Οργάνωση Ελληνικού Στρατού την 1 Αυγ 1949, ΑΣ/ΔΙΣ


ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Πίναξ Διαρθρώσεως  Μονάδων Εθνικού  Στρατού την 1-8-1949
Παραμονήν ενάρξεως  των επιχειρήσεων  «Πυρσός»

αριθ. εγγ. 1 (ΣΤ/19)
Φύλλα 7

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΙΝΑΞ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΝ
1-8-1949 ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΥΡΣΟΣ».

  1. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΗΔΜ)

– Α΄ΣΣ
– Β΄ΣΣ
– 72α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (105, 597 και 612 Τ.Π.)
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΣΗΔΜ
2. Α΄ΣΣ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– Ι και VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ
– 77η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (616, 617 και 618 ΤΠ)
– 8ον (μείον Τάγμα), 15ον και 24ον ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝ/ΤΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
– 80 και 87 ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
– 101 και 105 ΣΥΝ/ΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 151 ΠΥΡ/ΧΙΑ ΜΕΣΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– ΙΧ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
– 488 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 711 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.- Β΄ΣΣ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– ΙΙ, ΙΧ, Χ και ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ
– ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (μείον Μοίρα)
– 12ον ΕΛΑΦΡΟΝ ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
– 14, 31, 32, 83, 84 και 88 ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
– 102, 104 και 107 ΣΥΝ/ΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 152, 153 και 151 (μείον πυρ/χία) ΜΟΙΡΑΙ ΜΕΣΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– ΙΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
– ΧΙ ΙΛΗ ΑΡΜΑΤΩΝ
– 489 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 715 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– 621 ΤΑΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.- Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 51η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (592, 615 και 620 Τ.Π.)
– 52α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (594, 595 και 596 Τ.Π.)
– 53η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (593, 601 και 603 Τ.Π.)
– 520 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 145 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 495 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 718 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.- ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 3η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (501, 502 και 503 Τ.Π.)
– 21η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (504, 505 και 506 Τ.Π.)
– 22α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (507, 508 και 509 Τ.Π.)
– 570 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 148 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 496 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 701 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.- ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– Ι ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (Α και Β ΜΟΙΡΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ)
– ΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (Γ, Δ και Ε ΜΟΙΡΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ)
– 480 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
7.- VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 74η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (627, 628 και 629 Τ.Π.)
– 75η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (582, 583 και 584 Τ.Π.)
– 76η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (581, 611 και 625 Τ.Π.)
– 8ον (μείον τάγμα), 15ον και 24ον Ε.Σ.Π.
– 80 και 87 ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
– 530 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 141 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 492 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 714 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8.- ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 41η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (521, 522 και 523 Τ.Π.)
– 42α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (524, 525 και 526 Τ.Π.)
– 43η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (527, 528 και 529 Τ.Π.)
– 560 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 144 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 497 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 704 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.- Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 35η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (561, 562 και 563 Τ.Π.)
– 36η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (564, 565 και 566 Τ.Π.)
– 37η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (567, 568 και 569 Τ.Π.)
– 540 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 143 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 493 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 716 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10.- ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 31η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (511, 512 και 513 Τ.Π.)
– 32α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (514, 515 και 516 Τ.Π.)
– 33η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (517, 518 και 519 Τ.Π.)
– 510 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 146 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 498 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 707 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– 335, 336 και 337 ΜΟΙΡΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΣΠΙΤΣ
– 345, 346 και 347 ΣΜΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΧΑΡΒΑΤ
– 355 ΜΟΙΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΤΑΚΟΤΑ
– ΣΜΗΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– ΣΜΗΝΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΩΝ ΝΤΑΚΟΤΑ
– ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
– ΣΜΗΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
– ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
12.- ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 45η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (571, 572 και 573 Τ.Π.)
– 61η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (517, 614 και 619 Τ.Π.)
– 73η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (574, 575 και 591 Τ.Π.)
– 580 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 142 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 494 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 713 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
13.- Γ΄ΣΣ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΔΚΜ)
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΔΘ)
– 87 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
– 16ον, 19ον, 26ον, 29ον, 30ον, 31ον, 41ον, 50ον, 59ον και 81ον ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝ/ΤΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
– 108 ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 146 ΜΟΙΡΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
– 490 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 712 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14.- VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 25η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (551, 552 και 553 Τ.Π.)
– 26η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (554, 555 και 556 Τ.Π.)
– 27η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (557, 558 και 559 Τ.Π.)
– 590 ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ
– 491 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 717 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
– ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15.- ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΕ)
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 71η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (602, 613 και 630 Τ.Π.)
– Β΄ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ
– ΧΙ ΣΥΝ/ΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
– 485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΣΔΣΕ)
– 486 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 631 ΤΑΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΔΕ)
– 69 ΕΛΑΦΡΟΝ ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΣΔΛ)
(3ον και 6ον ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝ/ΤΑ ΠΕΖΙΚΟΥ)
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΣΔΡ)
(4ον, 34ον και 42ον Ε.Σ.Π.)
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΔΑ)
(39ον Ε.Σ.Π.)
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΔΘ)
(2ον, 5ον και 27ον Ε.Σ.Π.)
– 79ον Ε.Τ.Π.
– 83η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
– (29ον Ε.Τ.Π.)
– ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
16.- ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΗΣΩΝ (ΑΣΔΑΝ)
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΔΑ)
(78 ΕΤΠ)
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΑΜΟΥ (ΣΔΣ)
(96 ΕΤΠ)
– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΔΚ)
(23 ΕΤΠ)
– 482 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
17.- ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΣΔΠ)
– ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
– 11ον ΕΛΑΦΡΟΝ ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
– 485 ΛΟΧΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
– 719 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Εν Αθήναις 2α Δ/βρίου 1972
Ο
Προϊστάμενος του Τμήματος
Τ.Υ.

Advertisements