Σχέδιο επιχείρησης ΠΥΡ


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΠΥΡ«                                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ – Α΄ΣΣ – Β΄ΣΣ – Γ΄ΣΣ                             ΓΕΣ / Α1
ΑΣΔΑΝ – ΣΚΕ – ΑΔΑ – ΓΕΝ/Γ                                           Αριθ. Πρωτ. 245202
Αριθ. Φακ. 4009/39/Π
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2 – Α8 – Α9 – Α10 – Γ1 – ΓΓ/ΓΕΣ       ΒΣΤ 902/15. 7. 49
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Α. Α. Αντ. 9

1. Κοινοποιείται συνημμένως σχέδιον επιχειρήσεων υπό το συνθηματικόν «ΠΥΡ« ακυρουμένου του σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΥΡΣΟΣ« κατόπιν νεωτέρων δεδομένων καθ’ α επί του παρόντος δεν υπάρχουν αι δυνατότητες διά την ανάληψιν τούτων, ως προεβλέφθησαν.
2. Εις το σχέδιον τούτο ως και εις ΠΥΡΣΟΣ προβλέπονται όλαι αι συναφείς ενέργειαι ευρισκόμεναι υπό εξέλιξιν.
3. Διά την εφαρμογήν του σχεδίου τούτου ισχύουν αι εκδοθείσαι διαταγαί και οδηγίαι ΠΥΡΣΟΣ συν τη εξελίξει δε και αποσαφηνίσει της καταστάσεως θα εκδίδωνται λεπτομερείς εκτελεστικαί διαταγαί.
Το ΣΗΔΜ θα εκδώση εγκαίρως τας διαταγάς του διά την συγκέντρωσιν της ΙΧ. Μ. εις περιοχήν ΝΕΑΠΟΛΙΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ.
Εξεδόθη δ/γή διά την παραμονήν της Ι Ταξ. Καταδρομών εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ και η ΙΙ Ταξ. Καταδρ. εγκαίρως θα προσανατολισθή εις περιοχήν καθορισθησομένην υπό του ΣΗΔΜ.
Διά την XV Μ. διετάχθη η αναστολή της μεταφοράς της προκειμένου να κινηθή συμφώνως με τας ανάγκας του υποβληθησομένου σχεδίου.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ


Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.
—————————————-

ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Φ. 4009 / 39 Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α1 ΑΑΠ 245202
15.7.49
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνθηματικόν «ΠΥΡ«
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Συμμοριτισμός
α) Δύναμις – φύσις – συγκέντρωσις: ως τα συγκεντρωτικά δελτία πληροφοριών.
β) Πιθαναί ενέργειαι – δυνατότητες – προθέσεις συμμοριτών:
ι. Εις περιοχήν Δ. ΑΞΙΟΥ μέχρι ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ
Εις ζώνην επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ.
Συνεχώς διωκόμενοι και φθειρόμενοι θα προσπαθήσουν να αφήσουν μικράς ομάδας ως πυρήνας μονάδων χώρου με την πρόθεσιν, παρεχομένης ευκαιρίας, να τας ενισχύσουν και να τας αναδιοργανώσουν εκ νέου, αι δε πλέον συγκεκροτημέναι και μη εξηρθρωμέναι δυνάμεις, διαφεύγουσαι προς βορράν, θα καιροφυλακτούν να επανεισέλθουν εις την εκκαθαρισμένην ζώνην.
Εις τας ωργανωμένας παρά τα Αλβανικά σύνορα τοποθεσίας των.
Χρησιμοποιούντες ταύτας ως βάσεις θα συνεχίζουν την προσπάθειάν των διά να ενισχύουν τας εκτός των βάσεων τούτων δρώσας συμμοριακάς ομάδας, θα ενεργούν καταδρομάς και αντιπερισπασμούς δι’ ισχυρών δυνάμεων κατά των μετόπισθέν μας και θα επιχειρήσουν πιθανώς να δημιουργήσουν ετέρας παρά τα σύνορα βάσεις.
Προσβαλλόμενοι υπό των εθνικών δυνάμεων θα διεκδικήσουν ερρωμένως τας υπ’ αυτών κατεχομένας θέσεις. Εις περίπτωσιν διασπάσεώς των και αναποφεύκτου συντριβής των θα προσπαθήσουν να διαφύγουν προς Αλβανίαν.
ιι. Εις περιοχήν Α. ΑΞΙΟΥ μέχρις ΕΒΡΟΥ
Θα τηρούν τας παρά την μεθόριον βάσεις των.
Θα επιδιώκουν φθοράς και καταστροφάς, βιαίαν στρατολογίαν και διά καταδρομικών ομάδων θα προκαλούν αντιπερισπασμούς εις τα μετόπισθέν μας.
Προσβαλλόμενοι εις τας παρά τα σύνορα θέσεις των θα αμυνθούν και χωρίς να διακινδυνεύσουν καταστροφήν των θα εισέλθουν εις Βουλγαρίαν διά να επανεισέλθουν εις το Ελληνικόν έδαφος.
2. Φίλιαι δυνάμεις
Ο όγκος των δυνάμεων στρατού θα αντιμετωπίση και θα συντρίψη τας ωργανωμένας δυνάμεις του εχθρού τη βοηθεία της Αεροπορίας και του Β. Ναυτικού.
Διά των πλέον απαραιτήτων δυνάμεων Ελαφρών Ταγμάτων, Ταγμάτων Εθνοφρουράς, Χωροφυλακής, ΜΕΑ και εν απολύτω ανάγκη και Ταγμάτων Στρατού θα επιδιωχθή η ασφάλεια εις τας εκκαθαρισθείσας και εκκαθαριζομένας περιοχάς, ή οπωσδήποτε απαγόρευσις της αναμολύνσεως και η εν γένει προστασία των ζωτικών μας χώρων.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. Χωρίς να επιτραπή ουδεμία αναμόλυνσις εκκαθαρισμένης ζώνης και με ετοιμότητα αποτελεσμ. αντιμετωπίσεως παντός αντιπερισπασμού ανάληψις επιθέσεως προς εκκαθάρισιν ΓΡΑΜΜΟΥ συντριβή των αμυνομένων τούτου δυνάμεων μετά συγχρόνου παρενοχλήσεως των επί ΒΙΤΣΙ συμμοριακών δυνάμεων.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Τρόπος ενεργείας
α) Προ της κυρίας επιχειρήσεως
Θα συμπληρωθή η αρξαμένη εκκαθάρισις ΟΡΛΙΑΚΑ – ΒΕΝΤΖΙΩΝ – νοτίων ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ.
β) Προ και κατά την κυρίαν επιχείρησιν
ι. Θα συνεχίζηται η δίωξις των υπολειμμάτων εις τας εκκαθαρισθείσας περιοχάς επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ (νοτίως γραμμής ΚΟΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ π. – ΑΛΙΑΚΜΩΝ π. από συμβολής ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ μέχρις εκβολών) διά την πλήρην εμπέδωσιν της τάξεως και επαναπατρισμόν των συμμοριοπλήκτων.
Μείζων πυκνότης δυνάμεων εις το βόρειον τμήμα και ιδία ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΖΑΓΟΡΙΑ – περιοχή Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΧΑΣΙΑ προς απαγόρευσιν πάσης αναμολύνσεως ή προσπαθείας των συμμοριτών να διοχετεύσουν δυνάμεις των.
ιι. Θα επιζητηθή η βελτίωσις της ήδη καταστάσεως εις την ζώνην ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ προς προώθησιν του επαναπατρισμού των συμμοριοπλήκτων.
ιιι. Δεν θα επιτραπή η διασάλευσις της τάξεως εις την λοιπήν χώραν και θα επιζητηθή η συμπλήρωσις της εξοντώσεώς των εις τας νήσους συμμοριακών ομάδων.

γ) Κυρία επιχείρησις ΓΡΑΜΜΟΥ
ι. Κατάληψις ΓΡΑΜΜΟΥ δι’ ισχυρών επιθετικών ενεργειών με κυρίαν προσπάθειαν επί κατεθύνσεως ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΚΙΑΦΑ – και δευτερευούσας τοιαύτας εις τας κατευθύνσεις.
1 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ – ΓΚΟΛΙΟ – ΓΡΑΜΜΟΣ
2 ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΚΙΑΦΑ
ιι. Απασχόλησις επί ΒΙΤΣΙ εχθρού διά δραστηρίων τοπικών επιθετικών ενεργειών.
ιιι. Μετά εκκαθάρισιν ΓΡΑΜΜΟΥ εδραίωσις δυνάμεων επί τούτου διά τον πλήρη έλεγχον και αποτροπήν αναμολύνσεως. Προπαρασκευή διά ανάληψιν επιχειρήσεως ΒΙΤΣΙ.
5. Οργάνωσις Διοικήσεως – Κατανομή δυνάμεων
α) ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΕ)
ι. Ζώνη ευθύνης η ήδη ζώνη του Α΄ΣΣ τροποποιουμένη αναλόγως της καταστάσεως.
ιι. Δυνάμεις: ΑΣΔΣΕ
ΣΔΟ.
83 Περιοχή
71 Ταξιαρχία
Δυνάμεις Χωροφυλακής
ΜΕΑ
(Λεπτομερής διάταξις μονάδων καθορισθήσεται εν καιρώ).
β) ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (ΣΗΔΜ)
ι. Ζώνη ευθύνης: Η ήδη ζώνη του.
ιι. Δυνάμεις: (A΄ – Β΄ΣΣ
(Ι – ΙΙ – VIII – ΙΧ – Χ Μεραρχίαι
(72 (έν Ηπείρω) – 77 Ταξιαρχίαι
(Ι – ΙΙ Ταξιαρχίαι Καταδρομών (μείον Μοίρα).
Α΄ΣΣ εν τη ζώνη ΗΠΕΙΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ.
Συμπληρωματικά μέσα και ακριβή όρια καθορισθήσονται εν καιρώ.
Β΄ΣΣ εν τη ζώνη ΒΙΤΣΙ
Ακριβή όρια και συμπληρωματικαί δυνάμεις καθορισθήσονται εν καιρώ.

γ) Γ΄ΣΣ εν τη ήδη ζώνη του.
Διατεθησόμεναι υπό τούτου δυνάμεις εις τα λοιπά ΣΣ καθορισθήσονται εν καιρώ.
δ) ΑΣΔΑΝ.
Δυνάμεις αι ήδη εις την ζώνην της τοιαύται.
Διατεθησόμεναι υπό ταύτης δυνάμεις καθορισθήσονται εν καιρώ.
ε) Εφεδρείαι Αρχιστρατήγου
XV Μεραρχία(2-3 Ταξιαρχίαι) (Εις ζώνην Α΄ΣΣ Ακριβείς χώροι σταθμεύσεως  καθορισθήσονται εν καιρώ.
ΧΙ Μεραρχία (Εις ζώνην Δ. Αξιού)
Μοίρα Καταδρομών (Εις ζώνην ΣΗΔΜ)
6. Αρχικαί Αποστολαί
α) Α΄ΣΣ
Να παρασκευάση και εξασφαλίση την εδραίωσιν των δυνάμεων ασφαλείας εν τη ζώνη του ως έχει ήδη διαταχθή ώστε άμα τη αποχωρήσει να παραδώση την συνέχισιν του έργου του εις το Στρατηγείον Κεντρικής Ελλάδος (ΣΚΕ).
β) ΣΚΕ.
ι. Να συνεχίση την εξόντωσιν των υπολειμμάτων των ΚΣ εις την ζώνην του και να εμπεδώση πλήρως την τάξιν. Μεγαλυτέρα πύκνωσις δυνάμεων εις το βόρειον όριον της ζώνης του ίδια εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΧΑΣΙΑ κατά τρόπον ώστε να είναι εις θέσιν να απαγορεύση πάσαν απόπειραν επανεισδύσεως συμμοριτών εκ της ζώνης του ΣΗΔΜ εις την ζώνην του.
ιι. Να καταβάλη ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά τον επαναπατρισμόν των συμμοριοπλήκτων και την πλήρη οργάνωσιν των ΜΕΑ της περιοχής του διά του εξοπλισμού των κατοίκων.
γ) ΑΣΔΑΝ.
ι. Να επιβλέπη την συμπλήρωιν του εναπομένοντος εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ έργου υπό της νέας διοικήσεως ΑΣΔΠ εν στενή συνεργασία ταύτης μετά των μονάδων Χωροφυλακής.
ιι. Να συμπληρώση την εκκαθάρισιν της νήσου ΣΑΜΟΥ.
ιιι. Να γρηγορή επί της τηρήσεως απασών των οδηγιών και λοιπών μέτρων διά την ασφάλειαν της πρωτευούσης και λοιπών νήσων εν στενή συνεργασία μετά των Σωμάτων Ασφαλείας.
δ) Γ΄ΣΣ
ι. Να εδραιωθή επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ εις τρόπον ώστε να απαγορεύση εις τους ΚΣ να δημιουργήσουν εις την περιοχήν ταύτην νέας βάσεις προς παρενόχλησιν των συγκοινωνιών και διοχέτευσιν δυνάμεων εις τας εκκαθαρισμένας περιοχάς.
ιι. Να εκκαθαρίση πλήρως τα μετόπισθέν του (ζώνη Δ. Αξιού) και να εδραιώση πλήρως την ασφάλειαν εις ταύτα. Καθ’ όσον αφορά την Α. Αξιού ζώνην να επιτύχη βελτίωσιν της καταστάσεως και προώθησιν του επαναπατρισμού.
ιιι. Να είναι εις θέσιν να αντιμετωπίση δι’ επιθετικής στάσεως πάσαν καταδρομικήν ενέργειαν απόπειραν των συμμοριτών εκ των παραμεθορίων βάσεων εις το εσωτερικόν της ζώνης του ΣΣ της Α. Αξιού.
ιv. Να καταστήση οπωσδήποτε το υπόλοιπον της ΧΙ Μεραρχίας διαθέσιμον ως έχει ήδη διαταχθή ίνα χρησιμοποιηθή ως εφεδρεία μου.
ε) ΣΗΔΜ.
ι. Να συμπληρώση την εκκαθάρισιν των μετόπισθεν της ζώνης του ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΒΕΝΤΖΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ – ΟΡΛΙΑΚΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΖΑΓΟΡΙΑ – ΣΟΥΛΙ. Ιδιαιτέρα πυκνότης δυνάμεως εις ΖΑΓΟΡΙΑ εν επεκτάσει των δυνάμεων του ΣΚΕ περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΧΑΣΙΩΝ.
Να απαγορεύση την εγκατάστασιν νέων συμμοριακών βάσεων εις την μεθόριον της ζώνης του.
Να οργανώση την επιχείρησιν ΠΥΡ συμφώνως προς ειδικάς οδηγίας.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
7. Η Βασ. Αεροπορία θα διαθέση το μέγιστον των μέσων της εις ΣΗΔΜ.
Θα εξασφαλίση τον εφοδιασμόν των μονάδων του ΣΗΔΜ διά ρίψεων. Τακτικόν Στρατηγείον της Αεροπορίας θα συνεργάζηται στενώς και θα παρακολουθή τας μετακινήσεις του ΣΗΔΜ.
Β.ΝΑΥΤΙΚΟΝ
8. Θα εξασφαλίση τας θαλασσίας μεταφοράς και θα συνεχίση όπως ικανοποιή τας αιτήσεις των Μ.Μ. όσον αφορά τον έλεγχον των ακτών και υποστήριξιν ενδεχομένως διά πυρών.

9. Εκτέλεσις
Προβλέπονται:
α) Είσοδος δυνάμεων Α΄ΣΣ εις ΣΗΔΜ από 14 Ιουλίου, διαταχθείσα ήδη.
β) Έναρξις επιχειρήσεως ΠΥΡ περί 1 Αυγούστου.
10. Μεταφοραί – Διοικητική Μέριμνα
Θα καταρτισθούν ειδικά σχέδια.
11. Επικοινωνίαι
Θα εκδοθούν ειδικαί οδηγίαι.
12. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΗΔΜ υπ`αριθ. 1 αντ. Α1 ΓΕΣ υπ`αριθ. 9 αντ.
Α΄ΣΣ ,, ,, 2 ,, Α2 ΓΕΣ ,, ,, 10 ,,
Β΄ΣΣ ,, ,, 3 ,, Α8 ΓΕΣ ,, ,, 11 ,,
Γ΄ΣΣ ,, ,, 4 ,, Α9 ΓΕΣ ,, ,, 12 ,,
ΑΣΔΑΝ ,, ,, 5 ,, Α10 ΓΕΣ ,, ,, 13 ,,
ΣΚΕ ,, ,, 6 ,, Γ1 ΓΕΣ ,, ,, 14 ,,
ΑΔΑ ,, ,, 7 ,, ΓΓ ΓΕΣ ,, ,, 15 ,,
ΓΕΝ/Γ ,, ,, 8 ,, ΒΣΑ υπ`αριθ. 1 και 2 αντ. αγγλιστί
ΣΟΗΠΕ ,, ,, 3 ,, 4 ,, ,,