Διαταγή Επιχειρήσεων 5, 2α Μεραρχία/ΑΔΠ180/17/7 Αυγ. 1949


ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΠΦ. 180/17
α.α. Αντιτύπου 15
ΣΤΓ 912
7 Αυγούστου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΗΣ: Ι:50.000 φύλ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως η υπ’ αριθ. 3 Διαταγή Επιχειρήσεων Μεραρχίας της 7ης Αυγούστου 1949.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατάληψις της γραμμής υψ. 1230 (520577) – ΟΥΣΗ (520765) και αντιπερισπαστική ενέργεια προς ΜΠΟΥΦΙ και ΠΛΑΚΑ, προς αγκίστρωσιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων Κ.Σ. δυνάμεων εν τω τομεί τούτω.
ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
Η επίθεσις αύτη θα ενεργηθή υπό της 21ης Ταξιαρχίας την Χ+1 ημέραν.
4. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Η 21 Ταξιαρχία
Υπό δ/σιν : – Ουλαμός Τεθωρακισμένων
Εν αμέσω υποστηρίξει : – 148 ΜΟΠ.
5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) Η 21 Ταξιαρχία την νύκτα της Χ προς Χ+1 εξορμώσα διά δυνάμεως τουλάχιστον Διλοχίας εκ της περιοχής του ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ και ενεργούσα επί των γενικών κατευθύνσεων:
ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ – υψ. 1230
ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ – ΟΥΣΗ
να καταλάβη τον υψ. 1230 και ΟΥΣΗ.
(β) Ομοίως με το πρώτον φως της αυτής ημέρας διά δυνάμεως Λόχου εκ της περιοχής ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ν.543749) να ενεργήση αντιπερισπαστικήν ενέργειαν προς ΜΠΟΥΦΙ επιβοηθούμενη υπό του Ουλαμού Τεθ/νών.
(γ) Κατά την αυτήν ημέραν να εκδηλωθή κίνησις και να παρενοχληθή διά πυρών η ΠΛΑΚΑ.
(δ) Η Ταξιαρχία να μελετήση και να έχη ετοιμότητα ίνα εν δεδομένη στιγμή ενεργήση επιθετικώς διά δύο Ταγμάτων εν τη κατευθύνσει ΜΠΟΥΦΙ – ΚΝΟΪΤΣΑΤΑ και δι’ ενός Τάγματος εν τη κατευθύνσει υψ. 1606 – ΤΟΥΜΠΑ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
6. Ως η ειδική Δ/γή Δ.Μ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
7. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ
(α) Τ. Μεραρχίας ΔΕΡΒΕΝ
(β) Τ. 21 Ταξιαρχίας ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ
8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ως ειδική Δ/γή Διαβιβάσεων.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ω. υπογραφής 1830
Ω. παραδόσεως εις Γραφ. Διαβ. 080300
Οδηγίαι αποστολής
Διά της Υ.Ε.Σ.Α.

Τ.Υ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Αριθ. Αντιτύπου
21 Ταξιαρχία 1
Δ/σις Πυρ/κού 2
»       Διαβιβάσεων 3
»       Μηχανικού 4
Χ Μεραρχία 5
ΧΙ » 6
Β΄ΣΣ 7
Διοικητής 8
Υποδιοικητής 9
Επιτελάρχης 10
Α.Κ.Α. 11
Α.Κ.Β.’ & Γ.’ 12
3 Ταξιαρχία 13
22   » 14
Συγκρότημα Μ. 15
12ον Ε.Σ.Π. 16
Αρχείον 17-18
Αμερ. Αποστολή 19