Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΓΥΡΟΣ αρ.4, 52 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/2 Αυγ 1949


52 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α.Π. 3945/Φ.136/Α1
ΣΤΓ 919 β τ
2α Αυγούστου 1949
Αυξ.Αριθ.Αντιτύπου…..8…
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΓΥΡΟΣ” ΥΠ’ ΑΡ.4
(Ουδεμία αλλαγή από τας προφορικώς δοθείσας διαταγάς)
Χάρται: 1:50.000 ΦΥΛ.ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ
ΦΥΛ.ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1 Εχθρός:
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών της Ι Μεραρχίας υπ’ αριθ. 2 της 31-7-49 και τα σχεδιαγράμματα “Π” και “Ρ”(Δεν επισυνάπτονται)
2. Φίλιαι δυνάμεις
(α) Η Ι Μεραρχία επιτίθεται με σκοπόν να καταλάβη τον θύλακα ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις
Υπό Διοίκησιν : Η 145 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία
Προς υποστήριξιν: Η 144 ΜΟΠ.
101 ΣΠΠ.
11/12 ΣΠΠ.
Β/151 Πυρ/χία Μ.Π.
711 Λόχος Μηχανικού
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. (α) Η Ταξιαρχία να επιτεθή και καταλάβη το ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Ν.177302)-ΛΕΥΚΑΔΙ (Ν.168288)-ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ (Ν.159278)-ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ(Ν.148303)-ΚΟΖΑΚΑ(Ν.135288)-ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.141269)-ΑΥΧΕΝΑ ΣΓΚΟΥΡΟΥ (Ν.133274).
(β) Να διατηρήση τας ήδη κατεχομένας τοποθεσίας.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Γενικαί γραμμαί
Η επίθεσις θα διεξαχθή εις δύο φάσεις διά δύο Ταγμάτων.
(α) Φάσις 1: Κατάληψις ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙ-ΑΝΩΝΥΜΑ (Ν.165308) και (Ν.159308) και ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ μέχρι του τελευταίου φωτός της Η ημέρας.
(β) Φάσις 2: Κατάληψις ΣΤ.ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΚΟΖΑΚΑΣ-ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ι)-ΑΥΧΗΝ ΣΓΚΟΥΡΟΥ μέχρι του τελευταίου φωτός της Η+1 ημέρας.
Διά τας λεπτομερείας των αντικειμενικών σκοπών όρα συνημμένον σχεδιάγραμμα ¨Σ¨.
ΦΑΣΙΣ 1η
5. Συνθηματική λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΈΝΑ”
6. Συγκρότησις
ΔΕΞΙΑ 595 Τ.Π. μείον Λόχος
Προς άμεσον υποστήριξιν Πυρ/χία 145 ΜΟΠ.
Προς υποστήριξιν Μία ομάς ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
Μία ομάς 718 Λόχου Μηχανικού
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 596 Τ.Π. συν Λόχος 595 Τ.Π.
Πυρ/χία 145 ΜΟΠ + Μία ομάς
ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
Ομάς Λόχου Μηχανικού.
ΕΦΕΔΡΕΙΑ – Λόχος 593 Τ.Π.
– Ομάς ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
– Ομάς 718 Λόχου Μηχανικού
7. Αντικειμενικοί σκοποί
(α) 595 Τ.Π. μείον Λόχος -Αντέρεισμα ΘΕΟΔΩΡΟΙ
(Ν.177299) μέχρι ΤΑΜΠΟΥΡΙ
(Ν.172311) (ΟΧΙ)
(β) 596 Τ.Π. συν Λόχος -Αντέρεισμα ΛΕΥΚΑΔΙ
-Ανώνυμα (Ν.165308) και (Ν.159308)
-ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ
8. Γραμμαί εξορμήσεως
Η Βαθεία γραμμή από ΠΕΥΚΟ μέχρι (Ν.170270) (όρα Σχεδιάγραμμα “Σ”).

 1. Χώροι λήψεως σχηματισμού μάχης
  (α) 595 Τ.Π. η περιοχή πέριξ (Ν.178280)
  (β) 596 Τ.Π. η περιοχή πέριξ (Ν.172270)
 2. Περιοχαί συγκεντρώσεως μάχης
  (α) 595 Τ.Π. Η ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ν.196277)
  (β) 596 Τ.Π. Η περιοχή ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΝΙΑΣΑ (Ν.180257)
 3. Όρια
  (α) Μεταξύ 51 Ταξιαρχίας και 595 Τ.Π. ΚΑΨΑΛΙΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΣΑΡΝΟ άπαντα (ΝΑΙ) εις 51 Ταξιαρχίαν
  (β) Μεταξύ 595 και 596 Τ.Π. Βαθεία γραμμή από (Ν.175290) μέχρι (Ν.172305) αυχήν (Ν.167309) – ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ -ΚΟΖΑΚΑΣ άπαντα ΝΑΙ εις 595 Τ.Π.
 4. Προστασία πλευρών
  (α) Τα τμήματα 594 Τ.Π. και επί ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ να ενεργούν παρενόχλησιν κατά ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ (Ν.150245) και να επιτηρούν αγρύπνως την περιοχήν υψ. 1423 (Ν.1822) – ΤΑΣΙ ΠΡΙΟΝΙ (Ν.195215).
  (β) Τα Τμήματα ΠΡ.ΗΛΙΑ 594 Τ.Π. να ενεργούν παραπλανητικήν κίνησιν προς ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ι) και να δημιουργούν προπέτασμα καπνού δι’ όλμων 81 χιλ. μεταξύ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ- ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ και ΠΡ.ΗΛΙΑ-ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
  (γ) Το επί υψ. Λοχίου ΒΑΣΙΛΟΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ) τμήμα του 601 Τ.Π. να καταλάβη από 0300 ώρας της Η ημέρας θέσεις περί το Ν(197305) προς κάλυψιν του ΔΕΞΙΟΥ πλευρού της Ταξιαρχίας.
 5. Ενέργεια των Ταγμάτων κατά την 1ην ΦΑΣΙΝ
  (α) Το 595 Τ.Π.
  Μετά την κατάληψιν ΘΕΟΔΩΡΩΝ- Ανωνύμου ΚΑΨΑΛΙΩΝ (Ν.183306), να υποστηρίξη την ενέργειαν της 51 Ταξιαρχίας προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ και του 596 Τ.Π. προς Ανώνυμον ΤΑΜΠΟΥΡΙΟΥ (Ν.165308).
  (β) Το 596 Τ.Π.
  (ι) Δι’ ενός Λόχου να απασχολή ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ εκ περιοχής ΠΡΙΟΝΙΑ (Ν.170275) μέχρι της καταλήψεως του ΤΑΜΠΟΥΡΙ υπό της 51 Ταξιαρχίας.
  (ιι) Διά των λοιπών Τμημάτων να καταλάβη το ΛΕΥΚΑΔΙ και εν συνεχεία τα Ανώνυμα ΤΑΜΠΟΥΡΙΟΥ.
  (ιιι) Άμα τη καταλήψει του ΛΕΥΚΑΔΙΟΥ να εγκαταστήση επί τούτου Λόχον συν Διμοιρίαν.
  Διά των υπολοίπων Λόχων, εις ους θα συμπεριλαμβάνεται και ο Λόχος του 595 Τ.Π., να ενεργήση και καταλάβη τα Ανώνυμα ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
  (ιν) Ευθύς ως καταληφθή υπό της 51 Ταξ/χίας το ΤΑΜΠΟΥΡΙ, να επιτεθή και καταλάβη τον ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ διά των εις ΠΡΙΟΝΙΑ και ΛΕΥΚΑΔΙ Λόχων, διατηρών το ΛΕΥΚΑΔΙ διά Διμοιρίας.
  (γ) 594 Τ.Π.
  Διά Διλοχίας εγκατεστημένης εις ΠΡ.ΗΛΙΑΝ με υπό Διοίκησιν ομάδα Πολυβόλων και ομάδα Όλμων και διά της ετέρας Διλοχίας εγκατεστημένης εις ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ με υπό Διοίκησιν ομάδα Πολυβόλων και ομάδα Όλμων.
  -Να διατηρήση τας ανωτέρω τοποθεσίας και
  -Να ενεργήση ως εν παραγράφω 12α και 12β καθορίζεται.
  ΦΑΣΙΣ 2α
 6. Συνθηματική λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΥΟ”
 7. Συγκρότησις
  Μετά το πέρας της 1ης φάσεως και μετά την σταθεροποίησιν, ο Λόχος του 595 Τ.Π. να υπαχθή υπό το Τάγμα του.
 8. Ενέργεια Ταγμάτων κατά την 2αν ΦΑΣΙΝ
  (α) Το 595 Τ.Π., κινούμενον εν τη κατευθύνσει Ανώνυμα ΤΑΜΠΟΥΡΙΟΥ-Αντέρεισμα ΤΣΑΡΝΟ, να επιτεθή και καταλάβη το υψ. Ανώνυμον ΣΤ.ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Ν.146307) εκ ΒΟΡΡΑ.
  (β) Το 596 Τ.Π., κινούμενον διά Διλοχίας, να υποβοηθήση διά την κατάληψιν του ιδίου υψώματος (Ν.146307) ενεργούν εκ ΝΟΤΟΥ.
  (γ) Μετά την κατάληψιν του ΤΣΑΡΝΟΥ υπό της 51 Ταξιαρχίας:
  (ι) Το 595 Τ.Π. να κινηθή διά του Αντερείσματος ΣΤ.ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΛΕΙΒΑΔΙ (Ν.145290) προς κατάληψιν του ΚΟΖΑΚΑ (Ν.135290).
  (ιι) Το 596 Τ.Π. θα κινηθή εκ ΣΤΑΘ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ προς ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ εκ του οποίου, ως βάσεως εξορμήσεως θα ενεργήση διά την κατάληψιν του ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ι).
  (δ) Μετά την κατάληψιν ΚΟΖΑΚΑ και ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ το 595 Τ.Π. να προωθήση Διλοχίαν και καταλάβη τον αυχένα ΣΓΓΟΥΡΟΥ.
  (ε) Το 594 Τ.Π. να ενεργήση δι’ ενός Λόχου εκ ΠΡ.ΗΛΙΑ προς ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ι).
 9. Υποστήριξις
  (α) Πυρ/κόν. Το διατιθέμενον εις τα Τάγματα Ορειβατικόν Πυρ/κόν, προς άμεσον υποστήριξιν, να χρησιμοποιήται κυρίως εναντίον απροόπτων στόχων, εναντίον πολυβολείων. Το Πεδινόν και Μέσον Πυρ/κόν θα εκτελή διαδοχικώς βομβαρδισμούς, συμφώνως τω συνημμένω σχεδίω πυρός και τη αιτήσει (Δεν επισυνάπτεται).
  (β) Αεροπορία
  (ι) Η Αεροπορία θα υποστηρίζη συνεχώς καθ’ όλην την ημέραν τα επιτιθέμενα Τμήματα διά προσβολής των εκάστοτε υποδεικνυομένων στόχων διά βομβών (εκκρηκτικών και εμπρηστικών), διά ρουκετών και πολυβολισμών.
  (ιι) Αιτήσεις των Ταγμάτων δι’ Αεροπορικήν υποστήριξιν θα διαβιβάζωνται προς την Ταξιαρχίαν.
  (γ) Ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
  Αι διατιθέμεναι ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ να χρησιμωποιώνται αποκλειστικώς διά την καταστροφήν Πολυβολείων και ουχί διά την βολήν επί ζώνης.
  (δ) Μηχανικόν
  Η διατιθεμένη ομάς Μηχανικού να χρησιμοποιήται διά την διευθέτησιν δρομολογίων και τοποθέτησιν ναρκών εις επικινδύνους κατευθύνσεις.
 10. Χρονικαί λεπτομέρειαι
  (α) Ημέρα Η : Η πέμπτη Αυγούστου (5-8-49)
  (β) Ώρα Ω : Η 0500 καθ’ ην το Πεζικόν δέον να διέρχηται
  εκ της ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
  (γ) Ώρα ενάρξεως 2ας φάσεως: Το πρώτον φως της Η+1 ημέρας
 11. Σήμα επιτυχίας
  (α) 1ης Φάσεως: Διά Ρ/Τ “ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ”
  Οταν δεν λειτουργήση ο ασύρματος, διά ΤΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ ΛΕΥΚΩΝ.
  (β) 2ας Φάσεως: Διά Ρ/Τ “ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΥΟ ΤΕΛΟΣ”
  Όταν δεν λειτουργήση ο ασύρματος, διά ΔΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και ΜΙΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΟΣ.
 12. Γενικά

– Κατά την διάρκειαν της Η-1 ημέρας ουδεμία ιδιαιτέρα κίνησις να γίνη επί της γραμμής ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ-ΝΙΑΣΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ-ΤΟΥΧΟΥΛΗ.
– Η κίνησις των Ταγμάτων επιθέσεως προς τας ΠΣΜ να γίνη την νύκτα της Η-1 ημέρας. Να έχη δε περατωθή μέχρι τη 2300 ώρας.
Έκαστος Λόχος πρώτου Κλιμακίου να διαθέτη τρία Μπακαλόρ και τέσσαρες συρματοκοπίδες.
Να ληφθώσι μέτρα καθορισμού εκ των προτέρων εφεδρικών χειριστών των ανωτέρω ΜΠΑΚΑΛΟΡ και ΚΟΠΙΔΩΝ.
Υπ’ ευθύνην των Δ/τών των Ταγμάτων
– Να εφοδιασθώσιν οι Λόχοι πρώτου Κλιμακίου διά πλαισίων συνδέσμου μετά της Αεροπορίας και να χρησιμοποιηθώσιν ορθώς ταύτα.
-Να διαθέτωσιν αριθμόν σκαπανών και πτύων διά την ταχίστην οργάνωσιν των καταλαμβανομένων αντικειμενικών σκοπών.
Ουδείς των ανδρών του πρώτου Κλιμακίου να ασχολήται με περισυλλογήν εγκαταλελειμένου υλικού.
– Να γίνεται ταχίστη εδραίωσις επί των καταλαμβανομένων αντικειμενικών σκοπών και επέκτασις κατοχής τούτων.
– Να γίνεται ευρεία χρήσις παραπετάσματος καπνού όλμων και Πυρ/κού διά την προσέγγισιν των εχθρικών οργανώσεων υπό των ομάδων ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ ή ομάδων εκκαθαρίσεως ανθισταμένων πολυβολείων.
21. Έλεγχος κυκλοφορίας
(α) Μερίμνη Ταξιαρχίας από ΓΚΡΟΥΣΙΑ μέχρι ΠΥΡΓΟΥ.
(β) Μερίμνη 594 Τ.Π. εκείθεν ΠΥΡΓΟΥ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
22. Διακομιδή τραυματιών
(α) Σταθμός συγκεντρώσεως τραυματιών. 1η Φάσις ΠΥΡΓΟΝ
2α Φάσις εις περιοχήν
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ
(Ν.220296).
(β) ΠΧΣ εις ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ
Διά λοιπά ζητήματα διοικητικής μερίμνης εκδοθήσεται ιδιαιτέρα Δ/γή.
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΙ
23. (α) Τ.Σ. 52 Ταξιαρχίας. 1η Φάσις εις ΑΣΠΡΗΝ ΠΕΤΡΑ
2α Φάσις τα ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ
(β) Σ.Δ. 595 Τ.Π. 1η Φάσις ΚΡΙΤΣΙΕΣ- Ανώνυμον
ΤΑΜΠΟΥΡΙ
2α Φάσις Ανώνυμον ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΚΟΖΑΚΑΣ.
(γ) Σ.Δ. 596 Τ.Π. 1η Φάσις ΠΡΙΟΝΙΑ-ΛΕΥΚΑΔΙ
2α Φάσις ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ-
ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ι)
(δ) Σ.Δ. Υποδιοικητού 594 Τ.Π. ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ.
(ε) Μεταξύ Τ.Σ. Μεραρχίας (ΤΟΥΧΟΥΛΗ) και Τ.Σ. Ταξιαρχίας (ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ) να αποκατασταθή τηλεφωνική επικοινωνία, μερίμνη Διμοιρίας Διαβιβάσεων.
(στ) Σιγή ασυρμάτου. Μέχρι της Ω ώρας της Η ημέρας.
(ζ) Επισυνάπτεται πίναξ συνθηματικών λέξεων.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ω υπογραφής η 1300
Ω παραδόσεως εις τας Διαβιβάσεις
Τα υπ’ αριθ. 1,2 και 3 αντίτυπα ν’ αποσταλώσι δι’ Αξιωματικού
Τα λοιπά διά της ΥΕΣΑ.
Τ.Υ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡ.
ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Α/Α Αντ/ου Σχ.Π. Σχ.Ρ Σχ.Σ
594 Τ.Π. 1 1 1 1
595 Τ.Π. 2 2 2 2
596 Τ.Π. 3 3 3 3
601 Τ.Π. 4
Διμοιρία Διαβιβάσεων 5
51 Ταξιαρχία 6 4
145 ΜΟΠ 7
Ι Μεραρχία 8 5
Α1 9 6
Αρχηγός Β&Γ Κλάδου 10
Αρχείον 11 7
Πολεμικόν Ημερολόγιον 12-13 8