Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/26 Ιουλ 1949


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ                                                              ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ / Α1 – Β΄ΣΣ / Α1                                                           ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ / Α1
ΚΟΙΝ: Α1 / ΓΕΣ – Α / ΓΕΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 245227
ΒΕΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                                                                    Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΤ 902 / 26. 7. 49
Α.Α. Αντ. 5

Σχετικά: 1) ΑΑΠ 109/16. 7. 49 Διαταγή Επιχειρήσεων ΣΗΔΜ, 2) 132/2/22.7.49 Σχεδίου επιχειρήσεων Β΄ΣΣ, 3) 120/23. 7. 49 Δ/γή ΣΗΔΜ προς Β΄ΣΣ.
1. Διά της υπ’ αριθ. 245198/14.7.49 διαταγής μου και προφορικώς διά του Υπαρχηγού του ΓΕΣ, συνοδευομένου υπό του Διευθυντού Α1/ΓΕΣ, παρέσχον ωρισμένας διευκρινήσεις επί του εφαρμοσθησομένου σχεδίου Επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ.
2. Εκ της μελέτης των υποβληθέντων σχεδίων δεν φαίνεται να συμπίπτουν πλήρως αι αντιλήψεις και θεωρούμεν σκόπιμον να επιστήσωμεν την προσοχήν υμών επί σημείων τινών ώστε το σχέδιον να αναθεωρηθή και αι εκδοθησόμεναι προς εφαρμογήν διαταγαί μη αφήσουν δισταγμούς εις τους εκτελεστάς.
α) Η καθορισθείσα αποστολή υπό του ΣΗΔΜ εις το Β΄ΣΣ (παραγρ. 6 σχεδίου ΣΗΔΜ) αφίσταται εις τινα σημεία των απόψεών μου.
Αύτη δέον να αποβλέπη εις τα εξής:
ι. Εις την διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας μεταξύ ΤΣΟΥΚΑΣ – ΜΠΑΡΟ δι’ ενεργειών κατά τας δύο συνιστώσας κατευθύνσεις ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ – ΛΕΣΙΤΣ και ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ με ιδιαιτέραν προσπάθειαν εις την δευτέραν.
ιι. Εις την ώθησιν εκ του ρήγματος τούτου δυνάμεων προς ΒΑΡΜΠΑΝ και με υποβοηθητικήν προσπάθειαν επί κατευθύνσεως ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ – ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ εις την περίσφιγξιν εκ Βορρά και Νότου και εκκαθάρισιν του ισχυρού αμυντικού συγκροτήματος ΒΟΥΤΣΙ – ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ.
ιιι. Εις την κάλυψιν των πλευρών της κυρίας προσπαθείας. Συνεπώς όχι διάθεσιν μέσων προς κατάληψιν ΒΙΓΛΑΣ – ΛΟΥΝΤΣΑΣ εκτός ευνοικών συνθηκών.
ιv. Εις την προσπάθειαν αγκιστρώσεως δυνάμεων του εχθρού εν τη γενική κατευθύνσει ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ – ΛΑΙΜΟΣ και εν περιπτώσει ευνοϊκών συνθηκών κατάληψιν σημείων της κυρίας κορυφογραμμής ΒΑΡΝΟΥΣ.
v. Εις την εκμετάλλευσιν προς ΠΡΕΒΟΛ – ΛΑΙΜΟΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ευθύς ως εξασφαλισθή κυρίως η κατάληψις ΒΑΡΜΠΑΣ.
β) Η πρόθεσις του Β΄ΣΣ (παραγρ. 5 σχεδίου Β΄ΣΣ) δέον να διευκρινισθή εις τας κάτωθι γραμμάς:
ι. Η πίεσις επί του λοιπού μετώπου να αποβλέπη:
είς την κάλυψιν των πλευρών κυρίας προσπαθείας (ενεργείας προς ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ),
είς την αγκίστρωσιν των εχθρικών δυνάμεων.
ιι. Η κατάληψις ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ – ΤΟΥΜΠΑ δέον να επιχειρηθή μόνον εις περίπτωσιν ευνοϊκών συνθηκών.
Συνεπώς όχι διάθεσις μέσων υπέρ ταύτης και εις βάρος της κυρίας προσπαθείας.
ιιι. Η γενική κατεύθυνσις της κυρίας προσπαθείας ΒΙΤΣΙ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΙΣΟΓΡΑΔΙΤΣΑ να αναλυθή εις τας δύο συνιστώσας ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ – ΛΕΣΙΤΣ και ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ και να δοθή η ιδιάζουσα σημασία εις την δευτέραν.
γ) Ο τρόπος ενεργείας (παραγρ. 6 σχεδίου Β΄ΣΣ) δέον να διασαφηνισθή εις τα κάτωθι:
ι. Δεν ευρίσκομεν σκόπιμον την προκαταρκτικήν κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑ (Ν.5062) εκτός αν ο χρόνος συμπέση ώστε εν συνεχεία να αναληφθή η κυρία επιχείρησις.
ιι. Μετά την κατάληψιν της γραμμής ΤΣΟΥΚΑ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΠΑΡΟ η προώθησις δέον να λάβη χώραν διά του όγκου κυρίως προς ΒΑΡΜΠΑΝ και δευτερευόντως προς τας λοιπάς κατευθύνσεις εάν υπάρξουν ευνοϊκαί συνθήκαι διά ταύτας.
δ) Η κατανομή των δυνάμεων και αι διδόμεναι εις τας Μ. Μ. αποστολαί υπό του Β΄ΣΣ (παραγρ. 7, 8 σχεδίου Β΄ΣΣ) χρήζουν ανασκοπήσεως, ιδία όσον αφορά την προικοδότησιν της κυρίας προσπαθείας.
ι. Εις την κατεύθυνσιν ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ και εν συνεχεία προς ΒΑΡΜΠΑ δέον να διατίθενται ικαναί δυνάμεις ώστε αν επαρκέσουν διά την τροφοδότησιν εις βάθος της προσπαθείας ταύτης .
Ο όγκος της Μεραρχίας Καταδρομών και δύο τουλάχιστον Ταξιαρχίαι της Χ Μ. δέον να αποτελέσουν το πρώτον κλιμάκιον κρούσεως της κατευθύνσεως ταύτης.
Αι διατιθέμεναι υπό της Χ Μ. δυνάμεις προς κατάληψιν ΡΟΤΟ και κάλυψιν του Ανατολ. πλευρού της Μεραρχίας φαίνονται πολλαί.
Έν πάση περιπτώσει να αναθεωρηθή η κατανομή δυνάμεων και εν ανάγκη να προβλέπηται η άμεσος ενίσχυσις της Χ Μ. υπό της εφεδρικής Ταξιαρχίας της ΙΧ Μ. άνευ χρονοτριβής.
ιι. Ως προς το συγκρότημα ΠΛΑΤΥ – ΚΟΥΛΑ – ΒΙΤΣΙ, μολονότι ευρίσκομεν αναγκαίαν μίαν διοίκησιν, δεν θα είναι σκόπιμος η ανάθεσις τούτου εις τον υποδιοικητήν ΙΧ Μ., όστις είναι ξένος προς τας μονάδας ων την διοίκησιν θα αναλάβη, και θα είναι αναγκαίος εις την Μεραρχίαν του.
Το Β΄ΣΣ να προσπαθήση να ρυθμίση κατ’ άλλον τρόπον το ζήτημα τούτο.
ιιι. Όσον αφορά τας αποστολάς:
Η Μεραρχία Καταδρομών δεν πρέπει να προσκολληθή εν τη στενή εννοία προς τας ενεργείας των Μεραρχιών Πεζικού.
Η αποστολή της Μ. Καταδρομών με τον όγκον επί της κυρίας κατευθύνσεως (ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ) θα συνίσταται εις την δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας διείσδυσιν διά των διακένων προς υφαρπαγήν του αντικειμ. σκοπού ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ ή εις περίπτωσιν δυσμενών συνθηκών την κατάληψιν ζωτικών σημείων του αντικειμενικού τούτου σκοπού προς υποβοήθησιν καταλήψεώς του υπό του Πεζικού.
Κατά συνέπειαν αι ενέργειαι της Χ και ΧΙ Μ. δέον να είναι συντονισμέναι εν χρόνω με την ενέργειαν των Καταδρομών, αλλ’ αι αποστολαί των δέον να είναι σαφώς καθωρισμέναι και πλήρεις ως προς τους αντικειμ. σκοπούς εκάστης Μεραρχίας ήτις πρέπει να είναι έτοιμη να εκμεταλλευθή το έργον της προ ταύτης δρώσης δυνάμεως Καταδρομών, χωρίς όμως να αναμένη και το παν παρά ταύτης.
ιv. Εις τας παραγράφους των αποστολών ο όρος επιδίωξις να διαγραφή. Θα καθορίζηται σαφής εντολή εις εκάστην μονάδα. Όπου υπάρχη ενδοιασμός εις την διοίκησιν περί της δυνατότητος να αχθή εις πέρας μία αποστολή να καθορίζηται ακριβώς το αναμενόμενον έργον βάσει των δυνατοτήτων της μονάδος (μέγιστον – ελάχιστον).
v. Ως προς το πυροβολικόν δέον το σύνολον να ενεργή υπέρ της κυρίας προσπαθείας και συνεπώς να εξασφαλισθή η συγκέντρωσις του μείζονος μέρους των πυρών αμφοτέρων των συγκροτημάτων υπέρ ταύτης.
Κατόπιν της διευκρινήσεως της κατευθύνσεως κυρίας προσπαθείας (ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ) και της σημασίας του αντικειμ. σκοπού ΒΙΓΛΑ – ΛΟΥΝΤΣΑ να διορθωθή η σχετική εντολή του πυροβολικού.
Εις ό,τι αφορά τα αποθέματα εις τας θέσεις πυροβόλων, ταύτα αποτελούν τρωτόν στόχον και δέον να ελαττωθούν εις το ήμισυ και το έτερον ήμισυ να είναι κλιμακωμένον εις βάθος (έστω επ’ αυτοκινήτων εις απόστασιν τινα).
ε) Το επ’ ωφελεία του ΒΙΤΣΙ αναμενόμενον έργον του Α΄ΣΣ (παραγρ. 7 σχεδίου ΣΗΔΜ) έγκειται:
Εις το να εξαναγκάση τον εχθρόν να αποστείλη ενισχύσεις εκ ΒΙΤΣΙ προς ΓΡΑΜΜΟΝ και οπωσδήποτε εις το να αγκιστρώση τας εχθρικάς δυνάμεις επί ΓΡΑΜΜΟΥ.
Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ευρίσκομεν ότι η προπαρασκευαστική ενέργεια δέον να περιορισθή εις τον απολύτως απαραίτητον χρόνον προ της ημέρας Δ (Δ – 3 ει δυνατόν) διά να μη αντιληφθή ο εχθρός τας προθέσεις μας.
3. Βάσει των διά της παρούσης επεξηγήσεων να ληφθούν αι τελικαί αποφάσεις να γίνουν αι σχετικαί διορθώσεις αίτινες να υποβληθούν και ημίν.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.

Advertisements