Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ, Β’ ΣΣ/Α1/22 Ιουλ 1949


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Β΄ΣΣ/Α1/τη 22 Ιουλίου 1949
Αριθ. Α. Α.Π. Φ. 132/2
Αντίτυπον 1
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΣΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ 1:50. 000 ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
1. ΕΧΘΡΟΣ:
α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ κ.τ.λ. (κοινοποιηθήσεται ειδικόν Δελτίον πληροφοριών)
β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή επί ΒΙΤΣΙ όπου διαθέτει νύν, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, δύναμιν 6 – 7 Ταξ/χιών και είναι ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένος.
Είναι πιθανόν να ενισχυθή εισέτι εις την περιοχήν ταύτην δι’ 1 – 2 Ταξ/χιών εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
Επί τω σκοπώ της απασχολήσεως ημετέρων δυνάμεων, δύναται να διοχετεύση, κυρίως προ της επιχειρήσεως αξιολόγους δυνάμεις εις τα μετόπισθεν ημών.
Εις περίπτωσιν κλονισμού τούτου επί ΒΙΤΣΙ ενδέχεται όπως επιδιώξη διαφυγή είτε προς ΓΡΑΜΜΟΝ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ, είτε προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Προ της επιθέσεως κατά ΒΙΤΣΙ δύναται να ενεργήση τοπικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείων της ημετέρας τοποθεσίας.
2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (υπό διαταγάς ΣΣ)
ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ : ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ (μείον Ταξ/χία)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ : Ι, ΙΙ Ταξ/χίαι (5 Μοίραι)
ΕΣΠ : 12ον
Τ.Ε. : 31, 32, 84, 83, 88
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ :
α) ΠΕΔΙΝΟΝ : 102, 104, 107 ΣΠΠ Μοίρα 101 ΣΠΠ.
β) ΜΕΣΟΝ : 151, 152, 153 ΜΜΠ (μείον Πυρ/χία)
γ) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΝ : ΜΟΠ ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, XV Μ/χιών

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ – ΑΡΜΑΤΑ :
ΙΙ – Συν/μα Αν/σεως
ΙΧ – ,, ,, (Μείον Ίλη Αρμάτων)
ΧΙ – Ίλη Αρμάτων (3 ίλαι μείον Ουλαμού)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Λόχοι ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ Μ/χιών.
713, 719 Λόχοι Μηχανικού.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
3. Β΄ΣΣ (οία διατυπούται υπό σχεδίου ΣΗΔΜ)
α) Κατάληψις εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας ΒΙΤΣΙ και καταστροφή των εν αυτή ΚΣ δυνάμεων βάσει των ακολούθων γενικών γραμμών:
Τολμηρά και αιφνιδιαστική νυκτερινή διείσδυσις με κυρίαν προσπάθειαν επί της κατευθύνσεως ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΛΕΣΙΤΣ υπο βοηθουμένης εκ της κατευθύνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ και ταχεία κατάληψις, δι’ ισχυρών δυνάμεων, της κορυφογραμμής ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και των υψωμάτων ΠΟΛΕΝΑΤΑ, ΡΟΤΟ.
Ισχυρά και αποφασιστική κρούσις, εκδηλωθησομένη άμα τη έω, προς κατάληψιν των υψωμάτων ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ, ύψ. 1918, 8 – 1807, διεύρυνσιν του ρήγματος και σταθεράν κάλυψιν του δεξιού της κυρίας προσπαθείας. Υποβοήθησις της καταλήψεως ύψ. 1807 και 1918, 8 εκ ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ.
Άμα ως ισχυροποιηθή ικανοποιητικώς η κατοχή της τοποθεσίας ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και χωρίς ν’ αναμένηται η ολοκλήρωσις καταλήψεως ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΖΑΣ – Υψ. 1918, 8 τολμηρά και ταχεία ώθησις δυνάμεων προς αυχένα ΠΡΕΒΟΛ – Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ και προς ΒΑΡΜΠΑΝ ΒΑΤΟΧΩΡΙ προς αποκοπήν των οδών διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Η προς ΠΡΕΒΟΛ – Λαιμόν και προς ΒΑΤΟΧΩΡΙ ενέργεια θα γίνη κυρίως διά τεθωρακισμένων μέσων, συνοδεία πεζικού.
Εν συνεχεία, διά προσβολών πανταχόθεν, συντριβή του εχθρού επί των λοιπών περιοχών εχθρικής τοποθεσίας ΒΙΤΣΙ και διαπεραίωσις δυνάμεων εις χερσόνησον ΠΥΞΟΥ προς εκκαθάρισιν ταύτης.
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
Κυρίως εν τη κατευθύνσει ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ προς αποκοπήν της αρτηρίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ και απαγόρευσιν διαφυγής του εχθρού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά ταύτης και, ει δυνατόν, διά των ημιονικών μέχρι λίμνης ΜΙΚΡΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ.
Εκδήλωσις ταύτης άμα ως ο εχθρός εμπλέξη τας εφεδρείας του εις τον αγώνα εν τη κυρία προσπαθεία (κέντρον).
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ προς απειλήν του αριστερού της εχθρικής τοποθεσίας. Υπό ευνοϊκάς συνθήκας κατάληψις σημείων της κυρίας κορυφογραμμής ΒΑΡΝΟΥΣ (ΤΟΥΜΠΑ ΚΝΟΙΤΣΑΤΑ – ΛΕΥΚΟΝ ΟΡΟΣΗΜΟΝ).
Τοπικαί επιθέσεις εφ’ ολοκλήρου του λοιπού μετώπου προς αγγίστρωσιν του εχθρού.
β) Προ της επιθέσεως, εκκαθάρισις των μετόπισθεν, εξουδετέρωσις των ΚΣ οργανώσεων και εμπέδωσις της ασφαλείας εν αυτοίς.
γ) ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΡΙΟΝ ΣΣ:
Ελληνοαλβανική μεθόριος εις (Ν.240466) – ΚΟΚΟΡΕΜΜΑ – ΟΙΝΟΗ – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ – ΜΑΝΙΑΚΟΙ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ (άπαντα εις Β΄ΣΣ πλην ΑΡΓΟΥΣ εις Α΄ΣΣ).
4. Α΄ΣΣ:
Το Α΄ΣΣ προ και κατά ΒΙΤΣΙ επιθέσεως θέλει ενεργήσει εις ΓΡΑΜΜΟΝ προς απαγόρευσιν μεταφοράς εχθρικών δυνάμεων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΒΙΤΣΙ ή αντιστρόφως και προς αγγίστρωσιν εχθρικών δυνάμεων επί ΓΡΑΜΜΟΥ.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ
α) Εις μίαν πρώτην περίοδον ισχυρά και αιφνιδιαστική επίθεσις επί της γενικής κατευθύνσεως ΒΙΤΣΙ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΙΣΟΔΡΑΓΙΣΤΑ (Ν.3965) προς ταχείαν κατάληψιν της γενικής γραμμής ΤΣΟΥΚΑ (Ν.455643) – ΛΕΣΙΤΣ(Ν.4462) – ΜΠΑΡΟ (Ν.4357) – ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν.4156) μετά συγχρόνου πιέσεως επί λοιπού μετώπου επί σκοπώ αγγιστρώσεως εχθρικών δυνάμεων και, ει δυνατόν, καταλήψεως γραμμής ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.480725) – ΤΟΥΜΠΑ (4877).
β) Εν συνεχεία, άνευ διακοπής τινός, ταχεία προώθησις αφ’ ενός μεν προς ΒΑΡΜΠΑ – ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ εν συνδυασμώ προς ισχυράν επίθεσιν επί της κατευθύνσεως ΦΛΑΤΣΑΤΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ – ΚΡΟΥΣΤΑΛ-ΛΟΠΗΓΗ – ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ, αφ’ ετέρου δε προς Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ εν συνδυασμώ προς ενέργειαν όσω το δυνατόν ισχυροτέραν επί της κατευθύνσεως ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ – ΤΟΥΜΠΑ – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ επί τω σκοπώ ν’ απαγορευθή η προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διαφυγή και επιτευχθή η τελική εξόντωσις των Συμμοριτών.
γ) Διαπεραίωσις και διά πλωτών μέσων Δ. ΠΡΕΣΠΑΣ προς ολοσχερή εξαφάνισιν πάσης συμμοριακής εμφανίσεως και αποκατάστασιν της Εθνικής κυριαρχίας εφ’ ολοκλήρου της περιοχής ΒΙΤΣΙ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) Η διάσπασις της εχθρικής τοποθεσίας εις το κέντρον και η κατάληψις της τοποθεσίας ΤΣΟΥΚΑ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΠΑΡΟ – ΓΙΑΜΑΤΑ – θα λάβη χώραν ως ακολούθως:
ι. Προ της γενικής επιθέσεως κατάληψις του συγκροτήματος ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ (Ν.5062) και του τοιούτου 1685 (Ν.523613) προς τον σκοπόν της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών εξορμήσεως (ο χρόνος και συνθήκαι εκτελέσεως υπόκεινται εις τας αρξαμένας ήδη μεταβολάς της εχθρικής διατάξεως).
ιι. Κατά την νύκτα της Χ – 1 προς Χ ισχυραί ενέργειαι επί των κατωτέρω κατευθύνσεων μετά ταυτοχρόνου διεισδύσεως επί της τοποθεσίας ΤΣΟΥΚΑ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΠΑΡΟ – ΓΙΑΜΑΤΑ:
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΠΟΛΕΝΑΤΑ – ΛΕΣΙΤΣ προς κατάληψιν ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ
ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΡΟΤΟ – ΜΠΑΡΟ Υψ. 1709(Ν.4360) προς κατάληψιν αρχικώς ΡΟΤΟ (Ν.475565) και εν συνεχεία της Γραμμής ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ – Υψ. 1709.
ιιι. Κάλυψις της κυρίας ταύτης προπαθείας δι’ ενεργειών επί κατευθύνσεων:
Υψ. 1695 (Ν.5267) – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – Υψ. 1918,8 (Ν.480666) – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ (Ν.465685).
ΒΡΥΣΗ ΝΙΤΣΑΣ (Ν.3846) – ΓΚΡΑΔΙΣΤΑ (Ν.3848) – ΒΟΥΤΣΙ (Ν.3751).
ιv. Αγκίστρωσις εχθρικών δυνάμεων επί του λοιπού μετώπου και δυνατότης εκτοξεύσεως ισχυρών ενεργειών επί κατευθύνσεων:
ΦΛΑΤΣΑΤΑ (Ν.2945) – ΙΕΡΟΠΗΓΗ (Ν.3149) – ΚΡΟΥΣΤΑΛ-ΛΟΠΗΓΗ (Ν.3255) – ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ (Ν.3160).
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ.
v. Εγκλωβισμός και συμπίεσις του εις περιοχήν ΚΟΥΛΑΣ – ΠΛΑΤΥ αποκοπέντος εχθρού, απαγόρευσις διαφυγής προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΡΑΔΟΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ και συντριβή τούτου.
β) Μετά κατάληψιν της γραμμής ΤΣΟΥΚΑ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΠΑΡΟ – ΓΙΑΜΑΤΑ ταχεία και άνευ απωλείας χρόνου προώθησις επί των κατευθύνσεων:
ΛΕΣΙΤΣ – ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ (Ν.3965) – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ.
ΜΠΑΡΟ – ΒΑΡΜΠΑ (Ν.3461) – ΚΟΡΜΠΕΣΙ (Ν.3160) και προς ΜΠΟΥΤΣΙ (Ν.3656).
ΤΣΟΥΚΑ – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ εάν παραστή ανάγκη προς επιβοήθησιν ενεργείας εξ ανατολών (Υψ. 1695).
γ) Εκκαθάρισις περιοχής ΜΠΟΥΤΣΙ – ΜΑΛΙΜΑΔΙ και τοιαύτης βορείως ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΖΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.3468).
δ) Από αφίξεως εις περιοχήν ΚΡΑΝΙΑ (Ν.335650) – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ (Ν.3567) διαπεραίωσις δυνάμεων εις χερσόνησον ΠΥΞΟΥ.
7. α) ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (εκ δεξιών προς τα αριστερά)
ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Τρεις Ταξ/χίαι
Ίλη Αρμάτων και Ίλη Εφόδου ΙΙ Σ. Α. (αρχικώς).
Ίλη Τεθωρακισμένων ΙΧ Σ.Α.
Συγκρότημα εκ δύο Μεραρχιακών Λόχων Προσκόπων (ΙΧ, Χ Μ /χ.) και εντός λόχου Ορ. Καταδρομών.
12 ΕΣΠ (αρχικώς μέχρι καταλήψεως ΠΟΛΕΝΑΤΑ – Υψ. 1685).

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Δύο Ταξ/χίαι (αρχικώς).
Ίλη Αρμάτων και Ίλη Εφόδου ΙΙ Σ.Α. (Μετά κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ).

Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Τρεις Ταξ/χίαι.
14 ΕΤΠ.
Ίλη Αρμάτων ΧΙ Σ.Α.
Ίλη Αρμάτων μείον Ουλαμός ΙΧ Σ.Α.
Ίλη Τεθωρακισμένων ΙΙ Σ.Α. μείον Ουλαμός.
713, 719 Λόχοι Μηχανικού.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Τρεις Ταξ/χίαι (εξ ων μία αρχικώς εφεδρεία ΣΣ περιοχήν ΜΑΝΙΑΚΟΙ (Ν4338) – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ.
Ουλαμός τεθωρακισμένων ΙΙ Σ.Α.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΑΤΥ – ΒΙΤΣΙ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Ταξ/χία ΙΙ Μερ/χίας. Υπό δ/γάς Υποδιοικητού
2 Τάγματα Χ Μ/χίας (ΒΙΤΣΙΟ) ΙΧ Μ/χίας. Συγκρότησις
12 ΕΣΠ μετά κατάληψιν
Δύο Ουλαμοί Τεθωρακισμένων ΙΧ Σ.Α. ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ-1685

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Ι Ταξ/χία επί κατευθύνσεως και προ ΧΙ ΜΕΡ.
ΙΙ Ταξ/χία επί κατευθύνσεως και προ Χ ΜΕΡ.
β) ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
ι. ΜΕΤΑΞΥ ΙΙ – ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ: Ανώνυμον ΔΕΡΒΕΝ (Ν.521658) – ΓΚΟΛΙΝΑΤΑ (Ν.4865) – Υψ. 1605(Ν.460657) άπαντα εις ΙΙ ΜΕΡ.
ιι. ΜΕΤΑΞΥ ΧΙ – Χ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ: ΠΡΑΣΕΚ (Ν.495526) – ΡΟΤΟ – ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (Ν.4758) Υψ. 1709 (Ν.431605) – ΣΦΗΚΑ (Ν.377632) άπαντα Χ Μ/χίαν – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ (Ν.3567) ΧΙ Μερ/χίαν.
ιιι. ΜΕΤΑΞΥ Χ – ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ : ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ – ΠΛΑΤΥΔΡΟΜΟΣ (Ν.355466) – ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ – ΒΟΥΤΣΙ (Ν.365515) άπαντα Χ Μερ/χίαν.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
8. α) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Διά της Ι Ταξ/χίας (2 Μοίραι), εξορμούσης περί την 22αν ώραν της Χ – 1 και ενεργούσης εν τη κατευθύνσει ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΠΟΛΕΝΑΤΑ – ΛΕΣΙΤΣ θα επιδιώξη δι’ αποφασιστικής και ορμητικής προχωρήσεως την διείσδυσιν επί της τοποθεσίας ΤΣΟΥΚΑ – ΛΕΣΙΤΣ ίνα διευκολύνη την ενέργειαν των εν β΄ κλιμακίω δυνάμεων κρούσεως.
Διά των υπολοίπων δυνάμεων εξορμουσών την ιδίαν ώραν και ενεργουσών εν τη κατευθύνσει ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΧΑΛΑΡΑ -Υψ. 1709 (Ν.4360) θα επιδιώξη την διείσδυσιν εντός της τοποθεσίας ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ – Υψ. 1709. Των ανωτέρω όλων επιτευχθέντων, εξασφάλισις διά των απαραιτήτων δυνάμεων και μέχρι αφίξεως των πρώτων τμημάτων πεζικού των Υψ. ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ διά δε των υπολοίπων δυνάμεων τολμηρά προώθησις διά μεν του μείζονος των δυνάμεων της προς ΒΑΡΜΠΑ – ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ διά δε του υπολοίπου προς ΠΡΕΒΟΛ – Λαιμόν ΠΡΕΣΠΑΣ. Προς τούτο όλα τα άρματα μάχης αμφοτέρων των συγκροτημάτων υπό ενιαίαν διοίκησιν θα τεθώσιν υπό τας διαταγάς της Μεραρχίας Καταδρομών.

β) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ι. Διά δυνάμεως ενισχυμένης Ταξ/χίας, ενεργούσης ισχυρώς και αιφνιδιαστικώς εκ περιοχής ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ και πιεζούσης εκ περιοχής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ – ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ, θα προβή προ της νυκτός της Χ – 1 προς Χ ημέρας εις την κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ και συγκροτήματος 1685 (τούτο είναι επιδεκτικόν μεταβολής).
ιι. Η Χ Μ/χία προς παραπλάνησιν και διευκόλυνσιν της άνω ενεργείας της ΙΙ Μερ/χίας θα προβή εις πίεσιν εκ περιοχής ΓΚΛΑΒΑΤΑΣ (Ν.5756) προς ΚΟΥΛΑ (Ν.558588) διά μικράς δυνάμεως.
ιιι. Κατά την νύκτα της Χ – 1 προς Χ η Ι Μ/χία διά την κάλυψιν του δεξιού των Μονάδων Καταδρομών και της ΧΙ Μ/χίας, και διά την επιβοήθησιν της ενεργείας προς ΒΙΓΛΑΝ ΛΟΥΝΤΖΑΝ θα ωθήση ταυτοχρόνως με την εξόρμησιν της ΧΙ Μ/χίας δύναμιν Τάγματος προς εγκατάστασιν Β.Δ. ΤΡΙΒΟΥΝΟΥ (Ν.505650) – ΓΚΟΛΙΝΑΤΑ (Ν.4865) και ίνα το Τάγμα τούτο συμμετάσχη εις την επίθεσιν κατά ΒΙΓΛΑΣ εν τη κατευθύνσει ΓΚΟΛΙΝΑΤΑ – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ.
Διά την ευρυτέραν κάλυψιν της ΧΙ Μ/χίας και διά την, ει δυνατόν, κατάληψιν του συγκροτήματος ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ ισχυρά ενέργεια εν τη κατευθύνσει Υψ. 1695 – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ.
Η ενέργεια αυτή θέλει επιβοηθηθή δι’ ετέρας εκ Β. Α. ενεργείας του συγκροτήματος λόχων προσκόπων ενεργούντος από της 24ης ώρας της Χ – 1 προς Χ επί κατευθύνσεως ΑΛΩΝΑ (Ν.515692) – ΣΤΟΥΔΕΝΑ ΒΟΔΑ (Ν.5608) – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ.
ιv. Επιδίωξις καταλήψεως της Γραμμής ΠΛΑΚΑ (Ν4971) – ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.4872) – ΤΟΥΜΠΑ (Ν.4877) και ώθησις προς Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ εν τη γενική κατευθύνσει Κ. ΚΛΕΙΝΑΙ – Λαιμός.
γ) ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ι. Υπερβαίνουσα τας μονάδας της ΙΙ Μεραρχίας θα ενεργήση εν τη γενική κατευθύνσει ΠΟΛΕΝΑΤΑ – ΛΕΣΙΤΣ και όπισθεν των μονάδων Καταδρομών και θα επιδιώξη να γίνη ταχέως κυρία της Γραμμής ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ καλυπτομένη εις το δεξιό υπό τμημάτων της ΙΙ Μερ/χίας άτινα προς τούτο θα ενεργήσουν επί νοτίων κλιτύων ΒΙΓΛΑΣ.
ιι. Από καταλήψεως γραμμής ταύτης ετοιμότης διά του μείζονος των δυνάμεων συνεχίσεως της ενεργείας προς Β.Δ. επί της Γενικής κατευθύνσεως ΛΕΣΙΤΣ – ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ – Λαιμός ΠΡΕΣΠΩΝ και επεμβάσεως προς ΒΙΓΛΑΝ ΛΟΥΝΤΖΑ ίνα επιβοηθήση, εάν παραστή ανάγκη, ενέργειαν ΙΙ Μ/χίας.

δ) Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ι. Διά δυνάμεως Ταξ/χίας, εξορμούσης ταυτοχρόνως μετά των μονάδων Καταδρομών και ενεργούσης εν τη κατευθύνσει ΠΡΑΣΕΚΑ (Ν.495525) – ΡΟΤΟ (Ν.475565), θα προβή δι’ αποφασιστικής και τολμηράς ενεργείας εις την ταχίστην κατάληψιν ΡΟΤΟ ίνα καλύψη έξ ανατολών την ενέργειαν επί κατευθύνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ.
ιι. Διά δυνάμεως Ταξ/χίας υποστηριζομένης διά του συγκροτήματος αρμάτων και ενεργούσης εν τη κατευθύνσει ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΜΠΑΡΟ – ΚΩΤΤΑ (Ν.4061) και όπισθεν των μονάδων καταδρομών, θα προβή εις την ταχείαν κατάληψιν της Γραμμής ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ – Υψ. 1707 (Ν.4360).
ιιι. Διά δυνάμεως Τάγματος θα ενεργήση από της ιδίας ώρας επί της κατευθύνσεως ΒΡΥΣΗ ΝΙΤΣΑΣ (Ν.3846) – ΓΚΡΑΔΙΣΤΑ (Ν.3848) – ΒΟΥΤΣΙ, ως και προς ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΙ (Ν.3648) – ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (Ν.3649), προς κάλυψιν έξ αριστερών της κυρίας προσπαθείας και προς αγκίστρωσιν εχθρικών δυνάμεων.
ιv. Μετά την κατάληψιν γραμμής ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ – Υψ. 1707 άμεσος άνευ αναβολής προχώρησις προς Β.Δ. εν τη γενική κατευθύνσει ΜΠΑΡΟ – ΒΑΡΜΠΑ – ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ ενδεχομένως προς ΜΠΟΥΤΣΙ διά την εκκαθάρισιν της περιοχής δυτικώς ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ από κοινού μετά της ΙΧ Μ/χίας.
v. Από της αφίξεως εις περιοχήν ΓΚΟΛΙΝΙ (Ν.3462) ετοιμότης διαπεραιώσεως ισχυρών τμημάτων εις Χερσόνησον ΠΥΞΟΥ.
ε) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ι. Προ της Χ ημέρας κατάληψις Υψ. 1030 (Ν.381465) και της Γραμμής Υψ. 966 (Ν.286464) – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Ν.255465) προς βελτίωσιν των συνθηκών εξορμήσεως προς Β. και απαγόρευσιν διαφυγής εχθρού προς ΓΡΑΜΜΟΝ.
ιι. Το σύνολον των δυνάμεων της Μεραρχίας θα τηρηθώσιν έτοιμοι οπίσω της βάσεως εξορμήσεως όπως ως δημιουργηθώσιν ευνοϊκαί συνθήκαι και κατόπιν ειδικής διαταγής του Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ενεργήσωσιν αποφασιστικώς επί κατευθύνσεως ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ – ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ – ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ (Ν.3160) προς αποκοπήν της οδού διαφυγής του εχθρού προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ και προς εκκαθάρισιν εχθρού συγκροτήματος ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ – ΜΠΟΥΤΣΙ εν συνδυασμώ μετά τμημάτων Χ Μεραρχίας.

στ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΑΤΥ – ΚΟΥΛΑ – ΒΙΤΣΙ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ι. Το Συγκρότημα τούτο συγκροτούμενον μετά την κατάληψιν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ διά Δ /γής του ΣΣ θα ματαιώση πάσαν προσπάθειαν διαφυγής των ΚΣ περιοχής ΠΛΑΤΥ – ΚΟΥΛΑ προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν και το ταχύτερον θα εξοντώση τον εις την περιοχήν ταύτην αποκοπέντα εχθρόν. Τούτου επιτευχθέντος αι μετέχουσαι του συγκροτήματος μονάδες Δ/γή του ΣΣ θα επανέλθωσιν εις τας Μ/χίας των.
ιι. Ομοίως θέλει απαγορεύσει και εξοντώσει πάσαν τυχόν συγκέντρωσιν ΚΣ εις περιοχάς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΡΑΔΟΣΙ – ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΣ.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
9. α) Άπαν το Πυρ/κόν του ΣΣ θα ενεργήση ως ενιαίον σύνολον εν τω χώρω ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΖΑ – ΛΕΣΙΤΣ – ΓΙΑΜΑΤΑ – ΒΙΤΣΙ υπό τας αμέσους αλλά γενικάς Δ/γάς του ΣΣ.
Προς τούτο και διά την ευχέρειαν ταχυτέρας πληρώσεως των αναγκών των Μ/χιών, το σύνολον του διατιθεμένου Πυρ/κού πλην της 144 ΜΟΠ ήτις θα αφεθή με την ΙΧ Μερ. θα οργανωθή εις δύο Συγκροτήματα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ περιλαμβάνον:
104 ΣΠΠ 2
Μοίραν 101 ΣΠΠ 1
153 ΜΜΠ
146 ΜΟΠ
148 ΜΟΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ περιλαμβάνον:
102 ΣΠΠ 2
107 ΣΠΠ 2
152 ΜΜΠ και Πυρ/χίαν 151 ΜΜΠ
142 ΜΟΠ
143 ΜΟΠ
β) ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ
Ολόκληρον προωθούμενον όσον το δυνατόν, να δύναται να υποστηρίξη από των αρχικών θέσεων το πεζικόν επί ολοκλήρου της ζώνης ΠΟΛΕΝΑΤΑ – ΛΕΣΙΤΣ – ΜΠΑΡΟ – ΡΟΤΟ.
Το μεγαλύτερον δυνατόν μέρος να δύναται να μετάσχη της προσπαθείας προς ΒΙΓΛΑΝ.
Να προπαρασκευασθή ενίσχυσις ζώνης ΙΧ Μερ. διά 2 ΣΠΠ, 2 ΜΜΠ, και 1 ΜΟΠ.
Έστω και ολίγαι μονάδες αρχικώς να προωθηθώσιν αμέσως άμα καταλήψει του ΡΟΤΟ και ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ ώστε να βελτιωθώσιν αι συνθήκαι υποστηρίξεως επί ΛΕΣΙΤΣ και ΤΣΟΥΚΑ.
Η συμμετοχή του Πυρ/κού εις τας βολάς προπαρασκευής και υποστηρίξεως της επιθέσεως θα ρυθμισθή υπό των λεπτομερεστέρων σχεδίων πυρός.
Συγκέντρωσις παρά τας αρχικάς θέσεις των πυροβόλων και κατά Πυροβόλον:
Πεδινού 700 βλήματα
Μέσου 300 ,,
Ορειβ. 400 ,,
TEΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
10. α) Τ’ άρματα μάχης και ουλαμοί τεθωρακισμένων, τεθέντα διάθεσιν Χ και ΙΙ Μερ. και ενισχυόμενα έκαστον διά λόχου πεζικού ή Ίλης εφόδου, τμήματος Μηχανικού και παρατηρητού Πυρ/κού θα αποτελέσωσιν αυτάρκη ίδια συγκροτήματα με αποστολήν:
ι. Υποστηρίξεως των δυνάμεων Πεζικού εις τας κυρίας προσπαθείας προς αρχικήν διάρρηξιν της τοποθεσίας.
ιι. Είτα εκμετελλεύσεως διά βαθείας διεισδύσεως και επιδρομών προς ΒΑΤΟΧΩΡΙ – ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ και Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ. Προς τούτο ο Δ/τής του Σ/τος αρμάτων Αντ/χης ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ παρακολουθών την ΧΙ Ίλην θα αναλάβη κατόπιν Δ/γής του ΣΣ την Δ/σιν όλων των αρμάτων αμφοτέρων των συγκροτημάτων και θα υπάγηται απ’ ευθείας υπό τον Μέραρχον ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ.
β) Υπόλοιπα τεθωρακισμένα θ’ αναλάβωσι προστασίαν κυκλοφορίας επί κυρίων αρτηριών μετόπισθεν και πεδίου μάχης.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
11. α) ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ:
ι. Διάνοιξις και βελτίωσις οδών βατών εις τροχόν και άρματα μάχης συμφώνως προς ειδικάς οδηγίας.
ιι. Συντήρησις χρησιμοποιουμένων οδών.
β) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
ι. Ταχίστη διάνοιξις οδών εις τροχόν και άρματα κυρίως:
Από περιοχής ΜΠΙΚΟΒΙΚ – ΠΡΑΣΕΚΑ διά ΧΑΛΑΡΑΣ προς ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ και προς αυχένα ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ.
Από ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΚΑΤΩ ΜΕΛΑ ή ΚΟΡΥΦΗ προς ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ.
ιι. Ενίσχυσις πεζικού και αρμάτων προς διάνοιξιν ναρκοπεδίων.
ιιι. Διαπεραίωσις τμημάτων διά πλωτών μέσων εις Χερσόνησον ΠΥΞΟΥ.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
12. α) Συμμετοχή εις το σχέδιον προπαρασκευής προς καταστροφήν των ισχυρών εχθρικών οργανώσεων και εχθρικού Πυρ/κού.
β) Υποστήριξις και συνοδεία των επιθέσεων του πεζικού εν τη ζώνη κυρίας προσπαθείας.
γ) Απαγόρευσις διαφυγής εχθρικών δυνάμεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Ιδιαιτέρα σημασία εις ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ και Λαιμόν ΠΡΕΣΠΩΝ.
δ) Απαγόρευσις εσωτερικής κυκλοφορίας εχθρού με ιδιαιτέραν σημασίαν εις κόμβους και υποχρεωτικάς διαβάσεις (Ν.397587) – (Ν.397605) – (Ν.424666) – (Ν.475748) – (Ν.468708) – (Ν.470735) – (Ν.305548) – (Ν.377633).
ε) Προστασία της κατευθύνσεως κυρίας προστασίας και εξάρθρωσις πάσης εχθρικής αντεπιθέσεως τόσον κατά την κίνησιν όσον και κατά την εγκατάστασιν των ημετέρων επί ΓΙΑΜΑΤΑ – ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και μέχρι ενισχύσεως και εδραιώσεως αυτών.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
13. α) ΗΜΕΡΑ Χ: Καθορισθήσεται διά νεωτέρας Δ/γής.
β) ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ: Κατεχομένη Γραμμή.
γ) ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ:
ι. ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Μεταξύ βαθείας ΜΑΤΙΤΣΑ Ρ. και κορυφογραμμής Υψ. 1575 (Ν.545653) – ΛΙΟΥΤΑΤΟΥ (Ν.560645) – ΟΣΤΡΕΒΟ (Ν.585640).
ιι. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Βαθείαι και κεκαλυμμέναι περιοχαί ΣΤΕΝΟΠΟΤΑΜΟΥ (Ν.2733) και ΣΛΑΜΠΙΣΤΑ (Ν.2735).
ιιι. ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ:
ΙΙ Ταξ/χία περιοχή ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ (Ν.4749).
Ι Ταξ/χία ,, ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Ν.5667).
δ) ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ ΕΠΙ ΑΧΣ και Β.Ε. Καθορισθήσεται δι’ ειδικής Δ/γής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
14. α) Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:
ΣΗΔΜ : KOZANHN
A΄ΣΣ (Τ) : ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ
Β΄ΣΣ (Τ): Περιοχή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Προκεχωρημένα παρατηρητήρια επί ΜΠΙΚΟΒΙΚ και ΔΕΡΒΕΝ.
ΙΙ ΜΕΡ. (Τ) : Αρχικώς ΔΕΡΒΕΝ. Μεταγενεστέρως περιοχήν ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ.
ΧΙ ΜΕΡ. (Τ): Αρχικώς ΔΕΡΒΕΝ. ,, ΛΕΣΙΤΣ.
(Κ): ΒΕΥΗ
Χ ΜΕΡ. (Τ): Αρχικώς ΜΠΙΚΟΒΙΚ ,, περιοχ. ΜΠΑΡΟ.
ΙΧ ΜΕΡ. (Τ): ,, ΦΛΑΤΣΑΤΑ ,, ,, ΙΕΡΟΠΗΓΗ
(Κ): KΟΛΟΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΓΚ. ΚΟΥΛΑΣ κ.τ.λ. : ΒΙΤΣΙ.
ΜΕΡ. ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ : Αρχικώς ΜΠΙΚΟΒΙΚ Μεταγενεστ. ΛΕΣΙΤΣ.
β) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (εκδοθήσεται ειδική διαταγή)

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Εκδοθήσεται ειδική διαταγή)
  2. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΣΣ
ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Υποστράτηγος
Τ.Υ.

Advertisements