Εκθεση επιχείρησης ΧΑΛΚΟΣ, Α’ΣΣ/Α1/4 Αυγ 1949


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.7/39/ΤΣ
ΣΤΓ 919/4-8-49

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΛΚΟΣ” (2.8.49)

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Η αποστολή της Μεραρχίας ήτο να επιτεθή διά Τμημάτων της 53ης Ταξ/χίας και να καταλάβη την ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν του εχθρού υψ.1425 (Ν.170373).
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Το υψ. 1425 απετέλει ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν περιέχουσαν είκοσι πέντε περίπου ισχυρά πολυβολεία προστατευόμενα υπό πυκνού ναρκοπεδίου, εις απόστασιν περίπου 100μ. προ των πολυβολείων και σχετικώς ισχυρού συρματοπλέγματος.
  Επί του υψώματος ημύνετο ΚΣ Λόχος ενισχυμένος με μίαν εισέτι διμοιρίαν πεζικού και διμοιρίαν μηχανημάτων. Επροστατεύετο δε υπό πλείστων οργάνων πυρός εκ γεινοτονικών εχθρικών τοποθεσιών.
  Το ύψωμα τούτο ευρίσκεται επί των συνόρων παρέχουν δύο κυρίας προσβάσεις. Μίαν κατά μήκος των συνόρων και μίαν από ΝΔ κατευθύνσεως.
  Το ύψωμα τούτο προστατεύετο υπό των εγγύς γειτονικών ισχυρών εχθρικών τοποθεσιών ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ και των επί των συνόρων δυτικώτερον τούτου υψωμάτων.
 3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  Εμελετήθη και προπαρασκευάσθη πλήρες σχέδιον ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ της επιθέσεως περιλαμβάνον τα κάτωθι:
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Από 0530 ώρας, μέχρι 06.00 προπαρασκευή πυροβολικού διά τριών Μοιρών μείον Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού, δύο Μοιρών Ορειβατικού, πυρ/κού μείον Πυρ/χία και μιας Πυρ/χίας Μέσου Πυρ/κού.
  Το πλείστον του πυρ/κού τούτου προεβλέπετο να δράση επ’ αυτού τούτου του υψ. 1425, μέρος τούτου ως αντιπυροβολικόν πυρ/κόν προστασίας κατά παρατηρητηρίων και οργάνων πυρός του εχθρού εις τας γειτονικάς εχθρικάς τοποθεσίας ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-ΠΑΠΟΥΛΗ ή και σημειουμένων εχθρικών οργάνων πυρός υπό της Αεροπορίας παρατηρήσεως και επιγείων παρατηρητηρίων.
  Διά δύο Ορειβ. Πυρ/λων άμεσος βολή κατά πολυβολείων.
  Είχον προβληθή φραγμοί πυρ/κού και βολαί αμέσως διά την φάσιν της εδραιώσεως.
  β) ΟΛΜΟΙ
  Οκτώ όλμοι 81 χιλ. επί της βάσεως πυρός εις απόστασιν 1500 μ. από του υψ.1425 διά συμμετοχήν εις την προπαρασκευήν του πυρ/κού και μετέπειτα υποστήριξιν.
  γ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Δύο βομβαρδιστικά ΝΤΑΚΟΤΑ διά βομβών 500 λιβρών από 05.45-06.00 ώρας και ιδία περί το τέλος της προπαρασκευής του Πυρ/κού.

– Έξ ΣΠΙΤΣ από 06.00 μέχρι 06.15 ώρας προσβολή του υψ. 1425 διά βομβών των 250 λιβρών.
– Έξ ΣΠΙΤΣ από 06.15-06.30 προσβολή του υψ.1425 διά ρουκεττών.
– Έξ ΣΠΙΤΣ από 06.30 προσβολή του υψ.1425 διά εμπρηστικών βομβών και εν συνεχεία διά πυροβόλων και πολ/λων και μέχρι προσεγγίσεως του πεζικού εις απόστασιν 50μ. από των πολυβολείων.
δ) ΠΕΖΙΚΟΝ
Η Βάσις εξορμήσεως του Πεζικού καθωρίσθη εις απόστασιν 1200μ. από του υψ.1425 λόγω διαμορφώσεως του εδάφους.
Προεβλέφθη κίνησις του Πεζικού από της βάσεως εξορμήσεως κατά τον βομβαρδισμόν υπό των ΝΤΑΚΟΤΑ με όριον ασφαλείας 500μ. Εν συνεχεία το Πεζικόν θα προχώρη ώστε με την βολήν των εμπρηστικών βομβών να ευρεθή εις απόστασιν 100μ. από των εχθρικών οργανώσεων και άμα τη ρίψει των εμπρηστικών θα εξώρμα εις την Έφοδον υποστηριζόμενον εν συνεχεία υπό περιϊπταμένων αεροπλάνων διά βυθίσεων και πολυβολισμών.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Εξεπλήρωσε λίαν ικανοποιητικώς εν χρόνω απάσας τας ανατεθείσας αυτώ αποστολάς βολής επί του υψ. 1425 κατά την διάθεσιν της προπαρασκευής.
  Δεν ήτο πλήρης η προστασία του Πεζικού κατά την άνοδόν του επί της κορυφής του υψώματος καθότι όργανα πυρός του εχθρού εκ των γειτονικών τοποθεσιών έβαλλον ανενοχλήτως επί του υψ. 1425.
  Τα Ορειβατικά πυροβόλα τα προοριζόμενα δι’ άμεσον κατά των πολυβολείων βολών εξετέλεσαν λίαν ικανοποιητικώς την αποστολήν των.
  β) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Ο βομβαρδισμός διά των ΝΤΑΚΟΤΑ εξετελέσθη ως προεβλέπετο.
  Η δράσις των ΣΠΙΤΣ εν χρόνω παρουσίασεν κενόν μιας μικράς χρονικής περιόδου και ηναγκάσθη ούτω ο ΔΑΥ να χρησιμοποιήση συμπληρωματικώς έτερον σμήνος αεροπλάνων διά την κάλυψιν του κενού τούτου. Κατά τα λοιπά άπασαι αι αποστολαί της Αεροπορίας εξεπληρώθησαν ως προεβλέφθησαν .
  γ) ΠΕΖΙΚΟΝ
  Το Πεζικόν εξεμεταλλεύθη την δράσιν της Αεροπορίας ως προεβλέφθη πλην όμως κατά την βολήν των εμπρηστικών βομβών ευρέθη εις απόστασιν 200 περίπου μέτρων από των επί της κορυφής του υψ. 1425 πολυβολείων, εκμεταλλευθέν εν συνεχεία τα πυρά πυροβόλων και πολ/λων των αεροπλάνων.
 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Εβλήθησαν περίπου 3500 βλήματα πυρ/κού πεδινού, ορειβατικού και μέσου.
  Δεν είναι δυνατόν να διακρίνη τις ακριβώς ποίαι ζημίαι προξενήθησαν εις τα πολυβολεία υπό του πυρ/κού και ποίαι υπό της Αεροπορίας.
  ι) Διά της προπαρασκευής υπό του Πυρ/κού και της Αεροπορίας και τα 25 πολυβολεία υπέστησαν σοβαροτάτας φθοράς και αι θυρίδες επροσχώθησαν, καταστάντα τελικώς άνευ αξίας διά τους υπερασπιστάς των.
  ιι) Τα εχθρικά ναρκοπέδια υπέστησαν σημαντικήν εξουδετέρωσιν υπό του Πυρ/κού και της Αεροπορίας ομοίως και τα συρματοπλέγματα είχον αρκετά διανοιχθή.
  ιιι) Η χρησιμοποίησις των δύο Ορειβατικών πυροβόλων διά την προσβολήν των θυρίδων των πολυβολείων, δι’ ευθυβόλου βολής, υπήρξεν επιτυχής και αποτελεσματική. Έδρασαν μετά την προπαρασκευήν πυρ/κού. Η χρησιμοποίησίς των ενδείκνυται μέχρι της αποστάσεως των 1500Μ. και εν ανάγκη των 1700Μ.
  β) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ι) Αι πλείσται των καταστροφών των πολυβολείων οφείλονται εις τας βόμβας των αεροπλάνων, αίτινες εβλήθησαν συγκεντρωτικώς και επί περιωρισμένης εκτάσεως και εντός μικρού χρονικού διαστήματος.
  Αι εμπρηστικαί βόμβαι εξουδετέρωναν εις ακτίνα αρκετών μέτρων τους συμμορίτας λόγω υψιλής θερμότητος και τρία πολυβολεία επί 25 εν όλω εκάησαν. Εμμέσως αι βόμβαι αύται επέφερον σχετικήν ασφυξίαν, αναγκάζουσαν τον προσβαλλόμενον να εγκαταλείψη την θέσιν του.
  Μεγαλυτέρας καταστροφάς επί των πολυβολείων επέφερον αι βόμβαι μετ’ επιβραδύνσεως 7΄΄ της ώρας.
  ιι) Αι ρουκέτται ήσαν λίαν ακριβείς και επροξένουν σοβαράς φθοράς βαλλόμεναι κατά δέσμας επί των πολυβολείων. Οι πολυβολισμοί των αεροπλάνων και φθοράς επροξένουν εις τον εχθρόν και επέδρουν επί του ηθικού του.
  ιιι) Ο συντονισμός και η καταδίωξις των στόχων υπό των ΧΑΡΒΑΡΤ υπήρξε καλός.
  γ) ΠΕΖΙΚΟΝ
  Το Πεζικόν εξεμεταλλεύθη λίαν ικανοποιητικώς τα πυρά των Όπλων υποστηρίξεως. Επροχώρησε εγγύτατα των εκρήξεων βομβών και βλημάτων πυρ/κού, πλην μικράς βραδύτητος περί το τέρμα της προχωρήσεώς του.
  Τελικώς διεξήγαγε σοβαρόν αγώνα κατά των εναπομεινάντων εκ της προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας τριών Πολυβολείων, άτινα τελικώς εξουδετέρωσε διά μπαζούκας και χειροβομβίδων.
  Ο Διοικητής του Τάγματος ετέθη επί κεφαλής της πρώτης διμοιρίας παρασυρόμενος από την γενναιότητά του, μη διατηρών ούτω πλήρη έλεγχον επί των Λόχων του.
  δ) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
  Πολύ καλή η επικοινωνία διά Ρ/Τ. Η τηλεφωνική επικοινωνία εδυσχερένετο λόγω εχθρικού βομβαρδισμού. Τελικώς απεκόπη.

ε) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΛΩΝ
Πολύ καλή, βάσει προηγουμένης συνεργασίας και πλήρης προπαρασκευής των λεπτομερειών.
Η προπαρασκευή Πυρ/κού, Αεροπορίας, η εξόρμησις του Πεζικού και η υποστήριξίς του υπό του Πυρ/κού και Αεροπορίας, ως και η υποστήριξις της εδραιώσεώς του, εγένετο κατά τρόπον ικανοποιητικόν.
6. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.
α) Κατά την διάρκειαν της προπαρασκευής υπό του Πυρ/κού και της Αεροπορίας, λόγω του συγκεντρωτικού επί του 1425 πυρός, ουδεμία αντίδρασις εκ μέρους του εχθρού.
β) Μετά την διακοπή της Αεροπορικής υποστηρίξεως ο εχθρός αντέδρασεν διά των αυτομάτων όπλων και μικρού διαμετρήματος όλμων εκ των τριών εναπομεινάντων πολυβολείων.
γ) Κατά την άνοδον του Πεζικού επί του υψώματος και ιδία όταν, λόγω εγγύτητός του, διεκόπη η υποστήριξις Πυρ/κού και Αεροπορίας, ο εχθρός έβαλλε δραστικώς διά πυρ/κού και όλμων εκ γειτονικών τοποθεσιών εγγύς του υψ. 1425. Όλας αυτάς τας τοποθεσίας το Πυρ/κόν και η Αεροπορία δεν κατώρθωσαν να εξουδετερώσωσιν εξ ολοκλήρου. Ίσως διότι δεν είχε μελετηθή εξ ολοκλήρου και λεπτομερώς το πρόβλημα τούτο της προστασίας.
δ) Τα εχθρικά ναρκοπέδια δεν ελειτούργησαν λόγω σοβαρών ζημιών προξενηθεισών εις ταύτα κατά την προπαρασκευήν πυρ/κού και Αεροπορίας και διότι οι στρατιώται εβάδιζον διά των οπών των διανοιγησών υπό των βλημάτων Πυρ/κού και βομβών των αεροπλάνων, ως διετάχθησαν.
ε) Ο εχθρός επεχείρησε δύο αντεπιθέσεις. Την μίαν κατά την άνοδον του ημετέρου Πεζικού επί του υψ.1425, αποδιοργανωθείσαν διά των ιδίων μέσων του Πεζικού και την ετέραν ευθύς άμα τη ανόδω του Πεζικού επί του υψώματος 1425, εκ του αμέσως ΔΥΤ. τούτου Ανωνύμου Αύτη απεδιοργανώθη τελείως διά των βολών ανασχέσεως του Πυρ/κού και της επεμβάσεως της Αεροπορίας.
7. ΑΠΩΛΕΙΑΙ
α) Ε χ θ ρ ο ύ
Νεκροί 36
Συλληφθέντες 15
Τραυματίαι αγν. αριθμού φαίνεται ότι ήσαν πολλοί διακομισθέντες .
Οι πλείστοι των νεκρών ευρέθησαν υπό τα συντριβέντα πολυβολεία.

β) Η μ ε τ έ ρ ω ν
Νεκρός ο Υποδιοικητής του Τάγματος Ταγ/ρχης ΧΡΗΣΤΙΑΣ.
Νεκροί οπλίται εν συνόλω 13
Τραυματίαι Αξιωματικοί 5
-//- οπλίται 49, οι πλείστοι ελαφρώς.
Οι πλείστοι των τραυματισμών οφείλονται εις θραύσματα βλημάτων όλμων βαλλομένων εκ γειτονικών τοποθεσιών.
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Δεν επετεύχθη η πλήρης προστασία του Πεζικού εκ των οργάνων πυρός του εχθρού των τοποθετημένων εις τας γειτονικάς προς το υψ. 1425 τοποθεσίας. Τούτο οφείλεται εις το ότι το μελετηθέν πρόγραμμα βολών προστασίας δεν εξεπληρώθη πλήρως, αποδοθείσης ιδιαιτέρως σημασίας εις το πρόγραμμα προπαρασκευής και ανασχέσεως δι’ αποδιοργάνωσιν εχθρικών αντεπιθέσεων.
Εις την έλλειψιν ταύτην οφείλονται και οι πολλοί τραυματισμοί εκ των όλμων του εχθρού.
β) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ι) Η Αεροπορία ομοίως, ελλείψει επαρκών αεροσκαφών δεν ηδυνήθη να εξασφαλίση πλήρη προστασίαν, ως ανωτέρω αναφέρεται και διά το Πυρ/κόν.
ιι) Η υποστήριξις της Αεροπορίας δεν εσυνεχίσθη και κατά τον αγώνα του Πεζικού εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας λόγω της εγγύτητος του Πεζικού. Ηδύνατο όμως διά μερικάς θέσεις του εχθρού να συνεχισθή διά καταδείξεως των στόχων υπό του Πεζικού.
γ) ΠΕΖΙΚΟΝ
ι) Ο Διοικητής του Τάγματος παρασυρόμενος από το νεαρόν της ηλικίας του και την γενναιότητά του ετέθη επί κεφαλής των πρώτων τμημάτων απωλέσας ούτω εν μέρει τον έλεγχον επί των υπολοίπων Λόχων του Τάγματος του μέχρι σημείου να ζητά από τον Διοικητήν της Ταξ/χίας να του προωθήση τα Τμήματα 2ου κλιμακίου.
ιι) Παρουσιάσθη ανετοιμότης του Πεζικού ίνα εκμεταλλευθή επικαίρως τα αποτελέσματα των βολών προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας.
δ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΑΛΒΑΝΩΝ
ι) Λόγω υπάρξεως ΚΣ πολυβολείων εγγύς μεθορίου αλλά εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους παρέστη ανάγκη καταληφθή υψ. 1309 (Ν.176380) 06.30 ώραν προς κάλυψιν πλευρού κινουμένων ημετέρων Τμημάτων κατά υψ. 1425.
ιι) Μικρόν ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ φυλάκιον υψ. 1309 έβαλλε μίαν ριπήν και συνεπτύχθη προς υψ.1218 (Ν.1838).
ιιι) Μέχρι 10.30 ώρας καθ’ ην ολοκληρώθη υψ.1425 ουδεμία αντίδρασις ΑΛΒΑΝΩΝ ή ΚΣ εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εξεδηλώθη.
ιυ) Μετά κατάληψιν υψ.1425 το επί 1300 ημέτερον Τμήμα ήρχισε αποχωρούν προς 1425. Κατά την κίνησιν ημετέρων διαρκέσασαν μέχρι 16.30 ώρας εβάλλοντο εκ του υψ.1218 όπερ κατείχον οι εκ του 1309 συμπτυχθέντες ΑΛΒΑΝΟΙ.
υ) ΑΛΒΑΝΟΙ από 12.00 ώραν συνεκέντρωσαν ΒΙΝΤΕΧΟΒΑΝ δύναμιν 40 περίπου η οποία αφ’ ενός ενίσχυσε 1218, αφ’ ετέρου κατέλαβε την 19.00 ώραν υψ.1309 και παλαιόν ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ φυλάκιον Βορείως υψ. 1425.
υι) Νύκτα 3 προς 4 Αυγούστου αντεπίθεσις ΚΣ εξεδηλώθη εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους κατά 1425 αποκρουσθείσα. Εις τα συρματοπλέγματα ευρέθησαν 7 νεκροί ΚΣ.
υιι) 4 Αυγούστου ΑΛΒΑΝΟΙ εκανόνιζαν βολήν αμέσως Νοτίως υψ. 1309 και αμέσως Βορείως υψ. 1425 προφανώς φοβούμενοι ημετέρων ενέργειαν.
υιιι) Συμπερασματικώς οι ΑΛΒΑΝΟΙ παρέχουν κάθε διευκόλυνσιν εις τους ΚΣ και τους επιτρέπουν να κινούνται επί του εδάφους ιδία την νύκτα. Κατά των ημετέρων βάλλουν εφ’ όσον κινούνται εγγύς μεθορίου επί του εδάφους των.
9. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
α) Οι συμμορίται ημύνθησαν επί των υποληφθησών της προπαρασκευής οργανώσεων.
β) Η συγκεντρωτική χρησιμοποίησις των μέσων υποστηρίξεως επί χρόνον ανάλογον της εκτάσεως και ισχύος των εχθρικών οργανώσεων, δύναται να εξαρθρώση την αμυντικήν τοποθεσίαν, εις τρόπον ώστε να δύναται το Πεζικόν να διεισδύση εντός ταύτης και αναλάβη την εκκαθάρισιν και πραγματοποίηση την κατάληψιν. Κατά την περίοδον ταύτην θα παραστή ανάγκη συνεχείας της υποστηρίξεώς του υπό της Αεροπορίας διά ρουκετών και πολυβολισμών.
γ) Από του πέρατος της προπαρασκευής και αφ’ ης το Πεζικόν εξορμά εις την έφοδον άπαντα τα εχθρικά παρατηρητήρια και όργανα πυρός ευρισκόμενα εκτός της προσβαλομένης τοποθεσίας και διευθύνοντα πυρά κατά του επιτιθεμένου Πεζικού πρέπει να διατελώσιν εν εξουδετερώσει. Είναι έργον του Πυρ/κού κυρίως και της Αεροπορίας δευτερευόντος.
δ) Αφ’ ης η ολοκλήρωσις του αντικ. σκοπού φαίνεται επικειμένη άπαντα τα διά την εδραίωσιν προβλεπόμενα μέτρα πρέπει να λαμβάνωνται ταχέως και σχέδιον βολών ανασχέσεως δέον να ή έτοιμον να εκτελεσθή εις πρώτην αίτησιν Πεζικού η πληροφορίαν αεροπλάνου επιτηρήσεως.
ε) Η μή πλήρης εκμετάλλευσις υπό του Πεζικού των βολών Πυρ/κού και Αεροπορίας αυξάνει τας απωλείας και αφήνει να διαφεύγωσιν αι κατάλληλοι ευκαιρίαι προχωρήσεως και καταλήψεως των εχθρικών αντιστάσεων. Είναι ζήτημα εκπαιδεύσεως και επεμβάσεως των μικρών ηγητόρων, ώστε τα Τμήματα να προσκολώνται εις τα πυρά υποστηρίξεως.
στ) Πρέπει ιδιαιτέρως να τονισθή ότι η διάσπασις ισχυρώς ωχυρομένης θέσεως απαιτεί σοβαράν προπαρασκευήν Πυρ/κού και Αεροπορίας με αφθονίαν βλημάτων και με απωλείας πάντοτε σημαντικάς.
– Τοιαύτη διάθεσις μέσων πυρός επιφέρει πλήρη κλονισμόν των ΚΣ και είναι ανάγκη ευρείας εκμεταλλεύσεως.
– Προς τούτο απαιτούνται ισχυραί εφεδρείαι αι οποίαι υπερβαίνουσαι τα διαρρήξαντα την τοποθεσίαν Τμήματα να εκμεταλλευθώσιν εις μέγα βάθος την σύγχισιν αλλά και την αδυναμίαν των ΚΣ να μετακινήσωσιν εγκαίρως εφεδρείας προς την απειλουμένην κατεύθυνσιν.
– Αν δεν υπάρχουν σοβαραί εφεδρείαι οι ΚΣ συνέρχονται, δημιουργούν ετέραν αμυντικήν γραμμήν και απαιτείται νεά διάθεσις σοβαρών μέσων και νέαι απώλειαι διά την διάσπασίν των.
– Εκλογή συνεπώς μιας κυρίας κατευθύνσεως και τροφοδότησις ταύτης διά του μείζονος των μέσων και δυνάμεων προς επίτευξιν σημαντικού αποτελέσματος.
– Αν μετά διάσπασιν 1425 υπήρχε μία εφεδρική Ταξιαρχία θα ηδύνατο να εκμεταλλευθή εντός της ιδίας ημέρας μέχρι ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ (Ν.1140) και πιθανόν ΚΟΥΡΙΑ (Ν.1037) και να επιφέρη πλήρη σύγχισιν των ΚΣ, με ελαχίστας δι’ ημάς απωλείας και καταναλώσεως πυρ/κών.
ζ) Το κράνος θα ελαττώση τας απωλείας ιδίως από τους όλμους και πρέπει άπαντες να το φέρουν. Παρετηρήθη κράνος κυριολεκτικώς συντριβέν χωρίς να πάθη τίποτε ο στρατιώτης.
Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος-Διοικητής

Το Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Ι Μεραρχία αντ. 14
VIΙΙ -//- -//- 14
77 Ταξ/ρχία -//- 8
72 -//- -//- 4
Β΄ΣΣ -//- 20
Γ΄ΣΣ -//- 20
ΣΗΔΜ -//- 3
ΓΕΣ -//- 6
ΑΔΑ -//- 6
Α΄ΣΣ/Α1-Α2-Α8
Α9-Α10-Ε.Α.