Εκθεση επιχειρήσεως ΑΙΑΣ (4-11 Ιουλ 1949), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/27 Ιουλ 1949


Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ “ΑΙΑΣ”
ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 1949

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. Α΄ ΜΕΡΟΣ (Πληροφορίαι περί εχθρού – Μορφολογία και
  Στρατιωτική αξία του Κ/Τ – Προθέσεις)
 3. Β΄ ΜΕΡΟΣ (Οργάνωσις και διεύθυνσις της Επιχειρήσεως και
  κυρίως διεξαγωγή ταύτης)

 4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Μέθοδος ενεργείας-Δυσχέρειαι

– Διδάγματα)
6. ΣΤΑΣΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΩΝ
7. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
8. ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
9. Π Ι Ν Α Κ Ε Σ (Ημετέρων απωλειών και κυριευθέντων

Λαφύρων)

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΑΙΑΣ”
ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΑΠΟ 4-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1949

ΧΑΡΤΑΙ 1: 100.000 { ΚΑΒΑΝΤΑΡΤΣΙ Γ6
{ ΕΔΕΣΣΑ Δ5
{ ΦΛΩΡΙΝΑ Δ6

1:50.000 { ΕΔΕΣΣΑ- ΑΡΔΕΑ
{ ΑΡΝΙΣΣΑ – ΟΡΜΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεσις διαιρείται εις δύο Μέρη Α΄ και Β΄.
Τον μεν Α΄ Μέρος περιλαμβάνει γενικάς τινας ενδείξεις περί του επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ εχθρού – της μορφολογίας και στρατιωτικής αξίας του εδαφικού τούτου διαμερίσματος και των Γενικωτέρων προθέσεων επί της αναληφθείσης Επιχειρήσεως.
Το δε Β΄ Μέρος την οργάνωσιν και διεύθυνσιν ταύτης, την κυρίως διεξαγωγήν, την συμβολήν και απόδοσιν των όπλων υποστηρίξεως και Υπηρεσιών, τα συμπεράσματα, πίνακας απωλειών, λαφύρων κ.λ.π.

Α΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΟΥ
Αι εις την περιοχήν ολοκλήρου του Κ/Τ συμμοριακαί δυνάμεις ανήρχοντο εις 750 περίπου ήτοι ή 24 Κ.Σ. Ταξιαρχία υπό τον ΝΕΜΕΡΣΚΑΝ με τας οργανικάς της Μονάδας επί ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ Κ/Τ και την Επιλαρχίαν ΘΑΝΑΣΗ επί του ΔΥΤΙΚΟΥ τοιούτου.
Αι οχυραί θέσεις των, τα ναρκοπέδια, τα έμπεδα, αι εδώ καταστάσεις των, τα νοσοκομεία των, και τα τμήματα κρούσεως μαρτυρούν την απόφασίν των περί διατηρήσεως του όγκου Κ/Τ ώστε να χρησιμεύση ενδεχομένως ως χώρος υποδοχής των εκ ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΣ εις περίπτωσιν καταλήψεως τούτου υπό των ημετέρων δυνάμεων.
Υπόλοιπαι ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι περί οργανώσεως, διατάξεως, οπλισμού, οχυρώσεων, ναρκοθετήσεων κλπ αναφέρονται εν τω συνημμένω Δελτίω Πληροφοριών.
3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Κ/Τ
Το Θέατρον των διεξαχθεισών επιχειρήσεων παρουσιάζεται γενικώς λίαν διακεκομμένον, με αποκρήμνους βαθείας γραμμάς, με βραχώδεις και αποτόμους κορυφάς ιδία κατά το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ μέρος. Το χαρακτηρίζουν δε τα μεγάλα υψόμετρα, τα εξαιρετικώς δασώδη διαμερίσματα και η στενότης των δρομολογίων.
Το εδαφικόν διαμέρισμα της ΜΕΘΟΡΙΟΥ διακρινόμενον εις μερικά τοιαύτα : ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
ΚΡΕΜΙΝΑΚ
ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑ
ΚΟΖΙΑΚ
ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑΣ
χαρακτηρίζει το μεγάλον υψόμετρον και το τελείως γυμνόν του εδάφους.
4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Το ορεινόν εδαφικόν Συγκρότημα του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ παρουσιάζει μέγα ενδιαφέρον από Στρατιωτικής απόψεως ούτω αποτελούν ζωτικόν χώρον διά των Συμμοριτισμόν υπήρξε:
(α) Το σπουδαίον ενδιαίτημα με Έμπεδον τμήμα, Νοσοκομείον και Σχολήν Υπαξ/κών.
(β) Σταθμός ανασυγκροτήσεως και οργανώσεως ΚΣ Μονάδων.
(γ) Κέντρον διακομιδής Πολεμικού Υλικού διοχετευομένου συστηματικώς δι’ άλλα συμμοριακά Συγκροτήματα προς ΝΟΤΟΝ και Ν.ΔΥΣΜΑΣ.
(δ) Ασφαλής διάδρομος κυκλοφορίας Συμμοριακών Τμημάτων από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ και αντιστρόφως.
Περιελάμβανε:
(ι) Μίαν προκαλυπτικήν γραμμήν καθοριζομένην υπό εδαφικών σημείων ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ – ΚΑΛΙΒΙΑ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΤΣΟΥΚΑ – ΓΚΡΕΜΠΙΝ-ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗ- ΟΡΜΑ- ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
(ιι) Το κρησφύγετον και άδυτον των συμμοριτών εντός του διαμερίσματος ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ – Βαθειών γραμμών ΜΠΕΛΙΤΣΑ, ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ, ΡΑΜΝΟΜΠΟΡΣΚ.
(ιιι) Την κυρίαν γραμμήν ασφαλείας των επί των συνόρων με τα σημαντικώτατα ερείσματα του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ- ΚΡΕΜΙΝΑΚ- ΜΠΕΛΑ ΓΚΡΟΤΑ-ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑΣ – ΣΟΚΟΛ- ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
5. ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Η αναληφθείσα Επιχείρησις απεσκόπει όπως:
(α) Ο εχθρός αποστερηθή του ζωτικού αυτού χώρου του Κ/Τ.
(β) Επενεχθώσι εις τούτον όσον το δυνατόν μεγαλύτεραι απώλειαι και αποδιοργάνωσις των Μονάδων του.
(γ) Απαγορευθή ενδεχομένως η χρησιμοποίησις της βάσεως ταύτης ως μεγάλης βάσεως εφοδιασμού και εξορμήσεως διά την αναμόλυνσιν του εσωτερικού της Χώρας ή εγκαταστάσεως επ’ αυτής συμμοριακών δυνάμεων προερχομένων εξ άλλων περιοχών και ιδία εκ ΒΙΤΣΙ.
(δ) Επιτευχθή η ευρυτέρα κάλυψις των αστικών κέντρων και των μετόπισθεν της περιοχής.
Β΄ Μ Ε Ρ Ο Σ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
6. Γ Ε Ν Ι Κ Α
Βάσει των ανωτέρω Γενικών Προθέσεων η Μεραρχία κατόπιν Δ/γής του Γ΄ΣΣ εμελέτησε λεπτομερώς το Σχέδιον Ενεργείας της κατά Κ/Τ επιχειρήσεως το οποίον τελικώς ενεκρίθη με ελαχίστας μόνον τροποποιήσεις.
Απητήθη αρκετός χρόνος διά την εκτέλεσιν των αναγνωρίσεων και ιδιαιτέρως εχρειάσθη να εξετασθή ποικιλοτρόπως το ζήτημα του αιφνιδιασμού, όστις διά να επιτευχθή έδει να πραγματοποιηθώσι μετά πάσης μυστικότητος όλαι αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι και κυρίως η συγκέντρωσις των τμημάτων.
Επί του σημείου τούτου η Μεραρχία κυρίως βασίζει την όλην λαμπράν επιτυχίαν της Επιχειρήσεως διότι παν ότι προέβλεψε και εμελέτησε εξετελέσθη υπό των Ταξιαρχιών μετά παραδειγματικής τάξεως και ακριβείας.
7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αι Γενικαί γραμμαί του εφαρμοσθέντος Σχεδίου συνίστανται εις τα κάτωθι:
(α) Ισχυρά, αιφνιδιαστική και ταχεία ενέργεια από ΝΟΤΟΥ και από Β.ΔΥΣΜΩΝ κατά της υπό των ΚΣ κατεχομένης τοποθεσίας μετά συγχρόνου τολμηράς διεισδύσεως (ευρέως ελιγμού) δι’ ισχυρών δυνάμεων εις τα μετόπισθεν του εχθρού προς κατάληψιν του ισχυρού ερείσματος ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.9383) και απομονώσεως αυτού εκ του ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΥ εδάφους.
(β) Σύγχρονος ενέργεια από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΓΚΡΑΒΙΣΤΑ (0.0695) – ΚΑΡΑΟΥΛΙ (0.0392).
(γ) Συμπλήρωσις εν συνεχεία της καταλήψεως της παραμεθορίου ζώνης διά συναντήσεως εις περιοχήν ΣΟΚΟΛ (0.0092) των από ΚΑΡΑΟΥΛΙ (0.0392) και ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ (Ν.9383) ενεργουσών δυνάμεων.
(δ) Εκκαθάρισις της μεταξύ της οροθετικής γραμμής και πεδινής περιοχής ορεινής ζώνης.
(ε) Επιθετικαί ενέργειαι επί του υπολοίπου μετώπου από ΑΝΑΤΟΛΩΝ προς ΔΥΣΜΑΣ και από ΝΟΤΟΥ προς ΒΟΡΡΑΝ επί σκοπώ καθηλώσεως των εχθρικών δυνάμεων.
8. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(α) Τμήματα Πεζικού
(ι) Τ.Σ. 31 Ταξιαρχίας
(ιι) 513 Τάγμα Πεζικού
(ιιι) Τ.Σ. 32 Ταξιαρχίας
(ιυ) 514,515 και 516 (μείον Λόχος) Τάγματα Πεζικού
(υ) Διλοχία 64 Τ.Εθνοφρουράς
(υι) Λόχος του 45 Τ.Εθνοφρουράς
(υιι) Ε΄ Μοίρα Ορεινών Καταδρομών.
(β) Οπλα Υποστηρίξεως
(ι) Μοίρα 107 ΣΠΠ.
(ιι) Πυρ/χία 108 ΣΠΠ.
(ιιι) 146 ΜΟΠ.
(ιυ) Ιλη Τεθωρακισμένων του ΧΙ Σ.Α.
(υ) Δύο Διμοιρίαι 707 Λόχου Μηχανικού
(υι) 778 και 780 ΜΛΜ.
(υιι) 213 Χειρ. Εκστρατείας και δύο Χειρουργικαί Μονάδες Εκστρατείας.
(υιιι) Δύο ομάδες επαφής Α.Υ. και όχημα επαφής Γ΄ΣΣ.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
  Αι ανωτέρω δυνάμεις οργανωθείσαι εις τρία Συγκροτήματα υπήχθησαν υπό την Μεραρχίαν ήτις διηύθυνε τας Επιχειρήσεις διά Τ.Σ. εγκατασταθέντος αρχικώς ΑΡΝΙΣΣΑΝ (από 031530΄ω. – 051000΄ω ώρας) – ΑΡΔΕΑΝ (από 051000΄ω. – 091030΄ω.) και μετέπειτα ΕΔΕΣΣΑΝ.
  (α) ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  Διοικητής: Ο Διοικητής του 516 Τ.Π. με Τ.Σ. εις ΠΙΠΕΡΙΕΣ από 031400΄ω. – 060700΄ω. και εν συνεχεία εις ΠΟΠΟΒΟ ΛΟΖΙ και ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
  Τμήματα: 516 Τ.Π. (μείον Λόχος)
  Διλοχία 64 Τ.Ε.
  Πυρ/χία 108 Σ.Π.Π.
  Διμοιρία Μηχανικού 707 Λόχου Μηχανικού
  Όχημα Επαφής
  (β) ΝΟΤΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  Διοικητής : Ο Διοικητής της 32 Ταξιαρχίας με Τ.Σ. εις ΨΕΛΛΑΝ από 031400΄ω. – 051630΄ω. και εν συνεχεία εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
  Τμήματα: 514 Τ.Π.
  515 Τ.Π.
  Διλοχία εκ Λόχων 553 ΤΠ και 45 ΤΕ.
  Β΄ Πυρ/χία 146 ΜΟΠ.
  Διμοιρία Μηχανικού 707 Λόχου Μηχανικού
  Ομάς Επαφής Α.Υ.

(γ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΙΓΜΟΥ
Διοικητής: Ο Διοικητής 31 Ταξιαρχίας με Τ.Σ. ακολουθούν το 513 Τ.Π.
Τμήματα : 513 Τ.Π.
Ε΄ Μοίρα Ορεινών Καταδρομών
Γ΄ Πυρ/χία 146 ΜΟΠ.
Ομάς Επαφής Α.Υ.
(δ) ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ
(ι) Μεραρχίας το 553 Τ.Π. (μείον Λόχος)
(ιι) ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ Συγκροτημάτων: ανά μία Διλοχία.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  Η επιχείρησις “ΑΙΑΣ” διαιρείται εις τέσσαρας φάσεις:
  (α) Α΄ ΦΑΣΙΣ: Περιλαμβάνει προπαρασκευαστικάς ενεργείας, την συγκέντρωσιν και προώθησιν των Μονάδων εις τους προκεχωρημένους χώρους Συγκεντρώσεως (ΠΧΣ) και τέλος της εκτέλεσιν των αναγκαιουσών αναγνωρίσεων υπό των Διοικήσεων μέχρι Κλιμακίου Λόχου.
  (β) Β΄ ΦΑΣΙΣ: Την ενέργειαν των τμημάτων προς κατάληψιν της προκαλυπτικής γραμμής του όγκου Κ/Τ (όρα παραγ. 4 Στρατιωτική αξία) και μέρους της κυρίας γραμμής ασφαλείας του.
  (γ) Γ΄ ΦΑΣΙΣ: Την ολοκλήρωσιν καταλήψεως οροθετικής γραμμής.
  (δ) Δ΄ ΦΑΣΙΣ: Την εκκθάρισιν και πρώτην εδραίωσιν επί των κυριωτέρων ερεισμάτων του Κ/Τ.
  Α΄ Φ Α Σ Ι Σ
  (α) Προπαρασκευαστικαί ενέργειαι
  Αύται εξάρμεναι από 28ης Ιουνίου ε.ε. απέβλεπον εις την εντατικήν χρησιμοποίησιν των Ομάδων Πληροφοριών εις τα μετόπισθεν της διατάξεως των ΚΣ του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ προς επιβεβαίωσιν και συμπλήρωσιν των περί εχθρού Πληροφοριών, ιδία δε προς αναγνώρισιν των τελευταίως κατασκευασθέντων ναρκοπεδίων.
  Οσαύτως εις την κατηγορίαν των ενεργειών τούτων συμπεριλαμβάνεται και η προκατάληψις:
  (ι) Του Βράχου ΓΚΡΑΒΙΣΤΑΣ (0695) υπό ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ώστε να εξασφαλισθή το προς ΚΑΡΑΟΥΛΙ μοναδικόν δρομολόγιον.
  (ιι) Του υψ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑΣ (0275) υπό του ΝΟΤΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ώστε να στερηθή ο εχθρός της προς την οδόν ΕΔΕΣΣΗΣ – ΑΡΝΙΣΣΗΣ παρατηρήσεώς του.
  (β) Συγκέντρωσις – προώθησις Μονάδων εις ΠΧΣ.
  Η συγκέντρωσις και προώθησις των Μονάδων εις τους Π.Χ.Σ. επραγματοποιήθη μετά τάξεως και ακριβείας παρ’ ότι η Μεραρχία εξυπηρετείτο υπό μιας μόνον αρτηρίας ΕΔΕΣΣΗΣ – ΑΡΝΙΣΣΗΣ και ήτις μάλιστα δεν ευρίσκετο εις καλήν κατάστασιν.
  Τα τμήματα ήχθησαν την Χ-2 ημέραν δι’ αυτοκινήτων μέχρι ΨΕΛΛΑΣ (0166) και εκείθεν διά νυκτός μετεκινήθησαν εις τους προκεχωρημένους χώρους συγκεντρώσεως (ΑΡΝΙΣΣΑ-ΖΕΡΒΗ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ένθα και παρέμεινον καθ’ όλην την διάρκειαν της Χ ημέρας εν αφανεία και καλύψει, μη γενόμενα αντιληπτά υπό του εχθρού, όστις απείχε εκ τούτων μόνον ελάχιστον αριθμόν χιλιομέτρων.
  Εις την επιτυχή ταύτην συγκέντρωσιν και προώθησιν των τμημάτων η Μεραρχία απ’ αρχής εβάσισε τον αιφνιδιασμόν της.
  Εδικαιώθη εις τας προβλέψεις της.
  (γ) Αναγνώρισεις – Δρομολόγια προχωρήσεως
  Διά της παραμονής των τμημάτων την Χ-1 ημέραν εις Π.Χ.Σ. εδόθη ο χρόνος εις τας Διοικήσεις διά την εκτέλεσιν των απαιτουμένων αναγνωρίσεων και προσανατολισμόν γενικώς των βαθμοφόρων επί του εδάφους εφ’ ου θα επεχείρουν.
  Επελέγησαν οι πλέον έμπειροι οδηγοί και συνεζητήθη μετ’ αυτών και η παραμικροτέρα λεπτομέρεια αφορώσα την εκλογήν και χρησιμοποίησιν των δρομολογίων.
  Β΄ Φ Α Σ Ι Σ
  (α) Πρώτη ημέρα επιχειρήσεως 4-7-49
  (ι) Βόρειον Συγκρότημα

– 6η Φάλαγξ (3ος Λόχος 516 Τ.Π.)
Από 0430 ώρας ο 3ος Λόχος (μείον διμοιρία ήτις εδραιώθη επί ΒΡΑΧΟΥ ΓΚΡΑΒΙΣΤΑΣ) προωθήθη προς κατάληψιν του Ελληνικού Φυλακείου του υψ. 1739 (0.38937) καθυστερήσας όμως λόγω ομίχλης μόλις την 1130 ω. έλαβε στενήν επαφή μετά Κ/Σ αφού ανέτρεψε ενδιαμέσως δύο μικροαντιστάσεις και συνέβαλε τρεις Κ/Σ.
Από μεσηβρίας πλέον η Φάλαγξ (6) υπήχθη υπό τον Ταγ/χην ΑΠΟΠΑΠΠΑΝ (Υποδ/τήν 516 Τ.Π.) Διοικητήν της 7ης Φάλαγγος, ήτις εκινείτο επί του αυτού δρομολογίου και όπισθεν της Φάλαγγος (6).
-7η Φάλαγξ (1ος και 2ος Λόχοι του 64 Τ.Ε.)
Η Φάλαγξ αύτη (υπό Ταγ/χην ΑΠΟΠΑΠΠΑΝ) εκινήθη την νύκτα της 2/3 Ιουλίου επί του ιδίου με την φάλαγγα (6) δρομολογίου και την πρωίαν της 3ης Ιουλίου έφθασεν εις το δάσος ΑΝΩ ΠΕΤΕΡΝΙΚ (0894) όπου εκαλύφθη ολόκληρον την ημέραν.
Επικουλήθησεν αναγνώρισις των Διοικητών Λόχων ολόκληρον την ημέραν της 3ης Ιουλίου από του Παρατηρητηρίου του υψ. ΠΟΠΟΒΟΛΟΖΙ (0.58942) όπου διεπιστώθη το τελείως δασώδες και απόκρημνον της δοθείσης εις την Φάλαγγα κατευθύνσεως ΠΟΠΟΒΟΛΟΖΙ – ΚΑΡΑΟΥΛΙ, αλλά ιδία η πυκνή ναρκοθέτησις ταύτης.
Εφ’ όσον δε η Φάλαγξ (6) εκινείτο ευχερώς εκτός ναρκοπεδίου και εγγύς των πυραμίδων άνευ ουδεμίας αντιδράσεως των ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΩΝ, διετάχθη ν’ ακολουθήση το αυτό δρομολόγιον, να υπερβή τον 3ον Λόχον και να ενεργήση δραστηρίως προς κατάληψιν ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
Την 4ην Ιουλίου την μεσηβρίαν έφθασεν προ του υψ. του Ελληνικού Φυλακείου (0494) ανεγνώρισε τας προ του 3ου Λόχου αντιστάσεις των Κ/Σ (δύο μυδράλλια) και ενέργησε κατά τούτων καταλαβούσα τα ύψωμα τούτο την 1700΄ω.
Συνέχισε κίνησίν της αμέσως προς κατάληψιν υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ πλην την 2030΄ω. καθηλώθη 500μ. προ του υψ. 1830 προ της δραστηριότητος των εχθρικών πυρών και του τελείως ακαλύπτου του εδάφους, σχούσα δύο νεκρούς οπλίτας και Ι τραυματίαν.
8η Φάλαγξ
Διλοχία 64 ΤΕ εκκινήσας την 2200΄ω. της 3ης Ιουλίου εκ ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΣ προς αιφνιδιαστικήν νυκτερινήν κατάληψιν του Βράχου ΟΣΤΡΑΝΙ με το πρώτον φως της ημέρας ευρέθη ενσφηνωμένος μεταξύ δύο πολυβολείων Κ/Σ εις την Δυτικήν παρυφήν Κ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Παρέμειναν εις την θέσιν αυτήν εν απολύτω καλύψει ολόκληρον την 4ην Ιουλίου χωρίς να γίνη αντιληπτή η παρουσία του. Η εφεδρική του Διμοιρία εντός Κ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ την 0800΄ω. εφόνευσεν δύο συμμορίτας και εκυρίευσεν Ι Μπρέν και Ι αυτόματον.
Καθ’ όλην την 4ην Ιουλίου ανεπτύχθη εξαιρετική δραστηριότης υπό των Τεθωρακισμένων άτινα προωθήθησαν μέχρι ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.
(Κατά την εκκαθάρισιν του δρομολογίου ηλιεύθησαν 9 νάρκαι ΤΕΛΕΡ).
(ιι) Νότιον Συγκρότημα
Συμβάντα νυκτός 3-4/7: Μηδέν
Γεγονότα της ημέρας
-Η Μοίρα του 107 ΣΠΠ νύκτα 3/4 δι’ αυτοκινήτων εκινήθη εκ ΜΟΥΧΑΡΕΜ εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ.
-Η Πυρ/χία Α/146 ΜΟΠ εσυνέχισε κίνησίν της την 040330΄ω. προς ΑΡΝΙΣΣΑΝ δι’ αυτοκινήτων και εκείθεν πεζή εις ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΝ, ένθα ετάχθη.
– 514 Τ.Π. την 040400΄ω. είχε φθάσει εις ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ άνευ τινός (9276) και συνέχιζε κίνησίν του προς ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ.
– Διλοχία (Φάλαγξ 4) 515 Τ.Π. την 040410΄ω. έφθασε επί ΤΑΠΑΝ (9876) άνευ τινός και εσυνέχιζε κίνησίν του προς ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ.
– Το 514 Τ.Π. από 040530΄ω. συνηνώθη με την Διλοχίαν του 515 Τ.Π. (φάλαγξ 3) εις (Ν.9477) ην έθεσε υπό τας διαταγάς του. Συνεχίζον την προώθησίν του προς τον αυχένα ΣΑΜΠΑΝΑΣ εδέχθη αραιά πυρά αυτομάτων και όλμων 81 χιλ. Κ/Σ εγκατεστημένων επί ΣΑΜΠΑΝΑΣ. Εξετελέσθη βολή δι’ ολοκλήρου Πυρ/κού του Συγκροτήματος και εγένετο εξόρμησις πεζικού προς κατάληψιν αυτής.
– 515 Τ.Π. κινηθέν εκ ΤΑΠΑΝ προς ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ εδέχθη πυκνά πυρά αυτομάτων όπλων εκ των εις τους πρόποδας ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ πολυβολείων. Συγχρόνως διεπιστώθη προ αυτών η ύπαρξις συνεχούς ναρκοπεδίου. Διαπιστωθέντος μετά νέαν προσπάθειαν προχωρήσεως ότι η κατεύθυνσις ΤΑΠΑΝ – ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ ήτο πολύ δύσκολος λόγω της τελείας προσαρμογής εις το έδαφος των τροχιών των Κ/Σ αυτομάτων όπλων τας εσπερινάς ώρας προωθήθη Ορειβατικόν Πυρ/λον δι’ εκτέλεσιν ευθυφόρου βολής την επομένην κατά θυρίδων πολ/λείων.
– Μικτή Διλοχία από 040400΄ προωθήθη προς ΤΣΟΥΚΑΝ και την 041040΄ω. κατέλαβε αυτήν. Διετάχθη προώθησις αναγνωρίσεων της προς ΓΚΡΕΜΠΙΝ και ΒΥΣΣΟΚΑ ΒΟΛΦ.
– Την 041230΄ κατελήφθη ΣΑΜΠΑΝΑ κατόπιν σκληρού αγώνος υπό 2ας και 3ης φάλαγγος (514 ΤΠ και Διλοχία 515 ΤΠ).
– 514 ΤΠ και Διλοχία ΠΑΡΘΕΝΗ 515 ΤΠ μετά την κατάληψιν ΣΑΜΠΑΝΑΣ επιχειρήσαντα να επιτεθούν προς ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ καθηλώθησαν προ πυκνών πυρών Πεζικού και όλμων προερχομένων από ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ και ΠΑΛΗΟΜΑΝΔΡΙ.
– Μικτή Διλοχία μετά κατάληψιν ΤΣΟΥΚΑΣ εξέπεμψε αναγνωρίσεις προς ΣΛΕΒΙΤΣΑΝ χωρίς να συναντήση εχθρόν. Οι επί Ανατολικών κλιτύων ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ Κ/Σ έβαλον δι’ αντιαρματικού πυρ/λου κατά της επί ΤΣΟΥΚΑΣ Μικτής Διλοχίας.
Ημέτερα αεροπλάνα εβλήθησαν υπό Κ/Σ άνευ αποτελέσματος.
Διαπιστωθέντος ότι, τόσον εκ κατευθύνσεως ΣΑΜΠΑΝΑ – ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ, όσον και εκ της ετέρας ΤΑΠΑΝ – ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ η προχώρησις κατέστη δυσχερής διετάχθη ο Διοικητής του 514 ΤΠ να οργανώση επίθεσιν κατά ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ και ν’ αναφέρη ποίαν ώραν θα ήτο έτοιμος προς εξόρμησιν ίνα συνδυασθή η υποστήριξις του δι’ όλου του Πυρ/κού του Συγκροτήματος και αεροπορίας.
Το 515 ΤΠ διετάχθη ομοίως να εξορμήση ταυτοχρόνως.
Την 1245΄ ήλθον υπό βροχήν αεροπλάνα αλλά λόγω πυκνής νεφώσεως απέστειλεν σήμα ότι λυπούνται, αλλά είναι υποχρεωμένα να απέλθουν ελλείψει ορατότητος.
Τούτου ένεκεν η επίθεσις ανεβλήθη διά τας απογευματινάς ώρας.
Κατόπιν συνεννοήσεως μετά της αεροπορίας και του Πυρ/κού ωργανώθη διά την 1650΄ω. νέα εξόρμησις κατά ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ.
Και πάλιν όμως άπασα η τοποθεσία εκαλύφθη υπό νεφών, ομίχλης και βροχής. Ούτω τελικώς παρά τας καταβληθείσας προσπαθείας δεν επετεύχθη η εντός της ημέρας κατάληψις του ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ διαπιστωθείσης της υπάρξεως ισχυράς εχθρικής αμύνης.
– Απώλειαι:
Ημέτεραι:Κατά την προώθησιν της Μικτής Διλοχίας προς ΤΣΟΥΚΑΝ, τμήμα αυτής επί (0.19765) ενέπεσεν εις ναρκοπέδιον (Κ/Π) με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν δύο οπλιτών.
Το 514 ΤΠ και η Διλοχία του 515 ΤΠ κατά κίνησίν των προς ΣΑΜΠΑΝΑΝ έσχον δύο νεκρούς εξ ων εις αξ/κός.
Ομοίως το 515 ΤΠ (φάλαγξ 4) έσχεν τρεις τραυματίας εξ όλμων και ναρκών.
Απώλειαι Κ.Σ.: Δεν εξηκριβώθησαν
– Λάφυρα:
Υπό 515 ΤΠ ηλιεύθησαν 17 νάρκαι Κ/Π και υπό της Μικτής Διλοχίας 20 τοιαύται.
– Απώλειαι: (συνολικαί εις το τέλος της ημέρας)
Ημέτεραι:
514 ΤΠ τραυματίαι οπλίται 4, νεκροί αξ/κοί Ι, οπλίται Ι
515 ΤΠ τραυματίαι οπλίται 16
Μικτή Διλοχία τραυματίαι οπλίται 4.
Κ.Σ.: Δεν εξηκριβώθησαν.
– Απώλειαι κτηνών- υλικού:
Κτήνη: Κατά την διαδρομήν της Διλοχίας του 515 ΤΠ ετραυματίσθησαν δύο κτήνη εκ νάρκης Κ.Π.
Υλικού: Ουδεμία
– Λάφυρα: 37 Νάρκαι
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
– 514 ΤΠ και Διλοχία 515 ΤΠ
Λόχος ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ, Λόχος ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ, Λόχος αυχένος ΣΑΜΠΑΝΑΣ με Τριλοχίαν επί ΣΑΜΠΑΝΑΣ .
Σ.Δ. 514 ΤΠ επί ΣΑΜΠΑΝΑΣ
– 515 ΤΠ :
Δι’ ελαφρών τμημάτων διατήρησις γραμμής επαφής, υπόλοιπος δύναμις επί ΤΑΠΑΝ.
– Μικτή Διλοχία:
Εις ΤΣΟΥΚΑΝ και νοτίως ταύτης εις δύο ανώνυμα υψώματα.
– Τ.Σ. 32 Ταξιαρχίας εις ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΝ από 2100΄ω.
– ΣΣ τραυματιών εις ΖΕΡΒΗΝ και ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΝ
– Διμοιρία Μηχανικού (707 Μ.Μ.) εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ.
(ιιι) Συγκρότημα Ελιγμού
– Φάλαγξ ΜΟΚ.
Εκκίνησις εκ ΠΧΣ 2015΄ ω.
Άφιξις εις ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ άνευ αντιστάσεως 2300΄ω και παραμονή μιας ώρας λόγω καθυστερήσεως Λόχου 513 ΤΠ.
2430΄ω. συνέχισις της κινήσεως με ορατότητα μηδέν. Λόχος 513 ΤΠ αφίεται εις ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ προς διατήρησίν της.
0430΄ω. καταλαμβάνονται ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ και το ύψωμα 1826 (408804) ταυτοχρόνως ενισχυμένη διμοιρία αποστέλλεται προς ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (893804).
0630΄ω. υπό προωθημένων τμημάτων καταλαμβάνεται ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ και ΦΥΛΑΚΙΟΝ.
Το ΦΥΛΑΚΙΟΝ κατελήφθη κατόπιν μικροσυμπλοκής μεθ’ ομάδος Κ.Σ. Εν συνεχεία επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ και ΣΤΑΛΟΝ απέδειξεν ισχυράν κατοχήν αμφοτέρων.
0700΄ω. το Τ. Επιτελείον της Μοίρας μετά δύο ΛΟΚ συν Διμοιρίας πολ/λων προωθείται κατά μήκος οροθετικής γραμμής μέχρι του Ελληνικού ΦΥΛΑΚΙΟΥ. Κατά την κίνησιν δέχεται πυκνά πυρά εκ ΣΤΑΛΟΥ αποτέλεσμα των οποίων ήτο 2 νεκροί και 5 τραυματίαι.
Αμα τη αφίξει εις ΦΥΛΑΚΙΟΝ του Διοικητού του Τ.Επιτελείου Λοχαγού ΚΕΡΤΕΜΕΛΙΔΗ γίνεται λεπτομερής αναγνώρισις εκ της οποίας διαπιστούται η ύπαρξις 7 τουλάχιστον πολ/λειων επί ΠΡ.ΗΛΙΑ και 6 επί ΣΤΑΛΟΥ.
Κατ’αρχήν αποφασίζεται κατάληψις ΠΡ.ΗΛΙΑ και ΣΤΑΛΟΥ διά νυκτερινής ενεργείας. Λόγω όμως της εν τω μεταξύ πιπτούσης πυκνοτάτης ομίχλης ο Διοικητής της ΜΟΙΡΑΣ κρίνει πρόσφορον την εκτέλεσιν ενεργείας κατά την ημέραν.
Διατίθεται εις ΛΟΚ συν διμοιρία εναντίον ΠΡ.ΗΛΙΑ.
Ενισχυμένη Διμοιρία εναντίον ΣΤΑΛΟΥ.
2015΄ω. εκκίνησις τμήματος εφόδου.
2220΄ω. Βολή Πυρ/κού
2230΄ω. καταλαμβάνονται τα πρώτα πολ/λεία ΠΡ.ΗΛΙΑ.Την αυτήν ώραν καταλαμβάνονται τα πρώτα πολ/λεία ΣΤΑΛΟΥ.
2300΄ω. ολοκληρούται κατάληψις ΠΡ.ΗΛΙΑ
Η Διμοιρία εναντίον ΣΤΑΛΟΥ αγκιστρούται επί των πρώτων πολ/λείων δέχεται επανειλημμένας αντεπιθέσεις και αδυνατεί να προχωρήση.
2400΄ω. αποστέλλεται εις έτερος ΛΟΚ προς ΠΡ.ΗΛΙΑ.
– Τ.Σ. 31 Ταξιαρχίας, 513 ΤΠ (μείον Λόχος)
032200΄ω. άφιξις εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ένθα ματαίως αναμένει επί μίαν ώραν να παραλάβη τα μεταγωγικά του Β΄ Κλιμακίου της Ε΄ΜΚ.
0400΄ω. άφιξις εις ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ.
0630΄ω. εκκίνησις μιας Διλοχίας 513 ΤΠ διά ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ένθα άφιξις 0900΄ω.
1200΄ω. αναχώρησις εξ ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ Τ.Σ. συν Λόχου 513 ΤΠ, του τετάρτου Λόχου παραμείναντος εις ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ μετά των Σχηματισμών Β΄Κλιμακίου.
1500΄ω. άφιξις εις ΚΑΛ.ΦΑΡΜΑΚΗ και προώθησις μέχρι υψ. 1826 ένθα επαφή με Ε΄ΜΚ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ
Από 1300΄ω. Χαλαζοθύελλα πρωτοφανούς εντάσεως και καταρακτώδης βροχή μετά πυκνοτάτης ομίχλης.
Αι καιρικαί συνθήκαι καθιστούν δυσχερεστάτας τας επικοινωνίας και καθ’ όλην την νύκτα παρά τας προσπαθείας δεν επετεύχθη σύνδεσμος μετά της Μεραρχίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ημέρας 4-7-49)
– Απώλειαι:
Ημετέρων : Νεκροί Αξ/κοί Ι, οπλίται 5
Τραυματίαι οπλίται 30.
Κ.Σ. : Νεκροί 2, συλληφθέντες 3.
Κτήνη : Τραυματισμένα 2.
– Λάφυρα : Μπρεν Ι, Νάρκαι ΤΕΛΕΡ 9, Κ/Π 37.

Γ΄ Φ Α Σ Ι Σ
(β) Δευτέρα ημέρα επιχειρήσεως 5-7-49
(ι) Βόρειον Συγκρότημα
– Κατά την διάρκειαν της νυκτός ο εχθρός εκκενώσας τας επί του Βράχου ΟΣΤΡΑΝΙ-ΚΡΕΣΝΑ και ΒΥΡΟΤ θέσεις του ενίσχυσε το υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ και όταν από της πρωίας ήρξατο η ενέργεια προς κατάληψιν του υψώματος τούτου, εξεδηλώθησαν ευθύς αμέσως 7 μυδράλλια, Ι ΦΙΑΤ και πυρά 2 όλμων εκ θέσεων άριστα ωργανωμένων και μη δυναμένων να εξουδετερωθώσι ούτε υπό Πυρ/κού, ούτε υπό της αεροπορίας.
– Θέσις των τμημάτων της Φάλαγγος (7) ήτο μειονεκτική δεσποζομένη επί ακαλύπτου εδάφους υπό του εχθρού και ούτω πάσα κίνησίς των απέβαινε επί ματαίω.
– Δύο ενέργειαι προς κατάληψιν του υψώματος ΚΑΡΑΟΥΛΙ εκδηλωθείσαι (την 1400΄ω. και 1800΄ω.), επέτυχον την ευθυγράμμισιν μόνον της διατάξεως προωθήσασαι το δεξιόν των με απωλείας 6 τραυματίας εκ των ημετέρων.
– Διετάχθη πάση θυσία νυκτερινή ενέργεια προς κατάληψιν του υψώματος και μέχρι επελεύσεως του σκότους δραστική βολή Πυρ/κού και αεροπορίας.
– 8η Φάλαγξ
Επανελήφθη η κίνησις της φάλαγγος ήτις ουδαμού συναντήσασα αντίστασιν προωθήθη και κατέβαλε διαδοχικώς το υψ. ΚΡΕΣΝΑ και ΒΥΡΟΤ όπου εδραιώθη την 2000΄ω.
(ιι) Νότιον Συγκρότημα
– Διλοχία 515 ΤΠ κινηθείσα ως κατωτέρω ενεπλάκη αμέσως μετά Κ/Σ κατεχόντων ύψωμα ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΣ-ΠΑΛΗΟ ΜΑΝΔΡΙ. Κατόπιν αγώνος τη υποστηρίξει Πυρ/κού και όλμων κατέλαβε την 1715΄ω. τα υψώματα ταύτα.
Επ’ αυτών ευρέθησαν 2 νεκροί Κ/Σ και παρεδόθησαν 12 (ων 4 συμμορίτισσαι). Εκυριεύθη υλικόν Κ/Σ.
– Το 514 ΤΠ συνεχίσαν ωσαύτως την κίνησίν του ενεπλάκη ευθύς αμέσως μετά Κ/Σ επί (97-82) οίτινες πιεζόμενοι και από Βορράν εκ τμημάτων Συγκροτήματος ΕΛΙΓΜΟΥ ήρχισαν διαρρέοντες προς ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ καταδιωκόμενοι υπό των ημετέρων.
– Εν συνεχεία το Τάγμα συνεχίζον την κίνησίν του προς προκαθορισθείσαν κατεύθυνσιν (ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ) ενεπλάκη εις σφοδρόν αγώνα με Κ/Σ κατεχόντων το υψ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.
Μετά σκληρού αγώνα τη υποστηρίξει Πυρ/κού και όλμων κατώρθωσε τας εσπερινάς ώρας να καταλάβη το ύψωμα τούτο και εν συνεχεία να κινηθή προς ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ υψ. 2260.
Εις Λόχος του 514 ΤΠ κινηθείς από ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ προς την κατεύθυνσιν του Τάγματος ήχθη εσπερινάς ώρας και εγκατεστάθη ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ.
– Απώλειαι κατά την μάχην ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Ημέτεροι: Τραυματίαι οπλίται 2
Κ.Σ.: Νεκροί 16 εξ ων 1 αξ/κός
Συλληφθέντες 9 εξ ων 1 αξ/κός όστις αποπειραθείς δραπετεύση εφονεύθη.
– Τμήμα του 515 ΤΠ (επί ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ) κινηθέν προς ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ενέπεσε εις ναρκοπέδια. Έσχεν 1 οπλίτην τραυματίαν και ηλίευσε 15 νάρκας Κ/Π.
– Το Τ.Σ. 32 Ταξιαρχίας μετά της ΙΙ Μοίρας 107 ΣΠΠ, Ουλαμού Τεθωρακισμένων εκινήθησαν εκ ΠΑΝΑΓΙΤΣΗΣ προς ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ την 1630΄ω.
Λόγω μη πλήρους εκκαθαρίσεως καρροποιήτου εκ ναρκών παρέμεινεν εις (006755).
Εις το σημείον τούτο ανετινάχθη ΤΖΑΙΗΜΣ με αποτέλεσμα τον ελαφρόν τραυματισμόν ενός οπλίτου. Ομοίως ανετινάχθη εξ εχθρικής νάρκης Τεθωρακισμένων όχημα ΓΚΡΕΫ εις (Ν.010745) όπερ είχεν αποσταλή δι’ ασφάλειαν της Διμοιρίας Μηχανικού.
– Απώλειαι Συνολικαί:

Ημέτεραι: 9 τραυματίαι εξ ων Ι αξ/κός
Κ.Σ.: 23 νεκροί, 19 παραδοθέντες
– Απώλειαι κτηνών – υλικού (ημέτεραι)
Κτήνη: 20 ελαφρώς τραυματισμένα.
Υλικόν: Ανετινάχθησαν εκ νάρκης Ι Τεθ/νον όχημα και Ι ΤΖΑΙΗΜΣ.
– Λάφυρα: Τυφέκια 16, Ολμος Ι, Μπρέν Ι, βλήματα όλμου 227, ΦΙΑΤ Ι, νάρκαι 62, χειροβομβίδες 212, Μπαζούκας 6.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
– Διλοχία 515 ΤΠ Διοίκησις συν Λόχος συν Διμοιρία εις (955811).
Λόχος μείον Διμοιρία 45 ΤΕ ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
Διμοιρία ΤΣΟΥΚΑ.
Τ.Σ. 32 Ταξιαρχίας συν Λόχος μείον Διμοιρία 553 ΤΠ, συν Πυρ/κόν συν διμοιρία Μηχανικού συν κλιμάκιον 213 ΧΕ εις (0.02795).
Διμοιρία 553 ΤΠ εις ΠΑΤΗΜΑ – 514 ΤΠ Διοίκησις συν 2 λόχοι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ -υψ. 2260.
Λόχος εις ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΝ και Λόχος ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ.
(ιιι) Συγκρότημα ΕΛΙΓΜΟΥ
(πρώτον φως 5ης μέχρι πρώτου φωτός 6ης Ιουλίου)
– 1830΄ω. ολοκληρούται η κατάληψις του ΣΤΑΛΟΥ κατόπιν σκληροτάτου αγώνος εντός των πολ/λείων.
Οι Κ.Σ. συμπτύσσονται προς ΜΕΤΕΡΙΖΙ – ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ.
Επί ΠΡ.ΗΛΙΑ υπήρχον 7 μόνιμα πολ/λεία, επί ΣΤΑΛΟΥ 5 μόνιμα τοιαύτα και επί πλέον πολλά πρόχειρα ως και χαρακώματα του παλαιού πολέμου συμπληρωθέντα υπό Κ/Σ.
Επί ΠΡ.ΗΛΙΑ και ΣΤΑΛΟΥ ευρίσκοντο 2 Λόχοι του 712 Τάγματος, η Διμοιρία Μηχανημάτων του 712 Τ. από δε του απογεύματος της 4ης Ιουλίου προσετέθη μία εισέτι διμοιρία. Επίσης υπήρχε εις όλμος επί ΠΡ.ΗΛΙΑ του οποίου όμως τα βλήματα είχον εξαντληθή.
– 1130΄ω. Δ/σις ΜΟΚ και Τ. Επιτελείον μετά δύο εισέτι ΛΟΚ ευρίσκονται εις ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ.
– 1200΄ω. δύο ΛΟΚ προχωρούν προς ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ.
– 1300΄ω. εμπλέκονται εις αγώνα μετά Κ/Σ διαρκέσαντα μέχρι πρώτου φωτός της επομένης.
Κατά την διάρκειαν της νυκτός προωθημένη περίπολος ακούει σφοδράν συζήτησιν τις Σλαυϊκήν διάλεκτον μεταξύ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΟΥ προφανής αξ/κού και Κ/Σ ακολουθουμένου υπό τραυματιών. Το αντικείμενον προφανώς της συνδιαλέξεως ήτο εάν θα επετρέπετο η είσοδος των τραυματιών εις το ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΝ έδαφος. Φαίνεται ότι τελικώς επετράπη η είσοδος των τραυματιών. Την επομένην εγένετο διαμαρτυρία εις τον ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΟΝ Αρχιφύλακα όστις δεν παρεδέχθη την είσοδον.
– Τ.Σ. 31 Ταξιαρχίας, 513 Τ.Π.
0645΄ω. ο Δ/τής Ταξιαρχίας συναντάται μετά του Δ/τού ΜΟΚ εις ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ.
0900΄ω. ανηγγέλθη πτώσις του ΣΤΑΛΟΥ.
1000΄ω. άφιξις εις ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
1200΄ω. άφιξις εις ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ και αμέσως διαταγαί προς ΜΟΚ και 513ΤΠ συνεχίσεως της μεν ΜΟΚ προς ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ, του δε 513 ΤΠ μείον Διλοχίας προς ΤΟΥΜΠΑ ΜΕΤΕΡΙΖΙ και ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ.
1300΄ω. Σ.Δ. Τάγματος εγκαθίσταται εις ΤΟΥΜΠΑΝ. Λόχος κινείται προς ΜΕΤΕΡΙΖΙ.
Λόχος κινείται προς ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ.
1345΄ω. καταλαμβάνονται 2 μόνιμα πολ/λεία επί ΜΕΤΕΡΙΖΙ και την
1410΄ω. ολοκληρούται κατοχή αυτού.
Υπό 514 ΤΠ εξ αντιθέτου πλευράς καταλαμβάνεται το ΠΑΛΗΟ ΜΑΝΔΡΙ.
1430΄ω. συγκλίνουσα επίθεσις από ΜΕΤΕΡΙΖΙ και από ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ προς ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ.
Εξ αντιθέτου πλευράς κινείται το 514 ΤΠ.
Την 1500΄ω. πίπτει ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΣ
Αμέσως άπασα η δύναμις του 513 ΤΠ κινείται προς ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Εντός της χαράδρας συμπλέκεται εις σκληρόν αγώνα με Κ/Σ τμήματα και βάλλεται υπό πυρών όλμου. Καταλαμβάνεται το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Ολόκληρον το 513 ΤΠ κινείται προς ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ ένθα νέος αγών εντός χαράδρας συνεχιζόμενος μέχρι της νυκτός.
– 050400΄ω. διά νυκτερινού εγχειρήματος καταλαμβάνεται ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ των Κ/Σ τραπέντων προς ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑ.
– 050500΄ω. καταλαμβάνεται κατόπιν μικροσυμπλοκής το ΚΡΕΜΙΝΑΚ.
– Συνολικαί απώλειαι:
Ημέτεροι:Τ.Ο. 2
Κ.Σ.: Νεκροί 5, Τραυματίαι Ι, συλληφθέντες 7
– Λάφυρα: Πολ/λον Φίατ Ι, Μυδράλλια 2, Μπρέν Ι.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ημέρας 5-7-49)
– Απώλειαι:
Ημετέρων: Νεκροί οπλίται 1, τραυματίαι Αξ/κοί 2, οπλίται 16.
Κ.Σ: Νεκροί 31, συλληφθέντες 2, παραδοθέντες 25.
Κτήνη: Τραυματισμένα 20
– Λάφυρα: Μπρέν 2, Μυδράλλια 2, Φίατ 2, όλμοι ομαδικός 1, νάρκαι Κ/Π 62, τυφέκια 16, βλήματα όλμου 227, χειροβομβίδες 212, Μπαζούκας 6.
(γ) Τρίτη ημέρα επιχειρήσεως 6-7-49
(ι) Βόρειον Συγκρότημα (Φάλαγξ 7)
– Από της επελεύσεως του σκότους ήρξατο η σύμπτυξις των προωθημένων τμημάτων εις την βάσιν εξορμήσεώς των δι’ ολιγόωρον ανάπαυσιν.
Την 060300΄ω. εξεδηλώθη η ενέργεια.
– Ολόκληρος η Φάλαγξ απηλλαγμένη τελείως των φόρτων της πλην οπλισμού και ιδία χειροβομβίδων εκμεταλλευομένη την εισέχουσαν της χαράξεως των συνόρων, ετέθη εις Φάλαγγα πορείας εφαπτομένης των πυραμίδων.
– Η κίνησις της μέχρι του υψ. 1886 (0.25928) εσυνεχίσθη απροσκόπτως και μόνον συνεχείς και ζωηραί υλακαί των κυνών του ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ επρόδιδον ίσως την κίνησιν των ημετέρων.
– Την 060300΄ω. το μυδράλλιον των Κ/Σ εις υψ. 1886 (0.25928) ανηρπάγη καταληφθέντων εις ύπνον των χειριζομένων τούτο δύο Κ/Σ και ομάς ημετέρα εγκατεστάθη επί του πολ/λείου.
Από της στιγμής ταύτης η επιτυχία ητο πλέον εξησφαλισμένη.
– Ετέρα φάλαγξ έκαμψεν εις τα νώτα των επί ΚΑΡΑΟΥΛΙ συμμοριτών κινουμένη εις τάξιν πορείας και έφθασεν εις απόστασιν 30μ. Εκ των θέσεων μάχης των χωρίς να δεχθή πυροβολισμόν τινά και αιφνιδιαστικώς εφώρμησεν κατά των θέσεων των Κ/Σ καταλαβών το ύψωμα.
Οι Κ/Σ αιφνιδιασθέντες και πανικοβληθέντες ετράπησαν εις φυγήν εγκαταλείψαντες όλον τον οπλισμόν των.
– Αποτελέσματα:
Ημετέρων: Νεκρός 1,
Κ.Σ. : Νεκροί 9, συλληφθέντες και παραδοθ. 13.
– Λάφυρα : Όλμος Βαρύς 1,
Βλήματα όλμου 200
Όλμος μικρός 1
Τυφέκια 16
Τουρτούρες 4
Φίατ 1
Τηλέφωνα 2
Πυρ/κά και σωρείαν εκρηκτικών υλών
– Ευθύς μετά την κατάληψιν υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ άνευ καθυστερήσεως ο 2ος Λόχος και Διμοιρίατου 3ου Λόχου εστράφησαν προς ύψωμα ΣΟΚΟΛ.
Προ του υψ. 1701 (065924) τα κινούμενα τμήματα καθηλώθησαν επί στενής λωρίδος διά πυρών 2 μυδραλλίων και ετέρου βάλλοντος εκ του Σερβικού εδάφους.
– Την 1400΄ω. Διλοχία 553 Τάγματος διατεθείσα δι’ ενίσχυσιν Βορείου Συγκροτήματος διετάχθη να υπερβή τα εν επαφή τμήματα και ενεργήση προς κατάληψιν υψ. ΣΟΚΟΛ.
Προσπάθεια κινήσεως της Διλοχίας προσέκρουσε εις τας διαρκώς αυξανομένας εχθρικάς αντιστάσεις και ούτω επετεύχθη μόνον προώθησίς της κατά ολίγας εκατοντάδας μέτρων.
Κατόπιν τούτου διετάχθη να ενεργήση την νύκτα προς κατάληψιν του υψ. 1701 (0.65924).
8η Φάλαγξ (Δ/σις, Διλοχία 64 ΤΕ)
Την 0800΄ω. μετά την κατάληψιν του υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ επετεύχθη η συνένωσις των τμημάτων 7ης και 8ης Φάλαγγος.
Εσπέραν 6 Ιουλίου είχεν εδραιωθή ιππαστί επί της εξόδου της μεγάλης χαράδρας από ΣΟΚΟΛ – ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ προς πεδιάδα ΑΡΔΕΑΣ.
(ιι) Νότιον Συγκρότημα
– Συμβάντα νυκτός 5-6/7
Το επί ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – υψ. 2260 εγκατασταθέν τμήμα 514 ΤΠ αντήλλασε πυρά μέχρι της 052300’ ω. μετά Κ.Σ. κατεχόντων το υψ. ΚΡΕΜΙΝΑΚ.
– Το 514 ΤΠ κινηθέν άμα έω την 060730΄ω. κατέλαβεν τριγωνομετρικόν ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ.
Ομοίως την 061055΄ έτερα τμήματα Τάγματος κατέλαβον το ΚΡΕΜΙΝΑΚ ενώ διά τμημάτων του κλιμακωμένων προς ΝΟΤΟΝ συνέχιζεν κίνησίν του προς ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ίνα ενωθή μετά του εκεί ευρισκομένου από της πτοηγουμένης εσπέρας Λόχου του.
– Την 061530΄ω. αεροπλάνον ΣΠΙΤΣ κατέπεσεν συνεπεία βλάβης εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ (9983). Εις θέσιν καταπεσόντος αεροσκάφους απεστάλησαν 2 διμοιρίαι και ιατρός δι’ ανεύρεσιν χειριστού, όστις προσεγειώθη δι’ αλεξιπτώτου.
Του παρεσχέθησαν αι πρώται βοήθειαι και μετεφέρθη εις ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ.
Η Διμοιρία Μηχανικού συνέχισε την ναρκαλίευσιν δρόμου από ΤΕΠΟΖΙΤΟ (0.010750) μέχρι ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ (Ν.950784). Ανευρέθησαν και ανετινάχθησαν δέκα (10) νάρκαι ΤΕΛΕΡ και εξ (6) ΣΟΥΜΑΪΝ. Κατά εξερεύνησιν υψωμάτων περιοχής ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ανευρέθησαν και ανετινάχθησαν πέντε (5) νάρκαι ΣΟΥΜΑΪΝ, και δέκα οκτώ (18) χειροβομβίδες παγιδευμέναι.
– Απώλειαι : (Συνολικαί μέχρις εσπέρας 5/7)
Ημετέραι: Οπλίται τραυματίαι 40, Αξ/κοί Τραυματίαι 3, Οπλίται νεκροί 1, Αξ/κοί νεκροί 1.
Κ.Σ.: Νεκροί 22, συλληφθέντες και παραδοθέντες 28.
-Απώλειαι κτηνών-υλικού (ημέτερα μέχρις εσπέρας 5/7)
Κτήνη: Τραυματισμένα 22, νεκρά 3.
Υλικά: Τεθωρακισμένον 1, αυτοκίνητον 1.
– Λάφυρα:
Τυφέκια 18, όλμοι 81 χιλ. 2, Μπρέν 1, Τόμσον 1, Στάγερ 1, Τρίποδες πολυβόλου Φίατ 1, νάρκαι Τέλερ 48, νάρκαι Κ/Π 76, χειροβομβίδες 212, αντ/αρματικές γροθιές 4, Τουρτούρες 2, Ασύρματος 1, Αντ/κό πυρ/λον 37 χιλ. 1, Μυδράλλια 1, Τέσσαρες φόρτοι Πυρ/κών, μία αποθήκη περιέχουσα κατ’ εκτίμησιν 2000 οκ. σίτου και σικάλεως, βλήματα 81 χιλ. 500, Φίατ 1.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
– 514 ΤΠ μείον Λόχος κινηθέν διά ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ (1154) ήχθη την 061850΄ω. ΣΤΡΕΤΝΑ ένθα παρέμεινε Διοίκησις και το 1/2 δυνάμεως. Υπόλοιπος δύναμις εις ΜΗΤΣΑ ΝΙΒΑ. Διμοιρία Λόχου ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ. Υπόλοιπον Λόχου ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ την 062130΄ω. εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
– Διλοχία 515 ΤΠ εν κινήσει από ΚΑΡΑ ΛΟΦΟ προς ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ.
– 515 ΤΠ εν εδραιώσει: Διμοιρία ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ, Δ/σις Λόχου συν Διμοιρία ΣΑΜΠΑΝΑ, Διμοιρία εις ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ ως στήριγμα Πυρ/κού. Υπόλοιπον 515 ΤΠ επί ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ.
– Μικτή Διλοχία: Δ/σις μετά Λόχου 553 ΤΠ εν κινήσει εκτός ζώνης Συγκροτήματος από 060730΄ω.
– Λόχος 45 ΤΕ: ΤΣΟΥΚΑΝ, Διμοιρία ΠΑΤΗΜΑ, Υπόλοιπον ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
– Τ.Σ. 32 Ταξιαρχίας συν Διμοιρία Μηχανικού, συν στοιχείον Τεθωρακισμένων συν Κλιμάκιον 213 ΧΕ εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ από 062130΄ω.
– Πυρ/κόν: Μοίρα Π.Π. μείον Ουλαμός εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ την 062130΄ω.
– Ουλαμός Ο.Π.εις ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ.
(ιιι) Συγκρότημα ΕΛΙΓΜΟΥ
(πρώτον φως 6ης μέχρι πρώτον φως 7ης)
– Από 0700΄ω. προχωρούσα Διλοχία ΜΟΚ προς ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑ ευρίσκεται προς σοβαρών αντιστάσεων. Οργανούται επίθεσις. Διατίθενται όλα τα μέσα πυρός (όλμοι, πολ/λα ΜΟΚ, 513 ΤΠ, δύο Ορειβ. Πυρ/χίαι και από 1600΄ω. και ΜΠΠ).
1720΄ω. ολοκληρούται η κατάληψις του ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑ.
Επί ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑ ημύνοντο 2 Λόχοι του 712 Τάγματος, 50 άνιπποι ιππείς, δύο διμοιρίαι μηχανημάτων, οι όλμοι όμως λόγω ελλείψεως βλημάτων δεν εξεδηλώθησαν, 40 άνδρες των εμπέδων.
Σύνολον δυνάμεων περί τους 220-250.
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Κ.Σ. νεκροί 13, συλληφθέντες 17.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ημέρας 6-7-49)
– Απώλειαι:
Ημετέραι: Νεκροί οπλίται 1,τραυματίαι αξ/κοί 2, οπλ 8.
Κ.Σ. : Νεκροί 28, συλληφθέντες 52.
Κτήνη : Νεκρά 3, τραυματισμένα 2.
-Λάφυρα: Αυτόματα ατομικά 2, μυδράλλια 1, Τουρτούρες 6, Φίατ 1, όλμοι 81 χιλ. 2, τυφέκια 18, ατομικούς όλμους 2, Α/Α πυρ/λον των 37 χιλ. 1, νάρκαι Τέλερ 48, νάρκαι Κ/Π 14, βλήματα όλμου 73, τηλέφωνα 2, Ασύρματος 1.
(δ) Τετάρτη ημέρα Επιχειρήσεως 7-7-49
(ι) Βόρειον Συγκρότημα
-Την 0330΄ω. εξεδηλώθη αιφνιδιαστικώς ενέργεια κατά του υψ. 1701 ήτις επέτυχε μόνον μερικώς, διότι ευθύς μετά την κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού εξεδηλώθη εχθρικόν μυδράλλιον από εγγυτάτης αποστάσεως (150 περίπου μέτρα) εκ πολυβολείου ευρισκομένου πέραν των πυραμίδων εντός του ΣΕΡΒΙΚΟΥ εδάφους (5 μέτρα).
– Αγών σκληρός ήρξατο καθ’ όλην την ημέραν. Ουδείς ελιγμός ή ανάπτυξις ήτο δυνατή εντός στενής ζώνης 20-30 μέτρων.
Διετάχθη διείσδυσις εκ του δάσους Ανατολικώς της κατευθύνσεως κινήσεως αλλά και η διείσδυσις αύτη υπήρξε δυσχερής, κατορθώσασα μέχρι εσπέρας να ολοκληρώση μόνον την κατάληψιν του δάσους ΑΡΓΑΤΣ (007918) και μέχρι του υψ. 1701 (εκτός δύο πολ/λείων).
– Απώλειαι Διλοχίας την 7ην Ιουλίου 2 νεκροί και 7 τραυμ. οπλίται.
– Εσπερινάς ώρας διετάχθη αναπροσαρμογή της διατάξεως, λεπτομερής αναγνώρισις και προετοιμασία διά νυκτερινήν ενέργειαν.
– Λόχος 516 ΤΠ ητοιμάσθη να υπερβή το αριστερόν της Διλοχίας με το πρώτον φως της ημέρας και ενεργήση εις ΣΟΚΟΛ.
(ιι) Νότιον Συγκρότημα
– Συμβάντα νυκτός: Μηδέν.
Γεγονότα της ημέρας
– 514 ΤΠ: Τμήματά του ησχολήθησαν με εξερευνήσεις περιοχής (01985) .
Από 071530΄ω. εκινήθη Λόχος εκ ΣΤΡΑΤΝΑΣ διά (008858) – ΝΤΕΡΣΟΡΙΤ (003570) και την 072030΄ω ευρίσκετο 300 μ. ανατολικώς ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ άνευ τινός.
Λόχος μείον Διμοιρία από 060700΄ω. εκινήθη εκ ΚΑΛ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ συνενωθείς μετά Τάγματός του επί ΣΤΡΕΤΝΑΣ από 071100΄ω.
Εκπεμφθείσα υπό του Τάγματος περίπολος κατά διάρκειαν ημέρας περιοχήν συμβολής χαραδρών ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ και ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ ουδέν εσημείωσεν.
Την 072100΄ω. κατελήφθη υπό ανωτέρω Λόχου 514 ΤΠ άνευ αντιστάσεως ΜΠΟΥΡΙΚΑ. Επιθετική αναγνώρισις διά διμοιρίας μέχρι ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ επέστρεψε άνευ τινός.
– Απώλειαι:
Ημετέρων: Τραυματίαι 2 (ων εις εκ πτώσεως)
Κ.Σ. : Νεκροί 2
– Λάφυρα: Περισυνελέγησαν Μπρέν 4, Τουρτούρες 4, μυδράλλια 2, φυσίγγια διάφορα 40.000, βλήματα αντιαεροπορικού Πυρ/λου 372, χειροβομβίδες Γερμανικές 70, χειροβομβίδες Ιταλικές 160, χειροβομβίδες Αμερικάνικες 10, 2 1/2 σάκκοι νάρκαι αυτοσχέδιοι, κάννες μυδραλλίων 3, βλήματα όλμου 135, τυφέκια 32.
Ανευρέθησαν και δεν περισυνελέγησαν λόγω παγιδεύσεως και ναρκοπεδίου 32 νάρκαι Τέλερ, 2 σάκκοι εκρηκτικής ύλης. Περισυνελέγησαν 10 ημίονοι, εις ίππος κέλλης, δύο όνοι.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ (τμημάτων εις το τέλος της ημέρας)
– 515 ΤΠ Δ/σις συν Λόχος ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ. Δ/σις Λόχου συν Διμοιρία ΣΑΜΠΑΝΑ. Διμοιρία ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΣ. Διμοιρία ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ.
– 514 ΤΠ Δ/σις Διλοχία μείον διμοιρία ΣΤΡΕΤΝΑ. Διμοιρία ΑΡΝΙΣΣΑ. Λόχος μείον διμοιρία ΜΗΤΣΑ ΝΙΒΑ. Διμοιρία ΟΡΜΑ. Λόχος επί ΜΠΟΥΡΙΚΑ.
– Τ.Σ. 32 Ταξιαρχίας συν διμοιρία 707 Λ.Μ. συν Στοιχείον Τεθωρακισμένων ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
Διμοιρία 45 ΤΕ ΤΣΟΥΚΑ, Διμοιρία 45 ΤΕ κατά μήκος οδού Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ- ΠΑΤΗΜΑ.
-Πυρ/κόν: Πυρ/χία Ορειβ. Πυρ/κού ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ ΜΠΠ μείον Ουλαμός ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΣ.
(ιιι) Συγκρότημα ΕΛΙΓΜΟΥ
– Περίπολος ΜΟΚ κινηθείσα προς ΚΟΖΙΑΚ αντιλαμβάνεται κατοχήν τούτου.
Εκδηλωθέντα μέσα πυρών Κ/Σ αναβιβάζει δύναμίν του εις Λόχον μετά Διμοιρίας Μηχανημάτων. Σύνολον 100-120.
Ωργανούται επίθεσις δι’ όλων των μέσων πυρός Πεζικού, Πυρ/κού και Αεροπορίας.
1650΄ω. καταλαμβάνεται ΚΟΖΙΑΚ.
– 1700΄ ω. αναγνώρισις προς ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑ υπό Τ.Σ. Ταξιαρχίας. Εντύπωσις ότι πτώσις ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑΣ δεν είναι δυνατή άνευ πτώσεως ΣΟΚΟΛ.
-2000΄ω. επιθετική αναγνώρισις προς ΓΚΡΕΤΑ- ΜΠΟΥΡΙΚΑ- 2200΄ω. ολοκλήρωσις καταλήψεως ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ.
-Απώλειαι:
Κ.Σ. συλληφθέντες 3.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ημέρας 7-7-49)
Ημετέρων: Νεκροί οπλίται 2, τραυματίαι οπλίται 9
Κ.Σ. : Νεκροί 10, Παραδοθέντες 7.
Λάφυρα : Μπρέν 4, μυδράλλια 2, Τουρτούρες 4, τυφέκια 32, βλήματα όλμου 135, χειροβομβίδες 240, βλήματα Α/Α πυρ/λου 37 χιλ. 372.
(ε) Πέμπτη ημέρα επιχειρήσεως 8-7-49
(ι) Βόρειον Συγκρότημα
Την 0300΄ω. νυκτερινόν εγχείρημα επί υπολοίπων δύο πολ/λείων του υψ. 1701 προσέκρουσεν εις το κενόν.
Διετάχθη αμέσως γενική προώθησις ολοκλήρου της Διλοχίας επί του υψ. ΣΟΚΟΛ και επίτευξις συνδέσμου με την φάλαγγα την κατερχομένην εκ ΚΟΖΙΑΚ προς ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑ.
-Την νύκτα της 7/8 Ιουλίου, ημετέρα ενέδρα προωθηθείσα εις απόστασιν μέτρου από της ΣΕΡΒΙΚΗΣ Πυραμίδος ήκουσεν ευκρινώς μεταξύ 072300΄ και 080200΄ω. τον θόρυβον εισερχομένων εντός ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΥ εδάφους Κ/Σ και κτηνών. Το δε δρομολόγιον το οποίον ηκολούθησαν οι Κ/Σ διά την είσοδον των εκτός ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΥ εδάφους ευρέθη κατεσπαρμένον από ιματισμό και διάφορα άλλα είδη. Φαίνεται ότι αι αποθήκαι των εξεκενώθησαν μερικώς και το περιεχόμενόν των μετεφέρθη εις ΣΕΡΒΙΑΝ.
-Ούτω διά της καταλήψεως και του ΣΟΚΟΛ λήγει και η δευτέρα Φάσις της επιχειρήσεως “ΑΙΑΣ”.
-Εκτός των αναφερθέντων απωλειών κατά τας 4-7 Ιουλίου υπό του Βορείου Συγκροτήματος αναφέρονται και αι κάτωθι:
Ημετέρων: Νεκροί οπλίται Ι, Τραυματίαι αξ/κοί Ι,
Κ.Σ. : Νεκροί ΙΙ, συλληφθέντες 10.
(ιι) Νότιον Συγκρότημα
– Κατά την διάρκειαν της νυκτός ουδέν.
– Γεγονότα της ημέρας
514 ΤΠ. Εγένετο λεπτομερής εξερεύνησις της περιοχής ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ από (0.12843) προς (0.08555) από (0.15843) προς (0.25843) και από (0.15843) προς (0.28838). Ανευρέθησαν διάφορα υλικά .
Διμοιρία κινηθείσα εκ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ μέχρι ΓΚΡΕΤΑ συνεδέθη με τμήματα Συγκροτήματος Ελιγμού.
515 ΤΠ. Εγένετο εξερεύνησις περιοχής Ν.Α. κλιτύων ΚΡΕΜΙΝΑΚ (980834) άνευ αποτελέσματος.
Διμοιρία Μηχανικού εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ανεύρε 26 παγιδευμένες χειροβομβίδες αίτινες και κατεστράφησαν .
– Απώλειαι:
Ημετέρων: Τραυματίαι 1 οπλίτης και 1 Σμηνίτης.
Κ.Σ. : Ανευρέθησαν 4 νεκροί και παρεδόθησαν 1.
-Απώλειαι κτηνών: Νεκρά 2 και τραυματισμένα Ι εκ νάρκης.
-Λάφυρα: Ανευρέθησαν κατά τας εξερευνήσεις σήμερον: Ατομικός όλμος Γερμανικός Ι, Γωνιόμετρον Πυρ/κού 1, Τουρτούρες 3, μυδράλλια 2, αυτόματα 1, Μπρέντα 2, Μπρέν 3, τυφέκια 7, Τηλέφωνο 1 και άφθονα πυρ/κά.
Ομοίως ανευρέθησαν πτύα και δρέπανα θερισμού, δύο σάκκοι πλήρεις αλεύρου, 75 ζεύγη αρβυλλών ευχρήστων, 3 λέβητες μαγειρίου κατεστράφη εις κλίβανος εν καλή καταστάσει και εγκατάστασεις Κ.Σ.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (εσπέρας 8-9/7)
Δ/σις συν Διλοχία μείον Διμοιρία ΣΤΡΕΝΤΑ.
Διμοιρία ενεδρευτικώς από (0.385) μέχρι (0.40854) Λόχος μείον Διμοιρία ΜΗΤΣΑ ΝΙΒΑ.
Διμοιρία ενεδρευτικώς από (0.34830) μέχρι (0.40836). Λόχος μείον Διμοιρία ΜΠΟΥΡΙΚΑ. Διμοιρία (0.08862).
515 ΤΠ. Δ/σις συν Λόχος μείον Διμοιρία ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ. Διμοιρία ΣΑΜΠΑΝΑΝ – ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ.
Δ/σις Λόχου συν ομάς ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
Διμοιρία μείον ομάς ΤΣΟΥΚΑΝ.
Διμοιρία ενεδρευτικώς από οδού ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ μέχρι ΠΑΤΗΜΑ.
Διμοιρία ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΝ.
Λόχος 45 ΤΕ εν κινήσει εκτός ζώνης ευθύνης Συγκροτήματος.
(ιιι) Συγκρότημα ΕΛΙΓΜΟΥ
Κατά την ημέραν αυτήν (8 Ιουλίου) εγένοντο εξερευνήσεις προς Χαράδραν ΡΑΜΝΟΜΠΟΡΣΚ ένθα ανευρέθησαν Νοσοκομείον Κ/Σ, αναρρωτήριον και άφθονα άλλα παντοειδή λάφυρα.
– Απώλειαι και λάφυρα
Εκτός των αναφερθέντων κατά τας ημέρας 4-8/7 απωλειών και λαφύρων αναφέρονται και αι κάτωθι:
Ημετέρων : Νεκροί οπλίται 5, Τραυματίαι αξ/κοί 1, τραυμ. οπλ. ΙΙ, Κρυοπαγήματα 18.
Κ.Σ. : Νεκροί 35, παραδοθέντες 2.
Λάφυρα : Α/Τ 3, Μυδράλλια 20, Μπρέν 24, Τυφέκια 85, όλμος ομαδικός Ι, όλμοι ατομικοί 2 και άφθονα πυρ/κά Γερμ. τύπου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ημέρας 8-7-49)
Ημετέρων: Νεκροί οπλίται 6, τραυματίαι αξ/κοί 2, τραυματίαι οπλίται 13, κτήνη νεκρά 2, κτήνη τραυματισμένα 1.
Κ.Σ. : Νεκροί 53, Συλληφθέντες 6, παραδοθέντες 9.
Λάφυρα: Μπρέν 27, αυτόματα ατομικά 1, Μυδράλλια 22, Τουρτούρες 3, Όλμοι Ομαδικοί Ι, Τυφέκια 95, Όλμοι ατομικοί 3, Τηλέφωνα 1, Ασύρματοι 3, Πολυβόλα Μπρέντα 2.

Δ΄ Φ Α Σ Ι Σ
Από 9-7-49 ήρξατο η εκκαθάρισις της περιοχής διά συντονισμένων εξερευνήσεων και οργανώσεως της περισυλλογής των λαφύρων.
Η 32 Ταξιαρχία εδραιώθη διά των τριών Ταγμάτων της επί του ορεινού όγκου του Κ/Τ.
11. ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
(α) Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α
Η κυρία αποστολή της αεροπορίας συνίστατο εις τακτικάς αναγνωρίσεις και υποστήριξιν του Πεζικού διά προσβολής των οχυρών θέσεων του εχθρού και του ακαλύπτου προσωπικού του. Υπήρχε πλήρης επάρκεια μέσων και εκαλύφθησαν άπασαι αι αιτήσεις του Πεζικού. Η μόνη ουσιαστική αντίδρασις εις το έργον της υπήρξαν αι δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι της 4ης Ιουλίου ε.ε. αίτινες την ημπόδισαν να δράση αποτελεσματικώς επί της περιοχής ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ κατά την προπαρασκευασθείσαν επίθεσιν υπό των Ταγμάτων της 32 Ταξιαρχίας.
Ο Σύνδεσμος αέρος – Στρατού διά των ομάδων επαφής των προσκεκολλημένων εις τα Συγκροτήματα υπήρξε συνεχής: Υστερούμεν εισέτι εις την κατάδειξιν στόχων. Επί καλώς καταδειχθέντων στόχων η αεροπορία είχε εξαιρετικήν ευστοχίαν. Αι απώλειαι της αεροπορίας εις άψυχον υλικόν υπήρξε η συνεπεία βλάβης πτώσις ενός αεροσκάφους ΣΠΙΤΣ εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΣΚΟΥ (9983) του αεροπόρου διασωθέντος διά του αλεξιπτώτου του. Ομοίως την 071800 ώραν εν ΑΡΔΕΑ προσεγειώθη κανονικώς λόγω βλάβης έτερον ΣΠΙΤΣ.
Απώλειαι εις έμψυχον υλικόν εις Σμηνίτης τραυματίας εκ νάρκης Κ/Π.
Γενικώς η συμβολή της αεροπορίας εν τη καθ’ όλη διεξαγωγή της επιχειρήσεως υπήρξεν πολύτιμος και τα πληρώματά της ηγωνίσθησαν μα απαράμιλλον ηρωϊσμόν.
(β) Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Ν
(ι) Οργάνωσις Διοικήσεως Πυρ/κού
Η Διοίκησις Πυρ/κού Μεραρχίας κατώρθωσεν να πραγματοποιήση την μελετηθείσαν δυνατότητα δράσεως του συνόλου των πυρών του διατεθέντος διά την επιχείρησιν Πυρ/κού.
Η οργάνωσις του δικτύου των επικοινωνιών υπήρξεν λίαν ικανοποιητική και η λειτουργία των απέδωσεν το αναμενόμενον έργον.
– Πολλάκις η Μεραρχία εξεμεταλλεύθη πολιτίμους πληροφορίας των προωθημένων παρατηρητών Πυρ/κού.

(ιι) Διεύθυνσις και απόδοσις πυρών
Γενικώς η διεύθυνσις και απόδοσις των πυρών Πυρ/κού υπήρξε λίαν καλή και επραγματοποιήθη συμφώνως προς τας προβλέψεις της Διοικήσεως. Πάντως απεδείχθη ανίσχυρον να καταστρέψη οιονδήποτε εχθρικόν πολυβολείον.
-Οι μετά των τμημάτων Πεζικού προωθημένοι παρατηρηταί Πυρ/κού εξεπλήρωσαν ευσυνειδήτως την αποστολήν των και υπήρξαν πολίτιμοι συνεργάται και βοηθοί των Διοικήσεων.
Η συνεργασία Πεζικού Πυρ/κού καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως υπήρξε στενή και το κύριον χαρακτηριστικόν της υπήρξε η εκμετάλλευσις υπό του Πεζικού των πυρών Πυρ/κού.
Έτερον χαρακτηριστικόν σημείον της αποδόσεως του Πυρ/κού υπήρξε η ταχεία και θαρραλέα προώθησίς του, ιδία του Ορειβατικού το οποίον ουδέποτε απεκολλήθη του υποστηριζομένου Πεζικού.
(ιιι) Σχέδια Πυρών
Η προπαρασκευασθείσα οργάνωσις πυρών δεν εύρε την πλήρη εφαρμογήν της λόγω μεταβολής των αρχικών προβλέψεων της Διοικήσεως. Πάντως διά της στενής συνεργασίας Πεζικού- Πυρ/κού επετεύχθη η ικανοποίησις όλων των αιτήσεων του Πεζικού.
(ιν) Συμπέρασμα
Το Πυρ/κόν εν τη επιχειρήσει απετέλεσε ένα των κυριωτέρων παραγόντων της επιτυχίας.
Παν ότι του εζητήθη το απέδωσε ταχέως, επικαίρως και αποτελεσματικώς.
(γ) Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ν
Το Μηχανικόν εχρησιμοποιήθη διά την διάνοιξιν των δρομολογίων
(ι) ΑΡΔΕΑΣ-ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
(ιι) ΑΡΝΙΣΣΑ-ΠΑΤΗΜΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
ώστε αμφότερα να καταστώσι βατά εις αυτοκίνητα 2 1/2 τόννων και εις Π.Πυρ/κόν και επί πλέον δι’ άρσιν ναρκών και εκκαθάρισιν ναρκοπεδίων.
Η ανωτέρω εργασία δεν υπήρξεν εύκολος διότι ο εχθρός είχε ναρκοθετήσει τα δρομολόγια ταύτα διά ναρκών ΤΕΛΛΕΡ και ΣΟΥ.
– Επί του δευτέρου των ανωτέρω δρομολογίων είχε προβή εις αρκετάς ανατινάξεις και είχε δημιουργήσει αριθμόν τινά οδοφραγμάτων άτινα ήσαν ναρκοθετημένα.
– Τα Τμήματα Μηχανικού εβοηθήθησαν υπό περιορισμένου αριθμού εργατών εξ ΑΡΝΙΣΣΗΣ διά την ταχείαν αποπεράτωσιν των αναληφθησών εργασιών.
Το Μηχανικόν ανεύρε τας εξής νάρκας εν τη εκπληρώσει των ανωτέρω αποστολών του:
(ι) ΤΕΛΛΕΡ: 25
(ιι) ΣΟΥ: 80
(ιιι) Παγιδευμέναι Χειρ/δες 64
(ιν) Μπαζούκας 4
(ν) Βλήματα και γεμίσματα
Πυρ/κού παγιδευμένα: 5
– Μετά την κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών το Μηχανικόν ησχολήθη με την καταστροφήν μονίμων Κ.Σ. οχυρώσεων και παρέσχε την συνδρομήν του εις την ημετέραν οχύρωσιν.
Ούτω ανετινάχθησαν 55 πολυβολεία (τα επί των Νοτίων αντερεισμάτων της εχθρικής τοποθεσίας) – καλύβαι και νοσοκομειακαί εγκαταστάσεις εντός του ΡΑΜΝΟΜΠΟΡΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ.
Συμπέρασμα: Το Μηχανικόν ηργάσθη μεθοδικώς, κατόρθωσε να ελαττώση τους εκ των ναρκών κινδύνους απωλειών και γενικώς υπεβοήθησεν το έργον του Πεζικού, ούτινος και πάλιν απεδείχθη ο αναγκαίος συμπαραστάτης ιδία δι’ επιχειρήσεις εναντίον ισχυρώς οχυρωμένων θέσεων του εχθρού.
(δ) Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ
(ι) Οργάνωσις
Το Τακτικόν Στρατηγείον της Μεραρχίας εξυπηρετήθη υπό αποσπάσματος των Διαβιβάσεων του 498 Τ.Δ. όπερ το παρηκολούθησεν εις απάσας τας εγκαταστάσεις του εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ, ΑΡΔΕΑΝ και ΕΔΕΣΣΑΝ.
– Το διατεθέν προσωπικόν απετελέσθη εξ 7 Αξ/κών και 83 οπλιτών διαφόρων ειδικοτήτων, το δε υλικόν εκ 15 σταθμών ασυρμάτου, τηλεφωνικών πινάκων, τηλεφώνων, φουλοφώνων και λοιπών άλλων δευτερευούσης σημασίας.
-Διά της λεπτομερούς προπαρασκευής και μελέτης επετεύχθη ο πολλαπλασιασμός των μέσων επικοινωνιών. Ούτω πλην του Ρ/Τ δικτύου υπήρχεν πλούσιον και άριστον τηλεφωνικόν δίκτυον διά της εκμεταλλεύσεως του προϋπάρχοντος εις ο επηνέχθησαν διάφοροι τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και εν μέρει νέαι προσθήκαι και τέλος ελειτούργησαν φουλόφωνα.
-Το ανωτέρω απόσπασμα οργάνωσε εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ και ΑΡΔΕΑΝ Γραφείον Διαβιβάσεων όπερ εγκατεστάθη εντός δύο οχημάτων Διοικήσεως, ΥΕΣΑ και Κρυπτογραφικόν τμήμα.
(ιι) Διεύθυνσις και απόδοσις
Χάρις εις την προσωπικήν επίβλεψιν και διεύθυνσιν υπό του Διοικητού του 498 Τ.Δ. αι επικοινωνίαι καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως ελειτούργησαν και απέδωσαν άριστον έργον.
Η επαφή της Μεραρχίας μετά των Τακτικών Συγκροτημάτων υπήρξεν συνεχής και μόνον ο Ραδ/κος σύνδεσμος μετά του Τ.Σ./Συγκροτήματος ελιγμού διεκόπη επ’ ελάχιστον την 4.7.49 και τούτο οφείλεται εις τας δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας και την υποχρεωτικήν παραμονήν του Τ.Σ. του Συγκροτήματος ελιγμού εντός βαθείας γραμμής εξ ης δεν ηδυνήθη ν’ αναπτύξη τον σταθμόν του.
Ομοίως και τα υπόλοιπα δίκτυα ΑΝΩ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ, ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ελειτούργησαν λίαν ικανοποιητικώς.
– Το Κρυπτογραφικόν τμήμα λόγω της ευρείας χρήσεως των φουλοφώνων και του Κώδικος των συνθηματικών λέξεων – φράσεων εσημείωσεν μικράν κίνησιν και ούτω απεφεύχθη καθυστέρησις διαβιβάσεως λόγω κρυπτογραφήσεως και αποκρυπτογραφήσεως των σημάτων.
(ιιι) Συμπέρασμα
Γενικώς η οργάνωσις και λειτουργία των επικοινωνιών δύναται να χαρακτηρισθή ως αρίστη.
Αξ/κοί και κατώτερον τεχνικόν προσωπικόν αντεπεκρίθησαν πλήρως προς τας απαιτήσεις της Διοικήσεως.
Μέγας έπαινος ανήκει εις το όπλον των Διαβιβάσεων διότι απετέλεσεν ένα των κυριοτέρων συντελεστών της επιτυχούς διεξαγωγής της επιχειρήσεως.
(ε) Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α
Δεν παρέστη ανάγκη ενεργούς χρησιμοποιήσεως των τεθωρακισμένων και ούτω παρέμειναν εις χείρας της Διοικήσεως ως εφεδρεία της.
Δευτερεύουσαι τινές αποστολαί εξεπληρώθησαν λίαν ικανοποιητικώς.
(στ) Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν
(ι) Οργάνωσις
Οργανώθησαν δύο ΠΚΧ εις ΑΡΔΕΑΝ και ΑΡΝΙΣΣΑ, δύο πεδινά κλιμάκια του 213 Χ.Ε. εις χωρία ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ και ΖΕΡΒΗ άτινα βραδύτερον μετεστάθμευσαν εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ και τρία ορεινής συνθέσεως άτινα ηκολούθησαν την 31ην Ταξιαρχίαν, την Μοίραν Καταδρομών και το Βόρειον Συγκρότημα.
(ιι) Διακομιδαί – εκκένωσις
Η μεταφορά των τραυματιών εκ του πεδίου της μάχης μέχρι του ΣΕΤ εγένετο υπό των τραυματιοφορέων των Ταγμάτων και εκείθεν διά των ορεινών κλιμακίων, ενισχυθέντων ενίοτε υπό ανδρών ΜΕΑ προς τα πεδινά κλιμάκια ΠΑΝΑΓΙΤΣΗΣ και ΖΕΡΒΗΣ οπόθεν μετεφέροντο προς το ΠΚΚ ΑΡΝΙΣΣΗΣ-ΑΡΔΕΑΣ.
Τελικώς η εκκένωσις εγένετο προς το 421 Σ.Νοσοκομείον ΕΔΕΣΣΗΣ και Νοσοκομεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Η διακομιδή των τραυματιών ιδία του Συγκροτήματος ελιγμού λόγω της διαφοράς υψομέτρων και του ορεινού του εδάφους υπήρξε αρκετά επίπονος από απόψεως νοσηλευτικής ουδεμία δυσχέρεια παρουσιάσθη καθ’ όσον είχε προηγηθή επιμελημένη προπαρασκευή και οργάνωσις.
(ιιι) Συμπέρασμα
Η λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας υπήρξε από πάσης απόψεως λίαν ικανοποιητική εις όλην την κλίμακα της ιεραρχίας.
(ζ) ΣΩΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αι εργασίαι του ΣΕΜ συνίσταντο εις:
(ι) Μεταφοράν και συγκέντρωσιν των τμημάτων της επιχειρήσεως μέχρι ΠΧΣ.
(ιι) Μεταφοράν τροφίμων, πυρομαχικών και παντοειδούς άλλου υλικού.
(ιιι) Περισυλλογήν και μεταφοράν λαφύρων.
Αι ανωτέρω εργασίαι επραγματοποιήθησαν δι’ αυτοκινήτων, διά κτηνών και διά μικτού συστήματος κατά τρόπον ταχύ και ικανοποιητικόν.
Θα ήτο παράλειψις εάν δεν εξήρετο ιδιαιτέρως το έργον του ΣΕΜ και κυρίως η προσωπική επίβλεψις του Δ/ντού του Γ3 της Μεραρχίας Αντ/ρχου ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ εν τη περισυλλογή των τόσων πολυτίμων λαφύρων.
Γενικώς: Παν ό,τι εζητήθη από το ΣΕΜ το απέδωσε χάρις εις την προθυμίαν του κατωτέρου προσωπικού, την ευσυνειδησίαν και την πείραν των στελεχών του.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
12. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
(α) Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
(ι) Το σύστημα της αμύνης των εστηρίζετο εις την οργάνωσιν των κυριωτέρων εδαφικών ερεισμάτων επί Κ/Τ και ΣΣ καλώς προστατευομένων δι’ αμυντικών έργων παρηλλαγμένων και αλληλοϋποστηριζομένων διά πυρών και πυκνών ναρκοπεδίων.
(ιι) Άπαντα τα κατεχόμενα σημεία, εν αναλογία προς την επάνδρωσίν των, διέθετον δυσανάλογα αυτόματα όπλα, μυδράλλια και τουρτούρες, επροστατεύοντο δε δι’ επαρκών πυρών όλμων και τα κύρια εκ τούτων (ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ) διέθετον και ισχυρόν Α/Αεροπορικόν Πύρ.
(ιιι) Άπαντα τα όργανα πυρός των ευρίσκοντο επί καλώς προστατευομένων θέσεων, ανθεκτικών εις βαρύ Πυροβολικόν και αεροπορικόν βομβαρδισμόν (Πολυβολεία και Σκέπαστρα με 6-8 σειράς κορμών δένδρων). Τα πολυβολεία ήσαν χωστά, πολλά εκ τούτων εγγύς της οροθετικής γραμμής και τινα εντός Σερβικού εδάφους.
(ιν) Τα ναρκοπέδια ευρίσκοντο κατ’ αρχήν εις τας μη βαλλομένας ζώνας και κυρίως κατά μήκος δρομολογίων.
Εις ιδιαζούσης σημασίας ΣΣ υπήρχον ναρκοπέδια έναντι των κατευθύνσεων επιθέσεως, άτινα μάλιστα ήσαν και παγιδευμένα διά χειροβομβίδων, βλημάτων όλμων και Πυρ/κού της εκκρήξεως προκαλουμένης δι’ έλξεως (τραβηχτές εκκρήξεις).
(ν) Αι τροχιαί όλων γενικώς των αυτομάτων όπλων ήσαν καλώς προσηρμοσμέναι επί του εδάφους λόγω της αριστοτεχνικής κατασκευής των πολυβολείων και της επιμελούς εκλογής των θέσεών των (χωστά).
(νι) Ο εχθρός δεν διαθέτει εφεδρείας δι’ εκτόξευσιν αντεπιθέσεων επί των κατευθύνσεων του προχωρούντος Πεζικού και ούτω η άμυνα του υπήρξεν τελείως παθητική.
(β) Ημετέρων
(ι) Ο επί Κ/Τ αγών εξελίχθη υπό την μορφήν τακτικού πολέμου (ορθόδοξοι τρόποι μάχης).
(ιι) Η πτώσις των Κ/Σ οχυρών επετεύχθη κυρίως διά του ευρέως ελιγμού και της υπερκεράσεως των οργανωμένων τοποθεσιών μετά συγχρόνου απασχολήσεως επί των κατευθύνσεων εξ ων ο εχθρός κατά πρώτον λόγον ανέμενε την επίθεσιν.
(ιιι) Απεδείχθη άπαξ έτι η αξία των νυκτερινών ενεργειών αι δυσχέρειαι λόγω δραστικότητος εχθρικού πυρός και πιθανώς επέμβασις εκ πολυβολείων εκ Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους παρεκάμφθη διά νυκτερινής ενεργείας.
Απεφεύχθησαν αι απώλειαι εις έμψυχον υλικόν αι οποίαι θα ήσαν αναπόφευκτοι κατά τας ενεργείας ημέρας.
(ιν) Επετεύχθη Στρατηγικός και Τακτικός αιφνιδιασμός της συμμοριακής επί Κ/Τ ηγεσίας, αφ’ ενός μεν λόγω της μετ’ αφανείας επιτευχθείσης συγκεντρώσεως των τμημάτων εις ΠΧΣ και αφ’ ετέρου λόγω του ως άνω αναφερθέντος ελιγμού.
(ν) Η διέλευσις των τμημάτων του Πεζικού εκ των εχθρικών ναρκοπεδίων εγένετο άνευ απωλειών.
Τούτο οφείλεται εις την διάνοιξιν διαδρόμων υπό ναρκαλιευτών Πεζικού και την χρησιμοποίησιν προβαδίσματος τετραπόδων προ εκάστης φάλαγγος επί υποχρεωτικών δρομολογίων.
(νι) Εκμετάλλευσις της επιτυχίας παρά της Μεραρχίας διά της άνευ διακοπής συνεχίσεως της επιχειρήσεως.
(νιι) Παρεμπόδισις μεταγγίσεως Κ.Σ. δυνάμεων εκ ΔΥΣΜΩΝ δι’ ων ο εχθρός θα έδιδε την μάχην υπό ευνοϊκωτέρας συνθήκας.
Τούτο επετεύχθη διά ταυτοχρόνου ενεργείας τμημάτων του Β΄ΣΣ άτινα κατέλαβον τον ορεινόν όγκον ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ – ΜΕΤΕΡΙΖΙ.
(νιιι) Η τήρησις εφεδρείας επέτρεψεν την τροφοδότησιν του Βορείου Συγκροτήματος ούτινος η προχώρησις είχεν επιδραδυνθή λόγω ισχυράς αντιδράσεως του εχθρού.
(ιχ) Ταχεία προώθησις των Διοικήσεων συγκροτημένων εις ομάδας αναγνωρίσεως επέτρεπε την άμεσον αντίληψιν της καταστάσεως και την ορθήν διεύθυνσιν του αγώνος.
Δ Υ Σ Χ Ε Ρ Ε Ι Α Ι
(α) Έδαφος:
Ο μικρός αριθμός δρομολογίων επεβράδυνεν την προχώρησιν των φαλάγγων μη δυναμένων να χρησιμοποιήσωσι παράλληλα τοιαύτα προς τας κατευθύνσεις κινήσεώς των.
(β) Κατευθύνσεις επιθέσεων:
Δεν επέτρεπον την ανάπτυξιν του Πεζικού δυνάμεως πλέον του Λόχου, λόγω των ένθεν και ένθεν προς τας κορυφογραμμάς ευρισκομένων αποτόμων χαραδρών αίτινες ως εκ τούτου ηλέγχοντο πλήρως υπό των Κ.Σ. πυρών Πεζικού.
Αποτέλεσμα: Πρόωρος καθήλωσις του Πεζικού και επέμβασις της Διοικήσεως προς υποστήριξιν διά πυρών Πυρ/κού και αεροπορίας διά την επίτευξιν προωθήσεως των τμημάτων μέχρι της γραμμής εφόδου.
(γ) Κτήνη επιτάξεως:
Εσημειώθησαν κατά την κίνησιν δυσχέρειαι οφειλόμεναι εις την έλλειψιν οργανικώς ανηκόντων εις τα Τάγματα κτηνών (ιδία το 516 Τ.Π.) τα 3/4 ήσαν εξ επιτάξεως ουχί εις καλήν κατάστασιν.
Ανάγκη να εφοδιασθώσι ταχέως άπασαι αι Μονάδες διά κτηνών Στρατού.
(δ) Καιρικαί συνθήκαι:
Αι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι (καταρ-ρακτώδεις βροχαί μετά ψύχους και ομίχλης) ιδία κατά την πρώτην ημέραν (4 Ιουλίου) εδυσχέραναν την εξέλιξιν των επιχειρήσεων λόγω αδυναμίας υποστηρίξεως των τμημάτων Πεζικού υπό της αεροπορίας και του Πυρ/κού.
(ε) Χρησιμοποίησις ομόρου εδάφους:
Λόγω κατοχής και αμύνης των Κ.Σ. επί των κατά μήκος της οροθετικής γραμμής ευρισκομένων ερεισμάτων το Πεζικόν μας δεν δύναται να ελιχθή και να ενεργήση πλευροκόπησιν και κυκλωτικάς ενεργείας διότι θα έπρεπε να διέλθη διά ξένου εδάφους. Αντιθέτως οι Συμμορίται χρησιμοποιούντες το ξένον έδαφος έχουν ευχέρειαν ελιγμού και αιφνιδιασμού ακόμη των τμημάτων μας.
– Λόγω της ανωτέρω αιτίας παρόμοιαι δυσχέρειαι παρεμβάλλονται και εις την αποτελεσματικήν δράσιν των όπλων υποστηρίξεως ιδία αεροπορίας και Πυρ/κού εκ του φόβου δημιουργίας μεθοριακών επεισοδίων.
(στ) Εξερευνήσεις:
Η αναζήτησις και ανεύρεσις αποθηκών και εγκαταστάσεων επιμελώς αποκεκρυμμένων υπήρξεν κατ’ εξοχήν επίπονον και δύσκολον έργον διά το ΠΕΖΙΚΟΝ.
Κατ’ εξοχήν δυσχερέστατον έργον υπήρξεν η εκ των βαθειών και αποτόμων χαραδρώσεων μεταφορά των πάσης φύσεως λαφύρων διότι ήτο αδύνατος η κάθοδος κτηνών προς φόρτωσιν.
Το παν μετεφέρετο διά χειρών και επί των ώμων.
Το έργον του Πεζικού υπήρξεν υπεράνθρωπον.
13. ΗΘΙΚΟΝ – ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Η μαχητικότης και το ηθικόν των τμημάτων από πολύ καλή μέχρι αρίστη.
Υπήρχε η θέλησις της ΝΙΚΗΣ, η σταθερά απόφασις προς επιτυχίαν του ΣΚΟΠΟΥ.
Χάρις εις αυτά εκυριεύθησαν ισχυρώς οργανωμέναι θέσεις του εχθρού και κατελήφθη εντός 4ημέρου μόνον ολόκληρος ο ορεινός όγκος του Κ/Τ.
Αντιμετωπίσθησαν πρωτοφανείς καιρικαί και εδαφικαί εναντιότητες.
Πάντες ημιλλώντο εις ορμητικότητα και τόλμην αψηφούντες τους κινδύνους και τους κόπους του αγώνος.
14. ΣΤΑΣΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΩΝ
ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΑΙΑΣ” 4 με 11/7/49
(α) Διαπιστώσεις
(ι) Την νύκτα 5-6/7 η 713 Διλοχία (πρώην ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ) δυνάμεως περίπου 80 Κ.Σ., ευρισκομένη περί την περιοχήν (Ν.8884) (Βορειοδυτικώς ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ) εις το Δυτικόν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και αποκεκλυσμένη πανταχόθεν υπό των δυνάμεων της ημετέρας 33 Ταξιαρχίας εισήλθεν εις το Σερβικόν έδαφος. Εμπεσούσα επί Γιουγκοσλαυϊκής περιπόλου παρελήφθη παρ’ αυτής και διά Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους και μετά πορείαν (ουχί συνεχή) 36 ωρών ωδηγήθη παρ’ αυτής εις την περιοχήν ΣΟΚΟΛ (0.0092) από όπου εισήλθεν εις το Ελληνικόν έδαφος και έλαβε μέρος εις τας μάχας της 7ης Ιουλίου.
(ιι) Την νύκτα 7-8/7 οι εντός του κλοιού των Εθνικών δυνάμεων ευρισκομένοι κομμουνιστοσυμμορίται διέφυγον την βεβαίαν καταστροφήν των, εισελθόντες εις το Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος εκ του σημείου (Ν.995914) (πλησίον ΣΟΚΟΛ). Το σύνολον των ούτω διαπεραιωθέντων ανέρχεται εις 530 περίπου, μετ’ αυτών δε 100 περίπου ίπποι και 250 αιγοπρόβατα.
(ιιι) Την επομένην νύκτα 8-9/7 300 περίπου Κ.Σ. εκ των ως άνω εισελθόντων εις το Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος, επέστρεψαν εν γνώσει των Γιουγκοσλαύων, εις το Ελληνικόν έδαφος εις το οποίον εισήλθον διά του σημείου (0.005995) (Ν.Δ. ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ) μετά του οπλισμού των και των εφοδίων των. Οι τραυματίαι και ασθενείς παρέμειναν εις την Γιουγκοσλαυΐαν ως επίσης και αρκετός αριθμός λιποτακτών.
(ιν) Διεπιστώθη ότι οι ως άνω εισελθόντες και εξελθόντες του Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους δεν εφοδιάσθησαν υπό των Γιουγκολαύων (εις πυρομαχικά ή λοιπά εφόδια).
(ν) Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως Γιουγκοσλαυϊκά τμήματα δεν έβαλον εναντίον ημετέρων δυνάμεων, πλην της περιπτώσεως καθ’ ην ημέτερον αεροπλάνον ιπτάμενον χώρον επιχειρήσεων την 7/7 παρά την μεθόριον, εβλήθη εκ ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑΣ παρά των Σέρβων φρουρών, οίτινες προφανώς εθεώρησαν ότι παρεβίασεν τον εναέριον χώρον τους.
(β) Εξαγόμενον
Η στάσις των Γιουγκοσλαύων κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως “ΑΙΑΣ“ ήτο μάλλον εχθρική προς τας Εθνικάς δυνάμεις διότι ήσαν έτοιμοι να βάλλουν εναντίον ημών οσάκις ενόμιζον ότι θα παρεβιάζετο το έδαφος του έστω και κατά μίαν σπιθαμήν, φιλική δε προς τας Κ.Σ. δυνάμεις διότι ωδήγησαν την 713 Διλοχίαν διά του εδάφους των εκ του Δυτ. εις Ανατ. Κ/Τ, διότι δεν αφώπλησαν ούτε περιώρισαν τους κατά την νύκτα 7-8/7 εισελθόντας εις το έδαφος των Κ.Σ. και διότι το πλείστον μέρος τούτων εβοήθησαν να εισέλθη εκ νέου εις το ημέτερον έδαφος μετά του οπλισμού των και πάντων των εφοδίων των.
15. ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11-7-49
Μετά την 11.7.49 παρουσιάζεται μία βαθμιαία αλλαγή της στάσεως των Γιουγκοσλαύων φρουρών.
Ιδίως τούτο είναι καταφανές μετά την 15.7.49 οπότε συνετελέσθη η αντικατάστασις των παλαιών φρουρών. Οι νέοι δεν φέρουν σφυροδρέπανα (ως οι παλαιοί) αλλά αστέρας.
Χαρακτηριστικά γεγονότα είναι:
(α) Η ευκολία μεθ’ ης ήδη επιτυγχάνονται συναντήσεις και επαφαί. Ούτω την 19/7 άνευ ουδεμιάς δυσκολίας εγένοντο τέσσαρες συναντήσεις (ΠΡ.ΗΛΙΑΝ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ – ΚΟΖΙΑΚ – ΝΤΟΜΠΡΟ ΠΟΛΙΕ) καθ’ ας οι μεθοριακοί Γιουγκοσλαύοι φρουροί υπεσχέθησαν να συλλάβωσι και αφοπλίσωσι κομ/τας οίτινες τυχόν θα εισέλθουν εις το έδαφός των.
(β) Η περίπτωσις εισόδου ημετέρου ημιόνου εις το έδαφός των εις περιοχήν ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ την 19/7 καθ’ ην ο ημίονος ούτος περισυλλεγείς υπό των Γιουγκοσλαύων απεδόθη εις τους ημετέρους.
(γ) Η κατά την υποστολήν της σημαίας ημετέρου φυλακείου εις ΝΤΟΜΠΡΟ ΠΟΛΙΕ την 19/7 απόδοσις τιμών υπό των έναντι οπλιτών του Γιουγκοσλαυϊκού φυλακείου.
Συμπεραίνομεν ότι η τοιαύτη αλλαγή της στάσεως των Γιουγκοσλαύων οφείλεται εις Διαταγάς της Κυβερνήσεως των.
16. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
Ως ο συνημμένος Πίναξ.
17. ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ
(α) Απώλειαι εμψύχου υλικού
(ι) Από 4.7.49 μέχρι 8.7.49
Νεκροί 125
Συλληφθέντες ένοπλοι 63
Παραδοθέντες ένοπλοι 29

Παραδοθέντες άοπλοι 12

Σύνολον 229
(ιι) Από 9.7.49 μέχρι και 24.7.49
Νεκροί 31
Συλληφθέντες ένοπλοι 16
Παραδοθέντες ένοπλοι 35

Παραδοθέντες άοπλοι 14

Σύνολον 96
Γενικόν Σύνολον 325
(ιιι) Τραυματίαι καθ’ υπολογισμόν και καταθέσεων πλέον των 120.
(β) Ζημίαι εις οπλισμόν
Εκυριεύθη εν ενεργεία και διαθέσιμος εις αποθήκας οπλισμός και πυρ/κά πάσης φύσεως ως ο συνημμένος Πίναξ.
(γ) Ζημίαι εις εφόδια
Απεστερήθησαν σημαντικών ποσοτήτων εις σιτηρά, δημητριακά, ζάχαρι και λοιπά εφόδια.
(δ) Ζημίαι εις εγκαταστάσεις και χώρους διαβιώσεως
Κατεστράφησαν όλαι αι αποθήκαι, καλύβαι, δύο μόνιμα Νοσοκομεία σταύλοι, οικήματα κ.λ.π.
(ε) Εις έργα οχυρώσεως
Κατεστράφη μεγάλος αριθμός μονίμων πολυβολείων και διαφόρων έργων οχυρώσεως.
(στ) Αρχείον Συμμοριτών
Ευρέθη το αρχείον του αρχηγείου Κ/Τ αποτελούμενου εξ 20 κιβωτίων. Η μελέτη και η εκμετάλλευσίς του θα συντελέση εις την οριστικήν εκρίζωσιν του συμμοριτισμού εκ της περιοχής.
18. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
(α) Το Γ΄ΣΣ απέστειλε εις την Μεραρχίαν την κάτωθι Διαταγήν κοινοποιηθείσαν διά της υπ’ αριθ. 45/3/104/6.7.49 Διαταγής Μεραρχίας.
(ι) Κοινοποιείται κατωτέρω υπ’ αριθ. 103/Φ.1/6.7.49 Διαταγή Τ.Σ./Γ΄ΣΣ στόπ.
Με λαμπρά αποτελέσματα της χθεσινής δευτέρας ημέρας επιχειρήσεως ο κύριος όγκος του Κ/Τ περιήλθεν εις χείρας μας και οι Κ/Συμμορίται καταδιωκόμενοι συμπιέζονται εξ όλων των πλευρών στοπ. Σας συγχαίρω διά την επιτυχία και παρακαλώ να διαβιβάσητε επίσης τα θερμά μου συγχαρητήρια εις τους Δ/τάς, Αξ/κούς και οπλίτας όλων των μετασχόντων εις την επιχείρησιν τμημάτων της οίτινες διά της γενναιότητος, αντοχής και αποφασιστικού πνεύματος τα οποία επέδειξαν συνετέλεσαν εις την νίκην ταύτην στοπ. Συνεχίσατε αδιάκοπον καταδίωξιν μέχρι πλήρους συντριβής Κ/Συμμοριτών στοπ.
Σ τ ρ α τ η γ ό ς
(ιι) Ομοίως εξεδόθη υπό του Γ΄ΣΣ η υπ’ αριθ. 102/Φ.1/6.7.49 Διαταγή προς το Τ.Σ./Συγκροτήματος ελιγμού του ενεργούντος προς ΣΤΑΛΟΝ – ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ (31 Ταξιαρχία) και την Ε΄Μοίρα Καταδρομών έχουσα ως κάτωθι.
Συγκρότημα ελιγμού αντεπεκρίθη πληρέστατα δύσκολον και αποφασιστικήν αποστολήν του.
Θερμά συγχαρητήρια προς όλους και ιδιαιτέρως Μοίραν Καταδρομών, δι’ επιδειχθείσαν ορμήν, ακάθεκτον επιθετικόν πνεύμα και αντοχήν άτινα απετέλεσαν αποτελεσματικόν παράγοντα μεγάλης επιτυχίας.
Συνεχίσατε δραστηρίως αποστολήν σας και αναμένω δώσετε τάχιστα τα χέρια με Βόρειον Συγκρότημα Κ/ΤΣΑΛΑΝ θ’ αποτελέση λαμπράν σελίδαν δυνάμεων Καταδρομών.
Σ τ ρ α τ η γ ό ς
(β) Η Μεραρχία εξέδωκε και εκοινοποίησεν τας κάτωθι Διαταγάς της.
(ι) Την υπ’ αριθ. 45/3/50/4.7.49
Αξ/κοί και οπλίται όλων των Μονάδων που συμμετέχουν της επιχειρήσεως της Μεραρχίας στοπ.
Προς σας την στιγμήν αυτήν είναι εστραμμένα τα βλέμματα όλων για την ηρωϊκήν προσπάθειαν που σε λίγο αναλαμβάνετε στοπ. Σας εύχομαι όπως με την ευλογίαν του θεού δοξάσητε για μία ακόμη φορά τα όπλα της Μεραρχίας στοπ.
Φανήτε αντάξιοι των προσδοκιών της πατρίδος στοπ.
Το σύνθημά μας είναι “εμπρός για την ΕΛΛΑΔΑ” στοπ.
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.
Μ έ ρ α ρ χ ο ς
(ιι) Την υπ’ αριθ. 45/3/82/5.7.49 προς τα Τ.Σ./31, Τ.Σ./32 Ταξιαρχιών και Βόρειον Συγκρότημα.
Αξ/κοί και οπλίται
Σκληροί αγώνες αρξάμενοι και συνεχισθέντες επί 48ώρον υπό δυσμενεστάτας και αντιξόους καιρικάς συνθήκας εναντίον ισχυρώς οργανωμένων θέσεων του εχθρού εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας.
Αξ/κοί και οπλίται αμιλλώμενοι μεταξύ των εις τόλμην, ανδρείαν και γενναιότητα κατέδειξαν την ακλόνητον πίστιν και απόφασιν των διά την νίκην.
Αριστοτεχνικαί οργανώσεις, μόνιμα πολυβολεία, λάφυρα πάσης φύσεως, πολυβόλα, όλμοι και οπλισμός περιήλθεν εις χείρας σας.
Τα εγκαταλειφθέντα πτώματα πολυαρίθμων Κ.Σ. είναι ο αψευδέστερος Μάρτυς του επιτευχθέντος αποτελέσματος.
Αξ/κοί και οπλίται συνεχίσατε αδιάκοπα το κυνήγημα των κατατρομαγμένων προδότων της Πατρίδος. Για τις σημερινές νίκες σας, σας σφίγγω θερμά το χέρι.
Μ έ ρ α ρ χ ο ς
(ιιι) Την υπ’ αριθ. 45/3/83/5.7.49 προς την Ε΄Μοίραν Καταδρομών. Σεις τα αετόπουλα του Στρατού που με τας πτερυγάς σας εκαλύψατε τας αποστάσεις του Κ.Τ. ως πραγματικοί αετοί και με τα στιβαρά μπράτσα σας και την λεοντόθυμη καρδιά σας ξεκαθαρίσατε τους σλαυοκομμουνιστάς από τα ορμητήριά των επί των συνόρων αποδεκατίσαντες συνάμα αυτούς, σας συγχαίρω θερμά και εύχομαι να εξακολουθήσετε να είσθε το φόβητρον των κατσαπλιάδων και το καύχημα του Στρατού οδηγούμενοι πάντα από νίκην εις νίκην.
Μ έ ρ α ρ χ ο ς
(γ) Ο Βρεττανός Δ/τής Στρατιωτικής Αποστολής παρά Γ΄ΣΣ εξέδωσεν την υπ’ αριθ. 44 Διαταγήν του έχουσα ως κάτωθι:
“Βρεττανός Δ/τής Στρατιωτικής Αποστολής παρά Γ΄ΣΣ διαβιβάζει διά της ΝΙΚΗΣ θερμά συγχαρητήρια προς Αξ/κούς και οπλίτας Πυρ/κού δι’ εξαιρετικήν ταχύτητα και ακρίβειαν εκτελεσθησών βολών Πυρ/κού”.
19. ΤΕΛΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η επιχείρησις “ΑΙΑΣ” μελετηθείσα και προπαρασκευασθείσα πλήρως απέδωσε λαμπρά αποτελέσματα.
Ούτω:
(α) Ο εχθρός απεστερήθη του όγκου του Κ/Τ και τα επ’ αυτού οχυρά σημεία έπιπτον το εν μετά το άλλο εις διάστημα 4 ημερών, παρά την φήμην και τον θρύλον της Κ.Σ. ηγεσίας ότι ταύτα θ’ απετέλουν τον τάφον των τμημάτων μας.
(β) Εδραιώθη το αίσθημα της ασφαλείας εις όλην την περιοχήν της Μεραρχίας.
(γ) Τα τμήματα της Μεραρχίας απέδειξεν ότι γνωρίζουν και έχουν την θέλησιν να νικούν.
Γενικώς το ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ θα μείνη εις την ιστορίαν του Ελληνοκομμουνιστικού πολέμου ως ένας από τους σημαντικωτέρους σταθμούς του και διά την ιστορίαν της Μεραρχίας θ’ αποτελή μίαν των ενδοξοτέρων της σελίδων.

Εν ΣΤΓ 914 τη 27.7.49
Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

ΔΗΜΟΣΘ.ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ Χ Ρ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ
Αντ/ρχης -ΑΚΑ. Ταξίαρχος-Διοικητής

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Γ΄ΣΣ/Α1
31,32,33 Ταξιαρχίας
511-519 Τάγματα Πεζικού
Δ/σις Πυρ/κού Μεραρχίας
Δ/σις Μηχ/κού Μεραρχίας
146 ΜΟΠ, 707 Λόχον Μηχ/κού
ΤΣΕ ΒΕΡΡΟΙΑΣ, Τ.Σ.Ε.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Σ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Μέραρχος, Υπομέραρχος
Επιτελάρχης, Αρχ.Κλάδου Β΄.+ Γ΄.
Αμερικανόν Σύνδεσμον
Α1,Α2,Γ3,Β6 Γραφεία Μεραρχίας
498 Τάγμα Διαβιβάσεων
Ε΄. Μοίρα Ορεινών Καταδρομών
107,108 Σ. Πεδινού Πυρ/κού
553 Τάγμα Πεζικού
213 Χειρ.Εκστρατείας

ΙΙ Μεραρχίαν.

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α2                                                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ”Α”
Συνημμένον εις την Έκθεσιν
επιχειρήσεως “ΑΙΑΣ”
ΧΙ Μεραρχίας

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(εκ παραδοθέντων και συλληφθέντων)
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΑΙΑΣ” 4-7-49
μέχρι 24-7-49

 Ι. ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ Κ.Σ. την 4-7-49
(α) Επί της αμυντικής γραμμής ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ-ΣΑΜΠΑΝΑ- ΠΑΛΗΟ ΜΑΝΔΡΙ-ΣΤΑΛΟΣ – ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ευρίσκοντο:
(ι) Εις Λόχος της 711 Διλοχίας θέσεων του ΤΙΓΡΗ
(ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ-ΣΑΜΠΑΝΑ) δύναμις 70
Δ/τής του Λόχου ΚΟΥΒΑΡΑΣ-Π.Ε.ΠΑΝΤΖΙΚΟΣ
Τρεις Διμοιρίαι (8 ομάδες) (ΒΑΣΙΛΗΣ
(ΤΣΙΑΜΗΣ, Π.Ε.  ΑΓΓΕΛΟΣ
(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ,  ΠΕ ΡΗΓΑΣ
Οπλισμός: 1-2 Μπρέν εκάστη ομάς, ήτοι συνολικώς άνω των 12 Μπρέν – Τυφέκια Γερμανικά
(ιι) Η Διμοιρία Μηχανημάτων υπό ΑΓΡΑΝ δύναμις 20  υπαγομένη υπό τον ανωτέρω Λόχον.
Οπλισμός: 5 πολυβόλα (Ι Σβάρτσελόζε, Ι Μπρέντα, 3 Φίατ)
3 Όλμοι Ομαδικοί Γερμανικού τύπου
(ιιι) Εις Λόχος (μείον Διμοιρία) της 712 Διλοχίας
(ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ- ΣΑΜΠΑΝΑ) δύναμις 50
Δ/τής ΜΗΤΚΑΣ -Π.Ε. ΒΑΓΓΕΛΗΣ (εκ ΧΡΥΣΑΣ)
Δύο Διμοιρίαι (εξομάδες) (ΜΠΟΥΡΑΣ,  Π.Ε.ΜΑΛΑΜΑΣ
(ΑΝΘΟΥΛΑ, Π.Ε.ΓΙΩΡΓΟΣ
Οπλισμός: Ο συνήθης, ήτοι εξ περίπου οπλ/λα (Μπρέν)
Τυφέκια Γερμανικά
(ιυ) Πυροβολαρχία Αντιαρματικών (υπαγομένη προφανώς  υπό την 711 Διλοχίαν) Δύναμις 25
Δ/τής ΑΣΤΑΚΟΣ-Π.Ε.ΣΤΡΑΤΟΣ
Τρία Στοιχεία (ΝΙΚΟΣ-ΘΩΜΑΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ)
Οπλισμός: 3 Α/Τ δισκελή των 37 χιλιοστών
1 Μυδράλλιον χρησιμοποιούμενον ως Α/Α
Διά την μεταφοράν των διέθετον 16 μεταγωγικά.
(υ) Εις Λόχος (ο έτερος) της 712 Διλοχίας
Ο Λόχος ούτος προερχόμενος εκ Δυτικού Κ/Τ διεπεραιώθη νύκτα 3-4/7 εις Ανατολικόν Κ/Τ ταχθείς Βορειοδυτικώς του ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ- Δύναμις περίπου 60
Μετά του Λόχου τούτου και η Δ/σις της 712 Διλοχίας
Δ/τής Διλοχίας – ΑΜΥΝΤΑΣ (μή διασταυρωθείσα πληροφορία)
Δ/τής Λόχου ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ με Π.Ε. ΑΛΕΚΟΝ
Τρεις Διμοιρίαι (επτά ομάδες) (ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
(ΚΑΡΑΜΤΣΑΛΗΣ,
Π.Ε.ΤΑΝΤΣΗΣ
(ΚΩΣΤΑΣ, Π.Ε.
ΣΙΑΠΚΑΣ
Οπλισμός: Ο συνήθης, ήτοι επτά οπλοπ/λα (Μπρέν)
Τυφέκια Γερμανικά
(υι) Διμοιρία Μηχανημάτων υπό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ ακολουθούσα ανωτέρω Λόχον.
Οπλισμός : 2 πολ/λα Φίατ, 1 όλμος Ομαδ. Καναδικού τύπου
(υιι) Επιλαρχία ΘΑΝΑΣΗ
Διεπεραιώθη και αύτη μετά των ίππων της εκ Δυτικού εις Ανατολικόν Κ/Τ την νύκτα 2-3/7 (ήτοι εν 24ωρον προ διαπεραιώσεως ανωτέρω λόχου ΞΑΝΘΟΥΛΗ), πλην δύο ομάδων, συνολικής δυνάμεως 18 ανδρών, αίτινες παρέμειναν Δυτικόν Κ/Τ.
Δύναμις, (περιλαμβανομένων ανωτέρω δύο ομάδων) 140
Άμα τη αφίξει των εις Ανατολικόν Κ/Τ απέκρυψαν τους ίππους των εις την δασώδη περιοχήν του ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ (0.0285). Μικρόν τμήμα τούτων ετάχθη και επολέμησεν ανίππως περιοχήν ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ -ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑΣ-ΚΟΖΙΑΚ. Οι υπόλοιποι συν τη εξελίξει της επιχειρήσεως απεσύρθησαν εις περιοχήν ΣΟΚΟΛ.
Διοικητής ΘΑΝΑΣΗΣ -Π.Ε.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
Τρεις Ίλαι (των 2 Ουλαμών) ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΗΤΣΟΣ
Οπλισμός: 2-3 αυτόματα καθ’ ομάδα
1 Οπλ/λον -//- -//-
Συνολικώς διέθετον:
46 αυτόματα
7 Μπρέν
6 Τουρτούρες
2 Μυδράλλια
Τυφέκια Γερμανικά
(β) Επί της γραμμής ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΚΡΕΜΙΝΑΚΟΣ ευρίσκετο:
Διμοιρία Θέσεων ΜΗΤΣΟΥ: δύναμις 15
Υπήγετο προφανώς εις Λόχον ΓΑΛΑΝΟΥ της 711 Διλοχίας .
Οπλισμός: 1 Πολ/λον ΦΙΑΤ, Ι όλμος ομαδικός Γερμανικ.
2 Οπλ/λα Μπρέν, τυφέκια Γερμανικά
(γ) Επί της αμυντικής γραμμής των υψωμάτων ΚΡΕΣΝΑΣ- ΒΙΡΟΤ- ΚΑΡΑΟΥΛΙ- ΝΤΟΠΡΟ ΠΟΛΙΕ ευρίσκοντο:
(ι) Εις Λόχος (ο έτερος) της 711 Διλοχίας Θέσεων ΤΙΓΡΗ: Δυν. περίπου 50
Διοικητής του Λόχου ΓΑΛΑΝΟΣ -Π.Ε.ΤΑΚΗΣ
Τρεις Διμοιρίαι (ΚΟΤΑΣ  (ΣΒΕΛΤΟΣ  του ( ;
Η δύναμις του Λόχου τούτου ήτο κατανεμημένη εις τα πολυβολεία ανωτέρω υψωμάτων, ανά 3-4 εις έκαστον πολ/λείον.
Οπλισμός: Πολ/λα και όλμοι ομαδ. μη εξακριβωθέντος αριθμού και ελάχιστα Μπρέν. Τυφέκια Γερμαν.
(ιι) Διμοιρία ΤΑΚΗ του Λόχου ΜΗΤΚΑ της 712 Διλοχίας
Τοποθετημένη ως εφεδρεία του Λόχου ΓΑΛΑΝΟΥ..25
Διοικητής ΤΑΚΗΣ – Π.Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ
Οπλισμός: 3 Μπρέν- Τυφέκια Γερμανικά.
(ιιι) Διμοιρία Θέσεων ΤΑΡΖΑΝ υπαγομένη προφανώς Λόχον ΓΑΛΑΝΟΥ της 711 Διλοχίας 25
Διοικητής ΤΑΡΖΑΝ-Π.Ε. ΠΑΠΠΟΥΣ
Οπλισμός: 4 πολ/λα, 2 όλμους Ομαδ.Γερμ.
1 Μυδράλλιον (ως Α/Α)
Τυφέκια Γερμανικά
(ιυ) Διμοιρία υπό ΓΙΑΝΝΗΝ, σχηματισθείσα την 4/7 εκ των εμπέδων. Δύναμις 25
Διοικητής ΓΙΑΝΝΗΣ-Π.Ε. ΜΗΤΣΟΣ
Οπλισμός: 3-4 οπλ/λα Μπρέν – Τυφέκια Γερμανικά.
(δ) Περιοχή Σ Ο Κ Ο Λ
(ι) Εις περιοχήν ταύτην εισήλθεν εκ Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους την πρωίαν της 7/7 η 713 Διλοχία προερχομένη εκ Δυτικού Κ/Τ εκ του οποίου εισήλθε εις το Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος την νύκτα 5-6/7.
Διοικητής Διλοχίας: ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
Π.Ε. : Δεν υπήρχε
Επιτελής : ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εις Λόχος υπό ΒΑΓΓΕΛΗΝ (εκ ΚΕΛΛΗΣ)
Ιη Διμοιρία ΡΗΓΑΣ (2 ομάδες)
2η Διμοιρία ΡΟΜΑΝΟΣ (3 ομάδες)
3η Διμοιρία ΤΑΝΟΥΛΗΣ (3 ομάδες)
4η Διμοιρία ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ (2 ομάδες)
Δύναμις 70
Οπλισμός: Ο συνήθης, ήτοι συνολικώς περί τα 10 Μπρέν. Τυφέκια Γερμανικά.
(ιι) Διμοιρία Μηχανημάτων του ΜΑΚΗ, ομού μετά ανωτέρω
Διλοχίας. Δύναμις 10
Οπλισμός: 1 πολ/λον ΦΙΑΤ, 1 ομαδ. όλμος Γερμ.
1 οπλ/λον Μπρέν. Τυφέκια Γερμανικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Μετά ανωτέρω Διλοχίας ευρίσκετο και ο Διοικητής της 24 Ταξιαρχίας ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑΣ ως και εις Ουλαμός της Επιλαρχίας ΘΑΝΑΣΗ, ήτοι σύνολον εισελθόντων εκ Δυτικού Κ/Τ εις Γιουγκοσλαυΐαν και εκείθεν εις ΣΟΚΟΛ περί τα 100 άτομα.
(ε) Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν Τ ο π ο θ ε σ ί α ς
(ι) Αρχηγείον 24 Ταξιαρχίας – Ομάς ασφαλείας 30
(ιι) Διμοιρία Διαβιβάσεων (ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ) 25
(ιιι) Επιμελητεία-Συνεργεία-Μεταγωγικά (ΒΥΡΩΝ) 40
(ιυ) Νοσοκομείον (προσωπικόν και Νοσηλευόμενοι) (ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ) 50
(υ) Τμήμα Εργασίας (άοπλοι) (ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ).40
(υι) Ομάδες Π.Ε. πόλεων και υπαίθρου περίπου 30
Η Τ Ο Ι
κατά την επιχείρησιν “ΑΙΑΣ” αντιμετωπίσθησαν εις Ανατολικόν Κ/Τ από 4-7-49 μέχρι και 8-7-49 αι κάτωθι Κ.Σ. δυνάμεις (οργανική υπαγωγή) περιλαμβανομένης και της κατά την εις Ανατολικόν Κ/Τ, 713 Διλοχίας.
1. Αρχηγείον 24 Ταξ.(Δ/τής ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑΣ- Π.Ε.ΑΛΕΚΟΣ- Επιτελάρχης ΦΩΤΕΙΝΟΣ – και ΦΕΡΡΑΙΟΣ υπό παραλαβήν Π.Ε. της Ταξιαρχίας, κ.λ.π.) και  Ομάς Ασφαλείας 30
7-7-49 αφιχθείσης εις Δυτικόν Κ/Τ διά Γιουγκ. εδάφους.
2. Διμοιρία Διαβιβάσεων ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 25
3. Επιμελητεία-Συνεργεία-Μεταγωγικά (ΒΥΡΩΝ).40
4. Νοσοκομείον (ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ) 50
5. Τμήμα Εργασίας (ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ) 40
6. Ομάδες Π.Ε. πόλεων και υπαίθρου 30
7. Διμοιρία Εμπέδων (ΓΙΑΝΝΗ) 25
8. 711 Διλοχία Θέσεων ΤΙΓΡΗ
Λόχος ΚΟΥΒΑΡΑ 70
Λόχος ΓΑΛΑΝΟΥ 50
Διμοιρία ΤΑΡΖΑΝ 25
Διμοιρία ΜΗΤΣΟΥ 15
Διμ.Μηχ.ΑΓΡΑ 20
Πυροβολαρχία Α/Τ 25 205
9. 712 Διλοχία (πιθανώς υπό ΑΜΥΝΤΑΝ)
Λόχος ΜΗΤΚΑ (περιλαμβανομένης και  της Διμοιρίας ΤΑΚΗ) 75
Λόχος ΞΑΝΘΟΥΛΗ 50
Διμοιρία Μηχανημ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 10 135
10. 713 Διλοχία ΓΕΩΡΓΑΛΑ
Λόχος ΒΑΓΓΕΛΗ 70
Διμοιρία Μηχαν.ΜΑΚΗ 10 80
11. Επιλαρχία ΘΑΝΑΣΗ 140
ΣΥΝΟΛΟΝ περίπου 800
2. ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΝ Κ.Σ.
Την νύκτα 7-8/7 το σύνολον σχεδόν των, εν τω σχηματισθέντα κλοιώ των εθνικών δυνάμεων περικυκλουμένων, Κ.Σ. δυνάμεων διέρρευσε διά του σημείου Ν.995914 (πλησίον ΣΟΚΟΛ) εις το Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος. Ευνόητον ότι δυνατόν τινές των Κ.Σ. να διήλθον και δι’ ετέρων σημείων (ως διά του ΚΟΖΙΑΚ από όπου παρετηρήθη την 7/7 είσοδος εις Γιουγκοσλαυίαν μικρού αριθμού Κ.Σ.)
Ο συνολικός αριθμός των διαπεραιωθέντων ανέρχεται κατά τον κατωτέρω υπολογισμόν εις πλέον των 500:
Ητοι, αρχική δύναμις 800
Απώλειαι μέχρι και 8-7-49:
Νεκροί 125
Συλλ.ένοπλοι 63
Παραδ.ένοπλοι 29
Παραδ.άοπλοι 12 229
Μένουν 570
Εκ των ανωτέρω αφαιρούνται 40 οίτινες υπολογίζεται (κατ’ ανώτατον όριον) ότι δεν εισήλθον εις Γιουγκοσλαυΐαν (μία Διμοιρία υπό τον ΤΑΚΗ τον Π.Ε. Λόχου ΓΑΛΑΝΟΥ με δύναμιν 16, έτεραι διεσπαρμέναι ομάδες κ.λ.π.).
Συνεπώς, εις Γιουγκοσλαυίαν εισήλθον πλέον των 530 ατόμων- Μετ’ αυτών 120 τουλάχιστον τραυματίαι (καθ’ υπολογισμόν αλλά και εκ καταθέσεων) και 250 αιγοπρόβατα ως και οι ίπποι της Επιλαρχίας ΘΑΝΑΣΗ τουλάχιστον 100).
3. ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΚ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ
Την νύκτα 8-9/7 περί τους 300 Κ.Σ. εκ των εισελθόντων εις Γιουγκοσλαυΐαν την προηγουμένην νύκτα, επανήλθον εις το Ελληνικόν έδαφος (ωδηγηθέντες υπό των Γιουγκοσλαύων) διά του σημείου (0.050995) (Ν.Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗ).
Μετ’ αυτών ουδείς τραυματίας ή ασθενής υπήρχε.
Ούτοι παρέμεινεν εις Γιουγκοσλαυϊαν. Επίσης εις Γιουγκοσλαυίαν παρέμειναν και αρκετοί λιποτάκται Κ.Σ. Ούτω το σύνολον των παραμεινάντων υπολογίζεται εις άνω των 200 (υπολογίζονται 120 τραυματίαι, 70 ασθενείς, 40 λιποτάκται).
Οι εισέλθοντες συνενωθέντες μετά των εις Κ/Τ παραμεινάντων Κ.Σ. απετέλεσαν δύναμιν 350 περίπου Κ.Σ. οίτινες διεσπάρησαν εις Κ/Τ, ΠΑΪΚΟΝ και ΒΕΡΜΙΟΝ και οίτινες μέχρι και της 24-7-49 έσχον εξηκριβωμένως και εις χείρας ημών 96 απωλείας (31 νεκροί – 16 Συλληφθέντες ένοπλοι – 35 παραδ. ένοπλοι – 14 παραδοθέντες άοπλοι), πιθανώτατα δε και ετέρας μη εξακριβωθείσας (τραυματίας κ.λ.π.).
Συνεπώς το σύνολον τούτων την 24-7-49 κυμαίνεται περί τους 200, κατανεμομένους περίπου ως κάτωθι:
– Αρχηγείον Ταξιαρχίας – Διαβιβάσεις – Επιμελητεία κ.λ.π. 40
– 711 Διλοχία (διελύθη) =
– 712 Διλοχία 50
– 713 Διλοχία 50
– Ιππικόν ΘΑΝΑΣΗ 40
– Διεσπαρμέναι ομάδες (Π.Ε. κ.λ.π.) 40
Ανωτέρω ευρίσκονται ήδη διεσπαρμένοι περί το Βόρειον ΠΑΪΚΟΝ, τινές δε τούτων μεταξύ ΤΖΕΝΑΣ και Ανατολ.Κ/Τ.
Εν ΣΤΓ 914 τη 27-7-49
Το Γραφείον Α2
Ι. Δ Ρ Α Ν Δ Α Κ Η Σ

Ταγ/χης – Δ/τής Α2 Γρ.ΧΙ Μερ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ“
Συνημμένον εις την Έκθεσιν
επιχειρήσεως “ΑΙΑΣ“ της
ΧΙ Μεραρχίας

Π Ι Ν Α Ξ
ΚΥΡΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

 1. ΤΥΦΕΚΙΑ Αγγλίας 33
  “ Γερμανίας 146
  “ Ιταλίας 56
  “ Μάλιγχερ 14
  “ Διάφορα 2
 2. ΑΥΤΟΜΑΤΑ Στέν 273
  “ Τόμσον 1
  “ Ιταλίας 1

 3. ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΑ Μπρέν 19
  “ Τσεχοσλοβακίας 1
  Τουρτούρες-Μυδράλλια 124

 4. ΠΟΛΥΒΟΛΑ Φίατ 8 χιλ. και διαφόρων  άλλων τύπων 100
 5. ΟΛΜΟΙ 81 χιλιοσ. Γερμανίας 3
  -//- 2΄΄ Γερμανίας 2
  -//- 2΄΄ Αγγλίας 2
  -//- 0,45 Ιταλίας 1
 6. ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ 37 χιλ. Γερμαν 4
 7. ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3
  Τηλεφ.πίνακες 10Δ. καινουργείς 4
 8. ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΕΙΣ 4
  Μηχαναί φορτήσεως συσσωρευτών 2
 9. ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (Κιβώτια) 790
 10. ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ Γερμανίας (αυγά) 582
  -//- -//- (με ξύλο) 108
  -//- Πολωνίας αμυντικ. 456
  -//- Νο 36 119
 11. ΒΛΗΜΑΤΑ ΟΛΜΟΥ 81 χιλιοστ. Γερμαν. 324
  ¨ Όλμων ατομικών 42
 12. ΔΥΝΑΜΙΤΙΣ Σάκκοι 7
 13. Τ.Ν.Τ. εις τυποποιημένα γεμίσματα
  των 200 γραμμαρίων 556
 14. ΠΑΝΤΖΕΡ (Μπαζούκας) 51
 15. ΒΛΗΜΑΤΑ ΠΥΡ/ΛΟΥ των 37…………………………….600
 16. ΑΛΕΥΡΑ Σάκκοι 28
  ΣΤΓ 914 τη 27 Ιουλίου 1949
  Το
  Α1 Γραφείον ΧΙ Μεραρχίας
  Τ.Σ.Υ.
  Δ. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ
  Αντ/ρχης – Πεζικού