Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/6 Αυγ 1949


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α/Α αντιτύπου 1
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.1 Αριθ. Α.Α.Π. 45/5/8
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

Σ.Τ.Γ. 914 τη 6-8-49

ΧΑΡΤΑΙ:
1:50.000 } ΦΛΩΡΙΝΑ
} ΚΑΣΤΟΡΙΑ
} ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
} ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Κατάστασις, δύναμις, διάταξις, τοποθεσίαι, Συγκοινωνίαι κ.λ.π. ως το Δελτίον Πληροφοριών της ΧΙ Μεραρχίας υπ’ αριθ. 139/3/25 της 6 Αυγούστου 1949.
(β) Οχυρώσεις ως Σχεδιάγραμμα «Π».
(γ) Δυνατότητες: Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή επί ΒΙΤΣΙ όπου διαθέτει νυν, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, δύναμιν 6-7 Ταξιαρχιών και είναι ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένος.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Το ΒΣΣ επιτίθεται με σκοπόν την κατάληψιν της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας ΒΙΤΣΙ και καταστροφήν των εν αυτή Κ.Σ. δυνάμεων.

(β) Οργανικαί Δυνάμεις:
Αι Δυνάμεις της Μεραρχίας πλην 32 Ταξιαρχίας και 780 ΜΛΜ.
(γ) Συπληρωματικαί Δυνάμεις:
Υπό Διοίκησιν: 765 ΛΟΜ (Κλιμάκιον 80 κτηνών)
ΦΛΩΡΙΝΑΝ από 7-8-49.
Διμοιρία 759 ΛΟΜ (ΙΙ Μεραρχίας)
ΦΛΩΡΙΝΑΝ 772 ΜΛΜ (ΙΙ Μεραρχίας).
242 ΧΜΕ – ΦΛΩΡΙΝΑΝ από 6-8-49.
Προς άμεσον Υποστήριξιν: 142 ΜΟΠ από Χ+Ι ημέρας
Διοίκησις και Διμοιρία Α/Τ 75 χιλ. μετά
κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ – υψ. 1685.
Προς Υποστήριξιν: Ολόκληρον το Πυρ/κόν του Σ.Στρατού και της Χ+Ι ημέρας εφ’ όσον ανάγκαι της ΙΙΙ Μεραρχίας επιτρέψωσι τούτο.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
3. (α) Υπερβαίνουσα τας Μονάδας της ΙΙ Μεραρχίας ΔΕΡΒΕΝ – ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ και ενεργούσα διά του συνόλου των δυνάμεών της εν τη κατευθύνσει ΠΟΛΕΝΑΤΑ – ΛΕΣΙΤΖ αμέσως όπισθεν των Μονάδων της ΙΙΙ Μεραρχίας θα προβή δι’ αποφασιστικής και τολμηράς ενεργείας εις την ταχείαν κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ εκκαθαρίζουσα πάσαν ενδιάμεσον εχθρικήν αντίστασιν.-
(β) Καλυπτομένη δεξιά εκ περιοχής ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ (εις περίπτωσιν μη καταλήψεως τούτων υπό ΙIας Μεραρχίας). Θα ενεργήση άνευ απωλείας χρόνου και από κοινού μετά της Χ Μεραρχίας αμέσως όπισθεν Μονάδων ΙΙΙ Μεραρχίας εν τη κατευθύνσει ΛΕΣΙΤΣ – ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ – ΠΡΕΒΟΛ – ΛΑΙΜΟΣ ίνα γίνη αρχικώς το ταχύτερον κυρία του δεξιού των προς ΒΑΡΜΠΑΝ κινουμένων δυνάμεων της Χ Μεραρχίας και εν συνεχεία ΛΑΙΜΟΥ προς αποκοπήν της οδού διαφυγής προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ των εχθρικών δυνάμεων περιοχής ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑ – ΒΑΡΝΟΥΣ.
Αι απαιτήσεις καλύψεως ή ενισχύσεως της προς ΒΑΡΜΠΑΝ ενεργείας της Χ Μεραρχίας αποτελούσι πρωτεύουσαν υποχρέωσιν της ΧΙ Μεραρχίας.
(γ) Εκκαθάρισις από κοινού μετά της ΙΙ Μεραρχίας της περιοχής ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑΣ – ΒΑΡΝΟΥΣ.

4. ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
(α) ΙΙ και ΧΙ Μεραρχιών:
ΔΕΡΒΕΝ (Ν.5365) – ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) – ΓΚΟΛΙΝΑΤΑ (Ν.4865) υψοδ. 1605 (Ν.460657) άπαντα ΝΑΙ εις ΙΙ Μεραρχίαν.
(β) ΧΙ και Χ Μεραρχιών:
ΡΟΤΟ (Ν.4756) ΝΑΙ εις Χ Μεραρχίαν – ΛΕΣΙΤΣ ΝΑΙ εις ΧΙ Μεραρχίαν – ΣΦΗΚΑ (Ν.377632) ΝΑΙ εις Χ Μεραρχίαν – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ (Ν.3567) ΝΑΙ εις ΧΙ Μεραρχίαν.
5. ΠΡΟΘΕΣΙΣ
(α) Διά ταχείας και τολμηράς νυκτερινής κινήσεως, κατάληψις ζωτικών σημείων επί του αντικειμενικού σκοπού ή το δυνατόν εγγύτερον τούτου, προς δημιουργίαν ευνοϊκών συνθηκών διά την ταχείαν και ολοκληρωτικήν κατάληψιν του Συγκροτήματος ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ.
– Μεγαλυτέρα δυνατή εκμετάλλευσις των ενεργειών του προηγηθησομένου Τάγματος ΙΙΙ Μεραρχίας.
– Επίτευξις στενού συνδέσμου μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας διά την κάλυψιν της ενεργείας εκ της κατευθύνσεως ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΣ – ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ.
(β) Μετά κατάληψιν τεθέντος α’. αντικειμενικού σκοπού άμεσος εκμετάλλευσις του δημιουργηθησομένου επί της εχθρικής τοποθεσίας ρήγματος, προς κάλυψιν ή υποβοήθησιν των ενεργειών των γειτονικών Μεραρχιών ιδία της αριστερά Χ Μεραρχίας διά την πλήρη εξάρθρωσιν της όλης εχθρικής διατάξεως.
– Εν συνεχεία ταχίστη και άνευ απωλείας χρόνου προώθησις εις περιοχήν ΛΑΙΜΟΥ διά τον αποκλεισμόν της διαφυγής των εχθρικών δυνάμεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
6. Γενικαί Γραμμαί
Η επίθεσις θα διεξαχθή εις δύο φάσεις:
(α) Φάσις Ιη: Νυκτερινή ενέργεια διά κατάληψιν αντικειμενικών σκοπών ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ εφ’ όσον έχει ολοκληρωθή εντός του τελευταίου φω τός της Χ ημέρας η κατάληψις της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ υπό τμημάτων της ΙΙ Μερ.
(β) Φάσις 2α: Συνέχισις της κινήσεως συμφώνως νεωτέρα ειδική Διαταγή Μεραρχίας.

ΦΑΣΙΣ Ι
7. Συνθηματική λέξις: ΕΜΠΡΟΣ
8. Συγκρότησις:
ΔΕΞΙΑ: 33 Ταξιαρχία (μείον Τάγμα)
Υπό Διοίκησιν: Τρεις ομάδες Α/Αρματικών Εκτοξευτών.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 31 Ταξιαρχία.
Υπό Διοίκησιν: Τρεις Ομάδες Α/Αρματικών Εκτοξευτών.
Προς άμεσον υποστήριξιν: Διοίκησις και Διμοιρία Α/Αρματικών 75 χιλ. μετά
κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ.
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ: 519 Τάγμα.
9. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) 33 Ταξιαρχία
(ι) Υπερβαίνουσα κατά την διάρκειαν της νυκτός Χ/Χ+1 και ουχί βραδύτερον της 2400’ω. την υπό των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας κατεχομένην γραμμήν μάχης περιοχής ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ να κινηθή κατάτον άξονα ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΑΝΩ ΜΕΛΑΣ ΤΣΟΥΚΑ προς κατάληψιν υψ. 1679 ΤΣΟΥΚΑ.
(ιι) Διά Τάγματος μείον Διλοχίας κινουμένης ουχί εν διασπορά όπισθεν του Τάγματος Κυρίας προσπαθείας αρχικώς να καλύπτη τα ΝΩΤΑ τούτου και το δεξιόν πλευρόν του εκ της κατευθύνσεως υψ. 1546 ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΣ και εν συνεχεία να έχη την δυνατότητα αποκρούσεως αντεπιθέσεων από υψ. 1807 προς υψ.1605 και κατά μήκος της προς ΤΣΟΥΚΑΝ αγούσης κορυφογραμμής.
(ιιι) Διά Διλοχίας κινουμένης όπισθεν και εγγύς του 639 Τάγματος της ΙΙΙ Μεραρχίας εν τη κατευθύνσει ΑΝΩ ΜΕΛΑΣ. Αντέρεισμα ΜΠΟΥΚΑΤΑ – υψ. 1554 να έχη την δυνατότητα να αναλάβη την εδραίωσιν υψ. 1554 καταληφθησομένου υπό του 639 Τάγματος ώστε να απελευθερωθή τούτο το ταχύτερον προς συνέχισιν και ολοκλήρωσιν της αποστολής του.
(β) 31 Ταξιαρχία
(ι) Υπερβαίνουσα κατά την διάρκειαν της νυκτός της Χ/Χ+Ι ημέρας και ουχί βραδύτερον της 2300’ω. την υπό των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας καταληφθησομένην μέχρι τελευταίου φωτός της Χ ημέρας περιοχήν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ να κινηθή κατά τον άξονα ΠΟΛΕΝΑ ΤΑ – ΚΑΤΩ ΜΕΛΑΣ – ΛΕΣΙΤΣ προς κατάληψιν του τελευταίου τούτου.
(ιι) Διά δυνάμεως Διλοχίας κινηθησομένης κατά τον άξονα ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΟΡΟ να εξασφαλίση τον σύνδεσμον μετά των τμημάτων των δεξιά ενεργούντων τμημάτων της 33 Ταξιαρχίας.
(ιιι) Να διατηρήση Τάγμα μείον Διλοχίαν ως εφεδρείαν της.
(γ) Εφεδρεία Μεραρχίας
Αρχικώς συγκεντρούμενον εις περιοχήν ΜΑΤΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ Ν(585-669) και εν συνεχεία μετακινούμενον τη Δ/γή της Μεραρχίας να είναι έτοιμον να επέμβη υπέρ εκατέρας των 31 και 33 Ταξιαρχιών.
10. ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΟΡΟ αμφότερα ΝΑΙ εις 31 Ταξιαρχίαν.
11. Σημείον Συνδέσμου μεταξύ Ταξιαρχιών
Ημιονική εις σημείον (Ν.447627).
12. Περιοχαί Συγκεντρώσεως Μάχης (Π.Σ.Μ.)
Διατίθενται ως ακολούθως:
(α) 31 ταξιαρχία – Περιοχή Χαραδρώσεων ΜΑΤΣΕΤΣ, χώρος ΒΟΡΕΙΩΣ ΔΕΡΒΕΝ κατά μήκος αντερείσματος προς υψ. 1695 εγγύς του δάσους και χώρος Β.Δ. ΛΙΟΥΤΑΤΟΥ δι’ έκαστον των τριών Ταγμάτων της.
(β) 33 Ταξιαρχία – Περιοχή Β.Α. υψ. 1575 διά τα δύο Τάγματά της και χώρος περί την τοποθεσίαν ΜΑΤΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ (Ν.585669) διά το Εφεδρικόν Τάγμα.
13. Κίνησις προς περιοχάς Συγκεντρώσεως Μάχης:
Η κίνησις των τμημάτων Επιθέσεως προς τας Π.Σ.Μ. θα γίνη την νύκτα της Χ-Ι/Χ ημέρας.
Τα Τμήματα θα αχθώσι δι’ αυτοκινήτων μέχρι περιοχής ΣΚΟΠΙΑΣ – ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ένθα θα αρχίσωσι αποβιβαζόμενα από 1800′ ώρας της Χ-2 ημέρας.
Εκείθεν διατίθενται τα κάτωθι δρομολόγια:
(α) 31 Ταξιαρχία: Δρομολόγιον κατά μήκος της βαθείας γραμμής ΜΑΤΙΤΣΑ ρέμμα και το ορεινόν τοιούτον προς υψ. 1811 – ΛΟΥΤΑΤΟΝ.
(β) 33 Ταξιαρχία: Η αμαξιτή οδός προς ΛΙΠΑΝΑΓΙΑ – υψ. 1575 και το κατά μήκος της χαράδρας ΜΑΤΙΤΣΑ ρέμμα διά το Εφεδρικόν Τάγμα.
14. Χώροι λήψεως Σχηματισμών Μάχης (Χ.Λ.Σ.Μ.)
Διατίθενται ως ακολούθως:
(α) 31 Ταξιαρχία: Καταληφθησομένη υπό τμημάτων 22 Ταξ. ………………………………………………………….. περιοχή ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ υψ. 1595 και κατά μήκος του εκ ταύτης εκσπωμένου προς Ν.Δ. κατεύθυνσιν αντερείσματος.
(β) 33 Ταξιαρχία: Περιοχή ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ.

15. Κίνησις προς Χώρους Λήψεως Σχηματισμών Μάχης (Χ.Λ.Σ.Μ.)
Η κίνησις των τμημάτων Επιθέσεως προς Χ.Λ.Σ.Μ. συμφώνως τω συνημμένω Πίνακι.
16. Ειδικαί Εντολαί
Αι Ταξιαρχίαι να έχωσι υπ’ όψιν των τα κάτωθι:
(α) Αι ομάδες αναγνωρίσεως των Ταγμάτων να ώσι αρκετά προωθημέναι και να έχωσι την δυνατότητα εν ευνοϊκή εξελίξει της κατά ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ενεργείας της ΙΙ Μεραρχίας να κινήθωσι προς ταύτην εγκαίρως ώστε να ωφεληθώσι του φωτός της ημέρας διά την εκτέλεσιν της αναγκαιούσης αναγνωρίσεως και στοιχισμών κατευθύνσεων.
(β) Η ταχύτης της κινήσεως και η απαλλαγή εκ των περιττών υλικών και μεγάλου αριθμού κτηνών θα συντελέσουν κατά το μεγαλύτερον μέρος εις την επιτυχή εκπλήρωσιν της αποστολής (παραλαβή 60 κτηνών κατά Τάγμα).
(γ) Να καταβληθή προσπάθεια όπως τα Τμήματα Επιθέσεως διερχόμενα εγκαίρως την βαθείαν γραμμήν ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΜΕΛΑΔΩΝ ευρίσκονται κατά δυνατόν την 0400′ ω. της Χ+Ι ημέρας 1000μ. εντεύθεν των αντικειμενικών σκοπών ΤΣΟΥΚΑ – ΛΕΣΙΤΣ προς αποφυγήν απολειών.
(δ) Μερίμνη των Ταξιαρχιών να ληφθώσι μέτρα αποφυγής αναμίξεως των τμημάτων κατά την κίνησιν της νυκτός και συγχύσεως κατά την προχώρησιν.
Να καθορισθώσι ειδικά σήματα (περιβραχιόνια κλπ) μεταξύ των Ταγμάτων αλληλοκοινοποιούμενα μεταξύ των Ταξιαρχιών.
(ε) Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή εν τη χρησιμοποιήσει των Μπαζούκας και των Α/Τ 75 χιλ.
Ταύτα ως όπλα των Διοικήσεων δέον να διατίθενται συγκεντρωμένα επί των κατευθύνσεων εφ’ ων η επέμβασίς των θεωρείται απαραίτητος.
(στ) Αι Ταξιαρχίαι θα εφοδιασθώσι διά γαιοσάκκων ίνα κατανεμόμενοι εις τους άνδρας χρησιμοποιούνται παρά τούτων κατά τας εδραιώσεις.
17. Σήμα Επιτυχίας
(α) Αρχικώς Ρ/Τ Συνθηματική λέξις – ΕΜΠΡΟΣ – ΤΕΛΟΣ
(β) Εάν οι ασύρματοι δεν λειτουργούν, διά φωτοβολίδων ως εξής:
31 Ταξιαρχία – τρεις Πράσιναι
33 Ταξιαρχία – τρεις Ερυθραί
ΦΑΣΙΣ 2
18. Συνθηματική Λέξις: ΝΙΚΗ
19. Ενέργεια Τμημάτων: Ως νεωτέρα Ειδική Διαταγή.
ΓΕΝΙΚΑ
20. Πυροβολικόν
(α) Υποστήριξις της Επιθέσεως
(ι) Διά των 142 και 146 Μ.Ο.Π. μετατοπιζομένων κατά την νύκτα Χ/Χ+Ι εις θέσεις εις περιοχήν ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ (Ν.5062) και ΚΟΡΥΦΗΣ με δυνατότητα υποστηρίξεως της επιθέσεως από του πρώτου φωτός της Χ+Ι ημέρας μέχρι των ΔΥΤΙΚΩΝ Κλιτύων της γραμμής υψ. 1709 (435-608) – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ – υψ. 1807 (465-670).
(ιι) Δυνατότης υποστηρίξεως και υπό του Πυρ/κού Σ. Στρατού:
– Διά του 104 Σ.Π.Π. (3 Μοίραι) του Συγκροτήματος ΦΛΩΡΙΝΗΣ μέχρι της γραμμής ΤΣΟΥΚΑ – υψ.1807.
– Διά της 153 Μ.Μ.Π. (8 πυροβόλα) του Συγκροτήματος ΦΛΩΡΙΝΗΣ και της 152 Μ.Μ.Π. του Συγκροτήματος ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΙΙ πυροβόλα) μέχρι των Δυτικών Κλιτύων της γραμμής υψ. 1709 – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ.
(β) Υποστήριξις του Πυρ/κού θα είναι συγκεντρωτική παρεχο-μένη υπό της Μεραρχίας τη αιτήσει των Ταξιαρχιών.
(γ) Οι Διοικηταί των 146 και 142 Μ.Ο.Π. ορίζονται Τεχνικοί Σύμβουλοι αντιστοίχως εις τας 31 και 33 Ταξιαρχίας, προκεχωρημένοι δε αξ/κοί Παρατηρηταί Πυροβολικού διατίθενται εις έκαστον των Ταγμάτων 31 Ταξιαρχίας και εις τα δύο Τάγματα της 33 Ταξιαρχίας.
21. Αεροπορία
Προστασία της κατευθύνσεως της Μεραρχίας κατά την Χ+Ι ημέραν διά μαζικής ενεργείας και εξάρθρωσις πάσης εχθρικής αντιστάσεως τόσον κατά την κίνησιν, όσον και κατά την εγκατάστασιν των τμημάτων επί ΛΕΤΣΙΤΣ και ΤΣΟΥΚΑΣ και μέχρι ενισχύσεως και εδραιώσεως αυτών.
22. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Εκδοθήσεται ιδιαιτέρα Διαταγή ΔΜ της Μεραρχίας.
23. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
(α) Εκδοθήσεται ιδία Διαταγή Διαβιβάσεων της Μεραρχίας.

(β) Κατανομή μέσων ΤΔΑΥ.
– Ανά μία ομάς Επαφής δι’ εκάστην των 31 και 33 Ταξιαρχιών.
– Πλόκαμος εις Στρατηγείον Μεραρχίας.
(γ) Θέσεις Στρατηγείων
(ι) Τ.Σ. Μεραρχίας: Κατά την Φάσιν 1 εις περιοχήν 1575 με Παρατηρητήριον εις ΔΕΡΒΕΝ.
(ιι) Τ.Σ. 31 και 33 Ταξιαρχιών: Περιοχή ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ μετακινούμενα μεταγενεστέρως προς ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ.
(δ) Πλαίσια στοιχισμού
Άπαντα τα τμήματα δέον να διαθέσωσι απαραιτήτως πλαίσια υπό προσωπικήν ευθύνην των Διοικητών των.
24. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
(α) Ημέρα Χ καθορισθήσεται διά νεωτέρας Διαταγής.
(β) Αι Διαταγαί Ταξιαρχιών δέον να περιέλθωσι εις την Μεραρχίαν μέχρι της εσπέρας της 9/8.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ

Ώρα υπογραφής

Ώρα παραδόσεως εις Γραφείον Διαβιβάσεων

Οδηγίαι αποστολής: Άπαντα τα αντίτυπα δι’ εκτάκτου αγγελιαφόρου Μοτοσυκλεττιστού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
…/Ι.Κ. Ταξίαρχος – Διοικητής
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
– 31 Ταξιαρχία Αντίτυπον υπ’ αριθ. 1
– 33 Ταξιαρχία » » » 2
– Δ/σις Πυρ/κού Μεραρχίας » » » 3
– Β΄ΣΣ/Α1 » » » 4
– ΙΙ, ΙΙΙ, Χ Μεραρχίας » » » 5,6,7
– Διοικητής Μεραρχίας » » » 8
– Υποδιοικητής Μεραρχίας » » » 9
– Επιτελάρχης » » » 10
– Αρχηγός Κλάδων Β’ & Γ’ » » » 11
– Α1, Α2 Μεραρχίας » » » 12,13
– Δ/σις Διαβ/σεων Μ/ρχίας » » » 14
– Πολεμικόν Ημερολόγιον (2) » » » 15,16
– Αρχείον (2) » » » 17,18
– Αμερικανόν Σύνδεσμον » » » 19
– Αξ/κόν Ελεγκτήν Αέρος » » » 20

Advertisements