Διαταγή Επιχειρήσεων 4, 2α Μεραρχία/ΑΠΦ180/14/7 Αυγ. 1949


ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΠΦ. 180/14
α.α. Αντιτύπου 15
ΣΤΓ 912
7 Αυγούστου 1949
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών).

ΧΑΡΤΑΙ: 1:50.000 φύλ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1:50.000 » ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως η υπ’ αριθ. 3 Δ/γή Επιχειρήσεων Μεραρχίας της 7ης Αυγούστου 1949.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατάληψις εντόν της νυκτός της Χ προς Χ+1 ημέρας των Νοτίων αντερεισμάτων του υψ. 1682 (500661) και ΓΚΟΛΙΝΑΣ επί τω σκοπώ, καλύψεως του δεξιού πλευρού της ΧΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψις του υψ. 1682 και ΑΝΩΝΥΜΟΥ μεταξύ 1682 και ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ, προς διευκόλυνσιν επιθετικών προσπαθειών καταλήψεως ΒΙΓΛΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
(α) Η ενέργεια αύτη θα εκτελεσθή υπό της 3ης Ταξιαρχίας κατά την διάρκειαν της νυκτός της Χ προς Χ+1 ημέρας.
(β) Κατά, την διάρκειαν της Χ ημέρας τα Α/Τ πυρ/λα (Ορειβ. 75 χιλ) θα καταστρέφουν τα επί υψ. 1682 και ΒΙΓΛΑΣ εχθρικά πολυβολεία, βάσει του Σχεδίου πυρός Πυρ/κού.
(γ) Μετά την κατάληψιν κατά την Χ ημέραν της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ και του υψ. 1685 υπό της 22ας Ταξιαρχίας, θα γίνη πλήρης προπαρασκευή ή διά πυρών Πυρ/κού και όπλων ευθυτενούς τροχιάς επί του υψ. 1682, ΒΙΓΛΑΣ και ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΣ.
4. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Η 3η Ταξιαρχία
Υπό δ/σιν : – Συγκρότημα Λόχων Προσκόπων
: – Πυρ/χία 142 ΜΟΠ
Εν υποστηρίξει : – Πυρ/κόν ως ειδική Δ/γή
5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) Αύτη διά δυνάμεως Τάγματος εξορμώσα την 2100ω. της Χ ημέρας εκ του ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝ και κινουμένη εν τη γενική κατευθύνσει:
ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΔΕΡΒΕΝ – ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ – ΝΟΤΙΑ αντερείσματα ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΣ, να καταλάβη και διατηρήση διά μιας μεν Διλοχίας τα ΝΟΤΙΑ αντερείσματα του υψ. 1682, διά της ετέρας δε τα ΝΟΤΙΑ αντερείσματα ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΣ, επί τω σκοπώ όπως, εξασφαλίση το δεξιόν πλευρόν της ΧΙ Μεραρχίας.
(β) Δι’ ετέρας δυνάμεως μη υπερβαινούσης Διλοχίαν, να ενεργήση κατά την νύκτα της Χ προς Χ+1 προς κατάληψιν υψ. 1682 και ΑΝΩΝΥΜΟΥ μεταξύ 1695 και ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ.
(γ) Κατά την ιδίαν νύκτα το Συγκρότημα Προσκόπων να διεισδύση εκ της κατευθύνσεως ΣΟΥΔΕΝΑ ΒΟΔΑ – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑ και να προσβάλη τα νώτα των επί ΒΙΓΛΑΣ Κ.Σ. επί τω σκοπώ όπως, τουλάχιστον επιφέρη, σύγχισιν επ’ ωφελεία των κατά ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ενεργούντων τμημάτων.
Συγχρόνως να προωθήση δύναμιν δύο ομάδων εν τη κατευθύνσει ΣΟΥΔΕΝΑ ΒΟΔΑ – ΚΑΛΥΒΕΣ ΛΑΚΚΟΥ, δι’ αντιπερισπαστικήν ενέργειαν εις το εσωτερικό της εχθρικής τοποθεσίας.
(δ) Να προπαρασκευάση και να είναι ετοίμη ίνα εν δεδομένη στιγμή επιτεθή προς κατάληψιν ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ.
6. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Ως το Σχέδιον πυρός Πυρ/κού
7. ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΟΝ
Η Πυρ/χία της 142 ΜΟΠ κατά την Χ ημέραν θα καταστρέψη τα επί υψ. 1682 και ΒΙΓΛΑΣ εχθρικά πολ/λεία, ως Σχέδιον πυρός.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
8. Ως ειδική Δ/γή Δ.Μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
9. Στρατηγεία
(α) Τ. Μεραρχίας ΔΕΡΒΕΝ
(β) Τ. 3ης Ταξιαρχίας ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΔΕΡΒΕΝ
10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ως ειδική Δ/γή Διαβιβάσεων.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ω. υπογραφής 1200
Ω. παραδόσεως εις Γραφ. Διαβ. 080300
Οδηγίαι αποστολής
Διά της ΥΕΣΑ.
Τ.Υ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Αριθ. Αντιτύπου ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
3 Ταξιαρχία 1 Υποδιοικητής ΙΙ
Συγκρότημα ΛΟΚ 2 Επιτελάρχης 12
Ίλη Αρμάτων 3 ΑΚΑ 13
Δ/σιν Πυροβολικού 4 ΑΚΒ’ & Γ.’ 14
Δ/σις Μηχανικού 5 Συγκρότημα Μ. 15
Δ/σις Διαβιβάσεων 6 21 Ταξιαρχία 16
Χ Μεραρχία 7 22 » 17
ΧΙ » 8 12ον ΕΣΠ 18
Β΄ΣΣ 9 Αρχείον 19-20
Διοικητής 10 Αμερ. Αποστολή 21

Advertisements