Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΓΥΡΟΣ αρ.2, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/31 Ιουλ 1949


1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                                                                                 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ.Α.Α.Π.Φ.16/112Γ/Α1
ΣΤΓ 919/31-7-49
Αυξ.αριθ.αντιτ. 15
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “ΑΡΓΥΡΟΣ” υπ’ αριθ. 2 της 31-7-49
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή από τας προφορικάς Διαταγάς)
Χ ά ρ τ α ι : 1:50.000 ΦΥΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός:
Ως εις το συνημμένον Δ.Π. της 1ης Μεραρχίας υπ’ αριθ. 2 της 31-7-49.
2. Φίλιαι δυνάμεις:
(α) Η 1η Μεραρχία επιτίθεται με σκοπόν να καταλάβη τον ΘΥΛΑΚΑ του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις:
υπό διοίκησιν: 145 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία
προς υποστήριξιν: -144 ΜΟΠ
– 101 ΣΠΠ μείον ουλαμός
– ΙΙ/102 ΜΠΠ
– Β΄/151 Πυροβολαρχία Μ.Π.
– 711 Λόχος Μηχανικού
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
3. (α) Η 1η Μεραρχία να επιτεθή και καταλάβη τον θύλακα του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ – ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (1 και 2) – ΑΥΧΗΝ ΣΓΟΥΡΟ- ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΛΗ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ μέχρι του τελευταίου φωτός της Η+2 ημέρας.
(β) Να απαγορεύση την μεταφοράν δυνάμεων Κ.Σ. εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΒΙΤΣΙ ή και αντιστρόφως.
(γ) Να διατηρήση απάσας τας ήδη κατεχομένας τοποθεσίας.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Γ ε ν ι κ α ί γ ρ α μ μ α ί
Η επίθεσις θα διεξαχθή εις τρεις φάσεις. (Σχεδ/μα “Ρ”)
(α) ΦΑΣΙΣ 1. Κατάληψις ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΕΥΚΑΔΙ – ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ μέχρι του τελευταίου φωτός της Η ημέρας υπό της 51 και 52 Ταξιαρχιών.
(β) ΦΑΣΙΣ 2. Κατάληψις του ΤΣΑΡΝΟ-ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2) – Αυχήν ΣΓΟΥΡΟ εις δύο χρόνους μέχρι του τελευταίου φωτός της Η+1 ημέρας.
(ι) Πρώτον ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΣΑΡΝΟ με δύναμιν ουχί ολιγωτέραν των 4 Ταγμάτων.
(ιι) Δεύτερον ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2) διά τριών Ταγμάτων.
(γ) ΦΑΣΙΣ 3. Ολοκλήρωσις αποστολής διά της καταλήψεως ΠΑΠΟΥΛΙ- ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ διά μιας Ταξιαρχίας και απειλής καταλήψεως του ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ των Κ.Σ. δι’ ενός Τάγματος εκ του 1425, μέχρι του τελευταίου φωτός της Η+2 ημέρας.
ΦΑΣΙΣ 1
5. Συνθηματική Λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΈΝΑ”

 1. Συγκρότησις
  ΔΕΞΙΑ 51 Ταξιαρχία
  υπό Διοίκησιν -Μίας ομάς του 967 λόχου ΕΣΑ.
  προς άμεσον υποστ. -144 ΜΟΠ.
  προς υποστήριξιν -4 ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ

– Μία Διμοιρία του 718 Λόχου
Μηχ/κού
– Μία Διμοιρία 236 ΟΧΕ.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 52 Ταξιαρχία
υπό Διοίκησιν -Μίας ομάς 967 Λόχου ΕΣΑ.
προς άμεσον υπ/ξιν -145 ΜΟΠ.
προς υποστήριξιν – 4 ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
-Μία Διμοιρία του 718 Λόχου
Μηχ/κού
– Μία Διμοιρία του 236 ΟΧΕ.
ΕΦΕΔΡΕΙΑ Το 593 Τάγμα της 53 Ταξιαρχίας προς υποστήριξιν -Μία ομάς ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
7. Αντικειμενικοί σκοποί
(α) 51 Ταξ/χίας:
-Προσβολή και κατάληψις του ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.172310) από ΒΟΡΡΑ και ΑΝΑΤ. διά δύο Ταγμάτων, με κάλυψιν διά Λόχου εκ ΓΚΑΣΙ.
Επί κατευθύνσεως ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ-ΚΟΛΟΒΑΖΙ και αντέρεισμα εκ (Ν.178330) – ΚΟΛΟΒΑΖΙ και εκείθεν ΤΑΜΠΟΥΡΙ, πλήρες Τάγμα.
(β) 52 Ταξ/χίας:
– Κατάληψις των ΛΕΥΚΑΔΙ (Ν.168288) – ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Ν.177-300), και προσβολή του ΤΑΜΠΟΥΡΙ εκ ΝΟΤΟΥ και κατάληψις των ανωνύμων εις (Ν.165308) και (Ν.159308) με απασχόλησιν του ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ.
– Η ενέργεια θα γίνη διά δύο Ταγμάτων με Τάγμα σύν Λόχον, επί της κατευθύνσεως ΛΕΥΚΑΔΙ- ανώνυμον (Ν.165308) και ΛΕΥΚΑΔΙ-ΛΕΙΒΑΔΙ ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ(Ν.1630)- ανώνυμον (Ν.160308).
– Μετά την κατάληψιν του ΤΑΜΠΟΥΡΙ κατάληψις του ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ.
(γ) Εφεδρεία
-Τάγμα μείον Διλοχία υψ. 1644 (Ν.190258) και Διλοχία εις ΠΥΡΓΟΝ.
8. Γ ρ α μ μ α ί ε ξ ο ρ μ ή σ ε ω ς
(α) 51 Ταξιαρχίας: Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ από του (Ν.176334) μέχρι του (Ν.202315).
(β) 52 Ταξιαρχίας: Αντέρεισμα ΠΡΙΟΝΙΑ (Ν.170270) ΠΕΥΚΟΣ (Ν.1829)-(Ν.187298).
9. Ό ρ ι α
Όρια μεταξύ 51 και 52 Ταξιαρχιών: ΤΣΑΡΝΟ-ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΚΑΨΑΛΙΑ άπαντα ΝΑΙ εις 51 Ταξιαρχίαν.
10. Περιοχαί Συγκεντρώσεως Μάχης (ΠΣΜ.)
(α) 51 Ταξιαρχίας: Περί το 1402 (Ν.215350)
(β) 52 Ταξιαρχίας: ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΝΙΑΣΙΑ (Ν.18057) και ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ν.196277).
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
(1) Κατά την διάρκειαν της Η-1 ημέρας ΟΥΔΕΜΙΑ κίνησις ιδιαιτέρα να γίνη επί της γραμμής ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΝΙΑΣΙΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ- ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΑ-ΑΛΕΒΙΤΣΑ.
(2) Η κίνησις προς τας ΠΣΜ των Μονάδων επιθέσεως θα γίνη την νύκτα της Η-1 ημέρας προς Η ημέρας, να έχη δε περατωθή μέχρι της 2300 ώρας.
11. Χώροι λήψεως Σχηματισμού Μάχης (ΧΛΣΜ)
(α) 51 Ταξιαρχία περί το (Ν.2034) και (Ν.2133).
(β) 52 Ταξιαρχία περί το (Ν.178280) και (Ν.172270).
(γ) Αι Ταξιαρχίαι να μεριμνήσωσι να καλύψωσι του ΧΛΣΜ και την Γραμμήν εξορμήσεως διά της εγκαίρου καταλήψεως ορισμένων σημείων.
12. Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ς
(α) Πυροβολικόν
(ι) Άπαν το Πεδινόν Πυρ/κόν να εκτελή διαδοχικούς βομβαρδισμούς, αναλόγως της αξίας των στόχων υπέρ της μίας ή της άλλης Ταξιαρχίας, και δημιουργία προπετάσμ. καπνού.
(ιι) Το Ο.Π. το διατεθέν προς άμεσον υποστήριξιν εις τας Ταξιαρχίας, θα διατίθεται υπό τοιούτων και ως αντιολμικόν Πυρ/κόν.
(ιιι) Το Μ.Π. ως Πυρ/κόν Α/Β υπερεπιθέτον τα πυρά του εις τα του Πεδινού Πυρ/κού.
(β) Αεροπορία
(ι) Συνεχής υποστήριξις καθ’ όλην την ημέραν διά της προσβολής των εκάστοτε υποδεικνυομένων στόχων, αρχικώς διά εκκρηκτικών βομβών και εμπρηστικών τοιούτων και ακολούθως διά ρουκετών και πολυβολισμών.
(ιι) Οσάκις το Πυρ/κόν σφυροκοπεί ορισμένους στόχους υπέρ μιας Ταξιαρχίας, η αεροπορία θα προσβάλη στόχους ετέρους είτε υπέρ της άλλης Ταξιαρχίας, τη αιτήσει μας και εις βάθος.
(γ) Συντονισμός πυρών.
(ι) Ο συντονισμός πάσης υποστηρίξεως διά πυρών Πυρ/κού και αεροπορίας γενήσεται μερίμνη του Διοικητού Πυρ/κού 1ης Μεραρχίας, διά λεπτομερούς σχεδίου πυρός.
(ιι) Προς τούτο ο άμεσος σύνδεσμος με την αεροπορία θα επιτυγχάνεται δι’ αξ/κού της αεροπορίας, Συνδέσμου παρά τη Μεραρχία.
(ιιι) Τα ιπτάμενα Ε.ΠΑΡ. θα συνδέονται με τον Διοικητήν Πυρ/κού, δι’ ειδικού δικτύου Πυρ/κού.
13. Προστασία πλευρών
(α) (ι) Το επί ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ Τάγμα θα προστατεύση το Δεξιόν πλευρόν της 51 Ταξιαρχίας, διά της καταλήψεως από της 0300 ώρας της Η ημέρας των υψ.1345 (Ν.189345) και (Ν.177355).
(ιι) Διά της προωθήσεως των όλμων των 81 χιλ. εκτέλεσις συγκεντρώσεων προς ΓΚΑΣΙ και ΟΤΟΡΙΤΣΕ και δημιουργίας προπετάσματος καπνού.
(β) (ι) Τα επί ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Η τμήματα να ενεργούν παρενόχλησιν κατά Κ.Σ. εις ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ (Ν.150245).
(ιι) Τα επί ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ (Ν.160258) τμήματα να ενεργήσουν παραπλανητικώς προς ΤΣΑΓΚΟΣ (1) και να δημιουργήσουν προπέτασμα καπνού δι’ όλμων 81 χιλ. μεταξύ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ- ΤΣΑΓΚΟΣ και ΠΡΟΦ.ΗΛΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΟΣ.
(γ) Τα επί ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ (Ν.198290) να καταλάβωσι από της 0300 ώρας της Η ημέρας θέσεις περί το (Ν.197305) προς κάλυψιν του ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ πλευρού της 51 Ταξιαρχίας και του ΔΕΞΙΟΥ της 52 Ταξιαρχίας.
14. Μ η χ α ν ι κ ό ν
(α) Ο Δ/τής Μηχ/κού να μεριμνήση ώστε ευθύς ως καταστή δυνατόν, να συνεχισθή η διάνοιξις της οδού διά τροχόν, προς ΠΕΥΚΟΝ (Ν.1829) και ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΝ (Ν.1932).
(β) Το εις τας Ταξ/χίας διατεθέν Μηχανικόν, διά διευθέτησιν δρομολογίων και εγκατάστασιν ναρκών επί επικινδύνων κατευθύνσεων.

 1. Ω ώ ρ α
  Ως Ω ώρα ορίζεται η 0500 της 5 Αυγούστου καθ’ ην το προπορευόμενον Πεζικόν θα διέλθη την ΓΡΑΜΜΗΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ.
 2. Σ ή μ α ε π ι τ υ χ ί α ς
  (α) Αρχικώς Ρ/Τ. Συνθηματική λέξεις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ”.
  (β) Εάν οι ασύρματοι δεν λειτουργήσουν, διά φωτοβολίδων:
  (ι) 51 Ταξιαρχίαι- Τρεις φωτοβολίδες ΠΡΑΣΙΝΑΙ
  (ιι) 52 Ταξιαρχίαι- Τρεις -//- ΛΕΥΚΑΙ
  ΦΑΣΙΣ 2
 3. Συνθηματική λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΥΟ”
 4. Συγκρότησις: Ως εις ΠΡΩΤΗΝ ΦΑΣΙΝ
 5. Πρόβλεψις της δράσεως των Ταξιαρχιών
  (α) Εις ΠΡΩΤΟΝ χρόνον κατάληψις του ΤΣΑΡΝΟ.
  Διά την κατάληψιν του ΤΣΑΡΝΟ θα ενεργήσουν αμφότερα αι Ταξιαρχίαι ως ακολούθως :
  (ι) 51 Ταξ/χία: Επί της κυρίας κατευθύνσεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΣΑΡΝΟ θα ενεργήση διά δύο Ταγμάτων.
  (ιι) 52 Ταξ/χία: Επί κατευθύνσεως ΛΕΥΚΑΔΙ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ- ανώνυμον (Ν.146306), διά δύο Ταγμάτων.
  (β) Μετά την κατάληψιν του ΤΣΑΡΝΟ, ταυτόχρονος επίθεσις κατά ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2) και αυχένος ΣΓΟΥΡΟ ως κάτωθι:
  (ι) 51 Ταξ/χία: Δι’ ενός Τάγματος, διά ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΩΡ/ΚΗΣ προς ΤΣΑΓΚΟΣ (2) και ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ (Ν.125305) ίνα απειλήση τα νώτα των επί ΚΟΖΑΚΑ Κ.Σ. με ισχυράν κάλυψιν προς ΠΑΠΟΥΛΙ.
  (ιι) 52 Ταξ/χία: Εκ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΩΡ/ΚΗΣ προς ΚΟΖΑΚΑ, από ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ προς ΤΣΑΓΚΟΣ (1) και ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ προς ΤΣΑΓΚΟΣ (1) διά δύο Ταγμάτων.
  Μετά κατάληψιν ΤΣΑΓΚΟΣ (1) προώθησις δυνάμεως Διλοχίας προς Αυχένα ΣΓΟΥΡΟ.
  (γ) Υποστήριξις
  (ι) Εις τον πρώτον χρόνον άπαν το Πυρ/κόν επί του ΤΣΑΡΝΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ.
  (ιι) Εις τον Δεύτερον χρόνον άπαν το Πυρ/κόν επί κορυφογραμμής ΚΟΖΑΚΑ-ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2) και αυχένα ΣΓΟΥΡΟ.
  (ιιι) Η αεροπορία συνεχής, διά βομβών και ρουκετών και πολυβολισμών, υποστήριξις της επιθέσεως, αρχικώς επί ΤΣΑΡΝΟ και έπειτα κατά ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2).
  (ιν) Επιτήρησις κατευθύνσεως ΠΑΠΟΥΛΙ και κυρίως προς ΣΓΟΥΡΟ- ΣΟΥΦΛΙΚΑ και άμεσος προσβολή συγκεντρώσεων ή κινήσεων Κ.Σ.
 6. Ώρα ενάρξεως το πρώτον φως της Η+1 ημέρας.
 7. Σ ή μ α ε π ι τ υ χ ί α ς
  (α) Αρχικώς Ρ/Τ. Συνθηματική λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΥΟ ΤΕΛΟΣ”.
  (β) Εάν οι ασύρματοι δεν λειτουργήσουν διά φωτοβολίδων ως κάτωθι:
  (ι) Διά μεν το ΤΣΑΡΝΟ: Δύο λευκαί και μία ΠΡΑΣΙΝΗ.
  (ιι) Διά το ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2) : Δύο ΠΡΑΣΙΝΑΙ και μία ΛΕΥΚΗ.
  ΦΑΣΙΣ 3
 8. Συνθηματική Λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΙΑ”
 9. Συγκρότησις : 51 Ταξιαρχία
  υπό Διοίκησιν: 603 Τ.Π. (ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ -υψ.1425)

– 2 επί πλέον ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ εκ της 52 Ταξ/χίας .
24. Αντικειμενικοί Σκοποί
(α) Η κατάληψις του ΠΑΠΟΥΛΙ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ διά δύο Ταγμάτων ενεργούντων εκ ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΛΙ-ΟΤΟΡΙΤΣΕ και ΓΙΑΣΙ-ΟΤΟΡΙΤΣΕ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
(β) Συγχρόνως εκ του υψ.1425 ενέργεια διά Διλοχίας προς ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ διά την απειλήν αποκοπής και κυκλώσεως των επί ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ Κ.Σ. και προσπάθεια καταλήψεως του υψ. 1364 (Ν.150390).
(γ) Η εφεδρεία Μεραρχίας θα κινηθή αναλόγως της καταστάσεως.
25. Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ς
Άπαν το Πυρ/κόν και η αεροπορία υπέρ της 51 Ταξιαρχίας.
26. Σ ή μ α ε π ι τ υ χ ί α ς
(α) Διά Ρ/Τ: Συνθηματική λέξις: “ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΙΑ ΤΕΛΟΣ”
(β) Διά τριών λευκών φωτοβολίδων εις περίπτωσιν μή λειτουργίας των ασυρμάτων.
27. Γ ε ν ι κ ά
(α) Το Πυρ/κόν θα ταχθή εις κεντρικήν θέσιν, περί το ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ (Ν.2129) το Πεδινόν και περί την ΜΟΣΧΑΡΙΤΣΑΝ (Ν.2029) το ορειβατικόν.
(β) Μετά την Τρίτην Φάσιν αι διατεθείσαι Διμοιρίαι Μηχανικού εις τας 51 και 52 Ταξ/χίας, θα επανέλθωσι εις τον Λόχον των.
(γ) Ομοίως θα επανέλθωσι εις Μεραρχίαν άπασαι αι διατεθείσαι ομάδες ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ.
(δ) Αι Ταξιαρχίαι να προικοδοτώσι τους Λόχους πρώτου κλιμακίου διά τριών (3) ΜΠΑΚΑΛΟΡ έκαστον και 4 συρματοκοπίδων και να ληφθώσι μέτρα διατηρήσεως τούτων εις περίπτωσιν θέσεως εκτός μάχης, τινός των φερόντων ταύτα.
(ε) Άπασαι αι αιτήσεις Αεροπορίας θα γίνονται διά της Μεραρχίας. Να γίνεται δραστηρία εκμετάλευσις της επεμβάσεως της αεροπορίας.
(στ) Μετά την κατάληψιν εκάστου αντικειμενικού σκοπού, ταχίστη εδραίωσις και επέκτασις κατοχής τούτου.
(ζ) Ουδείς των ανδρών των τμημάτων πρώτου κλιμακίου να ασχολήται με περισυλλογήν εγκαταλειπομένου υλικού, υπ’ ευθύνη των Διοικητών Ταγμάτων.
(η) Τα Τάγματα να διαθέτωσι αριθμόν σκαπανών και πτύων διά την ταχίστην οργάνωσιν των καταλαμβανομέννων αντικειμενικών σκοπών.
(θ) Εφιστάται η προσοχή των Δ/τών Ταξ/χιών και Ταγμάτων, επί του εφοδιασμού των ενεργούντων τμημάτων, διά πλαισίων συνδέσμου μετά των αεροπλάνων και ορθής χρησιμοποιήσεως τούτων ως και μή εγκατάληψις τούτων εις περίπτωσιν θέσεως εκτός μάχης των φερόντων ταύτα.
(ι) Να γίνεται ευρεία χρήσις προπετασμάτων καπνού δι’ όλμων και Πυρ/κού είτε διά την κάλυψιν των επικινδύνων κατευθύνσεων είτε διά την προσέγγισιν των εχθρικών οργανώσεων υπό των ομάδων ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ ή ομάδων εκκαθαρίσεως ανθισταμένων πολ/λείων.

 1. Έλεγχος, Κυκλοφορία και Ασφάλεια Φαλάγγων
  (α) Μερίμνη Μεραρχίας:
  (ι) Μέχρι ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ
  (ιι) Μέχρι ΓΚΡΟΥΣΙΑ
  (β) Ευθύνη 51 Ταξιαρχίας: εκείθεν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
  (γ) Ευθύνη 52 Ταξιαρχίας: εκείθεν ΓΚΡΟΥΣΙΑ
 2. Πρόβλεψις επί της διατάξεως μετά την ολοκλήρωσιν της αποστολής Μεραρχίας
  (α) Κ.Σ. Μεραρχίας ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ
  (β) 51 Ταξ/χία Κ.Σ. εις ΤΑΜΠΟΥΡΙ με

– Τάγμα ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΛΙ
– -//- ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-1425
– -//- ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΟΥΧΟΥΛΙ
(γ) 52 Ταξ/χία Κ.Σ. ΠΥΡΓΟΣ με
– Τάγμα ΤΣΑΓΚΟΣ (1 και 2)
– -//- ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ
– -//- μείον Διλοχία ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ υψ.1644
– Διλοχία εφεδρεία ΠΥΡΓΟΣ
(δ) 53 Ταξ/χία Κ.Σ. εις ΑΜΜΟΥΔΑ με
– Τάγμα ΑΛΕΒΙΤΣΑ-1402-ΤΡΙΛΟΦΟΣ
– -//- μείον Διλοχία ΓΚΡΟΥΣΙΑ- υψ. 1170
– Διλοχία εφεδρεία Ταξ/χίας περί ΑΜΜΟΥΔΑ-ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ.
– Τάγμα ΝΕΣΤΟΡΙ εφεδρεία Μεραρχίας.
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α
30. Διαταγή Δ.Μ. θα εκδοθή κεχωρισμένως.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι
31. (α) Το Τ.Σ. της Ιης Μεραρχίας εις ΤΟΥΧΟΥΛΗΝ από 1900 ώρας της Η-1 ημέρας.
(β) Τ.Σ. 51 Ταξιαρχίας
(ι) Εις Πρώτην ΦΑΣΙΝ ΑΜΜΟΥΔΑ
(ιι) Εις Δευτέραν ΦΑΣΙΝ υψ. 1301(Ν.201330)
(ιιι) Εις Τρίτην ΦΑΣΙΝ ΤΑΜΠΟΥΡΙ
(γ) Τ.Σ. 52 Ταξιαρχίας
(ι) Εις Πρώτην ΦΑΣΙΝ η ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ
(ιι) Εις Δευτέραν ΦΑΣΙΝ τα ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Ν.180258)
(ιιι) Εις Τρίτην ΦΑΣΙΝ ο ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ
32. Κατανομαί μέσων του τμήμ. Διαβ/σεων Αεροπ. υποστηρίξεως (ΤΔΑΣ)
Ανά μία ομάς Τ.Δ.Α.Σ. διά το Στρατ. Μερ/χίας και δι’ εκάστην Ταξ/χίαν.
33. Μεταξύ Τ.Σ. Μεραρχίας και τοιούτων Ταξιαρχιών, εγκατάστασις τηλεφωνικής γραμμής, ως και μεταξύ Τ.Σ. Μεραρχίας και θέσεων πυροβόλων.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
ΟΔΗΓΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τα αντίγραφα υπ’ αριθ.1,2,3,9, και 12 δι’ αξ/κού Συνδέσμου.
Τα υπόλοιπα διά της ΥΕΣΑ.
Θ Ε Μ. ΚΕΤΣΕΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ- ΜΕΡΑΡΧΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Δ.Κ Α Ρ Τ Σ Ω Ν Α Σ
Αντ/ρχης Πεζικού
Δ/ντής Α1

ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ
Αριθ.αντιτ. Αριθ.Σχεδ/ματος “Ρ”
51 Ταξιαρχία 1 1
52 -//- 2 2
53 -//- 3 3
Δ/σις Πυρ/κού 4 4
Δ/σις Μηχ/κού 5 5
Διαβιβάσεις 6 6
145 ΜΟΠ 7 7
144 ΜΟΠ 8 8
Α΄ΣΣ 9 9
VIΙ Μεραρχία 10 10
77 Ταξιαρχία 11 11
Χ Μεραρχία 12 12
Διοικητής Μεραρχίας 13 13
Υποδ/τής -//- 14 14
Α1 Γραφείον 15 15
Α2 Γραφείον -//- 16 16
Κλάδος Β/Γ 17-19 17-19
Υγειονομικόν 20 20
ΣΕΜ 21 —
ΣΥΠ 22 21
Τ.Σ. 23 —
967 Λόχος ΕΣΑ 24 22
Αμερικανική αποστολή 25 23
Αρχείον 26-27 24-25
Πολεμικόν Ημερολόγιον 28-29 26-27