Εβδομαδιαία Εκθεση Επιχειρήσεων Αρ.24 Ιουλ 1949 από ΙΙ000Ι-180000, ΓΕΣ/17 Ιουλ 1949


ΓΕΣ/Α1-Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.24
Ιούλιος 1949

ΕΒΔΟΜΑΔΙAIΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
από ΙΙ000Ι μέχρι 180000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. (α) 72 Ταξιαρχία εξ ΟΘΡΥΟΣ εις περ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
(β) 71 Ταξιαρχία εκ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ εις ΤΣΟΥΚΑΝ (Χ.9963) (613 Περ. ΦΟΥΡΝΑ, 630 ΟΘΡΥΝ, 602 Β.ΕΥΒΟΙΑΣ).
(γ) 8ον ΕΣΠ εκ ΓΚΙΩΝΑΣ εις ΟΘΡΥΝ.
(δ) 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εις περ. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ- Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ .
(ε) 3η Ταξιαρχία εκ περ. Β.ΦΛΩΡΙΝΗΣ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ δι’ εκπαίδευσιν.
(στ) 21 Ταξιαρχία εις θέσεις 3ης Ταξιαρχίας.
(η) 31η Ταξιαρχία εκ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ εις ΝΑΟΥΣΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ.
(θ) 107 Σ.Π. Πυρ/κού από ΒΕΡΡΟΙΑΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
Α΄ΣΣ
2. ΠΥΡΑΥΛΟΣ
(α) ΑΣΔΣΕ (περ. Νοτίως ΑΛΜΥΡΟΥ – ΞΥΝΙΑΔΟΣ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ και ΕΥΒΟΙΑ).
Συνέχεια των εξερευνήσεων μετά μικροσυμπλοκών, καθ’ ας εξωντώθησαν ολιγομελείς ΚΣ., περιλαμβάνουσαι αρκετά στελέχη.

(β) ΙΧ Μεραρχία (περ. ΦΟΥΡΝΑ – Δ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ)
Καταδίωξις ολιγομελών ΚΣ. με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Περισυνελέγησαν είδη οπλισμού των Κ.
(γ) ΧV Μεραρχία (ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΧΑΣΙΑ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ)
-ι- Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις εντατικώς
-ιι- Εις περ. ΜΕΔΟΒΑ (Χ.7680) Δ. ΚΛΙΣΤΟΥ, ανευρέθησαν 4 αποθήκαι των Κ. περιέχουσαι είδη οπλισμού και διαβιβάσεων.
-ιιι- Την 13/7 ομάς Κ. ενεδρεύουσα εις περ. ΦΤΕΛΙΑ (Σ.6378) ΧΑΣΙΩΝ, προσέβαλε ημετέραν φάλαγγα(Απώλειαι ημετέρων Ν.2, Τ.4 Α.Ι)
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας – 83 Περιοχή (Θεσ. πεδιάς – ΠΗΛΙΟΝ – ΟΣΣΑ – Κ.ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ)
-ι- Εξερευνήσεις εις ΠΗΛΙΟΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ – ΟΣΣΑΝ και ΟΛΥΜΠΟΝ (εν συνδυασμώ με τμήματα του Γ΄ΣΣ) άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
-ιι- Εις περιοχήν ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Τ.3253) εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις τινές υπό Κ.
(ε) Αποτελέσματα της επιχειρήσεως κατά την εβδομάδα
– Ημετέρων Ν.4, Τ.17, Α.Ι = 22
– ΚΣ. Ν.62, Σ.72, Π.73 = 207 Αυτ/ται 19
Περισυνελέγησαν 56 τυφέκια, 9 οπλ/λα, 3 πολ/λα, 3 όλμοι, 6 αυτόματα, 15 τηλέφωνα, 3 ασύρματοι. 90 νάρκαι, 22 αντ. εκτοξευταί, 9 κτήνη, 1000 οκ. σίτου.
Γ΄ΣΣ.
3. ΑΙΑΣ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)
(α) Εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις καθ’ ας ανευρέθησαν διάφορα υλικά των Κ. και εγκαταστάσεις καταστραφείσαι.
(β) Την 12/7 ενέδρα εις περ. Β.ΒΟΡΕΙΝΟΥ (Ο.1895) εσημείωσε διέλευσιν φάλαγγος Κ, εκ Κ/Τ προς ΠΑΪΚΟΝ. Τμήματα κινηθέντα συνεπλάκησαν μετ’ αυτής την 12/7, εις περ. ΤΣΑΡΝΑΤΙ (Ο.2984) και την διεσκόρπισαν. Μέρος ταύτης διέφυγε εις ΒΕΡΜΙΟΝ, προσβληθέν υπό ημετέρας ενέδρας εις περ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ (Ο.1964) ΕΔΕΣΣΗΣ. Εις ΠΑΪΚΟΝ συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ αποτελέσματος.
(γ) Συνεχίζονται αι εξερευνήσεις και η εδραίωσις των τμημάτων Κ/Τ.
(δ) Συνολικά αποτελέσματα εκ της επιχειρήσεως ΑΙΑΣ 4-17/7/49.
– Ημετέρων Ν.9 (1 Αξ/κός) Τ.59 (3 Αξ.) = 68
– ΚΣ. Ν.134, Σ. και Π 133 = 267
Περισυνελέγησαν: 3 αντιαρματικά πυροβόλα – 23 Μπρέν – 4 βαρέα πολυβόλα – 36 μυδράλλια – 5 όλμοι βαρείς – 17 μικροί όλμοι – 122 τυφέκια – 3 αυτόματα – 1 ασύρματος, 3 τηλέφωνα – 380 νάρκαι – 27 αντιαρμ. εκτοξευταί, 500 βλήματα των 37 χιλ. 1500 βλήματα όλμων, 1.300.000 φυσίγγια, 750 χειρ/δες, 800 χιλ. γρ. Εκρηκτ. υλών, 50 κτήνη φόρτου, 8.000 οκ. σιτηρών κ.λ.π.
4. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ (ΒΕΡΜΙΟΥ)
Τμήματα του Β΄ΣΣ απέφραξαν τας διαβάσεις Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ την 15/7, ενώ τοιαύτα του Γ΄ΣΣ εξ ΕΔΕΣΣΗΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ – ΒΕΡΡΟΙΑΣ την 16/7 ήχθησαν εις περ. ΚΑΛΑΤΣΑΠΟΥ (Ο.0253) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ (Θ.0448) – ΑΝΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (Θ.0344) άνευ επαφής. Κατά τας εξερευνήσεις αίτινες ηκολούθησαν, τα ημέτερα τμήματα συνεπλάκησαν μετά των Κ. εις ΜΟΤΟΤΣΑΪΡΟ (Ο.0143) ΚΙΣΕΛΕΡ (Ο.0249) – ΜΑΓΟΥΛΑ (Ο.0354) οίτινες διέφυγον προς Β. περ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΕΜΜΑ (Ο.0558) ένθα καταδιώκονται.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΑΣΔΑΝ
5. Ουδέν αξιόλογον.
ΣΗΔΜ
6. VIΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) ΖΑΓΟΡΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις περ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ-ΤΖΟΥ (Σ.1784) – ΑΩΟΥ ποτ. την 14/7 έλαβον χώραν τρεις μικροσυμπλοκαί εις περ. 1920 (Σ.1883) 1189 (Σ.1575) άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Ανευρέθησαν υλικά και εγκαταστάσεις των Κ. και συνελήφθησαν αυτοαμυνίται.
(β) ΓΡΑΜΜΟΣ
Ζωηρά παρενοχλητική δράσις διά Πυρ/κού εκατέρωθεν, και ενέργειαι ημετέρων εγχειρημάτων, άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων.
7. 77 Ταξιαρχία(ΒΟΥΖΙΟΝ-ΣΚΟΥΡΤΖΑ-ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ)
Εξερεύνησις υπό των ημετέρων τμημάτων μετά μικροσυμπλοκών εις περ. ΒΑΣΙΛΙΤΣΗΣ (Σ.2689).

Β΄ΣΣ.
8. Ι Μεραρχία (Α.ΓΡΑΜΜΟΣ-ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ)
(α) Παρενοχλήσεις διά πυρών εκατέρωθεν, ιδία εις περ. ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.1837) και ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (Ν.1626) – ΠΥΡΓΟΥ (Ν.1924).
(β) Εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις τινές εις περιοχήν Α.ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Ν.3432).
9. Χ Μεραρχία (Νότιος τομεύς ΒΙΤΣΙ)
(α) Παρενοχλήσεις διά Πυρ/κού υπό Κ., ημετέρων τμημάτων εις ΦΛΑΤΣΑΤΑ (Ν.2945)- ΣΤΑΡΟΒΟ (Ν.3345)- ΜΑΝΙΤΟΡΕΤΣ (Ν.5253) – ΒΙΤΣΙ (Ν.5757) ΚΑΠΑΛΙΣΚΕΤΟ (Ν.5858).
(β) Δράσις ημετέρων νυκτερινών εγχειρημάτων άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
10. ΙΙ Μεραρχία (Α.τομεύς ΒΙΤΣΙ – Πεδ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ – Δ.Κ/Τ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
(α) Οι Κ. παρηνώχλησαν διά πυρ/κού ημέτερα τμήματα εις ΒΙΤΣΙ και ιδίως ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ (Ν.5263) – ΔΕΡΒΕΝ (Ν.5265) υψ. 1414 (Ν.5271) ΕΘΝΙΚΟΥ (Ν.5779). Εις περ. Ν.ΕΘΝΙΚΟΥ (Ν.5778) – ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ (Ν.6165) – ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΟΣ (Ν.6845), εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις τινές.
(β) Δράσις ημετέρων αναγνωρίσεων και ενεδρών. Τμήματα μετέχουν της επιχειρήσεως εις Δ.ΒΕΡΜΙΟΝ (ανωτέρω παρ.4).
11. ΣΔΔ Μακεδονίας (ΒΕΝΤΖΙΑ-ΒΟΥΡΙΝΟΣ-ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ- ΚΟΖΑΝΗ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις εις ΣΥΝΙΑΤΣΙΚΟΝ. Περισυνελέγησαν ανευρεθέντα υλικά διαβιβάσεων και κτήνη των Κ.
Γ΄ΣΣ.
12. ΧΙ Μεραρχία (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΪΚΟΝ)
Εις λοιπήν περιοχήν ουδέν αξιόλογον. (Διά ΒΕΡΜΙΟΝ- Κ/Τ ανωτέρω Παρ. 2 δ ι, 3,4)
13. 87 Περιοχή – ΣΔΚ Μακεδονίας (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
Ουδέν σημαντικόν.
14. VIΙ Μεραρχία (περ. μεταξύ ΑΞΙΟΥ-ΒΙΣΤΟΝΙΔΟΣ λ.)
(α) Εις ΜΠΕΛΕΣ παρενόχλησεις υπό Κ. ημετέρων τμημάτων, άνευ αποτελέσματος.
(β) Εις ΚΡΟΥΣΙΑ εξερευνήσεις υπό ημετέρων μετά συμπλοκών, εξ ων η σπουδαιοτέρα την 14/7 εις περ. ΠΑΓΟΧΩΡΙΟΥ (Π.0080) (Η.Ν.3, Τ.3, Κ.Ν.4).
(γ) Την 15/7 Κ. προσέβαλον Συνοικισμόν χωρίου ΣΜΥΝΘΗ (Φ.5500) ΞΑΝΘΗΣ κατοικούμενον υπό 20 περίπου Πομάκων. Εκ τούτων εσφαγιάσθησαν υπό των Κ. 13 γυναικόπαιδα ενώ 6 τραυματίαι άνδρες κατώρθωσαν να διαφύγουν εις ημέτερον φυλάκιον. Τμήματα κινηθέντα προς καταδίωξιν των Κ. εξηρεύνησαν την περιοχήν μέχρι των συνόρων (Φ.4913) χωρίς να λάβουν επαφήν μετά τούτων.
15. Σ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ (περ. ΒΙΣΤΟΝΙΔΑ μέχρι ΕΒΡΟΥ)
Ουδέν άξιον λόγου.

ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16. Απώλειαι της Εβδομάδος.

ΜΕΓΑΛΑΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
  Νεκροί Τραυματίαι Αγνοούμ. Σύνολ. Ν. Σ. Π. Σύνολ. Αυτοαμ.
  ΑΞ. ΟΠΛ ΑΞ ΟΠΛ ΑΞ. ΟΠΛ            
Α΄ΣΣ   4   17   1 22 62 72 73 207 19
ΣΗΔΜ   21 5 70   1 97 15 23 11 49 63
Γ΄ΣΣ 1 19 1 32     53 16 11 34 61  
ΑΣΔΑΝ       2     2 6 9 4 19 1
ΣΥΝΟΛ. 1 44 6 121   2 174 99 115 122 336 83
 1. Λοιπά αποτελέσματα
  (α) Εις την περ. Α΄ΣΣ διά της συνεχούς καταδιώξεως εξωντώθησαν ολιγομελείς ΚΣ. μεταξύ των οποίων αρκετά στελέχη.
  Ανευρέθησαν επίσης αποθήκαι με είδη οπλισμού, διαβιβάσεων και τρόφιμα των Κ.
  (β) Εις Κ/Τ εγένετο εδραίωσις των τμημάτων μας. Οι επανεισελθόντες εκ Γιουγκοσλαυΐας Κ. καταδιώκονται εις ΠΑΪΚΟΝ και ΒΕΡΜΙΟΝ.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
 2. Περιοχή Νοτίως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
  Ουδεμία κίνησις ΚΣ. παρετηρήθη. Άπασα δύναμις περιοχής ταύτης μή υπερβαίνουσα τους 200 ΚΣ. αποκρύπτεται επιμελώς κατά μικράς ομάδας εις δασώδεις περιοχάς.
  Η 88 Μ.Χ. (Διλοχία ΓΚΟΥΡΑ) το μόνον τμήμα όπερ διατηρεί οργαν. δεσμούς εις ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ ουδεμίαν εμφάνισιν ή δράσιν εσημείωσε.
 3. ΞΥΝΙΑΣ-ΑΓΡΑΦΑ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
  Ουδέν το αξιόλογον.Ελιγμοί και κατατμήσεις των παραμενόντων υπολειμμάτων των άλλοτε Μονάδων κρούσεως της περιοχής ταύτης και των στατικών Μ.Χ.
 4. ΟΘΡΥΣ-ΠΗΛΙΟΝ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ-ΟΣΣΑ
  Σύνολον δυνάμεως περιοχής ταύτης υπολογίζεται ήδη εκ 250-270 ΚΣ.
  Εις ΟΘΡΥΝ η εναπομένουσα δύναμις 22 Μ.Χ. υπό ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ και η παραμείνουσα δύναμις εκ της 192 Ταξιαρχίας υπό ΦΙΤΣΙΛΗΝ ελίσσονται συνεχώς μή απομακρυνόμεναι της περιοχής ταύτης. Κατά την λήξασαν εβδομάδαν εσημειώθη εμφάνισις εις την περιοχήν ταύτην δύο ομάδων μόνον εκ των ανωτέρω τμημάτων δυνάμεως 50 ΚΣ. εκάστης.
  Εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΟΣΣΗΣ η 80 Μ.Χ. υπό ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΝ και τα υπολείμματα της διαλυθείσης επιλαρχίας ουδεμίαν εμφάνισιν ή δράσιν εσημείωσαν.
 5. ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ
  Διετάχθη η διάλυσις των τμημάτων Λ.Π. και Κ.Π. της περιοχής ταύτης και η ένταξίς των εις μάχιμα τμήματα. Πιθανόν γίνεται προσπάθεια προς ανασυγκρότησιν των υπολειμμάτων της Ι Μεραρχίας των κινουμένων άνευ συνοχής από ΑΓΡΑΦΩΝ μέχρι ΧΑΣΙΩΝ καθ’ όσον εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ ευρίσκεται εξακριβωμένως ο Αξ/κός Πληροφοριών της Ι ΚΣ. Μεραρχίας ΖΑΦΕΙΡΗΣ έχων εντολήν περισυλλογής των υπολειμμάτων της Μεραρχίας (Α2).
  Εμφάνισις συγκεκροτημένου τμήματος δεν εσημειώθη εισέτι.
 6. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΙΕΡΡΙΑ
  Εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ συνεκεντρώθη δύναμις 250 περίπου ΚΣ. εντοπιζομένη εις περιοχήν ΚΑΡΥΑΣ (Τ.3674) – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ (Τ.4272) – ΓΟΔΑΜΑΝ (Τ.3666) και ΝΟΤΙΩΤΕΡΟΝ, ήτοι: Διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ (κινηθείσα εκ περιοχής ΣΑΠΚΑΣ (0.1502) ΠΙΕΡΡΙΩΝ προς ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ Λόχος ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ – Τμήμα Σαμποτέρ και Π.Ε. υπό ΑΚΛΟΝΗΤΟΝ- επιμελητεία – Λ.Π. – Κ.Π. Ανωτέρω δυνάμεις τελούσαι υπό διοίκησιν ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΥ(Διοικητού τέως 172 Ταξιαρχίας) διήλθον κατόπιν πιέσεως ημετέρων προς ΒΑ. ΟΛΥΜΠΟΝ σημειωθείσαι εις περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Τ.3876) άνωθεν ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ. Πιθανή πρόθεσις τούτων διαπεραιωθούν εις ΧΑΣΙΑ.
  Εις τα ΠΙΕΡΡΙΑ ουδεμία δράσις των εκεί μικροομάδων.
 7. ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ
  Η εις την περιοχήν ταύτην πιθανώς ευρισκομένη Ταξιαρχία, Σαμποτέρ υπό ΒΡΑΤΣΑΝΟΝ ουδεμίαν δράσιν εξεδήλωσε, ούτε εσημείωσε εμφάνισιν από 15θημέρου.
  Η έλλειψις δράσεως τούτου πιθανόν να οφείλεται εις την έλλειψιν υλικού ή την αποστολήν της βοηθείας του ΖΑΦΕΙΡΗ εις την συγκέντρωσιν υπολειμμάτων Ι Μεραρχίας.

 8. ΠΩΓΩΝΙ-ΖΑΓΟΡΙΑ-ΣΟΥΛΙ
  Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ δυνάμεως 100 ΚΣ. συνοδευομένη και υπό ετέρων τμημάτων (Λ.Π. Λόχος ΜΥΛΩΝΑ) ως και 20 βιαίως στρατολογηθέντες διεπεραιώθη την νύκτα της 12-13/7 διά ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ-ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ ρεύματος εις ΓΡΑΜΜΟΝ (Α2).
  Μία Διμοιρία Λόχου ΜΥΛΩΝΑ μετά ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ παρέμειναν εις ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ.
  Λόχος ΠΑΧΗ του συγκροτήματος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ συγχρόνως εκ ΓΡΑΜΜΟΥ με κατεύθυνσιν προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ. Εκ τούτου μόνον μία Διμοιρία κατώρθωσε να κινηθή προς ΝΟΤΟΝ υπό τον Δ/τήν του Λόχου.
  ΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ φέρονται υποκύψαντες εις βαρέα τραύματα συνεπεία βομβαρδισμού την 5/7 (Β2).
  Δεν εξηκριβώθη εάν μετά τμημάτων ΠΕΤΡΙΤΗ εισήλθεν εις ΓΡΑΜΜΟΝ και ο Ανεξάρτητος Λόχος ΛΕΥΤΕΡΗ. Πιθανώς ούτος παρέμεινεν εις ΖΑΓΟΡΙΑ με πρόθεσιν επανόδου του εις περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
  Εις περιοχήν ΛΑΪΣΤΑΣ(Σ.1583)-ΖΑΓΟΡΙΩΝ δρα Λ.Π. δυνάμεως 40 περίπου.
  Εις περιοχήν ………..(Ρ.7063) ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ (Ρ.7159) κινείται ομάς εξ 20 Π.Ε. υπό ΚΣ. Λοχαγόν Π.Ε. ΠΑΝΤΟΝ.
  Εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ (Ρ.7892) ΠΩΓΩΝΙΟΥ ενεφανίσθη ομάς 15-20 ΚΣ. υπό ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΝ.
 9. ΓΡΑΜΜΟΣ
  Η Διοίκησις της VIΙΙ ΚΣ. Μεραρχίας μετεκινήθη προ 10ημέρου εκ περιοχής ΑΡΕΝΑΣ-ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ προς περιοχήν ΛΙΟΚΟΥ (Ν.0519) (Β2). Έν Τάγμα ταύτης υπό ΛΑΜΠΡΟΝ απεχώρησεν εκ περιοχής ΖΕΡΜΑΣ (Ν.1314) ένθα ευρίσκετο εν πρώτη γραμμή προς ΚΑΖΑΝΙ (Ν.1219) τεθέν εν εφεδρεία (Β2).
  Τομέα ΖΕΡΜΑΣ ανέλαβε πιθανώς ΙΧ ΚΣ. Μεραρχία. Πιθανώς εγένοντο ανασυγκροτήσεις Διοικήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ και αναδιοργάνωσις τμημάτων ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΑΙΟΥ.
  ΚΣ. ελέγχουν κατά διάρκειαν νυκτός διά πυκνών περιπόλων βαθείαν γραμμήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. Η εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ εισελθούσα την 19/6 δύναμις υπό ΜΠΑΝΤΕΚΟΝ -ΦΕΡΡΑΙΟΝ (125-192 Ταξιαρ.) ευρίσκεται πιθανώς εις περιοχήν ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ (Ν.1119). Μικρόν μέρος ταύτης διετέθη εις τομέα 16 ΚΣ. Ταξιαρχίας (περιοχήν ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ-ΝΑΘΡΩΠΑΚΟΣ).
 10. ΒΙΤΣΙ
  Ουδεμία αξιόλογος κίνησις ΚΣ. ή μεταβολή διατάξεως.
  Εξακολουθεί εντατική οχύρωσις περιοχών από ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ μέχρι ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων (περιοχή ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ) και τοποθεσίας ΤΣΟΥΚΑ (Ν.4564) ΛΕΣΙΤΣ (Ν.4462) ένθα διατεταγμένη η 102 Ταξιαρχία.
  Λόχος του 1/105 Τάγματος εκ περιοχής ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ κατήλθε την 15/7 προς ΦΤΕΛΙΑΝ (Ν.2936) ΧΙΟΝΑΤΟΝ (Ν.2438) δι’ ενέργειαν σαμποτάζ και περισυλλογήν τηλεφωνικού καλωδίου. Αποτυχών επέστρεψε εις προτέραν του θέσιν.
 11. Κ/Τ-ΠΑΪΚΟΝ-ΒΕΡΜΙΟΝ
  Άπασα δύναμις περιοχής Κ/Τ (συμπεριλαμβανομένης και 713 διλοχίας τέως ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ήτις εισήλθεν εις Κ/Τ διά ΣΕΡΒΙΚΟΥ εδάφους) ανερχομένη εις 500 περίπου πιεζομένη υπό ημετέρων τμημάτων εισήλθεν ασύντακτος εις ΣΕΡΒΙΑΝ διά περιοχής ΣΟΚΟΛ (Ο.0092) την 7-8/7. Ανωτέρω δύναμις παραμείνασα εις ΣΕΡΒΙΚΟΝ έδαφος επί μίαν ημέραν (καθ’ ην μέρος της δυνάμεως – ιδία ΣΛΑΥΟΦΩΝΟΙ- ηυτομόλησε προς ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΟΥΣ) και κινηθείσα προφανώς κατά μήκος της μεθορίου προς ΒΑ. επανήλθεν εις ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ έδαφος την 8-9/7 διελθούσα διά σημείου (Ο.0598) προς μεθόριον και κατευθυνθείσα προς ΠΑΪΚΟΝ εις τρεις φάλαγγας υπολογιζομένας εις σύνολον δυνάμεως 350-400 ΚΣ.
  Εκ ΠΑΪΚΟΥ εκινήθη εξηκριβωμένως προς ΒΕΡΜΙΟΝ μέρος της ανωτέρω δυνάμεως (Επιλαρχία ΘΑΝΑΣΗ μετά 80 κελήτων).
  Η υπόλοιπος δύναμις υπολογιζομένη εις 250 ΚΣ. πιθανώτατα ευρίσκεται και αύτη εις ΒΕΡΜΙΟΝ σημειουμένη εις περιοχήν ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΕΜΜΑ (Ο.0558) και Β.Α.
 12. Περιοχή ΑΞΙΟΥ-ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ
  Ουδεμία δράσις αξιόλογος
 13. Περιοχή ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ – ΝΕΣΤΟΥ
  560 Τάγμα ΓΚΙΤΗ (της VIΙ ΚΣ. Μεραρχίας) μετά σφαγήν ην ενήργησεν εις χωρίον ΣΜΥΝΘΗ (Φ.5400) Βορ. ΞΑΝΘΗΣ συνεπτύχθη πιθανώς προς ΦΑΡΑΣΙΝΟΝ (Φ.2626) ένθα και έδρα VΙΙ Μεραρχία.
  Eκ λοιπής περιοχής ουδέν άξιον λόγου.
 14. Περιοχή ΝΕΣΤΟΥ- ΕΒΡΟΥ
  Ουδέν άξιον λόγου.

 15. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  Δύναμις ΚΣ. την 112359 17.200
  Απώλειαι εβδομάδας (μείον 25 % εκ Δ.Π). 220
  Στρατολογία αναφερθείσα                                     30
  Είσοδοι εξ ομόρων εξακριβωθείσαι            100
  Υπόλοιπον δυνάμεως την 172359             17.110

Τ.Σ.Υ.
Ταγ/χης Γ.ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ
Διά τον Δ/τήν ΑΙ/ΓΕΣ