Εκθεση επιχείρησης ΠΥΡΑΥΛΟΣ, 39 ΕΣΠ/19 Ιουλ 1949


ΘΕΜΑ: Υποβολή εκθέσεως ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επιχειρήσεως                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΙΧ Μεραρχίαν          39ον Ε.Σ.Π.
ΚΟΙΝ: 1ον,4ον και 68ον Ε.Τ.Π. Αριθ.Πρωτ.Φ.213/13
ΣΤΓ 907 τη 19-7-49
Συνημμένα 3

Σχετική 65433/12-7-49 Υμετέρα
Ι. Υποβάλλεται έκθεσις Επιχειρήσεως «ΠΥΡΑΥΛΟΣ».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.

Υπολ.Πεζικού

39ον Ε.Σ.Π.
Γραφείον Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(Από 11ης Μαϊου – 30ης Ιουνίου 1949)

 1. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Το Σύν/γμα υπαχθέν υπό ΙΧ Μεραρχίαν κατόπιν Δ/γής της μετεστάθμευσε την 11ην Μαϊου από ΑΓΡΙΝΙΟΥ εις ΛΟΓΓΙΣΤΑΝ. Πλην του υπό διαταγάς του 68ον Ε.Τ.Π. υπήχθησαν τακτικώς διά Δ/γής Μεραρχίας το 526 Τ.Π. και το 4ον Ε.Τ.Π.
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πληροφορίαι ενετόπιζον ΙΚ.Σ.Μ. υπό ΓΙΩΤΗΝ, ήτοι 192 Κ.Σ. Ταξ. υπό ΜΠΝΤΕΚΟΝ, 138 Κ.Σ. Ταξ. υπό ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΝ και 55 Μ.Χ. υπό ΜΑΓΚΛΑΡΑΝ, ευρέως διατεταγμένην εις περιοχάς ΓΡΑΝΙΤΣΑ (Χ.5483)-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (Χ.6080) – ΕΠΙΓΙΑΝΑ (Χ.6486) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΜΑΡΑΘΟΝ (Χ.6680). Πιθαναί προθέσεις τούτων ήρχισαν να διαφαίνονται ότι λόγω της συνεχούς διώξεως επεδίωκον ν΄ανασυνταχθώσιν εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ και επιτύχουν εκ παραλλήλου διεισδύσεις προς Νότον.
 3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ:
  Η Μεραρχία προτίθετο:
  ι. Όπως εκκαθαρίση ριζικώς την περιοχήν εν τη Ζ. ευθύνη της ως Α. 106/25-5-49 Δ/γή της.
  ιι. Όπως επιτύχη εδραίωσιν εν τη ζώνη ταύτη.
  ιιι. Απαγόρευσις διεισδύσεως Κ.Σ. εις την Ζ.Ε. της .
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΣΥΝ/ΤΟΣ:
  ι. Όπως διά δύο Ταγ/των του (4ου και 68ου Ε.Τ.Π.) αναλάβη την απόφραξιν των διαβάσεων εις γραμμήν από ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869) – ΒΟΥΛΠΗ (Χ.5676) με ετοιμότητα κινήσεως προς Βορράν.
  ιι. Να συνεχίση την εκκαθάρισιν εν τη περιοχή μεταξύ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ποταμοί και ΜΕΓΔΟΒΑ.
  ιιι. Να εξασφαλίση απόσκοπτον συνέχισιν εργασιών κατασκευής οδού ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ.
  ιν. Εν περιπτώσει εκδηλώσεως προθέσεων Κ.Σ. προς διείσδυσιν εν τη Ζ. Ευθύνης του ν΄αποφράξη τας επί του ΜΕΓΔΟΒΑ διαβάσεις από ΜΠΑΛΑΣΤΕΙΚΑ (Χ.6259) μέχρι ΒΙΝΙΑΝΗΣ και να διατηρήση μεγάλην κατά βάθος κλιμάκωσιν των Ταγ/των ιδίως κατά μήκος της κυρίας οδεύσεως ΒΙΝΙΑΝΗ – ΧΡΥΣΟ (Χ.6674)-ΜΑΡΑΘΟΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, προς ην να πυκνώση όλην του την διάταξιν
  Συμπληρωματικά Μέσα: Εις Συν/μα διετέθησαν προς υποστήριξιν οι Α/144 Ο.Π. ως και η Α/ΙΟΙ Π.Π..
 5. ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  Την ΙΙ-5-49 διετάχθη υπό του Συν/τος η κατάληψις γραμμής από ΒΟΥΛΠΗ μέχρι ΒΙΝΙΑΝΗΣ διά την απόφραξιν κινήσεως Κ.Σ. προς Νότον ως ακολούθως:
  α) 68ον Ε.Τ.Π. από ΒΟΥΛΠΗ μέχρι ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ .
  β) 526Τ.Π. ΜΠΛΟΣ (Χ.6070) ΣΤΥΛΕΙΚΑ (Χ.6370) – ΚΑΜΑΡΑΚΙ (Χ.6364) – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Χ.5865). Η διάταξις του Τάγματος τούτου εγένετο βαθεία καθ΄όσον εκ της περιοχής του υπήρχον μείζονες πιθανότητες διεισδύσεως Κ.Σ. προς Νότον.
  γ) 4ον Τ.Τ.Π. από ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Χ.6669), μέχρι ΜΕΓΔΟΒΑ.
  Την 12-5-49 εγένετο η κατάληψις της γραμμής ως διετάχθη υπό του Συν/τος. Ο Σ.Δ.Σ. εγκατεστάθη εις ΚΑΜΑΡΑΚΙ. Η Α/144 Ο.Π. εγκατεστάθη εις ΜΠΛΟΣ. Κατά την εγκατάστασιν τμήματος 526 Τ.Π. εις ΜΠΛΟΣ εβλήθη υπό 2-3 αυτοαμυνητών. Αναγνωρίσεις 526 Τ.Π. προς βορράν ουδαμού εσημείωσαν ύπαρξιν εχθρού.
  Την 13-5-49 πληροφορίαι 4ου Ε.Τ.Π. έφερον την νύκτα 12-13 εις (Χ.6972) και (Χ.6970) μεγάλον αριθμόν Κ.Σ. Εις συνεχείς αναφοράς του το Τάγμα εβεβαίωσε την πληροφορίαν ταύτην. Το Συν/γμα ενεργόν βάσει της αποστολής ην έλαβε παρά της Μεραρχίας καθ΄ην εν περιπτώσει συναντήσεις Κ.Σ. άπαντα τα λοιπά τμήματα να κινηθώσιν αμέσως προς την κατεύθυνσιν του εχθρού, διέταξεν όπως κινηθούν αμέσως α) Το 526 Τ.Π. διά δύο φαλάγγων προς ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΝ (Χ.7072) και ΑΝΕΜΟΝ (Χ.6770) β) 68ον Ε.Τ.Π. προς ΚΑΥΚΗ (Χ.6573) γ) 4ον Ε.Τ.Π. από ΒΙΝΙΑΝΗ προς (Χ.694704), με αποστολήν την εξόντωσιν των Κ.Σ.
  14-5-49: Αι διαταχθείσαι κινήσεις εξετελέσθησαν ταχέως των τμημάτων αφιχθέντων εις τους αντικειμενικούς σκοπούς των, πλην όμως ο εχθρός ουδαμού εσημειώθη . Κατόπιν των διαπιστώσεων τούτων καθ΄ας απεκαλύφθησαν ως συγκεχυμέναι αι πληροφορίαι του 4ου Ε.Τ.Π. περί υπάρξεως μεγάλου αριθμού Κ.Σ. εις περιοχήν ΑΝΕΜΟΥ-ΠΑΠΑΔΙΑΣ, το Συν/γμα εγκρίσει της Μεραρχίας διέταξε την επιστροφήν των τμημάτων εις τας θέσεις των.
  Την 15-5-49 η κατάστασις κατόπιν πληροφοριών της Μεραρχίας διασαφηνίζεται ούτω: Ι Κ.Σ.Μ. ΓΙΩΤΗ ουδένα συμπαγή σχηματισμόν διαθέτει, έχουσα κατανείμει τα τμήματά της εν διαλύσει εις μικροομάδας εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ και ΜΕΓΔΟΒΑ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ινα αποφύγη την εξόντωσιν. Κατόπιν τούτων λαμβάνωσι χώραν αι κάτωθι ενέργειαις.
  Την 16-5-49 το 4ον Ε.Τ.Π. ενεργεί εξερεύνησιν εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ ανατολική όχθη ΓΑΒΡΕΝΙΤΗ μέχρι παραλλήλου 79 και ΑΠΟ ΚΟΨΗ (Χ.7179) και νοτίως ταύτης μέχρις εισβολής ΜΕΓΔΟΒΑ- ΓΑΒΡΕΝΙΤΗ. Το 68ον Ε.Τ.Π. εξερευνά την περιοχήν από ΒΟΥΛΠΗΣ μέχρι παραλλήλου 79, δυτικήν όχθην ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ μέχρι ΓΕΦ.ΜΑΝΩΛΗ. Το 526 Τ.Π. εκ των θέσεων του ΜΠΛΟΣ-ΣΤΥΛΕΙΚΑ εξερευνά περιοχήν ΓΑΒΡΕΝΙΤΟΥ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ μέχρι παραλλήλου 79.
  Αι εξερευνήσεις συνεχίζονται, των τμημάτων ευρέως διεσκορπισμένων και την επομένη ημέραν άνευ αποτελέσματος.
  Την 18ην η Μεραρχία διά Δ/γής αποσύρει εκ της Ζ.Ε. του Συν/τος το 526 Τ.Π. Την αυτήν ημέραν διαθέτει υπό την διοίκησιν του Συν/τος το Ιον Ε.Τ.Π. με αποστολήν ν΄αποφράξη τας διαβάσεις εν τη Ζ.Ε. από ΑΧΕΛΩΟΥ- ΜΑΛΑΤΟΥ (Χ.5692) εγκαθιστάμενον επί της γραμμής ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5275) – (Χ.5174)- ΒΕΛΑΩΡΑ (Χ.4775). Από της 15ης μέχρι 20ης το 4ον Ε.Τ.Π. συνεχείς εξερεύνησεις εις περιοχήν ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ-ΣΠΑΝΗΣ ανεύρε δύο αποθήκας Κ.Σ. με παντοειδές πολεμικόν υλικόν.
  Από 21ης μέχρι 25ης του Συν/γμα αποφράσσον σταθερώς τα οδεύσεις από βορρά προς Νότον εις τον τομέα του και ενεργόν συνεχώς και επιμόνως εξερευνήσεις διά των Ταγ/των του από της κατεχομένης γραμμής ουδαμού σημείαι εμφάνισιν Κ.Σ.
  Από 26ης μέχρι τέλους Μαϊου αι εξερευνήσεις συνεχίζονται εντατικώς και εις μεγάλον βάθος προς Β. και Ν. εις άπαντα τον τομέα του Συν/τος μη σημειούσαι ύπαρξιν Κ.Σ.
  Την 1ην Ιουνίου 1949 πληροφορίαι φέρουν εις περιοχάς ΡΩΜΝΙΑ- ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΛΑΩΡΑ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ κρυπτομένας μικροομάδας Κ.Σ. εν διαλύσει. Διά την εξόντωσιν τούτων και προς τον σκοπόν επιτεύξεως επαφής μεταξύ 39ου και 4ου Ε.Σ.Π., κατόπιν Δ/γής Μεραρχίας λαμβάνηται η ακόλουθως Διάταξις. ι) 4ον Ε.Τ.Π. Εγκαθίσταται επί γραμμής ΒΙΝΙΑΝΗ-ΧΡΥΣΩ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΚΑΥΚΙ- ΣΤΥΛΕΙΚΑ με Σ.Δ. ΧΡΥΣΩ ιι) 1ον Ε.Τ.Π. εις περιοχήν ΝΤΕΛΗΔΗΜΙ-ΦΤΕΡΗ και ΠΛΑΤΑΝΙΑ ιιι) 68ον Ε.Τ.Π. ΒΕΛΑΩΡΑ-ΣΦΟΛΙΑΝΑ-ΒΟΥΛΠΗ- ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ.
  Την 3ην προς 4ην το 4ον Ε.Τ.Π. εις νυκτερινόν εγχείρημα εις περιοχήν ΜΑΡΑΘΟΥ παρουσιάσθησαν 35 Κ.Σ. άοπλοι, ομοίως την 5ην εις περιοχήν ΧΡΥΣΩ υπό του αυτού Ταγ/τος συνελήφθησαν κατ΄εξερεύνησιν 26 Κ.Σ. άοπλοι.
  Την 6ην διά Δ/γής του Α΄.Σ.Σ. το 4ον και 68ον Ε.Τ.Π. εξέρχονται της Ζ.Ε. του Συν/τος και τίθενται εις διάθεσιν Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ούτω ο τομεύς του Συν/τος περιορίζεται μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-ΑΧΕΛΩΟΥ. Το Συν/γμα έκτοτε διαθέτει εν Τάγμα το Ιον, εγκατεστημένον επί γραμμής ΔΙΑΣΕΛΟ- ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ- ΓΡΑΝΙΤΣΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς εξερεύνησιν της περιοχής διά την εξόντωσιν Κ.Σ. και ανακάλυψιν αποθηκών.
  Κατά το 1ον και 2ον δεκαήμερον του αυτού μηνός το Ιον Ε.Τ.Π. συνεχίζον μετά ζήλου τας εξερευνήσεις και εγκαθιστόν ενέδρας κατά τας νύκτας συνέλαβε δεκαπεντάδα αυτοαμυνητών περιοχής ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΕΣ και ανεκάλυψε πλείστας αποθήκας τροφίμων Κ.Σ. ας και κατέστρεψε.
  Το 3ον δεκαήμερον του Ιουνίου το Ιον Ε.Τ.Π. συνέχισε τας εξερευνήσεις του ανακαλύπτον συνεχώς αποθήκας.
 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
  Απώλειαι Εχθρού:
  Καθ’ όλην την διάρκειαν των ανωτέρω επιχειρήσεων εξηκριβωμένοι ως κάτωθι:
  Κ.Σ.Ν.Ε 10
  Κ.Σ.Σ. 65
  Κ.Σ.Π. 45
  Σύνολον 120
  Λάφυρα
  Πολ/λον Βίκερς 1
  Μυδράλλια 4
  Πολ/λον Μπρέντα 1
  Μπρέν 4
  Ανταλ.Κάνναι Μπρέν 11
  Νάρκαι 7
  Τυφέκια 40
  Μηχανή πληρώσ.συσσωρευτ. 1
  Γραφομηχανή 1
  Βλήματα 2΄΄ κιβώτια 7
  Όλμος 2΄΄ πλήρης 1
  Τόμσον 4
  Στάν 5
  Ταχύμετρα 2
  Τηλέφωνον 1
  Γραμμόφωνον 1
  Ραπτομηχανή 1
  Πτύα 10
  Ομοίως ανευρέθησαν αποθήκαι τροφίμων (1000 οκ. αραβοσίτου – 1500 οκάδ. σίτου), ιματισμού, εγχωρίων νημάτων, φαρμακευτικού υλικού, άτινα και κατεστράφησαν άπαντα λόγω αδυνάτου της μεταφοράς των.
  Απώλειαι Η.
  Ν. Είς (εκ πτώσεως βράχου)

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.Υ.
Παπαδημητρόπουλος Παν.
Υπολ.Πεζικού
ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΠΥΡ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Advertisements