

101, 102, 104, 105, 107 ΣΠΠ.

151, 152, 153 ΜΜΠ.

ΙΙ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (μείον Ίλη)

ΙΧ     ,,                ,,               ,,      ,,

ΧΙ Ίλη αρμάτων.

713 και 719 Λόχοι Μηχανικού, πλην των Μεραρχιακών τοιούτων.

(β)  Διά την ασφάλειαν του εσωτερικού

12, 15, 24 ΕΣΠ.

31, 32, 83, 84, 88 Τ.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ   ΣΗΔΜ.

 1. (α) Συμπλήρωσις εκκαθαρίσεως των μετόπισθεν της ζώνης του ήτοι ΗΠΕΙΡΟΣ, ΟΡΛΙΑΚΑ, ΒΕΝΤΖΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, ΒΕΡΜΙΟΝ.

(β)  Εξασφάλησις των μετόπισθεν της ζώνης του ΣΗΔΜ δι’ ελαφρών ταγμάτων και ΜΕΑ.

(γ)  Ανάληψις επιθέσεως προς συντριβήν των εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακών δυνάμεων, βάσει των κάτωθι ενδείξεων επί του τρόπου ενεργείας (ελιγμού).

(ι)   Κυρία προσπάθεια αρχικώς προς κατάληψιν ΒΙΤΣΙ και συντριβή των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων.

(ιι)  Δευτερεύουσα προσπάθεια, συντονισμένη εν χρόνω μετά της ανωτέρω κυρίας τοιαύτης, κατά των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμοριακών δυνάμεων, ιδιαιτέρως εις Βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ, προς παρεμπόδισιν ενισχύσεως ΒΙΤΣΙ υπό των δυνάμεων τούτου και τανάπαλιν.

(ιιι) Μετά επίτευξιν ανωτέρω σκοπού ή και ευθύς ως καταστή δυνατή η διάθεσις δυνάμεών μας εκ ΒΙΤΣΙ, επιδίωξις συντριβής των συμμοριτών ΓΡΑΜΜΟΥ και ολοκληρώσεως και του ΓΡΑΜΜΟΥ.

(ιv) Μετά την ολοκλήρωσιν εκάστου αντικειμενικού σκοπού εδραίωσις δυνάμεων με κλιμάκωσιν κατά βάθος εφεδρειών, προς απαγόρευσιν επιστροφής των Κ.Σ. δυνάμεων εις τας εκκαθαρισθείσας περιοχάς.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. (α) Πρόθεσίς μου είναι όπως, διά τολμηράς και αιφνιδιαστικής διεισδύσεως, με Κυρίαν προσπάθειαν επί της κατευθύνσεως ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΛΕΣΙΤΣ, υποβοηθουμένην εκ της κατευθύνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ, καταλάβω ταχέως δι’ ισχυρών δυνάμεων την περιοχήν ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ.

(β)  Με επίκεντρον την περιοχήν ταύτην, αφ’ ενός μεν θα υποβοηθήσω την διεύρυνσιν του ρήγματος, αφ’ ετέρου δε θα ωθήσω ισχυράς δυνάμεις προς ΠΡΕΒΟΛ – λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ και προς ΒΑΡΜΠΑΝ, ίνα αχθώ εις τα νώτα της εχθρικής διατάξεως και αποκόψω τας οδούς διαφυγής του όγκου των Κ.Σ. δυνάμεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.

(γ)  Εν συνεχεία, διά προσβολών πανταχόθεν, θα συντρίψω τον εχθρόν.

(δ)  Δευτερεύουσα προσπάθεια εν τη κατευθύνσει ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ προς αποκοπήν της αμαξιτής οδού ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και απαγόρευσιν διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά της οδού ταύτης. Υπό ευνοϊκάς συνθήκας, αποκοπή και των ημιονικών οδεύσεων βορείως ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΉΣ, μέχρι της λίμνης ΜΙΚΡΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ.

(ε)  Επιθετική ενέργεια εν τη γενική κατευθύνσει ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ ΛΑΙΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, προς αγκίστρωσιν εχθρικών δυνάμεων και απειλήν του αριστερού της εχθρικής διατάξεως.

(στ) Διά συντονισμένης εν χρόνω ισχυράς επιθετικής ενεργείας εις Β. ΓΡΑΜΜΟΝ, θα απαγορεύσω μεταφοράν εχθρικών δυνάμεων από ΓΡΑΜΜΟΝ εις ΒΙΤΣΙ ή αντιθέτως και θα καταλάβω την περιοχήν ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – Αυχήν ΣΓΚΟΥΡΟ.

Επί του λοιπού μετώπου ΓΡΑΜΜΟΥ απασχόλησις του εχθρού διά τοπικών επιθετικών ενεργειών, προς απαγκίστρωσίν του και εκμετάλλευσιν παρουσιασθησομένων ευνοϊκών συνθηκών.

(ζ)  Προ της εκδηλώσεως της κυρίας κατά ΒΙΤΣΙ επιχειρήσεως θα επιδιωχθή η παραπλάνησις του εχθρού επί των ημετέρων προθέσεων.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. (α) Γενική διάταξις

Διά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ το Β΄ΣΣ.

Διά τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ το Α΄ΣΣ.

Όρια ζωνών ενεργείας

Ελληνοαλβανική μεθόριος εις (Ν.240466) – ΚΟΚΟΡΕΜΑ – ΟΙΝΟΗ – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ – Νοτία όχθη λίμνης ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ (άπαντα εις Β΄ΣΣ).

(β)  Κατανομή δυνάμεων

(ι)   Εις Β΄ΣΣ.

ΙΙ Μεραρχία (μείον Ταξιαρχίας)

ΙΧ    ,,        (  ,,            ,,         )

ΧΙ     ,,             (   ,,           ,,         )άνευ της ΜΟΠ.

Χ      ,,

Ι και ΙΙ Ταξιαρχίαι Καταδρομών (μείον Μοίρα)

12 ΕΣΠ.

31, 32, 83, 84, 88 Τ.Ε.

102, 104, 107, ΣΠΠ Μοίρα 101 ΣΠΠ.

151, 152, 153 ΜΜΠ μείον Πυροβολαρχία.

ΙΙ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως μείον Ίλη.

ΧΙ Ίλη Αρμάτων.

713 και 719 Λόχοι Μηχανικού.

(ιι)  Εις Α΄ΣΣ

Ι και VIII Mεραρχίαι

77 Ταξιαρχία.

15, 24 ΕΣΠ

105 ΣΠΠ, 101 ΣΠΠ μείον Μοίρα.

Πυροβολαρχία 151 Μοίρας Μέσου Πυρ/κού.

ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως  μείον Ίλη.

(ιιι) Εφεδρείαι ΣΗΔΜ

Ταξιαρχία ΙΙ Μεραρχίας: Εις ΦΛΩΡΙΝΑ.

,,        ΙΧ      ,,         :     ,,  ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ

72   ,,                    :     ,,  ΗΠΕΙΡΟΝ

(ιv) Εφεδρείαι Αρχιστρατήγου

XV Μεραρχία (3 Ταξιαρχίαι): Εις περιοχήν ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ.

Μοίρα Καταδρομών.

 

(γ)  Αποστολαί

(ι)   Β΄ΣΣ:

Να καταλάβη την εχθρικήν αμυντικήν τοποθεσίαν ΒΙΤΣΙ και να καταστρέψη τας εν αυτή Κ.Σ. δυνάμεις.

Κυρία πρσπάθεια: Η τοιαύτης του ΣΗΔΜ εν τη κατευθύνσει ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΛΕΣΙΤΣ – Αυχήν ΠΡΕΒΟΛ, υποβοηθουμένη διά δευτερευούσης τοιαύτης εκ ΜΠΙΚΟΒΙΚ προς ΛΕΣΙΤΣ, επί τω σκοπώ όπως καταλάβη ταχέως και ισχυρώς την περιοχήν ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ. Ισχυρά κάλυψις των πλευρών. Την όλην ενέργειαν να διακρίνη τολμηρά διείσδυσις και επιδίωξις του αιφνιδιασμού. Με επίκεντρον την περιοχήν ταύτην αφ’ ενός μεν να διευρύνη το ρήγμα, αφ’ ετέρου δε να ωθήση δυνάμεις προς ΠΡΕΒΟΛ – λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ προς περιοχήν ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ και προς ΒΑΡΜΠΑΝ, ίνα αποκόψη τας οδούς διαφυγής του όγκου των Κ.Σ. δυνάμεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Εν συνεχεία διά προσβολών πανταχόθεν να συντρίψη τον εχθρόν επί των λοιπών περιοχών εχθρικής τοποθεσίας ΒΙΤΣΙ και διαπεραιώση δυνάμεις εφόδου εις χερσόνησον ΠΥΞΟΥ, προς εκκαθάρισιν ταύτης.

Δευτερεύουσαι προσπάθειαι επί των κατευθύνσεων:

ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, προς αποκοπήν της αμαξιτής οδού ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και απαγόρευσιν διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά της οδού ταύτης. Υπό ευνοϊκάς συνθήκας αποκοπή και των ημιονικών οδεύσεων μέχρι λίμνης ΜΙΚΡΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ.

ΚΑΤΩ  ΚΛΕΙΝΑΙ ΛΑΙΜΟΣ  ΠΡΕΣΠΩΝ, προς αγκίστρωσιν εχθρικών δυνάμεων και απειλήν του αριστερού της εχθρικής διατάξεως. Υπό ευνοϊκάς συνθήκας τολμηρά διείσδυσις και κατάληψις σημείων της κυρίας κορυφογραμμής ΒΑΡΝΟΥΣ (ΤΟΥΜΠΑ ή ΚΝΟΙΤΣΑΤΑ).

Έναρξις επιθέσεως (ημέρα Η) καθορισθήσεται μεταγενεστέρως.

(ιι)  Α΄ΣΣ

Κυρία προσπάθεια:

Επίθεσις ισχυρά εις Β. ΓΡΑΜΜΟΝ την Η – 5 ημέραν επί σκοπώ όπως:

Καταλάβη τον αυχένα ΣΓΚΟΥΡΟ και την ανατολικώς των ποταμών ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ περιοχήν (ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΠΑΠΟΥΛΗ – ΤΣΑΡΝΟ – ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ).

Απαγορεύση την μεταφοράν εχθρικών δυνάμεων από ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΒΙΤΣΙ ή και αντιστρόφως.

Δευτερεύουσαι επιθετικαί προσπάθειαι:

Εφ’ ολοκλήρου του λοιπού μετώπου ΓΡΑΜΜΟΥ με σκοπόν την αγκίστρωσιν των δυνάμεων του εχθρού και εκμετάλλευσιν παρουσιασθησομένων ευνοικών συνθηκών.

Να είναι πάντοτε εις θέσιν να αντιμετωπίση οιανδήποτε επιθετικήν ενέργειαν του εχθρού είτε εις ΓΡΑΜΜΟΝ, είτε εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ – ΠΩΓΩΝΙ, ήτις θα είχε σκοπόν σοβαρού αντιπερισπασμού των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ.

Να απαγορεύση πάσαν διαφυγήν Κ.Σ. δυνάμεων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ προς Νότον, ιδίως διά των κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ.

ΟΠΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

 1. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

(α)  Κατανομή: Ως εν παραγράφω 5 (β).

(β)  Αποστολαί

(ι)   Προπαρασκευή: Της επιθέσεως θα προηγηθή ισχυρά προπαρασκευή πυροβολικού, με σκοπόν την εξουδετέρωσιν των εχθρικών πυροβολαρχιών και την εξάρθρωσιν των εχθρικών αμυντικών οργανώσεων. Διάρκεια να καθορισθή υπό των ΣΣ.

(ιι)  Κάλυψις επιθέσεως: Δι’ ισχυρών βομβαρδισμών εν στενή συνεργασία μετά του επιτιθεμένου Πεζικού. Εν τη ζώνη κυρίας προσπαθείας να επιζητηθή η συγκέντρωσις του μείζονος μέρους του πυροβολικού, δυναμένου να επέμβη δι’ ισχυρών σφυροκοπημάτων όπου ήθελε παρουσιασθή σοβαρά εχθρική αντίστασις.

(ιιι) Ενίσχυσις πυροβολικού Α΄ΣΣ: Κατά την προς ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ επίθεσίν του το Α΄ΣΣ θα ενισχυθή διά 3 μοιρών Πεδ. Πυροβολικού και, ει δυνατόν, διά Μοίρας μέσου του Β΄ΣΣ. Το πυροβολικόν τούτο ενισχύσεως, θέλει απαγκιστρωθή εγκαίρως εις τρόπον ώστε να μετάσχη εις την κυρίαν κατά ΒΙΤΣΙ επιχείρησιν από της ενάρξεώς της.

 1. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ

(α)  Υποστήριξις των δυνάμεων του Πεζικού εν τη κυρία προσπαθεία.

(β)  Εκμετάλλευσις διά βαθείας επιδρομής, ιδία προς τας διαβάσεις ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και ΛΑΙΜΟΥ.

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Διευθέτησις συγκοινωνιών, ιδία προς εξυπηρέτησιν πυροβολικού και Τεθωρακισμένων.

Διαπεραίωσις τμημάτων εφόδου διά πλωτών μέσων εις χερσόνησον ΠΥΞΟΥ.

 

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Αποστολαί:

Κύριαι:

(α)  Απαγόρευσις διαφυγής εχθρικών δυνάμεων διά των προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ αμαξιτών συγκοινωνιών. Ιδιαιτέρα σημασία εις Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ.

(β)  Απαγόρευσις εσωτερικής κυκλοφορίας του εχθρού.

(ι)   Σημεία ιδιατέρας σημασίας:

(N.397587) – (N.397605) – (N.424666) – (N.475748) – (N.468708).

(ιι)  Προστασία της κατευθύνσεως κυρίας προσπαθείας της Στρατιάς από την περιοχή ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΖΑ, 1807, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΗ και εξάρθρωσις πάσης εκείθεν αντιπιθετικής προσπαθείας του εχθρού.

(γ)  Συνοδεία επιθετικών ενεργειών του φιλίου Πεζικού και δη ευθύς μετά την άρσιν των πυρών εξουδετερώσεως του πυροβολικού.

(δ)  Εξουδετέρωσις εχθρικού πυροβολικού. Συμμετοχή εις το σχέδιον αντιπυροβολικού.

Δευτερεύουσαι:

(α)  Εξουδετέρωσις απροόπτων στόχων.

(β)  Ενίσχυσις φραγμών αμύνης του Πεζικού και εξάρθρωσις αντεπιθετικών ενεργειών του εχθρού.

 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ

(α)  Θα επιδιωχθή κυρίως κατά την προ της κυρίας κατά ΒΙΤΣΙ επιχειρήσεως περίοδον και μέχρι της ενάρξεως αυτής, με σκοπόν να πιστεύση ο εχθρός ότι η κυρία επιθετική ενέργεια ημών γίνεται εις ΓΡΑΜΜΟΝ και αναγκασθή όχι μόνον να συγκρατήση τας εκεί δυνάμεις του, αλλά και να μεταφέρη τοιαύτας από ΒΙΤΣΙ εις ΓΡΑΜΜΟΝ (δι’ αλβ. εδάφους).

(β)  Προς τούτο:

(ι)   Από τούδε και μέχρι της Η ημέρας:

Έντασις της ημετέρας δραστηριότητος εις ΓΡΑΜΜΟΝ και ΒΙΤΣΙ. Πολλαπλασιασμός των επιθετικών εγχειρημάτων, σφυροκοπήματα εχθρικών θέσεων διά πυρ/κού και αεροπορίας, περίπολοι βάθους.

Κίνησις και στάθμευσις στρατευμάτων και διοικήσεων κατά τρόπον, ώστε να μη δύναται ο εχθρός να συμπεράνη που πρώτον θα επιτεθώμεν.

(ιι)  Προπαρασκευαί επιθετικών κατά ΓΡΑΜΜΟΝ ενεργειών.

Από Η – 5 μέχρι Η ημέρας:

Διατήρησις της αυτής δραστηριότητος εις μέτωπον ΒΙΤΣΙ, πλην της περιοχής κυρίας προσπαθείας, εις ην θα παρουσιασθή ύφεσις. Μεγαλυτέρα έντασις εις ΓΡΑΜΜΟΝ.

Επιθετικαί ενέργειαι εις ΓΡΑΜΜΟΝ και ιδία εις Βόρειον με αντικειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν περιοχής ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ, ως εν τη αποστολή του Α΄ΣΣ ορίζεται.

Με την έναρξιν των ενεργειών ΓΡΑΜΜΟΥ διάδοσις ειδήσεων περί προθέσεών μας ολοκληρώσεως ΓΡΑΜΜΟΥ.

Ουδεμία κίνησις ή στάθμευσις στρατευμάτων (ιδία καταδρομών) ή εγκατάστασις ανωτάτων διοικήσεων, προδίδουσα την πρόθεσίν μας να επιτεθώμεν εις ΒΙΤΣΙ. Αντιθέτως πάσα τοιαύτη πρέπει να πείθη ότι ανελήφθη επιχείρησις προς εκκαθάρισιν ολοκλήρου του ΓΡΑΜΜΟΥ.

Απαγόρευσις παρουσίας δυνάμεως καταδρομών εις τον τομέα εις όν θα εκδηλωθή η κυρία κατά ΒΙΤΣΙ προσπάθεια.

 1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ

(α)  Βελτίωσις της βάσεως της κατά ΒΙΤΣΙ επιθέσεως κυρίας προσπαθείας διά καταλήψεως υψοδ. 1685. Εκτέλεσις το ταχύτερον δυνατόν.

(β)  Βελτίωσις και συνέχεια αναπτύξεως του οδικού δικτύου κυρίως του εξυπηρετούντος την κυρίαν κατά ΒΙΤΣΙ προσπάθειαν.

(γ)  Συγκέντρωσις των απαιτουμένων εφοδίων διά την συντήρησιν της επιχειρήσεως.

Ηθική και υλική προπαρασκευή των Μονάδων.

 1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α)  Α΄ΣΣ:

Κύριος: ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Τακτικός: Αρχικώς ΚΟΝΙΤΣΑΝ (κατά περίοδον παραπλανήσεως) είτα ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ.

(β)  Β΄ΣΣ:

Κύριος: ΚΟΖΑΝΗ.

Τακτικός: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ.


ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Συμπλήρωσις εκκαθαρίσεως των μετόπισθεν της ζώνης του Σ. Η. Δ. Μ. (ΗΠΕΙΡΟΣ, ΟΡΛΙΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ, ΒΕΝΤΖΙΑ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, ΒΕΡΜΙΟ) και διατήρησις ασφαλείας των νώτων της επιθετικής διατάξεως.
 2. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

(α)  Συνεχής και αδιάκοπος δραστηριότης προς ανακάλυψιν και εξόντωσιν πάσης Κ. Σ. εστίας ή ομάδος.

(β)  Εξάρθρωσις της αυτοαμύνης και πάσης άλλης οργανώσεως εξυπηρετούσης τους Κ.Σ.

(γ)  Εμπέδωσις ασφαλείας εσωτερικού.

(δ)  Ιδιατέρα σημασία εις ζωτικούς χώρους (αποθηκών πάσης φύσεως εφοδίων της επιθέσεως, αεροδρομίων), εις το δίκτυον συγκοινωνιών ως και εν των διαδρόμω Νοτίως των κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Μέσα

Αι εν τη περιοχή εκάστου ΣΣ ελαφραί Μονάδες Πεζικού, ήτοι:

(ι)   Α΄ΣΣ:

15 και 24 ΕΣΠ.

Δυνάμεις Χωρ/κής και ΜΕΑ.

Ιδιαιτέρα Μονάς, επί πλέον θα διατηρηθή εν τη περιοχή ΒΟΥΖΙΟΝ, ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ΣΜΙΞΗ, ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ, ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ, προς απαγόρευσιν κινήσεως Κ.Σ. δυνάμεως από ΓΡΑΜΜΟΥ προς Ν. και τανάπαλιν.

(ιι)  Β΄ΣΣ:

12 ΕΣΠ.

31, 32, 83, 84, 88 Τ.Ε.

Δυνάμεις Χωρ/κής και ΜΕΑ.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Διά την ακρίβειαν

Α.Κ.Α.

Τ.Σ.Υ.

Συν/χης (ΠΖ)

 

Advertisements