Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ, ΓΕΣ/14 Ιουλ 1949


ΘΕΜΑ: Eπιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ                       ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: το ΣΗΔΜ /A1                                        ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2 – Α6 – Α8/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ     Αριθ. Πρωτ. 245198
ΑΔΑ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                 Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΤ 902 /14. 7. 49
Α. Α. Αντ. 3

Επί του διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 85/10. 7. 49 υποβληθέντος σχεδίου «ΠΥΡΣΟΣ«.
1. Συμφωνούμεν προς την πρόθεσιν και τας γενικάς γραμμάς του σχεδίου με τας κάτωθι διευκρινήσεις.
α) Κατανομή δυνάμεων
Δεδομένου ότι εις το Β΄ΣΣ θα ανατεθή η κυρία προσπάθεια ΒΙΤΣΙ δέον να διατεθουν εις τούτο όλα τα μέσα ώστε να είναι πλήρως εξησφαλισμένη η επιτυχία χωρίς παρέμβασιν ενισχύσεων, ει δυνατόν, κατά την διάρκειαν της μάχης ταύτης υπό των ανωτέρων του ΣΣ κλιμακίων.
Η προικοδότησις όθεν του Β΄ΣΣ πρέπει να γίνη υπό το πνεύμα τούτο και αι τηρηθησόμεναι εφεδρείαι εις διάθεσιν ΣΗΔΜ και Αρχιστρατήγου να περιορισθούν εις τας απολύτως αναγκαίας αφού εξασφαλισθή πλήρως η προικοδότησις αύτη.
Κατά συνέπειαν:
ι. Εις το Β΄ΣΣ δέον να διατεθούν διά την ενέργειαν κατά ΒΙΤΣΙ:
ΙΙ – ΙΧ – Χ και ΧΙ Μ. (μείον Ταξ.)(εξ ολοκλήρου)
Ι – ΙΙ Ταξ. Καταδρομών. ( ,, ,, )
101 – 102 – 104 και 107 Σ. Π. Π.
Αι ΜΟΠ των ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ και ΧV Μεραρχιών
151 – 152 – 153 (μείον Πυρ/χία) Μ. Μ. Π.
ΧΙ Σ. Αναγ. (Η υπολειπόμενη Ίλη θα αποσταλή υπό Α΄ΣΣ)
ΙΧ Σ. Αναγ. (Μείον Ίλη αφιεμένη VIII M.)
τρείς Ίλαι Αρμάτων (μείον Ουλαμός αφιέμενος VIII M.)
713 και 719 Λόχοι Μηχανικού (πλέον των Μεραρχιακών)
ιι. Εφεδρείαι ΣΗΔΜ και εφεδρείαι Αρχιστρατήγου θα προβλεφθούν δι’ αμφότερα τα κλιμάκια αι αυταί ήτοι:
72 Ταξιαρχία
XV Mεραρχία
Ταξιαρχία ΧΙ Μ.
καθόσον το ΣΗΔΜ θα δράση και θα επεμβή εις την ζώνην ταύτην ως εντολοδόχος του Αρχιστρατήγου.
Επέμβασιν δε του ΣΗΔΜ διαβλέπομεν:
Προ της επιχειρήσεως:
Εις την πλήρη προπαρασκευήν ταύτης υλικώς και ηθικώς:
Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως:
Εις την παρακολούθησιν του αγώνος εκ του σύνεγγυς και εις την εξασφάλισιν της διατηρήσεως της επιβαλλομένης ορμητικότητος και ταχύτητος.
Εις αντιμετώπισιν τυχόν αντιπερισπασμών του εχθρού εφ’ όσον η αντιμετώπισις αύτη είναι εκτός δυνατοτήτων των Α΄ και Β΄ΣΣ.
Εις την εκμετάλλευσιν της επιτυχίας ΒΙΤΣΙ προς ολοκλήρωσιν της υπολοίπου αποστολής του ΣΗΔΜ.
Βεβαίως δεν αποκλείεται η ενδεχομένη ενίσχυσις της προσπαθείας ΒΙΤΣΙ ιδιαιτέρως μετά την κατάληψιν του πρώτου αντικειμενικού σκοπού, αλλά, λόγω του επιδιωκομένου σκοπού, σκόπιμον είναι το Β΄ΣΣ να έχη προπαρασκευασθή πλήρως, ώστε να μη ευρεθή εις την ανάγκην ταύτην.
β) Αποστολαί
Ως προς τας αποστολάς είμεθα σύμφωνοι. Θεωρούμεν σκόπιμον να τονίσωμεν ότι πρέπει να επιστηθή ιδιαιτέρως η προσοχή εις το Β΄ΣΣ όπως αι δευτερεύουσαι αποστολαί μη αποβούν εις βάρος της κυρίας τοιαύτης, ήτις δέον να τροφοδοτηθή κατά πρώτον λόγον με όλα τα μέσα διά να αχθή επιτυχώς καθ’ όλον το βάθος.
Όσον αφορά την διεύρυνσιν του ρήγματος και την ώθησιν δυνάμεων προς ΠΡΕΒΟΛ και ΒΑΡΜΠΑΝ η πρόβλεψις δέον να είναι γενική και να επιφυλαχθή η ώθησις του όγκου των δυνάμεων εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τας παρουσιασθησομένας τότε συνθήκας .
γ) Πυρ/κόν
Ιδιαιτέρα μέριμνα να καταβληθή εις την πλήρη απόδοσιν του Πυρ/κού από απόψεως αναπτύξεως και υποστηρίξεως διά καταλλήλου καταρτισμού σχεδίου πυρών, συντονισμένου με τα πυρά αεροπορίας.
Παρουσιάζει βεβαίως δυσχερείας εις την εκλεγείσαν κυρίαν προσπάθειαν η καλή υποστήριξις πυροβολικού, αλλ’ αν ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα το ωφέλιμον έργον του θα πρέπη να φθάση την πλήρη απόδοσιν.
δ) Αεροπορία
Είναι περιττόν να τονισθή και τούτο, άλλως τε, έχει υπ’ όψιν και το ΣΗΔΜ ότι από απόψεως προτεραιότητος κατά την κυρίαν ενέργειαν προέχουσαν θέσιν δέον να έχη η αποστολή της αμέσου υποστηρίξεως του φιλίου Πεζικού.
Πάντως κατ’ αρχήν δέον να στηριζώμεθα εις την ήδη διατιθεμένην δύναμιν της Αεροπορίας.
ε) Στρατηγική παραπλάνησις
Είμεθα σύμφωνοι επί ταύτης.
Η παράγραφος αυτή θα αποσιωπηθή εις το κοινοποιηθησόμενον σχέδιον.
Το ζήτημα τούτο θα αποτελέση αντικείμενον κεχωρισμένων οδηγιών και διαταγών.
2. Βάσει των ανωτέρω διευκρινήσεων να διαταχθή ο καταρτισμός των λεπτομερών σχεδίων υπό των Α΄ και Β΄ΣΣ, άτινα να υποβληθούν ημίν μέχρι 20 τρέχοντος.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.