Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.3, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/7 Αυγ. 1949


ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α. Αντιτύπου 2
Σ.Τ.Γ. 912
Α.Α.Π. Φ. 180/ΙΙ
7 Αυγούστου 1949
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δι/γών)
ΧΑΡΤΑΙ: 1: 50.000 φύλ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1: 50.000 ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) ΟΥΔΕΜΙΑ νεωτέρα πληροφορία από τας του υπ’ αρίθ. 211/8 ΙΙ Μεραρχίας της 7 Αυγούστου 1949 (επισυναπτόμενον).
(β) Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή της κατεχομένης υπ’ αυτού περιοχής την οποίαν έχει ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένην.
(γ) Ο εχθρός είναι ενδεχόμενον να διοχετεύση δυνάμεις είτε προς ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ είτε προς ΡΑΔΟΣΙ είτε προς Κ/Τ, με σκοπόν αντιπερισπασμού των μετόπισθεν.
(δ) Προ της επιθέσεως κατά ΒΙΤΣΙ δύναται να ενεργήση τοπικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείων της ημετέρας τοποθεσίας.
(ε) Κατά την διάρκειαν των επιθετικών ενεργειών ενδέχεται να ενεργήση αντιπερισπαστικώς εν τη κατευθύνσει ΠΙΣΟΔΕΡΙ – ΦΛΩΡΙΝΑ.
(στ) Εις περίπτωσιν κλονισμού τούτου ενδέχεται να προσπαθήση να διαφύγη είτε προς ΡΑΔΟΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ είτε κατά μήκος ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ συνόρων προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.

2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(α) Το Β΄ΣΣ προτίθεται να καταλάβη την εχθρικήν αμυντικήν τοποθεσίαν ΒΙΤΣΙ και να καταστρέψη τας εν αυτή Κ.Σ. δυνάμεις.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Παραμένουσαι υπό δ/σιν: -Ίλη Αρμάτων και Ίλη Εφόδου ΙΙ Σ.Α.
– Ίλη Τεθωρακισμένων ΙΧ Σ.Α.
Εντασσόμεναι υπό δ/σιν :

-Συγκρότημα Μ. αποτελούμενον (από το 12 ΕΣΠ 14 ΕΤΠ Λόχον Πεζ. 35 Ταξ. 2 Ουλαμοί Τεθ/νων).
Εν υποστηρίξει -Πυρ/κόν ως ειδική Δ/γή
-Αεροπορία ως ειδική Δ/γή.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. Η κατάληψις την Χ ημέραν της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ (5062), του συγκροτήματος υψ. 1685 (523613) και ΚΟΥΛΑΣ (557588). Εν συνεχεία δε προσπάθεια προς κατάληψιν Ανων. ΠΛΑΤΥ (535601) και ΠΛΑΤΥ (546493), προς συντριβήν των επ’ αυτών Κ.Σ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ.
Η επίθεσις θα ενεργηθή υπό της 22ας Ταξιαρχίας και του Συγκροτήματος Μ. εις δύο φάσεις:
(α) Φάσις 1η
Κατάληψις ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι (υψ. 1594), ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙ (υψ. 1589), ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙΙ (490610) και υψ. 1685 (523613), ΠΛΑΤΣΙΣΤΕ (513595), ΚΟΥΛΑΣ (557588).
(β) Φάσις 2η
Κατάληψις Ανω. ΠΛΑΤΥ (535601) και ΠΛΑΤΥ (546493).
ΦΑΣΙΣ 1η
5. Συνθηματικόν όνομα: ΓΙΓΑΣ
6. Συγκρότησις
(α) ΔΕΞΙΑ – Η 22 Ταξιαρχία
Υπό δ/σιν : – Ίλη Αρμάτων και Ίλη Εφόδου ΙΙ
Σ.Α.
– Απόσπασμα του 701 Λ. Μηχ/κού
– 142 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία
– Δύο ομάδες Α/Τ εκτοξευτών.
Υπό δ/σιν (μέχρι κα-
λύψεως ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ-1685): – Διμοιρία Α/Τ 75 χιλ.
Εν υποστηρίξει : – Πυρ/κόν ως ειδική Δ/γή
– Αεροπορία ως ειδική Δ/γή
(β) ΑΡΙΣΤΕΡΑ – Το Συγκρότημα Μ.
Υπό δ/σιν : – Ίλη Τεθ/νων μείον 2 Ουλαμούς
Εν αμέσω υποστηρί-: – 143 Μ.Ο.Π. (μετά κατάληψιν ΡΟ-
ξει ΤΟ υπό Χ Μεραρχίας.
Εν υποστηρίξει : – Πυρ/κόν ως ειδική Δ/γή
(γ) ΕΦΕΔΡΕΙΑ
(ι) Μία Διλοχία της 3ης Ταξιαρχίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΔΕΡΒΕΝ.
(ιι) Μία Διλοχία της 21ης Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ.
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
(α) 22ας Ταξιαρχίας
(ι) ΠΟΛΕΝΑΤΑ Ι (υψ. 1594) – ΠΟΛΕΝΑΤΑ ΙΙ (υψ. 1589) – ΠΟΛΕΝΑΤΑ ΙΙΙ (490610).
(ιι) Υψ. 1685 (523613) – ΠΛΑΤΣΙΣΤΕ (513595).
(β) Συγκροτήματος Μ.
ΚΟΥΛΑ (557588)
8. ΑΞΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
(α) Διά την 22αν Ταξιαρχίαν
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – διακλ. Καρροπ. (505625) – υψ. 1594.
(β) Διά το Συγκρότημα Μ.
ΒΙΤΣΙ (571547) – ΓΚΛΑΒΑΤΑ (570566) – ΚΟΥΛΑ (558588).
9. ΟΡΙΑ
Μεταξύ 22ας Ταξιαρχίας και Συγκροτήματος Μ η:
διακλαδ. ημιον. (540598) – διακλ. ημιον. (542603) – διακλ. ημιον. (547616) – αρχή ημιον. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ (560623), άπαντα ΝΑΙ εις το Συγκρότημα Μ.

10. ΣΗΜΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μεταξύ 22ας Ταξιαρχίας και Συγκροτήματος Μ. ο υψ. 1305 (539616), πραγματοποιούμενος διά πυρών αυτομάτων όπλων και όλμων.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
11. ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΜΑΧΗΣ
(α) 22ας Ταξιαρχίας
(ι) ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ
(ιι) περιοχή ΣΤΡΑΒΕΡΙΚ (540626)
Από της νυκτός της Χ-1 η Ταξιαρχία θα συγκεντρωθή εις τας ως άνω καθοριζομένας ΠΣΜ μεριμνούσα όπως καθ’ όλην την νύκτα της Χ-1 παραμείνη κεκαλυμμένη φροντίζουσα όπως τα τμήματα ταύτης αποφύγουν επιμελώς πάσαν κίνησιν η οποία θα ηδύνατο να προκαλέση την αποκάλυψιν εις τον εχθρόν των προθέσεών της.
(β) Ίλης Αρμάτων και Ίλης Εφόδου
Από της νυκτός της Χ-1 ημέρας η Ίλη Αρμάτων και η Ίλη Εφόδου θα συγκεντρωθούν εις την περιοχήν υψ. 1414 και εις χώρους εκ των προτέρων αναγνωρισθησομένους.
(γ) Συγκροτήματος Μ.
(ι) Περιοχή ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
(ιι) Περιοχή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
(ιιι) ΓΚΛΑΒΑΤΑ
Από της νυκτός της Χ-1 το Συγκρότημα Μ. θα συγκεντρωθή εις τας άνω ΠΣΜ κεκαλυμμένον.
12. ΧΩΡΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΑΧΗΣ (ΧΛΣΜ)
(α) 22ας Ταξιαρχίας
Από το δεύτερον ήμυσι της νυκτός Χ-1 τα τμήματα επιθέσεως της 22ας Ταξιαρχίας εκκινούντα εκ των ΠΣΜ θα αχθούν:
(ι) Εις περιοχήν της οποίας εμπρόσθιον όριον είναι η γραμμή:
διακλ. χαραδρών (Ν.503633) έως (Ν.515630), οπίσθιον δε η διακλ. χαραδρών (510636) έως (505644).
(ιι) Εις περιοχήν της οποίας εμπρόσθιον όριον είναι η γραμμή από σημείου (Ν.521625) έως διακλ. χαραδρών (Ν.533620), οπίσθιον δε από γένεσιν χαράδρας (Ν.532633) έως διασταύρωσιν ημιονικής και χαράδρας εις (Ν.541630).
(β) Ίλης Αρμάτων και Ίλης Εφόδου
Από της 0600 ω, της Χ ημέρας τα Άρματα Μάχης εκκινούντα εκ της ΠΣΜ θα αχθούν εις την περιοχήν των ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ και εις θέσεις εκ των προτέρων αναγνωρισθησομένας, εις τρόπον ώστε το βραδύτερον την 0700 ω, της αυτής ημέρας να είναι έτοιμα διά βολήν προς καταστροφήν των εχθρικών πολυβολείων.
(γ) Συγκροτήματος Μ.
Ως ΧΛΣΜ ορίζονται αι ΠΣΜ.
13. ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
(α) Διά τα τμήματα 22ας Ταξιαρχίας
Το έμπροσθεν όριον εκάστης περιοχής ήτις καθορίζει τον ΧΛΣΜ.
Ώρα εξορμήσεως, Η 1000 ω. της Χ ημέρας
(β) Διά την Ίλην Αρμάτων και Ίλη Εφόδου
Ο ΧΛΣΜ.
Ώρας εξορμήσεως: Η 1000ω. της Χ ημέρας.
(γ) Διά το Συγκρότημα Μ.
Ο ΧΛΣΜ.
Ώρα εξορμήσεως: Ευθύς ως διατεθή υποστήριξις Πυρ/κού.
Η ώρα αύτη θα είναι βραδύτερον της 1100ω.
14. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) 22ας Ταξιαρχίας
(ι) Τα τμήματα επιθέσεως της 22ας Ταξιαρχίας εξορμώντα εκ της γραμμής εξορμήσεως την 1000 ω. της Χ ημέρας και επιτιθέμεναι επί των γενικών κατευθύνσεων: ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΠΟΛΕΝΑΤΑ Ι, ΣΤΡΑΒΕΡΙΚ – υψ. 1685 θα αχθούν εις το όριον ζώνης ασφαλείας Πυρ/κού.
(ιι) Άμα τη αφίξει των εις το όριον τούτο, τα μεν τμήματα τα ενεργούντα εναντίον ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ, υποστηριζόμενα εκείθεν υπό της Αεροπορίας, των πυρών του Πυρ/κού μεταφερομένου επί άλλων στόχων, θα εφορμήσουν προς κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών, τα δε τμήματα τα οποία επιτίθενται εναντίον 1685, αφού διά φωτοβολίδων ΠΡΑΣΙΝΗΣ ζητήσωσιν επιμήκυνσιν της βολής Πυρ/κού, θα εφορμήσουν προς κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών.
(ιιι) Μετά την κατάληψιν της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι και υψ. 1685, ταχεία και δραστηρία προώθησις προς κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙ, ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙΙ αφ’ ενός και ΠΛΑΤΣΙΣΤΕ αφ’ ετέρου.
(ιυ) Μετά κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙΙ να επιδιώξη να θέση υπό τα πυρά της χωρίον ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ και να απαγορεύση την διαφυγήν Κ.Σ. από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ.
(υ) Την πρωίαν της Χ+1 ημέρας να επιδιώξη να συνδεθή μετά τμημάτων Χ Μεραρχίας κινουμένων από ΡΟΤΟ προς ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ.
(β) Ίλης Αρμάτων
(ι) Προ της εξορμήσεως
Εκ των ΧΛΣΜ καταστροφή εχθρικών πολ/λείων του πρώτου φαινομένου ορίζοντος ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ και υψ. 1685 ως το σχέδιον πυρός Πυρ/κού.
(ιι) Κατά την εξόρμησιν
Εξορμούντα την 1000ω. της Χ ημέρας εκ του ΧΛΣΜ οι μεν 2 Ουλαμοί θα επιτεθούν εναντίον ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ, ο δε έτερος ενισχυμένος θα επιτεθή εναντίον του υψ. 1685 επί κατευθύνσεων εκ των προτέρων καθορισθησομένων.
(ιιι) Μετά την κατάληψιν της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι και υψ. 1685 αμέσως αφού καταστρέψουν τα τυχόν εναπομείναντα πολυβολεία επί ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙ και ΠΛΑΤΣΙΣΤΕ, καθ’ όμοιον ως και πρότερον τρόπον, θα επιτεθούν εναντίον ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙ, ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙΙ αφ’ ενός και ΠΛΑΤΣΙΣΤΕ αφ’ ετέρου.
(γ) Συγκροτήματος Μ.
(ι) Το Συγκρότημα να καταλάβη προ του πρώτου φωτός της Χ ημέρας τα σημεία:
υψ. 1202 (564610) – υψ. 1386 (575595) – υψ. 1395 (567585)
(ιι) Να επιτεθή, ευθύς ως του διατεθή υποστήριξις Πυρ/κού και εκ των κατευθύνσεων των ως άνω σημείων και εκ της κατευθύνσεως ΓΚΛΑΒΑΤΑΣ και να καταλάβη ΚΟΥΛΑ παρενοχλόν ταυτοχρόνως ΠΛΑΤΥ.
(ιιι) Δι’ επαρκών δυνάμεων να αποφράξη τας οδεύσεις προς απαγόρευσιν διαφυγής των Κ.Σ. προς ΡΑΔΟΣΙ.
15. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
(α) Συγκρότησις
Το Πυρ/κόν θα ενεργήση συγκεντρωτικώς εις το κλιμάκιον του Σώματος Στρατού και συγκεκροτημένον εις δύο συγκροτήματα:
(ι) Βόρειον Συγκρότημα:
104 ΣΠΠ.
101 ΣΠΠ μείον Μοίρα
153 ΜΜΠ.
142, 146 ΜΟΠ.
(ιι) Νότιον Συγκρότημα
102, 107 ΣΠΠ.
152 ΜΜΠ.
Πυρ/χία 151 ΜΜΠ.
143 ΜΟΠ.
(ιιι) Η 148 ΜΟΠ διατίθεται εν αμέσω υποστηρίξει Μεραρχίας ευρισκομένη εκτός Συγκροτήματος.
(β) Κατανομή
Διατίθενται υπό του ΣΣ κατά την Χ ημέραν εν υποστηρίξει Μεραρχίας, τα Β. και Ν. Συγκροτήματα.
(γ) Αποστολαί
(ι) Από 0530 μέχρι 0800 εφαρμογή σχεδίου πυρός Μεραρχίας διά προπαρασκευήν της επιθέσεως, (διάνοιξις διαδρόμων ναρκοπεδίων, καταστροφή πολυβολείων), αντιβομβαρδισμόν και παρενοχλήσεις.
(ιι) Από 0800 έως 0940. Εφαρμογή σχεδίου πυρός ΣΣ , διά προπαρασκευήν της επιθέσεως και αντιβομβαρδισμόν.
(ιιι) Από 0955 έως 1040 κάλυψις επιθέσεως, δι’ εφαρμογής σχεδίου πυρός Μεραρχίας.
(δ) Τακτική Αντιπυροβολικού
(ι) Προσβολή Ε.Π. βάσει σχεδίου πυρός.
(ιι) Προσβολή των εκάστοτε εκδηλουμένων Ε.Π. τη βοηθεία
Ε. ΠΑΡ. και Α.Ω.Π.
(ε) Αξιωματικοί παρατηρηταί
Κατανομή βάσει Δ/γής ΣΣ.
Διατίθενται διά την Χ ημέραν: είς
(ι) Εις 22 Ταξιαρχίαν τρεις (3)
(ιι) Εις 3ην » εις (1)
(ιιι) Εις Παρατηρητήριον Α/Β εις (1)
(στ) Μετατοπίσεις
Αι 142, 146 ΜΟΠ να ώσιν έτοιμοι προς μετακίνησιν προς περιοχήν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ από 2100 ώρας της Χ ημέρας, διατιθέμεναι προς υποστήριξιν ΧΙ Μεραρχίας. Κίνησις τούτων τη Διαταγή μου.
(ζ) Καταναλώσεις
Αρχικόν απόθεμα παρά τας θέσεις των Πυρ/χιών:
(ι) Κατά σωλήνα Π.Π. 700 βλήματα
(ιι) » » Μ.Π. 300 »
(ιιι) » » Ο.Π. 400 »
(η) Πυρά υποστηρίξεως
(ι) Πυρ/κού )
(ιι) Αντιαρματικού ) Ως το Σχέδιον πυρός Πυρ/κού.
(ιιι) Όλμων 81 χιλ. )
16. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
(α) Ενίσχυσις Αρμάτων δι’ αποσπάσματος Μηχανικού.
(β) Άμα τη καταλήψει ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι και υψ. 1685, επέκτασις της οδού ΔΕΡΒΕΝ – ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ μέχρι ΚΟΡΥΦΗΣ, δι’ όλων των διατιθεμένων μέσων, ώστε την νύκτα της Χ προς Χ+1 να είναι βατή εις Μ. Πυρ/κόν.
(γ) Εν συνεχεία, άμα ως τακτική κατάστασις επιτρέψη, επέκτασις ταύτης μέχρι ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ μέσω (Ν.498587).
17. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Ως ειδική Διαταγή.
18. Ω. ώρα
Η 1000 της Χ ημέρας.
19. Σήμα επιτυχίας: ΝΙΚΗ.
ΦΑΣΙΣ 2α
20. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
21. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
Ως και κατά την πρώτην Φάσιν.
22. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
(α) 22ας Ταξιαρχίας
ΑΝΩΝ. ΠΛΑΤΥ
(β) Συγκροτήματος Μ.
ΠΛΑΤΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
23. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) 22ας Ταξιαρχίας
Άμα τη καταλήψει του υψ. 1685 και ΠΛΑΤΣΙΣΤΕ, θα ενεργήση επίθεσιν προς κατάληψιν Ανων. ΠΛΑΤΥ, τη υποστηρίξει Αρμάτων και Πυρ/κού.
(β) Συγκροτήματος Μ.
Μετά την κατάληψιν ΚΟΥΛΑΣ και καθ’ ην ώραν τμήματα της 22ας Ταξιαρχίας επιτίθενται προς Ανων. ΠΛΑΤΥ, τα τμήματα του Συγκροτήματος θα ενεργούν κατά ΠΛΑΤΥ αφ’ ενός μεν εκ της κατευθύνσεως ΚΟΥΛΑΣ, αφ’ ετέρου δε εκ της κατευθύνσεως του υψ. 1202 και θα επιδιώξουν την κατάληψιν τούτου.
24. ΠΥΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
Ως το Σχέδιον Πυρός Πυρ/κού.
25. ΣΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΑΘΗΝΑ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
26. Ως ειδική Δ/γή Δ.Μ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
27. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ
(α) Τ. Μεραρχίας : ΔΕΡΒΕΝ
(β) Τ. 22 Ταξ/χίας : ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ
(γ) Τ. Συγκροτήματος Μ.: ΒΙΤΣΙ (571547).
28. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ως ειδική Διαταγή Διαβιβάσεων.
29. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ Χ.
Καθορισθήσεται διά νεωτέρας Δ/γής.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
30. (α) Να εκτελεσθώσι λεπτομερείς αναγνωρίσεις υπό των Αξ/κών Παρατηρητών Πυρ/κού, Αξ/κών Αρμάτων και Αξ/κών Πεζικού και Δ/τών Ταγμάτων των εχθρικών πολυβολείων και να κατανεμηθώσι ταύτα μεταξύ Αρμάτων και Πυρ/κού, εις τρόπον ώστε ουδέν τούτων να παραλειφθή.
(β) Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή εν τη χρησιμοποιήσει των Μπαζούκας και των Α/Τ 75 χιλ. ταύτα αποτελούντα όπλα των Διοκήσεων δέον να διατίθενται συγκεντρωμένα επί των κατευθύνσεων εφ’ ων εκ των υπαρχουσών πληροφοριών θεωρείται απαραίτητος η επέμβασις τούτων.
(γ) Κατά την κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών να εφίσταται η προσοχή όπως οι άνδρες μη ίστανται επί των κορυφών ουδέ να συγκεντρούται προς αποφυγήν απωλειών, αλλά να προχωρούν επί των αντιπρανών εις αραιούς σχηματισμούς.
(δ) Η έφοδος να ενεργήται μετά σφοδρότητος και τυχόν υφιστάμεναι αντιστάσεις να υπερκερώνται και να συντρίβωνται.
(ε) Μετά την ολοκληρωτικήν κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών ταχεία οργάνωσις και καθορισμός βολών ανασχέσεως Πυρ/κού και όλμων.
(στ) Κατά την νύκτα απαραιτήτως προώθησις ενεδρών και ακουστικών φυλακίων προς πρόληψιν παντός αιφνιδιασμού.

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ω. υπογραφής 0300
Ω. παραδόσεως εις Γραφ. Διαβ. 080300

Οδηγίαι αποστολής
Διά της ΥΕΣΑ. Τ.Υ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Αριθ. Αντιτύπου Αριθ. Αντιτύπου
22 Ταξιαρχία 1 Β΄ΣΣ 11
Συγκρότημα Μ. 2 Διοικητής 12
Ίλη Αρμάτων 3 Υποδιοικητής 13
Ίλη Τεθωρακισμένων 4 Επιτελάρχης 14
12ον ΕΣΠ 5 ΑΚΑ 15
Δ/σις Πυροβολικού 6 Α.Κ.Β.’ & Γ.’ 16
Δ/σις Μηχανικού 7 3 Ταξιαρχία 17
Δ/σις Διαβιβάσεων 8 21 » 18
Χ Μεραρχία 9 Αρχείον 19-20
ΧΙ » 10 Αμερ. Αποστολή 21

————————————————-

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1
ΠΙΝΑΞ
ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
1. Κατά την Χ-2 ημέραν
Βομβαρδισμός υψ. 1685, ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ, ΛΕΣΙΤΣ, ΤΣΟΥΚΑΣ.
2. Κατά την Χ-1 ημέραν
Βομβαρδισμός ΒΙΓΛΑΣ και θέσεων εχθρικών Πυροβολαρχιών
3. Κατά την Χ ημέραν
0500 – 0600 προσβολή μεμακρυσμένων στόχων
0700 – 0730 α) προσβολή ισχυρά ανά 14 ΣΠΙΤΣ επί ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι και υψ. 1685 διά βομβών 500 λιβρών.
β) Προσβολή διά 8 ΣΠΙΤΣ ρουκετοβόλων ΕΠΙ ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ.
0730 – 0800 Προσβολή ανά μία ΝΤΑΚΟΤΑ επί υψ. 1685, ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι και ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙ.
1030 α) Άφιξις αεροσκαφών άνωθεν πεδίου μάχης και προσβολή επί ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ τη αιτήσει των ενεργούντων τμημάτων εντός 10′ από αφίξεώς των διά 18 ΣΠΙΤΣ ρουκετοβόλων και 18 ΣΠΙΤΣ με εμπρηστικάς βόμβας.
β) Προσβολή υπό 6 ΣΠΙΤΣ διά πολυβόλων τυχόν υποχωρούντων Κ.Σ.
4. Μετά κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ι προσβολή υπό 4-6 ΣΠΙΤΣ ρουκετοβόλων επί ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ΙΙ.
5. Καθ’ όλην διάρκειαν ημέρας Χ και από 0600 ώρας συνεχής κάλυψις ΒΙΓΛΑΣ υπό περιπολίας 2 ΣΠΙΤΣ εις κομβίον Δ μέσω οχήματος επαφής Πυροβολικού δι’ επέμβασιν των ΣΠΙΤΣ και ΝΤΑΚΟΤΑΣ κατά εχθρικών Πυροβολαρχιών.
6. Από 1400-1500 επέμβασις ολοκλήρου της Αεροπορίας τη αιτήσει Μεραρχίας.
Το
Γραφείον Α1
Ακριβές αντίγραφον ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ.Σ.Υ. ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ