Συμπεριφορά προς παραδιδομένους Συμμορίτας, ΓΕΣ/30 Ιουλ 1949


ΘΕΜΑ: Συμπεριφορά προς παραδιδομένους κλπ. Συμμορίτας
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθ.Τηλεφ.30-571
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄- Γ΄ΣΣ-ΑΣΔΑΝ. ΓΕΣ Δ/σις Τύπου
ΣΚΕ – Μεραρχίας – Στρ.Δ/σεις ΑΡ.20 3180 α/Φ 98923
ΚΟΙΝ: ΣΗΔΜ/Α2-Δ.Υ.Πλ. -Α1-ΓΕΣ ΒΣΤ 902/30-7-49
Α2/ΓΕΣ
1. Παρά τας επανειλημμένας Διαταγάς του Αρχιστρατήγου δεν κατέστη δυνατόν, ατυχώς, να γίνη αντιληπτή η μεγάλη σημασία του ψυχολογικού πολέμου υπό τινων Διοικητών Μεγάλων Μονάδων.
2. Απλή μόνον μελέτη των περιεχομένων εις χείρας του Εθνικού Στρατού Αρχείων των Κομ/συμμοριτών πείθει οποία σημασία δίδεται υπό του κομ/συμμοριακού Αρχηγείου εις την διαφώτισιν.
Εις τούτο επιβάλλεται τουλάχιστον να μιμηθώμεν τους αντιπάλους μας, οίτινες προηγήθησαν ημών κατά πολύ εις το Κεφάλαιον τούτο και επέτυχον τα γνωστά μέχρι σήμερον αποτελέσματα επί των κομ/συμμοριτών, του πληθυσμού της υπαίθρου και των πόλεων, ανώτερα των διά των όπλων επιτευχθέντων.
Παρά ταύτα υπό τινων Μεγ. Μονάδων το έργον της διαφωτίσεως θεωρείται ως όλως δευτερεύον, ουδεμίας βοηθείας παρεχομένης εις τα Γραφεία Τύπου και Διαφωτίσεως.
3. Η συμπεριφορά προς τους παραδιδομένους η συλλαμβανομένους Συμμορίτας επιβάλλεται να είναι καλή.
Τούτο θα έχη μεγίστην επίδρασιν επί των λοιπών οπαδών των Κομ/συμμοριακών Μονάδων και είναι το αποτελεσματικώτερον μέσον διαψεύσεως των Κομ/συμμοριτικών τερατολογιών περί βεβαίου θανάτου και βασανιστηρίων των παραδιδομένων.
Μόνον υπό την προϋπόθεσιν ταύτην η υφ’ ημών ενεργουμένη διαφώτισις (διά Προκηρύξεων κ.λ.π.) των Συμμοριτών θα είναι αποτελεσματική.
Αντιθέτως κακή μεταχείρισις των παραδιδομένων θ’ αναστείλη ασφαλώς την προς παράδοσιν έφεσιν των υπολειμμάτων των Κομ/συμμοριών.
4. Ε π ι β ά λ λ ε τ α ι
α) Η ταχεία διεκπεραίωσις του ενεργουμένου εις τα διάφορα Στρατόπεδα ελέγχου προς αποσυμφόρησιν τούτων διά της απολύσεως των βιαίως Στρατολογηθέντων και των παραδοθέντων, οίτινες δεν βαρύνονται με εγκλήματα.
Υπάρχουσι περίπτωσις παραδοθέντων Συμμοριτών, οίτινες κρατούνται πλέον του έτους εις Στρατόπεδα συγκεντρώσεως, λόγω βραδύτητος διενεργείας διατυπώσεων.
β) Ταχεία παραπομπή εις Δίκην εκείνων εκ των συλληφθέντων, οίτινες πρέπει να δώσωσι λόγον ενώπιον της Δικαιοσύνης.
γ) Διαχωρισμός εν τοις Στρατοπέδοις των υπόπτων και επικινδύνων από τους λοιπούς Κρατουμένους, προς αποφυγήν της ασφαλώς διενεργουμένης Κομμουνιστικής Προπαγάνδας υπό συγκρατουμένων.
δ) Διατήρησις, κατά το δυνατόν, των καλών συνθηκών διαβιώσεως των κρατουμένων.
ε) Διαφώτισις εν τοις Στρατοπέδοις προς τον σκοπόν όπως οι επιστρέφοντες εις τα χωρία των καταστώσι καλοί πολίται.
στ) Επ’ ουδενί λόγω γνωστοποίησις των Καταδικαστικών αποφάσεων των Στρατοδικείων και ιδία ως προς συλληφθέντα σημαίνοντα στελέχη, καθ’ όσον τούτου γίνεται ευρεία εκμετάλλευσις υπό της Κομ. Προπαγάνδας, προς αναστολήν της τάσεως παραδόσεως στελεχών.
Περί τούτου άλλως τε εξεδόθη η υπ’ αριθ. 158984/0/66/3-3-49 Δ/γή Υπουργείου Στρατιωτικών.
Οίκοθεν νοείται ότι προ πάσης εκτελέσεως σημαίνοντος στελέχους των κομ/συμμοριτών, κατόπιν αποφάσεως Στρατοδικείου, επιβάλλεται η από πάσης απόψεως εκμετάλλευσις τούτου (Ομιλίαι από Ραδιοφώνου, μεγαφώνου, σύνταξις Προκηρύξεων προς συντρόφους των κ.λ.π.), αναστελλομένης εν ανάγκη της εκτελέσεως επί τι χρονικόν διάστημα.
5. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα δοθή αφορμή εις το μέλλον επί του αντικειμένου τούτου.

Διά την ακρίβειαν                           Αντιστράτηγος Γ.ΚΟΣΜΑΣ
Τ.Σ.Υ.                                                                   Αρχηγός ΓΕΣ
ΔΙΟΝ.ΚΡΙΤΣΕΛΛΗΣ
Ταγ/ρχης Πυρ/κού