Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1 ΑΡΓΥΡΟΣ, 51 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/1 Αυγ 1949


51η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Πρωτ.Α.Α.Π.7/3063/ΑΙ
Σ.Τ.Γ. 919α τη Ι-8-49
Αύξων αριθμός αντιτύπου….5…..

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΓΥΡΟΣ”
Υπ’ αριθ…..Ι……
1-8-49
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΑΙ: 1:50.000-ΦΥΛΛΑ-ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
1. Ε χ θ ρ ό ς :
Ως το συνημμένον Δ.Π. της 1ης Μεραρχίας της 31-7-49.
2. Φ ί λ ι α ι δ υ ν ά μ ε ι ς:
(α) Η 1η Μεραρχία θα επιτεθή με σκοπόν να καταλάβη τον ΘΥΛΑΚΑ του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις:
(ι) υπό διοίκησιν : Μία ομάς του 967 Λόχου ΕΣΑ.
(ιι) προς άμεσον υποστήριξιν:-144 ΜΟΠ.
(ιιι) προς υποστήριξιν: – 4 ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
– Μία διμοιρία του 718 Λ.Μ.
– Μία διμοιρία του 236 ΟΧΕ.
3. Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ:
(α) Η Ταξιαρχία να επιτεθή και να καταλάβη μέχρι του τελευταίου φωτός της Η συν 2 ημέρας την τοποθεσίαν ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΛΙ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
(β) Να απαγορεύση την μεταφοράν δυνάμεων Κ.Σ. εκ ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ ή και αντιστρόφως.
Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ:
4. Γ ε ν ι κ α ί Γ ρ α μ μ α ί
Η επίθεσις θα διεξαχθή εις τρεις φάσεις.
(α) Φ Α Σ Ι Σ Ι :
Κατάληψις ΚΑΤΑΛΙΑ-ΑΝ(Ν.182304) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ μέχρι του τελευταίου Φωτός της Η ημέρας υπό των 620 και 592 Ταγμάτων.
(β) Φ Α Σ Ι Σ 2:
Κατάληψις ΤΣΑΡΝΟΥ υπό 615 και 592 Τ.Π. υποβοηθουμένων υπό 2 (δύο) Ταγμάτων της 52 Ταξιαρχίας.
(γ) Φ Α Σ Ι Σ 3:
Ολοκλήρωσις της αποστολής της Ταξιαρχίας διά της καταλήψεως ΠΑΠΟΥΛΙ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – διά των 620 και 615 Τ.Π. και απειλή καταλήψεως του ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ των Κ.Σ. δι’ ενός Τάγματος εκ του υψ. 1425 μέχρι του τελευταίου Φωτός της Η συν 2 ημέρας.
Φ Α Σ Ι Σ Ι
5. Συνθηματική λέξις: “Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ Ε Ν Α”
6. Σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς:
Δ Ε Ξ Ι Α 620 Τάγμα Πεζικού
Προς υποστήριξιν: Δύο ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
Μίας ομάς Μηχ/κού
Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α: 592 Τάγμα Πεζικού
Προς υποστήριξιν: Δύο ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
Μία ομάς Μηχ/κού
Ε Φ Ε Δ Ρ Ε Ι Α Ι: 615 Τ.Π.
7. Αντικειμενικός Σκοπός:
Κατάληψις του ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.172310).
(α) Το 620 Τ.Π. θα κινηθή επί των κατευθύνσεων ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΚΟΛΟΒΑΖΙ και αντέρεισμα εκ (Ν.178330)- ΚΟΛΟΒΑΖΙ και εκείθεν ΤΑΜΠΟΥΡΙ καλυπτόμενον προς ΓΚΑΣΙ- Ορα σχεδ.Π.
(β) Το 592 Τ.Π. θα κινηθή εκ της κατευθύνσεως (Ν.197320)- ΚΑΨΑΛΙΑ-ΑΝΩΝ.ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.182306)-ΤΑΜΠΟΥΡΙ- (Ορα σχεδ.Π) και δι’ ενός Λόχου εν τη κατευθύνσει Ι87294 – ΑΝΩΝ.ΚΑΨΑΛΙΑ.
(γ) Εφεδρεία το 615 Τ.Π. με διλοχίαν και Δ/σιν εις χώρον μεταξύ 1291 και ΣΤΕΝΙΣΚΑΣ και Διλοχία με υποδιοικητήν εις (Ν.212334).
8. Γ ρ α μ μ ή ε ξ ο ρ μ ή σ ε ω ς:
Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ Ποταμός από (176334) μέχρι (202315)-(ως σχεδ. Π).
9. Ό ρ ι α:
Μεταξύ 620 και 592 η βαθεία γραμμή ναι και 592 Τ.Π. (όρα σχεδ.Π)
10. Π ε ρ ι ο χ α ί σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς μ ά χ η ς (ΠΣΜ)
(α) Των 620 και 615 Ταγμάτων περί του υψ.1402 (Ν.215350)
(β) Του 592 Τ.Π. περιοχή περί το ΠΕΤΡΕ-ΒΡΥΣΗ ΑΛΕΞΗ- ΜΠΟΥΦΙ.
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ
Κατά την διάρκειαν της Η-1 ημέρας ουδεμία κίνησις ιδιαιτέρα επί της γραμμής ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ- ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ να γίνη.

 1. Χ ώ ρ ο ι Λ ή ψ ε ω ς Σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ Μ ά χ η ς (ΧΔΣΜ)
  (α) Διά το 620 Τ.Π. περί το υψ. 1291
  (β) Διά το 592 Τ.Π περί το (Ν.225313)
  (γ) Τα 620 και 592 Τ.Π. δι’ ισχυρών περιπόλων να καλύψωσι τους ΧΔΣΜ και γραμμήν εξορμήσεως εγκαίρως.
 2. Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ς :
  (α) Π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν
  (ι) Άπαν το πεδινόν πυροβολικόν αναλόγως της αξίας του στόχου θα εκτελή βομβαρδισμόν και θα δημιουργή προπέτασμα καπνού.
  (ιι) Η 144 ΜΟΠ δι’ άμεσον υποστήριξιν τη αιτήσει των Ταγμάτων και δι’ αντιολμικήν.
  (ιιι) ΤΟ Μ.Π. ως Πυρ. Α/Β υπερεπιθέτον τα πυρά του και εις τα του πεδινού πυροβολικού.
  (β) Α ε ρ ο π ο ρ ί α
  Συνεχής υποστήριξις διά προσβολής υποδεικνυομένων στόχων διά εκρηκτικών και εμπρηστικών βομβών και ακολούθως διά ρουκετών και πολυβολισμών.
  (γ) Άπασαι αι αιτήσεις πυροβολικού και Αεροπορίας διά της Ταξιαρχίας (Α1).
  (δ) Μηχανικόν
  Το διατεθέν Μηχανικόν θα χρησιμοποιηθή διά την διευθέτησιν δρομολογίων και τοποθέτησιν ναρκών επί επικινδύνων κατευθύνσεων εν περιπτώσει ανάγκης κατά την εδραίωσιν και παραμονήν.
 3. Π ρ ο σ τ α σ ί α Π λ ε υ ρ ώ ν
  (α) Η 52α Ταξιαρχία θα κινηθή με δύναμιν Τάγματος συν Λόχου εν τη κατευθύνσει ΘΕΟΔΩΡΟΙ-ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
  (β) (ι) Η 53η Ταξιαρχία θα προστατεύση το δεξιόν πλευρόν διά της καταλήψεως των υψ. 1345 (Ν.189345) και (Ν.177355) από 0300 ώρας της Η ημέρας.
  (ιι) Διά της προωθήσεως όλμων των 81 χιλ. θα εκτελή συγκεντρώσεις εις ΓΚΑΣΙ-ΟΤΟΡΙΤΣΕ και θα δημιουργή προπέτασμα καπνού.
  (γ) Το 620 Τ.Π. δι’ ενός Λόχου να καλυφθή από την κατεύθυνσιν ΓΚΑΣΙ διά της καταλήψεως του υψ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και διά σημειώσεως κινήσεως προς ΓΚΑΣΙ.
  (δ) Τα επί ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ Τμήματα θα καλύψωσι το ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ διά της καταλήψεως θέσεων περί το (Ν.197305) από 0300 ώρας της Η ημέρας.
 4. Ω-Ώρα :
  Ω ώρα η 0500 της 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ καθ’ ην τα τμήματα θα διέρχωνται την ΓΡΑΜΜΗΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ.
 5. Σήμα επιτυχίας.

– Ρ/Τ Συνθηματική λέξις “ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ”.
– Εάν οι Α/Τ δεν λειτουργήσουν ΤΡΕΙΣ Φωτοβολίδες ΠΡΑΣΙΝΑΙ.

Φ Α Σ Ι Σ 2
16. Συνθηματική λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΥΟ”.
17. Αντικειμενικοί Σκοποί:
Εις πρώτον χρόνον:
(α) Κατάληψις ΤΣΑΡΝΟ διά δύο Ταγμάτων υποβοηθουμένων υπό δύο Ταγμάτων της 52ας Ταξιαρχίας εκ κατευθύνσεων (όρα σχεδ.Π)
(β) Εις δεύτερον χρόνον ενέργεια δι’ ενός Τάγματος επί κατευθύνσεων (όρα σχεδ. Π) ίνα απειλήση τα Νώτα των επί ΚΟΖΑΚΑ Κ.Σ. με ισχυράν κάλυψιν προς ΠΑΠΟΥΛΙ και ούτω υποβοηθήση την 52 Ταξιαρχίαν διά την κατάληψιν ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (1 και 2) και Αυχένα ΣΓΟΥΡΟ.
18. Λεπτομέρειαι διά την εκτέλεσιν της Φάσεως ταύτης θα εκδοθώσιν διά νεωτέρας Δ/γής.
Φ Α Σ Ι Σ 3
19. Συνθηματική Λέξις “ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΙΑ”.
20. Αντικειμενικός Σκοπός.
(α) Κατάληψις ΠΑΠΟΥΛΙ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
Λεπτομέρειαι διά την εκτέλεσιν της φάσεως θα εκδοθώσι διά νεωτέρας Δ/γής.
21. Γ ε ν ι κ ά:
(α) Μετά το πέρας της επιχειρήσεως αι ομάδες Μηχ/κού συγκεντρούμεναι εις την Ταξιαρχίαν θα επανέλθωσι εις τους Λόχους των.
(β) Ομοίως άπασαι αι ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ.
(γ) Έκαστον Τάγμα να εφοδιάση τους Λόχους πρώτο Κλιμ. διά τριών ΜΠΑΚΔΟΡ και τεσσάρων συρματοκοπίδων.
(δ) Μετά την κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών τα τμήματα να προβαίνωσιν ταχέως εις την εδραίωσιν και εις την ευρείαν κατοχήν.
(ε) Ουδείς των ανδρών του πρώτου Κλιμακίου θα ασχολήται με περισυλλογή υλικών υπ’ ευθύνη των Δ/τών των Ταγμάτων.
(στ) Τα Τάγματα να διαθέσωσιν αριθμόν εργαλείων σκαφευτικών διά την ταχείαν οργάνωσιν της τοποθεσίας.
(ζ) Άπαντα τα τμήματα να ώσιν εφοδιασμένα διά πλαισίων αναγνωρίσεως της Αεροπορίας και να γνωρίζωσι καλώς την χρήσιν των.
(η) Ευρεία χρήσις καπνογόνων υπό Πυροβολικού και Όλμων.
22. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:
23. Π υ ρ ο μ α χ ι κ ά:
ΣΕΠ όλων των ειδών εις ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ:
Εφοδιασμός πυρομαχικών πεζικού των Ταγμάτων εις υψ.1402.
24. Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α:
Αι Μονάδες θα παραλαμβάνωσι τρόφιμα εκ του ΜΛΜ ως μέχρι σήμερα.
25. Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά:
Τα Β΄ Κλιμάκια και όσοι ημίονοι του Α΄ Κλ. δεν αναγκαιούσι εις τα πρόσω θα παραμείνωσι εις την περιοχήν της Ταξιαρχίας.
26. Υγειονομικόν:
Η Διμοιρία του 236 Χ.Ε. θα εγκατασταθή εις υψ. 1402 και να ενισχύση τους τραυματιοφορείς των Ταγμάτων διά της δημιουργίας υποσταθμών τραυματιοφορέων.
27. ΕΣΑ:
Ομάς ΕΣΑ διά τον έλεγχον κυκλοφορίας των δρομολογίων (ως προφορικαί οδηγίαι).
28. Α ι χ μ α λ ω τ ο ι:
Θα προωθούνται εις Τ.Σ. Ταξιαρχίας ίνα αποστέλλονται εις Στρατ. Συγκεντρώσεως Μεραρχίας εις ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ.
29. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ:
(α) Τ.Σ. της Ταξιαρχίας.
(ι) Εις την πρώτην φάσιν ΑΜΜΟΥΔΑ
(ιι) -//- -//- δευτέρ. -//- Υψ.1301(201330)
(ιιι) -//- -//- τρίτην -//- ΤΑΜΠΟΥΡΙ
(β) Σ.Δ. Των Ταγμάτων Πεζικού επί των κατευθύνσεών των.
Α Ν Α Φ Ε Ρ Α Τ Ε Λ Η Ψ Ι Ν.
Διά την ακρίβειαν Λ Α Σ Π Ι Α Σ Γ Ε Ω Ρ Γ.
Τ.Σ.Υ ΣΥΝΤ/ΧΗΣ-ΠΕΖΙΚΟΥ
ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Δ/ντής Γραφ.Α1
Κ.Ν./Μ.Ν.
Ο Δ Η Γ Ι Α Ι Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ:
-Ώρα υπογραφής 11:30΄
-Ώρα αποστολής…………
Τα υπ’ αριθ. 1,2, και 3 αντίγραφα δι’ εκτάκτου αγγελιοφόρου, τα υπόλοιπα διά της ΥΕΣΑ.
Π Ι Ν Α Ξ Π Α Ρ Α Λ Η Π Τ Ω Ν Αρ.αντ. Αριθ.Σχεδ.Π
592 Τ.Π. Ι Ι
615 Τ.Π. 2 2
620 Τ.Π. 3 3
144 ΜΟΠ 4 4
1η Μεραρχία 5 5
Δ/τής Ταξιαρχίας 6 6
ΑΙ Γραφείον 7 7
Α.Κ.Β&Γ΄ 8 8
Αρχείον 9-10 9-10

Πολ.Ημερολόγιον 11-12 11-12

1η Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
Γραφείον Α2
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
Προσηρτημένον τη υπ’ αριθ.2/31.7.49 Δ/γή Ιης Μεραρχίας
Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
Οι Κ.Σ. εν τη περιοχή ΓΡΑΜΜΟΥ τη οριζομένη υπό του Ορεινού Συγκροτήματος ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ- ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.1427) ανεφάνισαν μέχρι σήμερον βάσει πληροφοριών, περιπόλων, παρατηρητηρίων, παραδοθέντων και συλληφθέντων, την κάτωθι δύναμιν και διάταξιν:
(α) Δ ύ ν α μ ι ς
(ι) Η 16η Κ.Σ. Ταξιαρχία μετά των τριών της Ταγμάτων συν το Τάγμα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ συν Λόχος Ομαδαρχών…… συνολ.δυν……760 ων 20% Κ.Σ/τισσαι.
(ιι) Ανάλυσις Δυνάμεως.
Επιτελείον 16ης Κ.Σ. Ταξιαρχίας…………… δυν. 100
1ον Τάγμα εκ 3 Λόχων και Λόχου
Μηχανημάτων…………………………………….. δυν. 220
2ον Τάγμα εκ 2 Λόχων και Λόχου
Μηχανημάτων…………………………………….. δυν. 110
3ον Τάγμα μετά 2 Λόχων του και 2 Διμοιριών
Λόχου Μηχανημάτων……………………………. δυν. 150
Λόχος Ομαδαρχών……………………………….. δυν. 60
Τάγμα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ εκ 3 Λόχων….. δυν. 120
(ιιι) Ε φ ε δ ρ ε ί α ι
Ανασυγκροτηθέντα τμήματα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ, το 3ον Τάγμα ΖΩΗ 108 Ταξ/χίας μείον Λόχος, συν Διλοχία ΤΑΚΗ, συν Ανεξάρτητος Λόχος ΜΠΟΤΣΑΡΗ, συν 3ος Λόχος Τάγματος Θέσεων ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, συν. δυν. 690 ων 20% Κ.Σ/τισσαι.
(ιν) Ανάλυσις δυνάμεως εφεδρειών
Τμήματα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ……………………….. δυν. 300
Τάγμα ΖΩΗ μείον Λόχος……………………….. δυν. 150
Διλοχία ΤΑΚΗ…………………………………….. δυν. 110
Λόχος ΜΠΟΤΣΑΡΗ……………………………… δυν. 60
3ος Λόχος Τάγματος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ….. δυν. 70
(β) Δ ι ά τ α ξ ι ς
Επιτελείον 16 Κ.Σ.Ταξ. μετά Διμοιριών ΣΑΜΠΟΤΕΡ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (Ν.141312)
Σ.Δ. 3ου Τάγματος……………ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (Ν.139352)
9ος Λόχος συν Διμοιρία Μηχανημάτων ΟΤΟΡΙΤΣΕ-ΣΕΡΒΕΝΙ-ΓΚΑΣΙ
11ος Λόχος συν Διμοιρία Μηχανημάτων ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (Ν.149352) – (Ν.146360)
Σ.Δ. 2ου Τάγματος …………….ΚΟΠΡΙΑ (Ν.165315)
5ος Λόχος …..ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1731)-ΚΑΨΑΛΙΑ-ΑΝΩΝΥΜΟ
6ος Λόχος …..ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1731)-ΚΟΛΟΒΑΖΙ (Ν.1832)
7ος Λόχος Μηχανημάτων……………………………….. (Ν.178295)
Σ.Δ.1ου Τάγματος…………………….ΠΡΙΟΝΙ (Ν.137263)
1ος Λόχος συν Λόχος Μηχανημάτων…ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.140270)
2ος Λόχος συν Διμοιρία Μηχανημάτων……….ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ (Ν.159275)
3ος Λόχος ……………………………. (Ν.169294 )- ΛΕΥΚΑΔΙ
Λόχος Ομαδαρχών………………………………….. (Ν.158303)
Τάγμα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ εκ 3 Λόχων ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.135296) – ΤΣΑΡΝΟ (Ν.145312)
(ι) Διάταξις εφεδρειών
Τμήματα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ……..περιοχήν ΡΟΜΠΟΛΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Τάγμα ΖΩΗ μείον Λόχος………….ΓΚΡΟΠΑ ΤΣΑΠ (Ν.118244)
Διλοχία ΤΑΚΗ………………..ΣΟΥΦΛΙΚΑ (Ν.109255)
Λόχος ΜΠΟΤΣΑΡΗ…………………………… (Ν.123257)
3ος Λόχος Τάγματος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ………………
………..ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ (Ν.152242).
(γ) Ο π λ ι σ μ ό ς
(ι) Οπλισμός Πεζικού
Έκαστος Λόχος διαθέτει 8-9 ΜΠΡΕΝ και 5-9 ΜΥΔΡΑΛΛΙΑ αλληλοσυμπληρούμενα εις τον αριθμόν 15-16 όπλων, ως και 1-2 ατομικούς όλμους Καναδικής προελεύσεως, 12-15 αυτόματα όπλα, υπολ.τυφέκια.
Έκαστος Κ.Σ. 2 Χειροβομβίδες.
(ιι) Οπλισμός Λόχων Μηχανημάτων
3-4 Β. όλμοι 81 χιλιοστών, 2-3 ατομικοί όλμοι και 6-8 Β.πολυβόλα ων 2-3 ΣΒΑΡΙΣΕΛΟΖΕ.
(ιιι) Π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν
Περιοχήν ΤΣΑΡΝΟ Πυροβολαρχία εκ 4 Ο.Π. των 75 Ορεινόν συγκρότημα ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ 2-3 Α/Α ων έν των 37 χιλ. ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ περιοχή ΣΛΗΜΝΙΤΣΑΣ 2 όλμοι των 120 χιλ.
(δ) Αμυντικά έργα- Συρματοπλέγματα
Εις ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ 12-14 πολυβολεία- 2 ολμοβολεία ελέγχοντα περιοχήν από ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ μέχρι (Ν.145345). Προ αυτών συνεχές συρματόπλεγμα – ΟΤΟΡΙΤΣΕ – ΓΚΑΣΙ – ΣΕΡΒΕΝΗ 17-19 πολ/λεία κυκλικώς διατεταγμένα και 1 ολμοβολείον (Ν.144342). Επί ΟΤΟΡΙΤΣΕ το ήμισυ της οχυρώσεως προς ΝΑ ενισχυμένον διά συρματοπλέγματος. Εις ΓΚΑΣΙ προ πολυβολείων συρματόπλεγμα καλύπτον τα 2/3 της αμυντικής οχυρώσεως.
ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΚΑΨΑΛΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΟ – ΚΟΛΟΒΑΖΙ 26-28 πολυβολεία κυκλικώς διατεταγμένα. Προ πολυβολείων μία σειρά συρματοπλέγματος καλύπτουσα το 1/3 της διατάξεως προς Ν.Α.
ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ 10-12 πολυβολεία- 3 ολμοβολεία. Άπαντα εις Α κλιτύν.
ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ 14-16 πολυβολεία. Τομεύς επιτηρήσεως ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ-ΠΕΥΚΟΣ. Εις (Ν.166274) – (Ν.164271) συρματόπλεγμα.
ΛΕΥΚΑΔΙ 10-12 πολυβολεία από (Ν.169289) (173287)- (Ν.172283).
Τομείς επιτηρήσεως ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ-ΠΕΥΚΟ-ΤΣΑΪΡΙΑ. Πρό πολυβολείων συρματόπλεγμα.
ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ 20 πολυβολεία εις ΝΑ και ΝΔ προσβάσεως.
ΤΣΑΡΝΟ ΠΑΠΟΥΛΗ υψ. οχυρωμένα διά χαρακωμάτων.
Άπαντα πολυβολεία συγκοινωνούσιν μεταξύ των διά χαρακωμάτων βάθους 1,50- 1,70 μ. και είναι ενισχυμένα διά ατομικών θέσεων.Τα σκέπαστρα των πολυβολείων από 3-5 σειρές κορμών δένδρων ανθεκτικά εις βλήματα πυροβολικού και όλμων.
(ε) Ναρκοθετήσεις
Εις ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ έμπροσθεν και όπισθεν του συρματοπλέγματος και κατά όλης της οχυρώσεως ναρκοπέδιον εκ ΣΟΥ και ΤΕΛΛΕΡ.
Χαράδρα ΛΕΥΚΗ ΓΙΑΝΟΒΟΝ (Ν.155350) εκατέρωθεν ναρκο-θετημένη.
ΟΤΟΡΙΤΣΕ 30-50μ. προ πολυβολείων συνεχές ναρκοπέδιον.
Ναρκοθετημέναι ομοίως αι κατά μήκος του ποταμού βαθείαι χαραδρώσεως.
Ναρκοπέδιον (Ν.150340) – (Ν.153337).
ΓΚΑΣΙ προ πολ/λείων και έξωθι συρματοπλέγματος μια σειρά ναρκών.
ΤΑΜΠΟΥΡΙ ναρκοθετημένη περιοχή προ πολυβολείων. Τα απυρόβλητα μέρη ναρκοθετημένα. Ναρκοπέδια εις (Ν.176307) και (Ν.156310).
ΚΑΨΑΛΙΑ 40-50μ. προ πολυβολείων ναρκοπέδιον εκ ναρκών διαφόρου τύπου και ΤΕΛΛΕΡ συνδεδεμέναι διά καλωδίου. Εις Ν.(186306) ναρκοπέδιον.
Εις πρανές ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙ (Ν.164271)- (Ν.175288) ναρκοπέδιον εκ ΤΕΛΛΕΡ – ΣΟΥ και ναρκών Αμερικανικού τύπου.
Εις ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.142268) ναρκοπέδια εκ ΤΕΛΛΕΡ συνδεδεμένων διά καλωδίου.
(στ) Σ υ ν ή θ ε ι α ι.
Τα Κ.Σ. τμήματα της περιοχής ταύτης κοιμώνται από την 0700 ώραν μετά το πρωϊνόν ρόφημα μέχρι 1300 ότε λαμβάνουν το συσσίτιον το οποίον μεταφέρεται υπό των επιμελητών εις τα πολ/λεία. Τας μεσημβρινάς ώρας ασχολούνται με την βελτίωσιν των οχυρωματικών έργων ή με ατομικάς ασχολίας μέχρι την ώραν του βραδυνού συσσιτίου. Κατά την διάρκειαν της ημέρας έκαστον Κ.Σ. τμήμα εγκαθιστά παρατηρητήν εις δεσπόζον σημείον.
Μετά το βραδυνόν συσσίτιον άπασα σχεδόν η δύναμις ευρίσκεται εις διάταξιν μάχης. Εγκαθίστανται σκοποί προ πολυβολείων εναλασσόμενοι ανά 1,30 ή 2 ώρας με τους εντός των πολυβολείων κοιμουμένους. Στας 0200 ώραν άπαντες εγείρονται ευρισκόμενοι εις επιφυλακήν.

Κατά την διάρκειαν της νυκτός οι Κ.Σ/ται δι’ ενεδρών και περιπόλων ελέγχουσι την κοίτην του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ως και τα ευκολοπρόσβλητα σημεία.

Το Α2 Γραφείον
Α. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
Ταγ/χης Πεζικού
Δ/ντής
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο
Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Α.Θ Ε Ο Χ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Αντ/ρχης Πυρ/κού

Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Τ.Σ.Υ
ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Δ/ντής Γραφ. ΑΙ Ταξ.

Μ/Ν.