Εκθεση επιχειρήσεων (4-11/7/1949) αρ.29, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/11 Ιουλ 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.29
Ιούλιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 040001 μέχρι 110000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ι. Η ΑΣΔΠ υπήχθη υπό την ΑΣΔΑΝ από 7/7
2. 73η Ταξ. εκ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ εις περ. Β.ΜΕΤΣΟΒΟΥ
3. Ιη Ταξ. Καταδρομών εκ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ δι’ επιχειρήσεις εις ΖΑΓΟΡΙΑ.
4. 77η Ταξ. εκ περ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) εις περ. ΒΟΥΖΙΟΥ (Ν.2000) υπό ΣΗΔΜ.
5. 21 Ταξ. Εκ περ. ΚΟΖΑΝΗΣ εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
Α΄ΣΣ
6. “ΠΥΡΑΥΛΟΣ”
(α) ΑΣΔΣΕ (Περ. Νοτίως ΑΛΜΥΡΟΥ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ- ΕΥΒΟΙΑ)
-ι- Συνεχίσθησαν εντατικώς αι εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν. Εξοντώθησαν μεμονωμένοι Κ. και ολιγομελείς ΚΣ. Μεταξύ τούτων ο Δ/τής Τάγματος 123 Ταξ., ο Επιτελάρχης ΙΙ ΚΣ. Μεραρχίας και άλλα στελέχη των ΚΣ. Εις περιοχήν ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Χ.6851) (Χ.7151) (Χ.6853) – ΒΥΝΙΑΝΗΣ (Χ.6461) (Χ.6873), ανευρέθησαν αποθήκαι περιέχουσαι είδη οπλισμού και διαβιβάσεων των Κ.
-ιι- Εξερευνήσεις εις Β.ΕΥΒΟΙΑΝ υπό του 602 Τ.Π. ουδέν απέδωσαν .

(β) ΙΧ Μεραρχία (Περ. Δ.ΞΥΝΙΑΔΟΣ- ΦΟΥΡΝΑΣ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
-ι- Εξερευνήσεις μετά μικροσυμπλοκών με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εις περιοχήν ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ(Σ.3632) ανευρέθη οπλισμός των Κ.
-ιι- Την 8/7 ΚΣ. ενεδρεύουσα εις περ. ΦΟΥΡΝΑ (Χ.8176) προσέβαλε φάλαγγα μεταγωγικών (απώλειαι ημετέρων Ν.2, αγν.3).
(γ) ΧV Μεραρχία (ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ- ΑΡΓΙΘΕΑ- ΚΟΖΙΑΚΑΣ- ΧΑΣΙΑ- ΟΡΛΙΑΚΑΣ)
-ι- Συνέχεια εξερευνήσεων.
-ιι-Εις περιοχήν ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ (Χ.6288) -ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.5127) ανευρέθησαν αποθήκαι οπλισμού των Κ.
-ιιι- Εις περιοχήν ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ (Σ.5055) εξωντώθη, την 4/7, h 25 Μονάς Χώρου (Κ.Ν.6, Σ.11).
-ιυ- Εξωντώθησαν επίσης ολιγομελείς ΚΣ. μεταξύ των οποίων και αρχηγοί Κ.
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας – 83 Περιοχή (ΘΕΣ. ΠΕΔΙΑΣ. -ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ – ΠΗΛΙΟΝ)
Τμήματα των 2ας Ταξ. Κατ. και 2ου ΕΣΠ εξηρεύνησαν την περιοχήν ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Τ.7626) (Τ.6530) (Τ.7040). Κατά τας εξερευνήσεις εφονεύθησαν αρκετοί Κ. και συνελήφθησαν έτεροι. Περισυνελέγησαν 3000 αιγοπρόβατα, 6000 οκ. δημητριακών κ.λ.π. και κατεστράφησαν εγκαταστάσεις των Κ. Η εξερεύνησις εις την περιοχήν ταύτην συνεχίζεται εντατικώς.
(ε) Αποτελέσματα της επιχειρήσεως από της ενάρξεως μέχρι της 10/7.
-ι- Προσωπικόν. Ημ. Ν.80 (9 Αξ.), Τ.189 (12 Αξ.), Αγν. 9= 278 Κ.Ν. 1059 – Σ. 1772-Π.1081= 3912, Αυτ/ται Σ-Π 393.
-ιι- Λάφυρα περισυλλεγέντα. Πολυβόλα 59, οπλ/λα 142, αυτόματα 144, τυφέκια 906, Α/Α τυφέκια 2, όλμοι 45, μικροί όλμοι 11, α/τ εκτοξευταί 30, πυροβόλα/3 φυσίγγια 60.000, βλήματα όλμων 1200, βλήματα πυρ/κού 206, χειρ/δες 450, νάρκαι 300, ασύρματοι 25, μηχ.φορτίσεως 4, γεννήτριαι 1, τηλέφωνα 22, τηλεφ. πιν. 3, συσσωρευταί 13, αιγοπρόβατα 12.000, τρόφιμα, δημητριακά όσπρια 55.000 οκάδες.

 1. “ΑΙΑΣ” (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) (Γ΄ΣΣ)
  (α) Μετέχουσαι Μονάδες
  -ι- ΧΙ Μεραρχία διά των 31ης Ταξ. (Ιη Φάλαγξ) (513 Τ.Π. Ε΄ΜΟΚ), 32ας Ταξ. (2,3,4,5 Φάλαγγες) (514,515,2 Λ. 553 Τ.Π.), 516 Τ.Π. (6,7 φάλαγγες), 2 Λ88 Τ.Ε. (8η Φάλ.) και πυρ/κού δι’ υποστήριξιν τούτων.
  -ιι- 33η Ταξ. 505 και 517 Τάγματα Πεζικού
  (β) Έναρξις την 4/7
  (γ) Εκτέλεσις
  Την 4/7 τμήματα της Ιης φάλαγγος κινηθέντα εκ περ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Ν.9173) ήχθησαν εις ΚΡΙΑΡΟΓΡΗΚΟ (Ν.9182) και εν συνεχεία εις ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ (Ν.9372) ένθα συνήντησαν αντιστάσεις τας οποίας κατόπιν αγώνος ανέτρεψαν την 5/7. Συγχρόνως τμήματα των 2, 3, 4 και 5 Φαλάγγων κατέλαβον ΧΑΝΑΚΟΝ (Ν.9377) και εν συνεχεία την 5/7 αφού ενέτρεψαν αντιστάσεις των Κ. εις ΣΑΜΠΑΝΑ (Ν.9577) (Ν.9877) (Ν.9778) κατέλαβον ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ (Ν.970785) ΜΕΤΕΡΙΖΙ (Ν.9580) ΚΑΡΑΛΟΦΟΝ (Ν.9681).
  Τμήματα της 8ης Φάλαγγος την 4 και 5/7 αφού ανέτρεψαν αντιστάσεις των Κ. εις ΟΣΤΡΑΝΙ (0.0687) ήχθησαν εις ΣΚΡΕΤΑ (0.0585) και ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (0.0487) – ΚΡΕΣΝΑ (0.0589). Τμήματα των 6,7 Φαλάγγων κατέλαβον άνευ αντιστάσεως ΚΡΑΝΙΤΣΑ (0.0594) – ΓΚΡΑΣΙΣΤΑ (0.0595) και εν συνεχεία την 5/7 κατόπιν αγώνος το ΚΑΡΑΟΥΛΙ (0.0393).
  Τα τμήματα της 33ης Ταξιαρχίας ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις ΒΥΣΙΜΑ (Ν.8374) ΠΑΠΑΔΙΑΝ (Ν.8579) οροθ. γραμμήν (Ν.8380).
  Την 6/7 τμήματα της Ιης Φάλαγγος κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ (Ν.9584) – ΧΑΡΑΜΙΤΣΑΝ (Ν.9686)- ΜΠΕΛΑ ΓΚΡΟΤΑ (Ν.9588) και την 7/7 ΚΟΖΙΑΚΑΝ (Ν.9789) ΜΠΡΑΒΑΡΝΙΤ (Ν.9888) και συνέχισαν την κίνησίν των προς Α.
  Ομοίως τμήματα του 514 Τ.Π. ανέτρεψαν αντιστάσεις των Κ. και κατέλαβον την 7/7 κορυφογραμμήν ΜΠΟΥΡΙΚΑ (Ν.9987) – ΠΛΟΤΣΑ (0.0486).
  Τμήματα επίσης του 5 Τ.Π. κατόπιν σκληρού αγώνος κατέλαβον την 7/7 το ΣΟΚΟΛ (0.0092) και συνέχισαν την κίνησίν των προς Δυσμάς.
  Την πρωίαν 8/7 συνεδέθησαν τα τμήματα της 1ης και 7ης Φαλάγγων εις περιοχήν ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑΣ (Ν.9990).
  Φαίνεται ότι εσημειώθη διαφυγή των Κ. εις ΣΕΡΒΙΚΟΝ έδαφος μέσω περιοχής ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑΣ κατά την νύκτα 7/8. Τας υπολοίπους ημέρας συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων καθ’ ας ανευρέθησαν και περισυνελέγησαν πολλά υλικά των Κ. ιδίως βαρύς οπλισμός, μή καταμετρηθέντα εισέτι.
  Τα τμήματα της 33ης Ταξιαρχίας εξηρεύνησαν την περιοχήν ΠΑΠΑΔΙΑΣ (Ν.8579) και Β. μέχρι των συνόρων, μή λαβόντα επαφήν μετά των Κ.
  Αι εξερευνήσεις συνεχίζονται τόσον εις το Α. όσον και το Δ. Κ/Τ.
  (δ) Απώλειαι ημετέρων Ν.9 (1 Αξ.), Τ.56 (3 Αξ.)
  Κ. Ν. 123, Σ. και Π.113
  Τελικός αριθμός απωλειών και λαφύρων ανεφερθήσεται εις την επομένην έκθεσιν.
  ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΥΜΒΑΝΤΑ
  ΑΣΔΑΝ.
 2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
  Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις καθ’ ας ανευρέθησαν είδη οπλισμού και εξωντώθησαν μεμονωμένοι Κ.
 3. Κεφαλληνία-Σάμος
  Συνέχεια εξερευνήσεων, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.

ΣΗΔΜ.
10. VIΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ-Δ.ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) Ήπειρος (Ε.Ε.22 παρ.15α)
-ι- Την 3/7 Διμοιρία του 582 Τ.Π. συνεπλάκη μετά των εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους επανεισελθόντων ΚΣ. ΠΕΤΡΙΔΗ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ εις περ. Β.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ (Ρ.8193) αναγκασθείσα να συμπτυχθή νοτιώτερον.
-ιι- Την 4/7 οι ίδιοι Κ. προσέβαλον ουλαμόν του 17 Ε.Τ.Π. εις περ. ΑΓ.ΜΗΝΑ (Ρ.9082) τον οποίον ηνάγκασαν να συμπτυχθή νοτιώτερον (Απώλειαι ημετέρων Ν.8 (Ι Αξ.), Τ.10, Αγν.8) και εν συνεχεία εκινήθησαν προς Ν.Α. καταδιωκόμενοι υπό τμημάτων της 43ης Ταξ. Την 5/7 ούτοι ανετράπησαν εκ περ. ΚΟΥΚΟΥΛΙ (Ρ.9874) – ΚΑΖΑΡΜΑΣ (Σ.0079) προς Α.
-ιιι- Από της 8/7 ήρξατο εις την περιοχήν ταύτην τοπική επιχείρησις διά τμημάτων της Ιης Ταξ. Καταδρομών και 528 Τ.Π. Τα επιχειρούντα εκ Δ. τμήματα ήχθησαν μέχρι περ. ΜΠΙΑΛ (Σ.0776) – ΚΑΣΤΑΝΩΝΟΣ (Σ.1269) και εκ Ν. μέχρι ΤΣΟΥΚΑΣ ΡΟΣΑ (Σ.2070) – ΕΛΑΤΙΑΣ (Σ.1572), άνευ επαφής μετά Κ. Συνεχίζεται η εξερεύνησις της περιοχής.

(β) Γράμμος
-ι- Ζωηρά παρενοχλητική δράσις διά πυρών εκατέ-ρωθεν
-ιι- Την νύκτα 9/10 ημέτερον τμήμα κατά νυκτερινόν εγχείρημα κατέστρεψεν εγκαταστάσεις και έργα εκστρατείας των Κ. εις ΑΓΙΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ (Ν.0411).
Β΄ΣΣ
11. Τ.Σ. Πενταλόφου (Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Οι Κ. παρηνώχλησαν διά πυρ/κού και όλμων ημ. τμήμα εις ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810).
(β) Την νύκτα 6/7 η ΚΣ. κινουμένη διά ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ εκ Ν. προς ΓΡΑΜΜΟΝ ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων περ. ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ (Ν.2008) ένθα εγκατέλειψε 10 κτήνη.
(γ) Την 10/7 ημέτερον τμήμα κατ’ αναγνώρισιν συνεπλάκη μετά Λόχου Κ. εις περ. ΑΓ.ΚΟΣΜΑ (Ν.4102), ον κατεδίωξε προς Ν.
12. Ι Μεραρχία (Α.ΓΡΑΜΜΟΣ-ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ)
Παρενοχλήσεις εκατέρωθεν διά πυρών, εις περ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.1626) ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ και ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.1837).
13. ΣΔΔ Μακεδονίας (ΒΕΝΤΖΙΑ-ΒΟΥΡΙΝΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ)
(α) Οι Κ. διήρπασαν κτήνη και απήγαγον τρεις χωρικούς εκ ΛΟΚΜΗΣ (Ν.5202) και τρόφιμα εκ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ (Ν.6123).
(β) Ημέτερα τμήματα ενήργησαν εξερεύνησιν περ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ (Ν.6214) ΝΑΜΑΤΩΝ (Ν.6528)- ΓΕΡΜΑ (Ν.6034) (Ν.7325) ΣΝΙΑΤΣΙΚΟΥ. Ανεύρον εκρηκτικάς ύλας και 100 βλήματα όλμου των Κ.
14. Χ Μεραρχία (Νότιος Τομεύς ΒΙΤΣΙ)
(α) Παρενοχλήσεις υπό Κ. των ημετέρων τμημάτων κατά μήκος του μετώπου.
(β) Ημέτερα τμήματα κατά νυκτερινάς επιδρομάς ήχθησαν εις περ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν.3349)- ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ν.4051) – ΧΑΛΑΡΑΣ (Ν.4555) Ν.ΓΚΛΑΒΑΤΑΣ (Ν.5156) και παρηνώχλησαν Κ. εις τας περ. ταύτας.
15. ΙΙ Μεραρχία (Α. Τομεύς ΒΙΤΣΙ- ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν παρενοχλήσεις ημετέρων τμημάτων εις ΒΙΤΣΙ, έβαλον διά πυρ/κού την 8/7 και 10/7 κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ και ετοποθέτησαν νάρκας τινας εις περ. ΠΕΔΙΝΟΥ (Ν.7454) – ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ν.7857).
Την νύκτα 4/5, 40μελής ΚΣ. επετέθη κατά ημ. τμήματος εις υψ. 1186 (Ν.6060) καταδιωχθείσα (Κ.Ν. 8, Π.3).
(β) Την 10/7 τμήματα του 84 Τ.Ε. ενεργούντα εις περ. ΑΝΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (0.0034) συνεπλάκησαν μετά Κ., οίτινες διέφυγον προς Ν. εντός δασωμένης περιοχής.
Γ΄ΣΣ
16. ΧΙ Μεραρχία (ΟΛΥΜΠΟΣ- ΠΙΕΡΡΙΑ- ΒΕΡΜΙΟΝ- ΤΖΕΝΑ- ΠΑΪΚΟΝ)
(α) Την νύκτα 5/6 ΚΣ. αποπειραθείσα να εισέλθη εις ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ (0.2063) κατεδιώχθη υπό ημετέρων.
(β) Δράσις ημετέρων αναγνωρίσεων και εξερευνήσεων εις περ. Β.ΒΕΡΜΙΟΥ, άνευ επαφής μετά Κ.
17. ΣΔΚ Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
Συνέχισις των εξερευνήσεων άνευ σημαντικών αποτελε-σμάτων.
18. VIΙ Μεραρχία (Περιοχή μεταξύ ΑΞΙΟΥ-ΒΙΣΤΟΝΙΔΟΣ Λ.)
(α) Περ. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ
-ι- Την 7/7 τμήμα Κ. ενεδρεύον εις περ. Ν. ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΔΟΣ (Π.6599) προσέβαλε ανεφοδιαστικήν φάλαγγα 62 Τ.Ε. ήτις ηναγκάσθη να επιστρέψη εις ΚΕΡΚΙΝΗΝ (Κ.0406) (ημ. Ν.10 (1 Αξ.), Τ.4). Την 8/7 δυνάμεις Κ. προσέβαλον και εξουδετέρωσαν φυλάκιον του 622 Τ.Α.Γ.Σ. εις περ. Α. ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ (Ζ.0514) (Απώλειαι ημ. Ν.1. Τ.1. Α.10) και κατέστρεψαν σιδ/κήν γέφυραν μήκους 20μ. Την νύκτα δε 8/9 έτερον φυλάκιον του ιδίου Τάγματος εις περ. ΘΡΑΚΙΚΟΥ (Κ.1211) (Απώλειαι ημ. Ν. 1 (Αξ), Τ.2, Α.8). Ημέτερα τμήματα κινηθέντα εις αμφοτέρας περιπτώσεις προσέκρουσαν εις αντιστάσεις των Κ. μη δυνηθέντα εγκαίρως να ενισχύσουν τα εξουδετερωθέντα φυλάκια.
-ιι- Αναγνωρίσεις ημετέρων εις περ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ (Ζ.9017) και ΚΡΟΥΣΙΩΝ (0.9994) (Π.0297) (Ζ.9302) άνευ επαφής μετά των Κ.
(β) Λοιπή περιοχήν
Οι Κ. ενήργησαν στρατολογίαν 12 ατόμων εκ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (Π.9996) ΔΡΑΜΑΣ και 3 ετέρων εξ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Π.2493).
Αναγνωρίσεις ημετέρων περ. Β.Α. ΠΑΠΑΔΩΝ (Φ.1318) ουδέν εσημείωσαν.
19. Σ.Δ. Θράκης (περ. από ΒΙΣΤΟΝΙΔΑ μέχρι ΕΒΡΟΥ)
Αναγνωρίσεις ημετέρων προς ΚΑΡΤΑΛ (Λ.8799) -ΤΟΚΑΤΖΙΚ (Γ.1603) (Γ.2704) – ΤΖΑΜΙ (Γ.3905) – ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ (Γ.6313) και ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΡ(Μ.5588) ουδέν εσημείωσαν.
ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20. Απώλειαι της εβδομάδος
ΜΕΓΑΛΑΙ
ΜΟΝΑΔΕΣ Η Κ
Νεκροί Τραυματίαι Αγνοούμ. Σύνολ. Ν. Σ. Π. Σύνολ. Αυτοαμ.
ΑΞ. ΟΠΛ ΑΞ ΟΠΛ ΑΞ. ΟΠΛ
Α΄ΣΣ 1 11 2 13 4 31 107 153 61 321 166
ΣΗΔΜ 3 19 1 55 9 87 29 25 24 78 2
Γ΄ΣΣ 5 25 5 76 8 119 93 73 43 209
ΑΣΔΠ 5 1 6 12
ΑΣΔΑΝ 1 4 5 3 2 9 14
ΣΥΝΟΛ. 9 55 9 148 21 242 237 254 143 634 168
21. Λοιπά αποτελέσματα
(α) Εις περ. Α΄ΣΣ συνεχίσθη η καταδίωξις και εξόντωσις των άνευ ηθικού υπολειμμάτων των ΚΣ. Εξοντώθησαν αρχισυμμορίται και ανευρέθησαν αποθήκαι με είδη οπλισμού και τρόφιμα των Κ.
(β) Εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, οι Κ. υπέστησαν σημαντικάς απωλείας (το 1/3 της δυνάμεώς των) και απώλεσαν την περιοχήν την οποίαν εχρησιμοποίουν ως ορμητήριον, ως επίσης και άπαν το βαρύ, υλικόν των (οπλισμόν και τρόφιμα, εις μεγάλας ποσότητας).
Β΄.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
22. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Η εναπομείνασα δύναμις εις την περιοχήν ταύτην δεν υπερβαίνει του 170 ΚΣ. Το μόνον συγκροτημένον εισέτι τμήμα είναι η 88 Μ.Χ. (Διλοχία ΓΚΟΥΡΑ) εις την περιοχήν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
23. ΞΥΝΙΑΣ- ΑΓΡΑΦΑ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Ουδεμία δράσις αξιόλογος των παραμενόντων υπολειμμάτων των Μονάδων χώρου της Περιοχής και της Ταξιαρχίας ιππικού. Συνεχής κίνησίς των δι’ αποφυγήν εμπλοκής μετά ημετέρων.
– Μικροτμήματα Μονάδων Ι Μεραρχίας (139-192 Ταξ.) παραμείναντα εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ μετά αναχώρησιν Διοικήσεως Μεραρχίας διαρρέουν προς Βορράν συγκεντρούμενα εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
24. ΟΘΡΥΣ -ΠΗΛΙΟΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ
Εις ΟΘΡΥΝ εναπομένει δύναμις 70 περίπου ΚΣ της 22 Μ.Χ. διεσπαρμένη κατά μικράς ομάδας προς αποφυγήν τελείας εξοντώσεως.
Εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΟΣΣΗΣ μικροτμήματα των τοπικών δυνάμεων και υπολείμματα επιλαρχίας φονευθέντος ΤΖΗΜΑ εν αποκρύψει. Συνολική δύναμις περιοχής 180 περίπου.
25. ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ
Εδόθη εντολή υπό Διοικήσεως Ι Μεραρχίας εις τους Π.Ε. της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ όπως συγκροτήσουν τα προς Βορράν διαρρέοντα υπολείμματα των Μονάδων της Μεραρχίας προς αναδιοργάνωσίν των και τόνωσιν του εκμηδενισμένου ηθικού των. Ήδη φέρεται συγκεντρωθείσα εις περιοχήν ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (Σ.5768) -ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7175) ΕΛΑΦΙ (Σ.6679)- ΜΕΛΙΣΙ (Σ.6179) δύναμις 150 περίπου ΚΣ (Β2).
26. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ- ΠΙΕΡΡΙΑ
Η εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ περιοχή ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ (Τ.4372) ευρισκομένη δύναμις ΚΣ. ανέρχεται εκ 150 περίπου (Λ.Π.-Κ.Π. ομάδες σαμποτέρ Λόχος ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ)
Η Διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ευρισκομένη προ 15νθημέρου εις περιοχήν ΣΑΠΚΑΣ (0.1502) ΠΙΕΡΡΙΩΝ και ετοιμαζομένη όπως κινηθή προς ΧΑΣΙΑ δεν ενετοπίσθη εισέτι.
Λοιπά μικροτμήματα Β. ΠΙΕΡΡΙΩΝ εις ιδίας περιοχάς ας και πρότερον άνευ δράσεως τινος.
27. ΟΡΛΙΑΚΑΣ- ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ
Ουδεμία αξιόλογος δράσις Ταξιαρχίας ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ ευρισκομένης πιθανώς εις περιοχήν ταύτην.
28. ΠΩΓΩΝΙ- ΖΑΓΟΡΙΑ- ΣΟΥΛΙ
Η εναπομείνασα δύναμις Ταξιαρχίας ΠΕΤΡΙΔΗ εξ 90 περίπου ΚΣ. μετά ανεξαρτήτου Λόχου ΛΕΥΤΕΡΗ δυνάμεως 80 εκ ΠΩΓΩΝΙΟΥ την 4/7 διεπεραιώθη εις ΖΑΓΟΡΙΑ.
Εις ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ (Σ.0475) πιθανώς συνηντήθη μετά τριλοχίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ κατελθούσης εκ ΓΡΑΜΜΟΥ και ανεφοδιάσθη εις υλικόν κινηθείσα εν συνεχεία την 5-6/7 προς ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΝ (Σ.1776).
Το Συγκρότημα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ παρέλαβε 30 βιαίως στρατολογηθέντας και επανήλθεν διά ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ ρεύματος εις ΓΡΑΜΜΟΝ την 7/7.
29. ΓΡΑΜΜΟΣ
Η εις ΓΡΑΜΜΟΝ υπάρχουσα Μονάς πυρ/κού περιλαμβάνει τρεις Μοίρας Πυρ/κού (3η,5η,9η).
Εκάστη αποτελείται από μίαν πυρ/χίαν ορειβατικού πυρ/κού (4 πυροβόλα) και μίαν πυροβολαρχίαν ολμοβόλων (ανεξακρίβωτος αριθμός).
Ωσαύτως και αριθμός Α/Τ και Α/Α πυρ/λων
Διάταξις Μοιρών.
-3η Μοίρα ΤΣΑΡΝΟ (Ν.1431)
-5η -//- ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ (Ν.1219)-ΜΠΟΥ ΧΕΤΣΙ (Ν.1713).
-9η -//- ΓΚΟΛΙΟ (Μ.9713) – ΚΑΜΕΝΙΚ
– Η Διοίκησις της ΙΧ Μεραρχίας μετεκινήθη εκ περιοχής ΑΓ. ΖΑΧΑΡΙΑ (Ν.1232) εις ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1320).
Επίθεσις ημετέρων κατά ΓΡΑΜΜΟΥ αναμένεται υπό ΚΣ. ως επικειμένη. Υπολογίζεται ότι η κυρία προσπάθεια των ημετέρων θα στραφή προς ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ- ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ν.0411)- ΣΤΕΝΟ (Ν.0012)- ΚΑΡΔΑΡΙ – ΓΚΟΛΙΟ. Παρετηρήθη την 9-10/7 μεγάλη νευρικότης κινήσεων ΚΣ. εις περιοχήν ΚΑΜΕΝΙΚ-ΚΑΡΔΑΡΙ-ΣΤΕΝΟ (εκδήλωσις πυρών – πολλαί φωτοβολίδες) προφανώς εκ του φόβου της αναμενομένης επιθέσεως.
30. ΒΙΤΣΙ- ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΣ
Η 105 Ταξιαρχία μετεκινήθη την 29/6 εκ ΤΥΡΝΟΒΟΥ (Ν.4264) εις περ. ΜΠΙΚΟΒΑ ΤΣΕΣΜΑ (Ν.3354) (Τομεύς ΜΑΛΙ ΜΑΔΙ) ευρισκομένη εκεί ως εφεδρεία ΚΣ. ηγεσίας και οργανούσα αμυντικώς ΜΠΟΥΤΣΙ.
Λόχος Κυνηγών εκ 40 ΚΣ. αντικασταθείσα επί ΚΡΕΣΤΟ (Ν.5459) την 6/7 κατήλθε προς περιοχήν ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΟΣ προφανώς δι’ ενέργειαν σαμποτάζ.
Εις περιοχήν ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΟΣ ευρίσκεται ωσαύτως και η Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΑ εντοπιζομένη ήδη Β.ΒΛΑΣΤΗΣ και αποσκοπούσα πιθανώς όπως προσβάλη αιφνιδιαστικώς ημέτερα τμήματα εις ΒΛΑΣΤΗΝ (Ν.6732).
31. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ- ΒΕΡΜΙΟΝ
Η εις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ προϋπάρχουσα δύναμις, μέχρι 4/7 ανήρχετο εις 550 περίπου ΚΣ. το πλείστον υπερήλικας και τραυματίας. Ενισχύθη δε άμα τη ενάρξει των ημετέρων επιχειρήσεων διά της δυνάμεως του ΔΥΤΙΚΟΥ Κ/Τ (Επιλαρχία ΘΑΝΑΣΗ – 712 Διλοχία) ανερχομένης εις 250 περίπου ΚΣ.
Συγχρόνως εκινούντο προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και τα κάτωθι ΚΣ. τμήματα.
(α) Η 713 Διλοχία ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ (μεθ’ ης και ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑΣ Διοικητής 24 Ταξιαρχίας) κινηθείσα την 4-5/7 πιθανώς εκ περιοχής ΡΑΔΟΣΙ και εντοπισθείσα την 5/7 εις περιοχήν ΚΑΠΡΟ (Ν.8685). Το τμήμα τούτο φαίνεται ότι δεν ηδυνήθη να εισέλθη εις Κ/Τ εκτός εάν εχρησιμοποίησε το ΣΕΡΒΙΚΟΝ έδαφος.
(β) Φάλαγξ 80 αόπλων υπό συνοδείαν 35 ενόπλων εκ ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ διαπεραιωθείσα εκ ΠΙΕΡΡΙΩΝ την 2/7 και κινουμένη προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ δι’ ενίσχυσιν εκεί ΚΣ. Τμημάτων.
Η Φάλαγξ αύτη εντοπισθείσα την 5/7 εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (0.0057) και κινουμένη προς Βορράν ηναγκάσθη να αναστραφή κατόπιν των αποτελεσμάτων επί Κ/ΤΣΑΛΑΝ προς ΜΑΤΟΤΣΑΪΡΟ (Ο.0043) με σκοπόν όπως κινηθή προς ΒΙΤΣΙ.
32. ΚΟΡΩΝΑ-ΜΠΕΛΕΣ
Ουδεμία μεταβολή (κίνησις – δύναμις) επήλθεν. Δράσις περιωρισμένη.
33. ΜΠΟΖ-ΝΤΑΓ-ΡΟΔΟΠΗ
Εις περιοχήν ΦΑΡΑΣΙΝΟΥ (Φ.2526) και Ν.Α. συνεκεντρώθη δύναμις 450 ΚΣ. ήτοι Διοίκησις VIΙ Μεραρχίας αφιχθείσα εκ περιοχής ΕΒΡΟΥ μετά 2 Ταγμάτων της (350 Τάγμα ΓΚΙΤΗ – 560 Τάγμα ΜΕΣΗΝΕΖΗ) – Δράσις των δεν εξεδηλώθη.
34. ΕΒΡΟΣ ΚΟΜΟΤΙΝΗ
Μετά αναχώρησιν VIΙ Μεραρχίας προς ΧΑΪΝΤΟΥ συνεκροτήθη εις περ. ταύτην η Διοίκησις ΕΒΡΟΥ-ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ υπό ΚΡΙΩΝΑ εις ην υπήχθησαν άπαντα τα ΚΣ. τμήματα περιοχής από ΝΕΣΤΟΥ μέχρι ΕΒΡΟΥ (Λόχος ΠΕΤΡΑ- ομάδες Π.Ε. – ομάδες σαμποτέρ κ.λ.π.) Δύναμις τούτων 150 περίπου. Δράσις Ουδεμία.
35. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δύναμις ΚΣ. την 032359 17.400
Απώλειαι εβδομάδας (μείον 25% εκ Δ.Π.) 510
Στρατολογία αναφερθείσα 70
Είσοδοι εξ ΟΜΟΡΩΝ εξακριβωθείσαι 240
Υπόλοιπον δυνάμεως την 112359 17.200

Τ.Σ.Υ.
Συν/ρχης Θ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Διευθυντής Α1/ΓΕΣ

Α.Α./Γ.Δ.