Εκθεση επιχειρήσεων ΑΙΑΣ (κατά ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) 4-24 Ιουλ 1949, Γ’ΣΣ/25 Ιουλ 1949


Γ΄ΣΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γραφείον ΑΙ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Συνθηματικά : «ΑΙΑΣ»
Διάρκεια : 4-24 Ιουλίου 1949

ΧΑΡΤΑΙ
Ι:50.000 1:100.000
ΒΕΥΗ ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΝΙΣΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΟΡΜΑ ΚΑΒΑΡΝΤΑΤΣΙ
ΑΡΔΕΑ
ΕΔΕΣΣΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ
Εχθρός
1. Εις την περιοχήν ΚΑΪΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ (Ανατολικού και Δυτικού) ευρίσκετο η 24 Κ/Σ Ταξιαρχία συνολικής δυνάμεως 700 περίπου Κ/Σ.
Λεπτομερής σύνθεσις, οπλισμός, διάταξις, οχυρώσεις, ναρκοπέδια κ.λ.π. ως τα συνημμένα παραρτήματα Α.Β. και χάρτης Οχυρώσεων.
2. Κατά των συμμοριακών τούτων δυνάμεων ουδεμία ημετέρα σοβαρά ενέργεια είχεν αναληφθή από του παρελθόντος έτους ότε αι Κ/Σ είχον μεν περιωρισθή μεταξύ ΚΟΖΑΚ – ΣΟΚΟΛ – ΡΑΜΝΟΜΠΟΡΣΚΙ ΡΕΜΜΑ πλην όμως αι κύριαι εγκαταστάσεις και αποθήκαι των είχον παραμείνει άθικτοι, λόγω του ότι ευρίσκοντο εις την μη καταληφθείσαν περιοχήν.
3. Αι Κ/Σ αύται δυνάμεις απετέλουν διά τας εγγύς περιοχάς του ΣΣ και τας γειτονικάς τοιαύτας του Β΄ΣΣ συνεχή απειλήν, ενισχυόμεναι δε και εξ ετέρων περιοχών, ως κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριον, ηδύναντο να δράσωσι αποτελεσματικώς κατά ημετέρων τμημάτων.
Επίσης η περιοχή αύτη ηδύνατο να χρησιμοποιηθή υπό των Κ/Σ ως ασφαλές καταφύγιον εις τυχόν εξερχομένας εκ ΒΙΤΣΙ ή άλλων περιοχών δυνάμεις απετέλει δε οπωσδήποτε ενδιάμεσον διαμετακομιστικόν Σταθμόν μεγάλης σημασίας διά τους συμμορίτας.
Διά τους ανωτέρω λόγους είχον συγκεντρωθή εις την ανωτέρω περιοχήν μεγάλαι ποσότητες οπλισμού πυρ/κών και λοιπών εφοδίων εις τρόπον ώστε η περιοχή αύτη του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ να αποτελή βάσιν ανεφοδιασμού των Κ/Σ δυνάμεων αίτινες έδρων εις το δυτικόν όριον της ζώνης του ΣΣ και των τοιούτων Κεντρικής Ελλάδος διά της χρησιμοποιήσεως του δρομολογίου ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ.
Διά της καταλήψεως και της κατοχής της περιοχής ταύτης αφηρούντο από τους Κ/Σ τα ανωτέρω πλεονεκτήματα και επί πλέον διεκόπτετο η συνέχεια της ασφαλούς επικοινωνίας δι’ Ελληνικού εδάφους μεταξύ των Κ/Σ Δυτικής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και Β.Α. Ελλάδος.
ΦΙΛΙΑΙ Δυνάμεις
4.- Το ΣΣ βάσει σχετικών διαταγών του ΓΕΣ είχεν λάβει την εντολήν όπως μελετήσει επιχείρησιν διά την εκκαθάρισιν του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και εν συνεχεία διατήρησίν του υπό φιλίων δυνάμεων.
Βάσει της διαταγής ταύτης το ΣΣ διά της Α.Π. 3499/3.3.49 εκθέσεώς του επί μελλοντικών ενεργειών προέβλεψεν την επιχείρησιν ταύτην να πραγματοποιηθή ευθύς ως αι καιρικαί συνθήκαι θα επέτρεπον τούτο.
Οργάνωσις της Επιχειρήσεως
5. Από των μέσων του μηνός Μαΐου ήρξατο λεπτομερής προπαρασκευή της επιχειρήσεως παρά του ΣΣ ήτις κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 245134/4009/5/25.5.49 διαταγής ΓΕΣ θα αφεώρα το σύνολον της περιοχής ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ συμπεριλαμβανομένου και του Δυτικού του τμήματος του ανήκοντος εις την ζώνην Β΄ΣΣ.
Διετάχθη αναζήτησις συγκέντρωσις και ταξινόμησις πληροφοριών παρά του εχθρού και του εδάφους (ναρκοπέδια, οργάνωσις, βατότης δρομολογίων)
Αι πληροφορίαι αύται συνεπληρώθησαν και επηληθεύθησαν διά της λήψεως και ερμηνείας αεροφωτογραφιών.
6. Μετά την συγκέντρωσιν όλων των απαιτουμένων στοιχείων και γενομένην σύσκεψιν των Διοικητών Β΄ και Γ΄ΣΣ εις Στρατηγείον Β΄ΣΣ καθ’ ην εξητάσθη το σύνολον της επιχειρήσεως, το ΣΣ συνέταξεν δύο σχέδια ενεργείας διά τας περιπτώσεις καθ’ ας θα διετίθεντο εις μεν την πρώτην δέκα και ήμισυ Τάγματα Πεζικού εις δε την δευτέραν διά το σύνολον της περιοχής ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 7 μόνον Τάγματα και Ι Μ. Καταδρομών άτινα υπεβλήθησαν προς έγκρισιν.
7. Το ΓΕΣ διά της Α.Π. 245961/4009/5/22.6.49 Διαταγής του έκρινε το υποβληθέν σχέδιον και έθεσεν εις την διάθεσιν του ΣΣ εκ των εφεδρειών ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ την 31 Ταξιαρχίαν, μίαν Μοίραν Καταδρομών και Μοίραν του 107 ΣΠΠ.
8. Διά των δυνάμεων τούτων το ΣΣ θα ενήργη κατά του Κυρίου όγκου του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ εν ω χρόνω προς το Δυτικόν τμήμα διετάσσετο να ενεργήση το Β΄ΣΣ διά δυνάμεων 1-2 Ταγμάτων.
9. Βάσει των ανωτέρω σχεδίων ενεργείας, των διατεθεισών δυνάμεων και των συμπληρωματικώς ληφθεισών πληροφοριών εξεδόθη παρά του ΣΣ η Α.Α.Π. 8333/24.6.49 διαταγή Επιχειρήσεων της οποίας επισυνάπτεται αντίγραφον.
Διά της διαταγής ταύτης η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως ανετέθη εις ΧΙ Μεραρχίαν και της οποίας η διαταγή Επιχειρήσεων επισυνάπτεται εν αντιγράφω.
10. Σύνολον διατεθεισών διά την επιχείρησιν δυνάμεων:
α) Επιτελείον και Στρατηγείον ΧΙ Μεραρχίας.
β) Δύο Διοικήσεις Ταξιαρχιών (31 και 32)
γ) Πέντε Τάγματα Πεζικού
δ) Έν περίπου Τάγμα Εθνοφρουράς
ε) Μία Μοίρα Καταδρομών
στ) Δώδεκα Πυρ/λα Πεδινά
ζ) Τέσσαρα Πυρ/λα Ορειβατικά
η) Μία Ίλη Αναγνωρίσεως (Δ/σις και τέσσαρες Ουλαμοί)
11. Ημέρα Χ καθωρίσθη η 4 Ιουλίου
12. Βάσει της ημέρας Χ από 29 Ιουνίου ήρξαντο αι μετακινήσεις των Μονάδων προς τους Π.Χ.Σ.
13. Από της 28 Ιουνίου ήρξατο εντατική χρησιμοποίησις των ομάδων πληροφοριών του ΣΣ (ΠΚΠ Αρδέας) και των τοιούτων της Μεραρχίας εις τα μετόπισθεν της διατάξεως των Κ/Σ του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ προς επιβεβαίωσιν και συμπλήρωσιν των πληροφοριών και ιδία των ναρκοπεδίων.
Προς απόκρυψιν των κινήσεων και επίτευξιν αιφνιδιασμού ελήφθησαν τα κάτωθι μέτρα:
14. α) Ως προκεχωρημένος χώρος συγκεντρώσεως των τμημάτων Συγκροτημάτος ελιγμού και Νοτίου τοιούτου καθωρίσθη η περιοχή ΑΓΡΑΣ – ΑΡΝΙΣΣΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΗΣ – ΖΕΡΒΗΣ.
β) Ουδέν όχημα εκινήθη Δυτικώς της ΨΕΛΛΑΣ (Ο.0110) μέχρι του πρώτου φωτός της 4 Ιουλίου.
Αι πέραν της ΨΕΛΛΑΣ κινήσεις εγένοντο πεζή υπό την κάλυψιν του σκότους.
γ) Η κατά την Χ-Ι ημέραν παραμονή των τμημάτων εις τους ΠΧΣ εγένετο με πλήρη αφάνειαν.
δ) Επί τω σκοπώ της απαγόρευσεως της εχθρικής παρατηρήσεως επί της οδού ΕΔΕΣΣΗΣ – ΜΟΥΧΑΡΕΜ κατελήφθη την νύκτα 1-2 το υψ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑ (0.0275) διά τμήματος της 32 Ταξιαρχίας.
ε) Απηγορεύθη από του πρώτου φωτός της 3 Ιουλίου πάσα προς Βορράν ΑΡΝΙΣΣΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΗΣ έξοδος των κατοίκων.
15. Κατόπιν συγκεντρώσεως πληρεστέρων πληροφοριών λεπτομερών αναγνωρίσεων και συσκέψεως των Δ/τών Μεραρχίας, Ταξιαρχίας και των τοιούτων των Ταξιαρχίας και Μοίρας Καταδρομών ενεκρίθη όπως τροποποιηθή το Σχέδιον επιχειρήσεως και ανεξαρτοποιηθή η κίνησις του Συγκροτήματος Ελιγμού.
Το Συγκρότημα τούτο αντί να αναμένη την προηγουμένην κατάληψιν ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ ως αρχικώς προεβλέπετο διά να κινηθή εν συνεχεία προς ΚΡΙΑΡΟΓΡΗΚΟ, θα εκινήτο ανεξαρτήτως και προηγούμενα των λοιπών δυνάμεων θα κατελάμβανε αρχικώς την περιοχήν ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ οπόθεν θα εσυνέχιζεν άνευ στάσεως εις τρόπον ώστε με το πρώτον φως της 4 Ιουλίου η Μοίρα Καταδρομών, (Κεφαλή της 1ης φάλαγγος) να κατελάμβανε το Ύψωμα ΚΡΙΑΡΟΚΡΙΚΟ επί της οροθετικής γραμμής και προσέβαλλε αμέσως εν συνεχεία τον επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ και ΣΤΑΛΟΥ εχθρού.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
16. Με το τελευταίον φως της 3 Ιουλίου άπασαι αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι και κινήσεις είχον περατωθή.
17. Από των πρώτων νυκτερινών ωρών τα τμήματα της επιχειρήσεως αναλόγως της αποστάσεως εκ των αντικειμενικών σκοπών ήρξαντο κινούμενα.
18. Την 032100 η διάταξις των τμημάτων ήτο η κάτωθι :
ΤΣ/Γ΄ΣΣ εις ΕΔΕΣΣΑΝ.
ΤΣ/ ΧΙ Μεραρχίας ΑΡΝΙΣΣΑ ΤΣ/31 Ταξιαρχίας, 513 Τάγμα Π. και Πυρ/χία 146 ΜΟΠ εν κινήσει εξ ΑΡΝΙΣΣΗΣ προς ΖΕΡΒΗΝ.
ΤΣ/32 Ταξιαρχίας ΨΕΛΛΑ (Ο.0166) 514 Τάγμα Π ΑΡΝΙΣΣΑ 515 Τάγμα Π. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Ν.9874).
Διλοχία (Λ.553 – και Λ. 45 Τ.Ε.) ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑ (0.0275) Μοίρα 107 ΣΠΠ ΑΡΝΙΣΣΑ. Πυρ/χία 146 ΜΟΠ ΨΕΛΛΑ. Σ.Δ. 516 Τάγματος Π. ΑΡΔΕΑ. Λόχος 516 (φάλαγξ 6η) ΒΡΑΧΟΣ ΓΚΡΑΒΙΤΣΑΣ (Ο.0695).
Διλοχία 516 (φάλαγξ 7) εις ΠΟΠΟ ΒΟΛΟΖΙ (Ο.045942) Διλοχία 64 Τ.Ε. ΠΙΠΕΡΙΕΣ. Πυρ/χία 108 Σ.Π.Π. ΑΡΔΕΑ.
19. Αι φάλαγγες 6 και 7 είχον κινηθή από της προηγουμένης ημέρας και χωρίς να γίνωσι αντιληπταί εγκατεστάθησαν η μεν φάλαγξ 6η διά διμοιρίας επί του ΒΡΑΧΟΥ ΓΚΡΑΒΙΤΣΑ η δε φάλαγξ 7 παρέμεινε εν αποκρύψει καθ’ όλην την 3 Ιουλίου εγγύτατα του υψ. ΠΟΠΟ ΒΟΛΟΖΙ (Ο.058942).
20. Κατά την κίνησιν των ταύτην επί του δρομολογίου ηλιεύθησαν άνευ θύματος τινός υπέρ τας 20 νάρκας.
Εις τινά σημεία προς παράκαμψιν των ναρκοπεδίων παρέστη ανάγκη να διανοίξωσι νέα δρομολόγια εντός των δασών δι’ ειδικώς οργανωθέντων τμημάτων.
ΗΜΕΡΑ Χ. (4 Ιουλίου)
21. Συγκρότημα Ελιγμού
Διά τολμηράς και δραστηρίας νυκτερινής διεισδύσεως η Μοίρα Καταδρομών διά ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ – ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ ήχθη με τον πρώτον φως της 4 Ιουλίου εις ΚΡΙΑΡΟΓΡΙΚΟ.
Κατά την συνέχισιν της κινήσεως της προς Ανατολάς προσέκρουσεν επί ισχυρών εχθρικών αντιστάσεων εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ν.9383) και ΣΤΑΛΟΝ (Ν.9381).
Προσπάθειαι προς κατάληψιν τούτων δεν επέτυχον λόγω της ισχύος των αντιστάσεων της οργανώσεως της τοποθεσίας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών αίτινες κατέστησαν αδύνατον την παροχήν αποτελεσματικής υποστηρίξεως.
Απεφασίσθη η ενέργεια νυκτερινού εγχειρήματος.
– ΤΣ/31 Ταξιαρχίας και 513 προωθήθησαν μέχρι ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ μη εμπλακέντα εις αγώνα.
22. ΝΟΤΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Διά νυκτερινής κινήσεως τα τμήματα ήχθησαν άνευ αντιστάσεως επί ΧΑΣΑΝΑΚΟΥ – ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΑΣ (Ν.9477) ΤΣΟΥΚΑΣ – ΤΕΧΟΒΟΥ και εσυνέχισαν την κίνησιν συγκλίνοντα προς ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ.
Ο εχθρός εξεδηλώθη κατέχων ισχυρώς το Ύψωμα ΣΑΜΠΑΝΑ υψ. 1902 (Ν.9678) – και ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ.
Κατόπιν αγώνος η Διλοχία του 515 Τάγματος κατέλαβον την ΣΑΜΠΑΝΑΝ.
Μέχρι της νυκτός δεν επετεύχθη η κατάληψις των υψ. 1902 ήτοι η ολοκλήρωσις του Υψ. ΣΑΜΠΑΝΑ και του Υψ. ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ.
Η μικτή Διλοχία εκ ΤΣΟΥΚΑΣ ήχθη εις ΒΙΣΟΚΑ ΒΟΡΦ (Ο.0178) άνευ μεγάλης αντιστάσεως.
23. ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Από των τελευταίων ωρών της νυκτός αι φάλαγγες 6 και 7 εκινήθησαν προς ΚΑΡΑΟΥΛΙ αποτελέσασαι από της μεσημβρίας μοναδικήν φάλαγγα.
Ο εχθρός εξεδηλώθη κατέχων εκ του Υψ. 1739 όπερ υποστηρίξει Πυρ/κού κατελήφθη και ελήφθη εν συνεχεία στενή επαφή με τον εχθρόν κατέχοντα το υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
Η φάλαγξ 8 κινηθείσα κατά την διάρκειαν της νυκτός εκ ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΣ ήχθη χωρίς να γίνη αντιληπτή εις ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ και έλαβεν επαφήν με εχθρόν κατέχοντα το Υψ. ΟΣΤΡΑΝΗ (Ο.0687).
Μέχρι νυκτός δεν κατόρθωσεν να καταλάβη τούτο.
24. Η κατά την ημέραν ταύτην συμβολή και απόδοσις της αεροπορίας και του Πυροβολικού υπήρξαν λίαν περιωρισμέναι λόγω της πυκνοτάτης ομίχλης, βροχής και χαλάζης.
25. Εις την περιοχήν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ λόγω του σχηματισθέντος στρώματος χαλάζης και της χαμηλής θερμοκρασίας εσημειώθησαν 18 κρούσματα κρυοπαγημάτων.
26. Τα τμήματα της επιχειρήσεως την νύκτα της 4 Ιουλίου είχον την κάτωθι διάταξιν :
ΤΣ/Σ. Στρατού ΕΔΕΣΣΑ
ΤΣ/ΧΙ Μεραρχίας ΑΡΝΙΣΣΑ
ΤΣ/31 Ταξιαρχίας και 513 Τάγμα μείον Λόχος ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ (Ν.9180) .
Λόχος ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ (9076) Ε.Μ. Καταδρομών εν επαφή με Κ/Σ κατέχοντας ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ και ΣΤΑΛΟΝ.
ΤΣ/32 Ταξιαρχίας ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Ν.9874) προωθηθέν κατά την διάρκειαν της ημέρας, 514 Τάγμα ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ – ΣΑΜΠΑΝΑ εν επαφή με Κ/Σ εις ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ, 515 Τ.Π. μείον Διλοχία εις (Ν.983774) εν επαφή με Κ/Σ εις ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ. Διλοχία ΣΑΜΠΑΝΑ εν επαφή με Κ/Σ εις ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ.
Μικτή Διλοχία (553 και 45 Τ.Ε.) ΒΥΣΟΚΑ ΒΟΡΦ (Ο.0079) Σ.Δ. 516 Τάγματος Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Ο.0786) Διλοχία 64 Τ.Ε. περιοχήν Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ εν επαφή με Κ/Σ εις ΟΣΤΡΑΝΗ – ΣΚΡΕΤΑ.
Τριλοχία 516 Τάγματος ΓΚΡΑΒΙΤΣΑ (Ο.0595)-ΠΟΠΟ ΒΟΛΟΖΙ και εν επαφή με Κ/Σ κατέχοντας ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
107 Μοίρα Π.Π. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (97-73) Πυρ/χία.
Ορειβ. Πυρ/κού ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ Πυρ/χία 108 ΣΠΠ ΠΙΠΕΡΙΕΣ (Ο.1385) 553 μείον Λόχος εφεδρεία εις ΕΔΕΣΣΑ.
27. Υπό του ΣΣ διετάχθησαν :
α) Μετά την κατάληψιν του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ διά νυκτερινής ενεργείας αι φάλαγγες ελιγμού και Βορ. Συγκροτήματος να κινηθώσι δραστηρίως κατά μήκος της οροθετικής γραμμής συγκλίνουσαι προς ΣΟΚΟΛ.
β) Άπαντα τα μέσα υποστηρίξεως να διατεθώσι διαδοχικώς διά την υποστήριξιν της ενεργείας επί μιας κατευθύνσεως.
γ) Να ανασυγκροτηθώσιν ταχέως εφεδρείαι.
δ) Εντός της επομένης να επιτευχθή σύνδεσμος μετά των τμημάτων του Β΄ΣΣ εις περιοχήν ΑΣΠΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.
Χ+Ι ΗΜΕΡΑ 5 Ιουλίου
28. Διά νυκτερινού εγχειρήματος Διλοχίας της Ε΄Μ Καταδρομών κατελήφθησαν κατόπιν σκληρού αγώνος, σώματος προς σώμα, υπό δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας τα υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ και ΣΤΑΛΟΣ.
Μετά την κατάληψιν του υψωμ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ από της πρωίας τμήματα της Ε΄Μ Καταδρομών κινηθέντα προς ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ εδέχθησαν πυκνά πυρά εκ τούτου.
29. Κατόπιν προπαρασκευής Πυρ/κού την 050845 εξεδηλώθη επίθεσις των ημετέρων κατά του υψ. ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ εκ των κατευθύνσεων ΤΑΠΑΝ και ΣΑΜΠΑΝΑ όπερ εντός της πρωίας υπό Διλοχίας του 515 Τάγματος.
Εν συνεχεία Διλοχία του 515 Τ.Π. προωθήθη προς ΠΑΛΗΟΜΑΝΔΡΙ – ΜΕΤΕΡΙΖΙ – ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΣ.
Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν διά συγχρόνου εκ Βορρά ενεργείας του 513 Τάγματος όπερ εκινήθη εκ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ.
Ο εχθρός υπεχώρησεν προς Β. Ανατολάς.
Διλοχία του 514 Τάγματος κινηθείσα προς ΚΑΛ. ΣΙΣΚΟΥ συνεπλάκη με Κ/Σ κατέχοντες το υψ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Ν.915824) όπερ κατόπιν αγώνος και τη συνδρομή του 513 Τάγματος κατελήφθη τας εσπερινάς ώρας.
30. Τα Τμήματα του Βορείου Συγκροτήματος διατηρήσαντα κατά την διάρκειαν της νυκτός στενήν επαφήν μετά των εις ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ο.0293) Κ/Σ δεν επέτυχον παρά τας προσπαθείας των την κατάληψιν τούτου.
Τα εις περιοχήν ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΝ ενεργούντα τμήματα προωθήθησαν άνευ αντιστάσεως τας απογευματινάς ώρας εις το υψ. 732 ΟΣΤΡΑΝΗ (Ο.0687) και τας εσπερινάς ώρας επί του υψ. ΚΡΕΣΝΑ υψ. 1303 (Ο.0488). Ο εχθρός κατά την διάρκειαν της νυκτός και της ημέρας απέσυρεν τα τμήματά του εκ της ανωτέρω περιοχής προς ενίσχυσιν των θέσεων του εις ΣΟΚΟΛ – ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
31. Η αεροπορία και το Πυρ/κόν ηδυνήθησαν, βελτιωθέντος του καιρού να επέμβωσιν αποτελεσματικώς.
Διά νυκτερινού εγχειρήματος του 513 Τ.Π. κατελήφθη το ύψωμα ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ εκ της κατευθύνσεως ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.
32. Διάταξις των τμημάτων της επιχειρήσεως κατά την νύκτα 5-6 η εξής :
ΤΣ/ΣΣ και ΧΙ Μεραρχίας αμετάβλητα.
ΤΣ/31 Ταξιαρχίας ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ
513 Τ.Π. περιοχήν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Ν.9682)
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ – Λόχος τούτου εις ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ (Ν.3180)
Ε.Μ. Καταδρομών περιοχή ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
Τ.Σ./ 32 Ταξιαρχίας ΠΑΤΗΜΑ (Ο.0074)
515 Τ.Π. μείον Διλοχία ΜΕΤΕΡΙΖΙ (Ν.9481) – υψ. 1314
Διλοχία ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ – ΣΑΜΠΑΝΑ
514 Τ.Π. περιοχήν ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΣ (Ν.9681) – ΚΑΛ. ΓΩΓΟΥ (Ν.9781) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Λόχος 45 Τ.Ε. ΚΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ (Ν.9978)
Λόχος 553 ΠΑΤΗΜΑ
Σ.Δ./516 Τ.Π. ΠΟΠΟ ΒΟΛΟΖΙ (Ο.0594)
Λόχος 516 ΓΚΡΑΒΙΤΣΑ – ΠΟΠΟ ΒΟΛΟΖΙ
Διλοχία 516 εν επαφή με Κ.Σ. εις ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
Διλοχία (Λόχος 64 Τ.Ε. συν Λόχος 516) εις περιοχήν ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΝ – ΚΡΕΣΝΑΣ.
Διλοχία 553 εις ΑΡΔΕΑΝ
Πυρ/κόν Μοίρα 107 ΣΠΠ μείον Ουλαμός περιοχήν ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.0075)
Πυρ/χία 146 ΜΟΠ εις ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ, ετέρα εις ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ
Πυρ/χία 108 ΣΠΠ συν Ουλαμός 107 ΣΠΠ εις ΠΙΠΕΡΙΕΣ
Εφεδρεία Δ/σις και Λόχος 553 Τ.Π. εις ΕΔΕΣΣΑΝ.
Χ+2 Ημέρα – 6 Ιουλίου
33. Από πρωίας τμήματα Ε.Μ. Καταδρομών κινηθέντα εκ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ κατέλαβον ΚΡΕΜΙΝΑΚΟΝ (Ν.9684) και εν συνεχεία κατόπιν προπαρασκευής και υποστηρίξεως Πυρ/κού Αεροπορίας και όπλων Πεζικού κατέλαβον ΧΑΡΑΜΙΤΣΑΝ (Ν.9686).
Το πλείστον των επί ΧΑΡΑΜΙΤΣΑΣ αμυνομένων συμμοριτών εφονεύθη ή ηχμαλωτίσθη.
Υπό των ιδίων τμημάτων κατόπιν διαδοχικών προσπαθειών και αποτελεσματικής υποστηρίξεως δι’ όλων των όπλων την 1720 ώραν κατελήφθη το υψ. ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑ. Ο εχθρός εν διαλύσει υπεχώρησεν προς Β. Ανατολάς.
34. Τα Τμήματα του Νοτίου Συγκροτήματος (514 Τάγμα υπεστήριζαν την Μοίραν Καταδρομών εις την κατάληψιν ΚΡΕΜΙΝΑΚ και εν συνεχεία εκινήθησαν άνευ επαφής προς ΚΑΛ. ΣΙΣΚΟΥ και εκείθεν ΣΤΡΕΤΝΑ (Ο.013843) – ΜΗΤΣΑ ΝΙΒΑ ίνα εν συνδέσμω μετά των εις περιοχήν ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΝ ενεργούντων τμημάτων αποκόψωσιν ενδεχομένην διαφυγήν των Κ/Σ διά ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ (Ο.0085) προς πεδινήν περιοχήν.
Τα υπόλοιπα τμήματα του Συγκροτήματος ησχολήθησαν εις εξερευνήσεις.
Τας απογευματινάς ώρας Διλοχία του 515 Τάγματος εκ ΚΑΡΑ ΛΟΦΟΥ εκινήθη προς ΚΡΙΑΡΟΓΡΙΚΟ (Ν.9082) προς εξερεύνησιν της περιοχής και σύνδεσμον με τμήματα του Β΄ΣΣ τεθείσα υπό τας διαταγάς του Συγκροτήματος Ελιγμού.
35. Βορ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Διά νυκτερινής ενεργείας κατά μήκος της οροθετικής γραμμής Διλοχίας του 516 Τάγματος κατελήφθη αιφνιδιαστικώς το υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ο.0282).
Εν συνεχεία τα τμήματα προωθήθησαν προς ΣΟΚΟΛ καθηλωθέντα προ του υψ. 1701 (Ο.065924).
Περί την μεσημβρίαν το 553 Τάγμα μείον Διλοχία, διατεθέν διά την ενίσχυσιν του Βορείου Συγκροτήματος διετάχθη να υπερβή τα εν επαφή τμήματα και ενεργήση προς κατάληψιν του ΣΟΚΟΛ.
Δεν επετεύχθη παρά τας προσπαθείας μέχρι νυκτός η κατάληψις του υψώματος τούτου.
Οι συμμορίται είχον ισχυρώς οχυρώσει την περιοχήν συμπληρώσαντες την οχύρωσιν διά πυκνών ναρκοπεδίων.
36. Η εφεδρική Διλοχία του 553 Τάγματος και Ουλαμός Τεθωρακισμένων προωθήθησαν εις ΑΨΑΛΛΟΝ διά ταχείαν ενέργειαν κατά Κ/Σ αποπειρωμένων να διαφύγωσι προς ΠΑΪΚΟΝ ή ΒΕΡΜΙΟΝ.
37. Η διάταξις των τμημάτων κατά την νύκτα 6-7 ήτο η κάτωθι :
Το ΤΣ/ΧΙ Μεραρχίας μετεκινήθη κατά την διάρκειαν της ημέρας εις ΑΡΔΕΑΝ.
Το ΤΣ/31 Ταξιαρχίας εις ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
Τα Τμήματα ταύτης κατείχον την περιοχήν από ΜΠΕΛΛΑ ΓΚΡΟΤΑΣ – ΧΑΡΑΜΙΤΣΑΣ (Ν.9687) μέχρι ΚΡΙΑΡΟΓΡΙΚΟ.
Το ΤΣ/32 Ταξιαρχίας εις ΚΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ (Ν.9978), τα δε τμήματα ταύτης από ΣΤΡΕΤΝΑΣ (Ο.0184) – ΜΙΤΣΑ ΝΙΒΑΣ μέχρι ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ – ΧΑΣΑΝΑΚΟΥ.
Το Βόρειον Συγκρότημα εις τας ήδη καταληφθείσας θέσεις.
Πυρ/κόν Ουλαμός 107 ΣΠΠ του Νοτίου Συγκροτήματος μετακινήθη εις Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ένθα Πυρ/χία 108 ΣΠΠ.
Χ+3 Ημέρα – 7 Ιουλίου
38. Διά νυκτερινού εγχειρήματος της Μοίρας Καταδρομών αφηρπάγη προκεχωρημένον φυλάκιον Κ/Σ επί υψ. ΚΟΖΙΑΚ (Ν.9789) δυνάμεως 8 ανδρών και διεπιστώθη ισχυρωτάτη κατοχή τούτου.
Κατόπιν λεπτομερούς αναγνωρίσεως και ισχυρωτάτης προπαρασκευής πυρ/κού, αεροπορίας, όλμων και πολυβόλων τας απογευματινάς ώρας εξεδηλώθη επίθεσις Λόχου Καταδρομών προς υψ. ΚΟΖΙΑΚ όπερ κατόπιν εφόδου κατελήφθη.
Ο εχθρός υπεχώρησεν ατάκτως προς ΚΙΛΙΝΤΕΡΑ και αποτόμους χαραδρώσεις Β. Ανατολικώς ΚΟΖΙΑΚ.
Έτερος Λόχος Καταδρομών κινούμενος αναγνωριστικώς εκ ΧΑΡΑΜΙΤΣΑΣ προς ΜΠΟΥΡΙΚΑ (Ν.9981) κατόπιν μικράς συμμοριακής αντιστάσεως κατέλαβεν τούτο.
Επί υψώματος ΜΠΟΥΡΙΚΑ συνηνώθη μετά Λόχου του 514 Τάγματος κινηθέντος ως κατωτέρω αναφέρεται:
39. Υπό του Νοτίου Συγκροτήματος εσυνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις Διλοχία του 514 Τάγματος εκ ΣΤΡΕΤΝΑΣ κινηθείσα άνευ αντιστάσεως διά ΝΤΕΡΣΟ ΡΙΤ (Ο.0180) ΑΣΠΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Ο.0087) συνηνώθη ως ανωτέρω με Συγκρότημα Ελιγμού.
40. Υπό του Βορείου Συγκροτήματος (533 Τάγματος μείον Διλοχία) τη υποστηρίξει Πυρ/κού και Αεροπορίας κατελήφθησαν κατόπιν πείσμονος αγώνος τα υψ. 1701 (Ο.0192) και (1508) – (Ο.0090) και συνεσφύχθη ο επί ΣΟΚΟΛ εχθρός.
Παρά τας προσπαθείας μέχρι νυκτερινών ωρών ο επί ΣΟΚΟΛ εχθρός ανθίστατο.
Χ+3 Ημέρα – 8 Ιουλίου
41. Νυκτερινόν εγχείρημα τμημάτων Βορείου Συγκροτήματος κατά σημείου υψ. ΣΟΚΟΛ προσέκρουσεν εις το κενόν.
Κατόπιν τούτου διετάχθη προώθησις των τμημάτων και μέχρι πρωίας ολοκληρώθη άνευ αντιστάσεως κατάληψις του υψ. ΣΟΚΟΛ.
42. Οι συμμορίται κατά την διάρκειαν της νυκτός απεσύρθησαν εις το ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ διά της διαβάσεως ΣΟΚΟΛ. Τούτο διεπιστώθη εξ ιχνών, παρατηρήσεως προωθημένης ενέδρας και παραδοθέντων συμμοριτών.
43. Περί την μεσημβρίαν Λόχος της Ε. Μοίρας Καταδρομών εκ ΚΟΖΙΑΚ ανερριχήθη επί του υψ. ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑ.
44. Διά της καταλήψεως του υψώματος τούτου ολοκληρώθη η Β. ΦΑΣΙΣ της επιχειρήσεως «ΑΙΑΣ» των τμημάτων του Βορείου Συγκροτήματος συνενωθέντων μετά των τοιούτων του Συγκροτήματος Ελιγμού.
45. Προς τον σκοπόν της απαγορεύσεως της διαφυγής συμμοριτών εκ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και των τυχόν επανερχομένων εκ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ προς ΤΖΕΝΑΝ η Εφεδρική Διλοχία του 553 Τάγματος εξ ΑΨΑΛΛΟΥ ήχθη εις την περιοχήν Βορείως ΠΕΥΚΩΤΟΥ μέχρι υψ. ΠΛΑΤΣΑ (ζ.1804).
Εις την περιοχήν ταύτην προς απόφραξιν των διαβάσεων είχεν προωθηθεί από της ενάρξεως της επιχειρήσεως μικρόν τμήμα Στρατού μετά ΜΕΑ της περιοχής.
46. Από της 10 ώρας έπαυσε λειτουργούν το Τ.Σ. του ΣΣ εις την ΕΔΕΣΣΑΝ.
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
47. Την κατάληψιν του ΚΑΪΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ επηκολούθησεν άμεσος εδραίωσις επί τούτου και λεπτομερείς εξερευνήσεις καθ’ ας ανευρέθησαν αι εγκαταστάσεις και αι αποθήκαι των συμμοριτών.
48. Την νύκτα 8-9 Ιουλίου το πλείστον των εις το ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΟΝ έδαφος καταφυγόντων Κ/ συμμοριτών επανήλθεν εις το Ελληνικόν Έδαφος διά της διαβάσεως ΚΑΣΑΛΤΣΙΤΕ (Ο.050985).
49. Από της εισόδου των συνεπλάκησαν με ημετέρας περιπόλους.
50. Αμέσως διετέθησαν προς καταδίωξιν τα 553 και 514 Τάγματα Πεζικού και άλλα μικρότερα τοπικά τμήματα, λόγω της διαθέσεως των άλλων τμημάτων διά την εδραίωσιν επί του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και επιχείρησιν επί ΒΕΡΜΙΟΥ.
51. Επηκολούθησε συνεχής καταδίωξις μετά συμπλοκών εις ΚΑΪΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ – ΠΑΪΚΟΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ.
52. Κατά τας επιχειρήσεις ταύτας οι συμμορίται υπέστησαν αρκετάς απωλείας εις προσωπικόν και υλικόν.
53. Την νύκτα 27-28 Ιουλίου το πλείστον των απομεινάντων συμμοριτών διεπεραιώθη τον ΑΞΙΟΝ και κατέφυγεν εις ΚΟΡΩΝΑΝ περίπου 100.
54. Η επιχείρησις ΚΑΪΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ συνεπληρώθη δι’ εκκαθαριστικής ενεργείας του ΒΕΡΜΙΟΥ από 16ης μέχρι 20 Ιουλίου εις την οποίαν διετέθησαν μία Μοίρα Καταδρομών, έν Τάγμα Πεζικού και 2 περίπου Τάγματα Εθν/ράς.
55. Η επιχείρησις αύτη ελάχιστα απέδωσεν. Οι συμμορίται οι διαμένοντες εις ΒΕΡΜΙΟΝ κατανεμηθέντες εις μικροομάδας απεκρύβησαν μη επιτευχθείσης τελικώς της εξοντώσεώς των.
56. Μετά την ενέργειαν ταύτην επί ΒΕΡΜΙΟΥ εδραιώθησαν τρία σχεδόν Τάγματα Εθνοφρουράς, προς τον σκοπόν της απαγορεύσεως εις τους συμμορίτας να επαναγκατασταθώσι επί τούτου ή να διέλθωσι διά τούτου.
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
57. Διά της επιχειρήσεως «ΑΙΑΣ» επετεύχθη η εξόντωσις της 24ης Κ/Σ Ταξιαρχίας, η πλήρης εκκαθάρισις του Κ/ΤΣΑΛΑΝ και η εδραίωσις φιλίων τμημάτων επ’ αυτού.
Αι γνωσθείσαι απώλειαι του εχθρού μέχρι της 24ης Ιουλίου ανήλθον εις 65% της συνολικής δυνάμεως τούτου ως εμφαίνονται εις τον συνημμένον Πίνακα.
58. Τα αποτελέσματα της επιχειρήσεως ταύτης υπήρξαν :
α) Η απομάκρυνσις πάσης απειλής κατά των περιοχών ΑΡΔΕΑΣ – ΕΔΕΣΣΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΒΕΥΗΣ.
β) Η κατάληψις της βάσεως ανεφοδιασμού των συμμοριτών οίτινες έδρων επί ΠΑΪΚΟΝ και ΒΕΡΜΙΟΝ και εκείθεν επί Νοτιώτερον.
γ) Απηγορεύθη εις τους συμμορίτας να χρησιμοποιήσωσι την περιοχήν ταύτην είτε δι’ επανεγκατάστασιν είτε διά διέλευσιν τμημάτων τα οποία ήθελον διαφύγει εκ Δυσμών (περιοχήν ΒΙΤΣΙ).
δ) Εδόθη διά τας ενεργείας ταύτας η ευκαιρία να εκδηλωθώσι και να εξακριβωθώσι αι διαθέσεις και η στάσις των ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ Αρχών. Από της απόψεως ταύτης η επιχείρησις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, υπήρξε μεγίστης πολιτικής σημασίας διότι διά πρώτην φοράν εξεδηλώθη φανερά η διάστασις ΤΙΤΟ και συμμοριτών η οποία υπέβοσκε μεν χωρίς όμως να έχη εκδηλωθή ακόμη πράγμα το οποίον άφηνε αμφιβολίας ως προς την ύπαρξιν και ιδιαιτέρως την έκτασιν της διαστάσεως.
Η επιχείρησις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ υπήρξεν αφορμή διά να γίνη η δήλωσις παρά της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΗΣ Κυβερνήσεως περί κλεισίματος των συνόρων.
ε) Ο εχθρός απώλεσεν υλικά πολύτιμα και εις μέγαν αριθμόν.
Ταύτα δεν θα καταστή δυνατόν να αντικατασταθώσιν ευκόλως υπό των συμμοριτών.
59. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εκ της επιχειρήσεως «ΑΙΑΣ» προκύπτουσι τα εξής συμπεράσματα:
α) Αποφασιστικοί παράγοντες της επιτυχίας του ΚΑΪΜΑ-ΚΤΣΑΛΑΝ υπήρξαν:
ι.- Ο αιφνιδιασμός του εχθρού τόσον από απόψεως ελιγμού όσον και από τοιαύτης εκετελέσεως.
ιι.- Η ταχύτης και ακρίβεια ενεργείας των Μονάδων.
ιιι.- Η συνεργασία και συντονισμός όλων των διατιθεμένων μέσων ιδία του Πεζικού μετά των όπλων υποστηρίξεως (Πυρ/κού και Αεροπορίας)
β) Απεδείχθη εκ νέου ο σπουδαίος ρόλος τον οποίον παίζουν αι ειδικώς εκπαιδευμέναι Μονάδες. (Μονάδες Καταδρομών) εις νυκτερινάς ενεργείας επί ανωμάλων εδαφών.
γ) Η λήψις αεροφωτογραφιών και η καλή ερμηνεία τούτων διευκολύνουν κατά πολύ τας επιχειρήσεις ταύτας, καθ’ όσον ήτο σχεδόν τελείως γνωστή η αμυντική οργάνωσις των συμμοριτών.
δ) Κατεδείχθη εκ νέου ότι το Πυρ/κόν και αι βόμβαι μικρού διαμετρήματος επιφέρουσι μικράς καταστροφάς εις σκέπαστρα εκ κορμών δένδρων.
Είναι ανάγκη όπως το Πυρ/κόν εφοδιασθή διά πυροσωλήνων μετ’ επιβραδύνσεως η δε αεροπορία διά βομβών μεγαλυτέρου διαμετρήματος.
Εις την περίπτωσιν της προσβολής σκεπάστρων η βολή ακριβείας προωθουμένων ορειβατικών Πυρ/λων είναι ικανοποιητική. Συνεπώς παρίσταται ανάγκη χρησιμοποιήσεως α/αρματικών Πυρ/λων διά την βολήν κατά θυρίδων πολ/λείων.
Οι Αμερικανικοί Αντιαρματικοί εκτοξευταί (Μπαζούκας) είναι εξαιρετικόν όπλον κατά σκεπάστρων λόγω της ακριβείας της ισχύος του βλήματός των.
Παρίσταται ανάγκη διαθέσεως εις το Πεζικόν ελαφρού τηλεφωνικού καλωδίου διά την κατά την διάρκειαν της προχωρήσεως του Πεζικού, εγκατάστασιν τηλεφωνικού κυκλώματος. Οι ασύρματοι κατά την διάρκειαν της νυκτός ιδία δε κατά την διάρκειαν κακοκαιρίας (Βροχής) δεν δύνανται να λειτουργήσωσι και ούτω αναφορά των τμημάτων και αποστολή διαταγών δεν καθίσταται εφικτή.

Τ.Υ.
Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντ/γος Διοικητής

Γ΄ΣΣ
Γραφείον Α1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΑΙΑΣ»
Α΄ Ημετέρων
ΜΟΝΑΔΕΣ Ν.Α. Τ.Α. Ν.Ο. Τ.Ο. Α.Ο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΜΚ 1 7 17
18 1 Κρυοπαγήματα
513 Τάγμα Πεζικού Ι
514 Τάγμα Πεζικού 1 1 1 10
515 Τάγμα Πεζικού 2 1 20
516 Τάγμα Πεζικού 4 7
553 Τάγμα Πεζικού 2 7
45 Τάγμα Εθν. 8
32 Ταξιαρχία 1
146 ΜΟΠ 2
108 Σ.Π. Πυρ/κού 1
Τεθωρακι-σμένα 2
ΟΕΑΥ 2
ΜΕΑ Ι
Ιδιώται 2
ΣΥΝΟΛΟΝ 1 4 16 98 1

ΒΣΤ 903 τη 27.VII. 49
ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.
Συντ/ρχης – ΑΚΑ.
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Γ΄ΣΣ
Γραφείον Α1
ΑΠΩΛΕΙΑΙ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΑΙΑΣ»
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ Από 4 μέχρι και 8.7.1949 Από 9 μέχρι και 24.7.49 ΣΥΝΟΛΟΝ
Νεκροί 125 31 156
Συλληφθ. Ένοπλοι 63 16 79
Παραδοθέντες ένοπλοι 29 35 64
Παραδοθέντες άοπλοι 12 14 26
ΣΥΝΟΛΟΝ 229 96 325

Παρατήρησις: Από καταθέσεις Σ. και Π. Κ.Σ. προκύπτει ότι οι τραυματίαι των Κ.Σ. κατά το από 4 μέχρι 7.7.49 χρονικόν διάστημα ανήλθον εις 120 τουλάχιστον.

Α.Λ. ΒΣΤ 903 τη 25.VΙΙ.1949
Ακριβές Αντίγραφον ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.

Τ.Σ.Υ. Συντ/ρχης – Α.Κ.Α.

Γ΄ΣΣ Επιχείρησις «ΑΙΑΣ»
Γραφείον Α1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Ανευρεθέντος Πολεμικού Υλικού περιοχήν Κ/ΤΣΑΛΑΝ
κατ’ επιχείρησιν «ΑΙΑΣ»
Είδος Υλικού Ποσόν Παρατηρήσεις
Τυφέκια Γερμανικά 316
» Αγγλίας 118
» Ιταλίας 70
» Ελληνικά 12
» Σερβίας-Βουλγαρ. 7
» αντιαρματ. 2 525
Αυτόματα ΣΤΕΝ 264
» ΣΤΑΓΙΕΡ 1
» ΤΟΜΨΟΝ 1 266
Οπλοπολυβόλα Μπρεν 37
Τουρτούρες 84
Μυδράλλια 10
ΦΙΑΤ 2
Βάρζε – Λόζε 3
Μπρέντες 1
Μπράουνιγκ 1 138
Αντιαρματικά (Πυρ/λα) 5
Όλμοι Βαρείς 5
Ολμίσκοι 12
Κάνναι ανταλλακτικαί ΦΙΑΤ 1
Κάνναι ανταλλακτικαί Μπράουνιγκ 1
Κάνναι ανταλλακτικαί Τουρτούρων 60
Κάνναι ανταλλακτικαί Μυδράλ. 3
Νάρκαι Τελ. 55
» προσωπικού 255
» μαγνητικαί 170
Βλήματα Πυρ/κού 375
» ΠΙΑΤ 3500
» όλμου 1320
Βλήματα αντιαρματικά 562
Χειροβομβίδες Πολ. 2315
» Βουλγ. 340
» Γερμαν. ΙΙΙ8
Φυσίγγια τυφεκίου 1.500.000 (περίπου)
Δυναμίτις 300 χιλ.
Τροτίλη 100 χιλ.
Μπαζούκας 164
Πυροσωλήνες 350
Βενζινοφιάλαι 320
Πίνακες 10 Διευθύνσεων 4
Τηλέφωνα 4
Ασύρματοι 3
» μεγάλοι 1
Ραδιόφωνα 5 Εκ τούτων 2 μόνον εν λειτουργία
Πλάστιγξ των 300 κ. 1
Λέβητες 3
Κτήνη 17
Δοχεία Κρέατος (Καβουρμά) 1000
Σιτηρά και άλευρα οκάδ. Περ. 8000

Επί πλέον των ανωτέρω ειδών ανευρέθησαν και κατεστράφησαν :
1 Σταθμός Διοικήσεως Ταξιαρχίας
2 Αναρρωτήρια
Διάφοροι εγκαταστάσεις Διαβιώσεως
Ιματισμός
Διάφορα Τρόφιμα
Εκτός των ανωτέρω συνεχώς ανευρίσκονται και νέαι αποθήκαι με παντοειδές υλικόν.

ΒΣΤ 903 τη 25.VΙΙ. 49
Α.Λ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.
Ακριβές Αντίγραφον Συντ/ρχης – ΑΚΑ
Τ.Σ.Υ.