Σχέδιο επιχειρήσεων ΣΦΗΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/7 Αυγ 1949


ΧΑΡΤΗΣ 1:50.000
ΘΕΜΑ: – «ΣΦΗΝΑ»                                                                     Άκρως Απόρρητος
ΠΡΟΣ : – Τ.Σ.26 Ταξιαρχίας/Α1                                                 Υπερεπείγουσα
ΚΟΙΝ : – 27 Ταξιαρχίαν/Α1
– Δ/σιν Πυροβολικού
– Γ΄ΣΣ /Α1                                                                         VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
– Αμερ. Αποστολήν                                                           Αριθ. Α.Π. 5095/108
– Α1 (2)                                                                             Σ.Τ.Γ. 915 7.8.49

Αριθ. Αντιτυπ. 6
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πλην των 20 και 132 Συμμ. Ταξιαρχιών, συνεκεντρώθησαν εις το ΜΠΕΛΛΕΣ αι Σ. δυνάμεις ΚΟΡΩΝΑΣ.
2.- ΠΡΟΘΕΣΙΣ:
Απομόνωσις των δύο ΑΚΡΩΝ του ΜΠΕΛΛΕΣ διά καταλήψεως των σημείων Υψ. 1678 (ζ.9320) – Υψ. 1706 (ζ.9420) – ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ (ζ.98.19) προς αποκοπήν δυνατότητος ανεφοδιασμού εκ του Βουλγαρικού εδάφους.
Θα επακολουθήση εδραίωσις επ’ αυτού δυνάμεως Τάγματος συν Διλοχία (αρχικώς). Το ταχύτερον δυνατόν η Διλοχία θα αποσυρθή εις εφεδρείαν.
3.- ΜΕΘΟΔΟΣ:
(α) Η 26 Ταξιαρχία θα ενεργήση διά Τάγματος και Διλοχία κατά την νύκτα εν τη γεν. κατευθύνσει:
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Κ.0319) – ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ (ζ.9819) – Υψ. 1706 (ζ.9420) – ΝΕΟΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ (ζ.9221) με ταυτόχρονον ενέργειαν επί δρομολογίου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ – Υψ. 1706 και ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ, εάν προσφέρωνται ίνα διευκολυνθή η κατάληψις των σημείων ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ και Υψ. 1706.
(β) Η ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ δέον να έχη καταληφθή εντός της ιδίας νυκτός και προωθημένον κλιμάκιον της Φάλαγγος δέον εντός της επομένης ημέρας (Χ) να ευρίσκεται τουλάχιστον εις Υψ. 1706 και ει δυνατόν εις ΝΕΟΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ.
(γ) Η Φάλαγξ θα καλύψη τα νώτα της εγκαθιστώσα δύναμιν Λόχου εις Υψ. 1777 (Κ.0418).
(δ) Επί του λοιπού τομέως ΜΠΕΛΛΕΣ η 26 Ταξιαρχία και η 27 Ταξιαρχία δι’ επιθετικών ενεργειών εκδηλουμένων από της πρωίας της Χ ημέρας δέον να εξασκήσωσι πίεσιν επί του εχθρού ίνα τον περισπάσωσι από της κυρίας προσπαθείας της Μεραρχίας.
4.- Προπαρασκευαστικαί Ενέργειαι:
(α) Η 27η Ταξιαρχία θα αντικαταστήση διαταγή της Μεραρχίας την νύκτα της Χ-2 την Διλοχίαν ΜΑΝΔΡΑΚΙ της 26 Ταξιαρχίας.
(β) Η 26 Ταξιαρχία θα μεριμνήση διά την μεταφοράν της Διλοχίας ΚΙΛΚΙΣ εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ την Χ-1 ημέραν.
(γ) Μερίμνη του Διοικητού Πυρ/κού Μεραρχίας και ευθύνη αμφοτέρων Ταξιαρχιών εκάστης εντός της ζώνης της, θα μεταφερθή την νύκτα της Χ-1 ημέρας εις των Ουλαμών Π.Π. της 27 Ταξιαρχίας εις διάθεσιν 26 Ταξιαρχίας.
5.- (α) Η επιχείρησις θα εκδηλωθή εντός της αρξαμένης εβδομάδος της ακριβούς ημέρας «Χ» καθοριζομένης εν καιρώ.
(β) Ετοιμότης της κινήσεως των τμημάτων της παρ. 4 δέον να υπάρχη από 11.8.49.

Να ενεργηθούν αμέσως αι αναγκαίαι αναγνωρίσεις αντικαταστάσεων και κινήσεων.

Κ.Σ./Γ.Π.

ΛΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποστράτηγος – Διοικητής

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Υ.

aep_19490807_a

aep_19490807_b

Advertisements